Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 26
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przemysł Chemiczny
2017 T. 96, nr 9 1845--1847
PL Przedstawiono obecne kierunki rozwoju procesu brykietowania w prasach walcowych.
EN A review, with 22 refs., of applications of roller presses for briquetting blends of metallurgical wastes, gypsum, lime and salt powders.
2
100%
Journal of KONES
EN A volume and a shape of the briquettes agglomerated in a roller press depend largely on the material properties, the design features of a roller press, and it is a complicated issue. Correctly, selected geometric parameters of the briquettes determine the proper strength of the consolidated product.[...]
3
100%
Journal of Machine Construction and Maintenance. Problemy Eksploatacji
2017 no. 2 117--122
PL Jednym z podstawowych zagadnień eksploatacji pras walcowych jest właściwe przemieszczanie się nadawy w zasobniku. Ma ono znaczący wpływ na prawidłowy przebieg procesu zagęszczania i scalania, jakość produktu oraz intensywność zużywania elementów formujących. W niniejszym artykule przedstawiono aktua[...]
EN One of the essential aspects of the operation of roller presses is the proper transfer of feed in the feeder. It has a significant influence on the correct course of the compaction and consolidation process, the product quality, and the intensity of the wear of the moulding components. This article [...]
4
63%
Przegląd Mechaniczny
2013 nr 1 39--43
PL W artykule pokazano konstrukcje i zalety nowoczesnych pras walcowych służących do scalania materiałów drobnoziarnistych. Uwagę zwrócono na układ napędowy oraz roboczy Przedstawiono także wyniki badań, które mogą stanowić podstawę do dalszego doskonalenia konstrukcji tych maszyn. Zaprezentowano korzy[...]
EN The article presents the construction of modern roll presses used for consolidation of fine-grained materials and their advantages. Attention was paid to the transmission and working unit. The paper presents the results of research that may give rise to further improvement of design of these machine[...]
5
63%
Przegląd Mechaniczny
2011 nr 12 13-18
PL W artykule podsumowano wyniki badań możliwości scalania w prasie walcowej węgli brunatnych oraz osadów szlamów konwertorowych, które należą do grupy materiałów trudnych do brykietowania. Pozytywne rezultaty uzyskano dzięki zastosowaniu niesymetrycznego układu zagęszczania. Tego typu układ może być t[...]
EN The article summarizes the results of the consolidation possibility in roll press brown coals and sediments of converter sludge - materials hard for briquetting. Positive results were obtained thanks to using the asymmetrical compaction system. This type of system can also be used to lumping process[...]
6
63%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2014 z. 103 27--28
PL Aglomeracja ciśnieniowa jest jedną z podstawowych metod scalania materiałów pylistych oraz drobnoziarnistych [6, 8]. Proces ten dla materiałów pochodzenia mineralnego oraz wybranych odpadów poprodukcyjnych jeżeli jest to tylko możliwe prowadzi się w prasach walcowych m.in.ze względu na zalety tych m[...]
EN The shape of the working surface of the roll press forming elements has a significant impact on product quality and operating costs of briquetting. In the literature, there is no clear guidance on the selection, depending on the properties of the fine-grained material and purpose material after cons[...]
7
63%
Przegląd Mechaniczny
2015 nr 3 39--42
PL Kształt oraz geometryczne cechy powierzchni formującej mają znaczący wpływ na jakość produktu oraz koszty eksploatacji brykieciarki. Jednak nie ma jednoznacznych wskazówek i procedur dotyczących ich wyboru w zależności od właściwości materiału drobnoziarnistego i jego przeznaczenia po nadaniu mu for[...]
EN The shape of the working surface of the roll press forming elements has a significant impact on product quality and operating costs of briquetting. In the literature, there is no clear guidance on their selection, depending on the properties of the fine-grained material and purpose material after co[...]
8
63%
Journal of Machine Construction and Maintenance. Problemy Eksploatacji
2018 no. 2 53--59
PL W procesie brykietowania w prasie walcowej kluczowym jest odpowiedni dobór powierzchni roboczej. Klasyczne symetryczne układy zagęszczania stosowane w prasach walcowych często nie nadają się do scalania materiałów wykazujących cechy ciała quasi-plastycznego lub tych, które po ustąpieniu nacisku cech[...]
EN The key issue in the briquetting process in a roll press is to properly customise the working surface. The conventional symmetrical compaction units employed in roller presses are often unsuitable for the consolidation of materials that show quasi-plastic properties or those which show significant e[...]
9
63%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL Część odpadów przemysłowych w postaci szlamów lub pyłów, charakteryzujących się dużą zawartością potasu, fosforu, wapnia lub siarki, po odpowiednim przygotowaniu może stanowić pełnowartościowe nawozy dla rolnictwa, ogrodnictwa lub leśnictwa. W Katedrze Systemów Wytwarzania AGH przeprowadzono badania[...]
EN Most industrial waste in the form of sludge materials or dusts characterised by a high content of potassium, phosphorus, calcium or sulphur can, upon proper pretreatment, become complete fertilizers for agriculture, vegetable farming or forestry. The Department of Manufacturing Systems of AGH carrie[...]
10
51%
Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze
2010 Nr 1 58--61
PL W prasach stosowanych w hutnictwie miedzi, po wymianie elementów formujących, można wytwarzać brykiet o zmienionym kształcie, co spowoduje zwiększenie jego wytrzymałości mechanicznej. Wiąże się to jednak ze zmniejszeniem wydajności brykieciarek. Dlatego poszukując innego rozwiązania problemu, zdecyd[...]
EN In the roll presses used in copper industry, after swapping forming elements it is possible to produce briquettes in a different shape. It makes them higher reliability. Unfortunately it reduces the press throughput. Searching for other solution of this problem decided to use screw feeder in known c[...]
11
51%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2006 Nr 4s 66-67
EN The paper presents research on briquetting process of two kinds of quicklime and calcium hydroxide. The attention was concentrated at possibilities of practical usage of these products. There were defined directions of further experimental research in the summary of the paper.
12
51%
Chemik
PL Przedstawiono wyniki badań przydatności pięciu układów zagęszczania. Na podstawie ich analizy wybrano najkorzystniejsze rozwiązanie. Zdecydowano, że w operacji scalania materiału sypkiego należy stosować niesymetryczny układ zagęszczania, w którym jeden z walców ma gładką powierzchnię roboczą, a dru[...]
EN Basis on theoretical analysis and results of experimental researches ascertained, that quality and cost of production of granulates produced by two-stage granulation method will depend on consolidation technique of a raw material. It proved that material should be consolidated in a roll press, due t[...]
13
51%
Przemysł Chemiczny
2015 T. 94, nr 12 2223-2226
PL Przedstawiono syntezę wyników badań własnych procesu brykietowania wybranych materiałów drobnoziarnistych w prasie walcowej z różnymi konfiguracjami niesymetrycznego układu zagęszczania. Stwierdzono, że tego typu układ umożliwia brykietowanie w sposób ciągły materiałów trudnych do aglomeracji ciśnie[...]
EN A review, with 11 refs., of authors own papers.
14
51%
Chemik
PL Kształt powierzchni roboczej elementów formujących prasy walcowej ma duży wpływ na jakość produktu oraz koszty eksploatacji brykieciarki. Analiza literatury wykazała niewystarczający stan wiedzy na ten temat. Dotyczy to przede wszystkim kawałkowania materiału sypkiego polegającego na jego aglomeracj[...]
EN The shape of the working surface roll press forming elements has a significant impact on product quality and operating cost. Analysis of the literature revealed insufficient knowledge on the subject. This applies especially pressure agglomeration of fine material without the requirement of repetitiv[...]
15
51%
Automatyka / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
2011 T. 15, z. 2 175-182
PL W systemie aglomeracji materiałów sypkich nazywanym granulacją dwustopniową nadaje się im postać kawałkową, a następnie rozdrabnia i wydziela odpowiednią frakcję. Do scalania materiałów najczęściej używa się pras z gładkimi walcami roboczymi, a realizowany w nich proces określa mianem kompaktowania.[...]
EN In the agglomeration system of fine-grained materials called dry granulation, material is consolidated after then crushed and selects the desired fraction. To consolidate materials in this process the most commonly are used roller presses with a smooth working surface. The product quality is largely[...]
16
45%
Drewno : prace naukowe, doniesienia, komunikaty
PL Zakładanie szlaków operacyjnych staje się niezbędne przy stosowaniu współczesnych technologii w gospodarce leśnej. Ich obecność to również zwiększony dostęp do światła dla drzew rosnących na ich skraju, co z kolei może wpływać na różnice we wzroście tych drzew w porównaniu z drzewami wewnątrz drzewo[...]
EN Creating strip roads in second age class stands is an indispensible operation for carrying out thinning. It is especially important in places where there is an intention to do a first thinning using mechanised thinning operations. Felling trees to create strip roads results in altered conditions for[...]
17
45%
Chemical and Process Engineering
2015 Vol. 36, nr 2 263--271
EN Dust generated at an electric arc furnace during steel production industry is still not a solved problem. Electric arc furnace dust (EAF) is a hazardous solid waste. Sintering of well-prepared briquetted mixtures in a shaft furnace is one of possible methods of EAFD utilisation. Simultaneously some [...]
18
45%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2014 Vol. 81, nr 6 390--396
PL Racjonalne zagospodarowanie pyłów stalowniczych jest obecnie jednym z ważniejszych problemów w przemyśle hutniczym. W Polsce generowanych jest rocznie ponad 60 tys. Mg pyłów stalowniczych. Zważywszy na bardzo dużą zawartość cynku, ołowiu i żelaza w przedmiotowych odpadach, istotnym wydaje się być op[...]
EN Rational development of steel dust is nowadays one of the most important problems in the steel industry. In Poland are generated each year more than 60 thousand. tons of steel dust. Given the very high content of zinc, lead and iron in these waste appears to be important to develop a process for the[...]
19
45%
Drewno : prace naukowe, doniesienia, komunikaty
EN Logit and probit models belong to the class of generalised linear models. A few applications of both models have been documented in the field of forestry. The objective of this paper was to test the parallel use of these models to discover the differences in damage to a spruce stand after thinning u[...]
20
45%
Drewno : prace naukowe, doniesienia, komunikaty
EN The harvester head causes damage to the bark and wood on the lateral surface of the processed assortment. The severity of the damage may be influenced by the construction of the harvester head and tree species characteristics, such as bark thickness and wood hardness. The study aimed to recognise an[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last