Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 73
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2012 Nr 19 7--18
PL W referacie uzasadniono tezę, że to nie pojedynczy uczestnik ruchu drogowego jest „winien” powstawania zagrożeń komunikacyjnych, lecz są one powodowane zależnościami między elementami systemu komunikacyjnego, a przede wszystkim relacjami pomiędzy kierującymi pojazdami. Do modelowania stochastycznych[...]
EN In this paper, the postulate was validated that it is not just one person responsible for the traffic accident but the interdependence between all elements of the traffic process, with the emphasis placed on the drivers interactions. Stochastic interrelations were modeled using Bayesian Belief Netwo[...]
2
100%
Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W modelu dynamiki pionowej pojazdu uwzględniono podatność gumowych łożysk amortyzatora. Przeprowadzono analizę wpływu stosunku sztywności górnego i dolnego łożyska na częstotliwościowe i czasowe charakterystyki układu oraz na pracę amortyzatora.
EN This investigation shows the effects created by an elastic suspension for the dashpot in vibration systems. The dashpot is represented by a damper relating forces to velocity and two spring elements (elastic suspension). The interesting particular solution is known as the steady state solution to th[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Maszyny Robocze i Transport
2006 Nr 61 5-18
PL Wyznaczanie parametrów sztywności owych i masowych modelu dla zadanych częstotliwości rezonansowych i częstotliwości antyrezo nans owych projektowanego układu jest nadwymiarowym, nieliniowym zadaniem optymalizacyjnym. W artykule do rozwiązania tego typu zadania zastosowano metodę algorytmów genetycz[...]
EN The problem of constructing a mass-spring system with prescribed resonance and anti-resonance frequencies is an over-determined problem. The nature of this problem requires the use of non-linear optimization methods. In this paper the genetic algorithm (GA) method is applied to soltion of such optim[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie
2001 nr 63 29-37
PL Przeprowadzono analizę prawnoporównawczą wybranych instrumentów finansujących przedsięwzięcia proekologiczne w Polsce i w państwach członkowskich ze środków unijnych. Dokonano oceny funkcjonowania funduszu ISPA przez pryzmat Funduszu Spójności.
EN The article presents a legal comparative analysis of selected financing instruments of ecological undertakings in Poland and the member states by means of union funds. The functioning of ISPA fund has been evaluated from the Cohesion Fund point of view.
5
100%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie
2003 nr 69 29-38
PL Przeanalizowano ewolucje regulacji prawnych dotyczących zadań gminy, powiatu oraz samorządu województwa w zakresie wytwarzania, gospodarowania odpadami, zarówno komunalnymi, jak i innymi występującymi rodzajami. Badany okres obejmuje lata 1918-2001.
EN There has been analysed the evolution of legal regulations concerning the tasks of communes, districts, and province local governements in the range of waste production and management, both communal and of other kinds. The research period covers the years 1918-2001.
6
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Maszyny Robocze i Transport
2003 Nr 56 151-166
PL Dyskretne modele układów nośnych pojazdów są tworzone głównie z zastosowaniem metody elementów skończonych. W badaniach tych modeli zakłada się, że macierz reprezentująca tłumienie wewnętrzne konstrukcji nośnej jest proporcjonalna do macierzy sztywności i macierzy bezwładności modelu układu. Tak okr[...]
EN Proportional damping occurs naturally in the discretisations of linear elastic structures, but seldom occurs in the presence of lumped damping. The need to optimize structure that comprise damping elements such as shock absorbers calls for a thourough analysis of systems with arbitrary damping. Engi[...]
7
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Maszyny Robocze i Transport
2005 Nr 59 57-68
PL Dynamika modelu zawieszenia pojazdu jest reprezentowana przez transmitancje operatorową i widmową. W projektowaniu charakterystyk częstotliwościowych przyjmuje się zwykle bieguny transmitancji. W artykule zaproponowano wykorzystanie zer transmitancji do kształtowania charakterystyk częstotliwościowy[...]
EN In the paper the dynamic behaviour of a linear mechanical system is analyzed by means of the transfer function. The zeros of transfer function are used to design the frequency characteristics of the vehicle suspension.
8
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Maszyny Robocze i Transport
2004 Nr 57 59-64
PL Gdy model badanego układu jest utworzony z zastosowaniem formalizmu przestrzeni stanu, możliwe jest odtworzenie przebiegu niemierzalnych zmiennych stanu na podstawie wyników eksperymentalnych badań rzeczywistego układu. Jakość odtworzonych niemierzalnych zmiennych stanu zależy od wyboru wektora zmie[...]
EN The state space model allowes to estimate the characteristics of unmeasured state variables. The accuracy and reliability of those estimations depends on suitability of choice of vehicle model measurement vector. In this paper, an observability criterion was used for the comparison of various consid[...]
9
100%
Studia Informatica : systems and information technology
2004 Vol. 1(3) 117--132
PL Rozwój technologii informacyjnych powoduje wszechstronne zmiany we wszystkich sferach życia i funkcjonowania współczesnych społeczeństw. Kształtują się nowe modele procesów społeczno-gospodarczych. W referacie podjęto próbę analizy i oceny istoty i zakresu zmian w odniesieniu do tylko jednej grupy t[...]
10
100%
Studia Informatica : systems and information technology
2003 Vol. 2(2) 7--12
EN The article presents the characteristics and the comparative analysis of standards tools (languages) of Web Services design. An assesment is also made of the usefulness of the currently proposed solutions and the evolutionary trends in the modeling and implementation of services in the global networ[...]
11
100%
Studia Informatica : systems and information technology
2003 Vol. 1(1) 57--67
EN Efficiency of the Intrusion Detection Systems (IDS) mainly depends on their organizational, technical and functional structures, i.e. from the implemented of the system architecture. The fact, that in the designing process of several IDS different models were used, resulted in lack, of co-operation [...]
12
100%
Logistyka
PL Syntetyczne wskaźniki pełnią istotne funkcje w badaniu i rozwiązywaniu problemów zrównoważonego rozwoju na wszystkich poziomach: strategicznym, taktycznym i operacyjnym. Jednakże, aby właściwie ocenić bezpieczeństwo, efektywność, jakość I niezawodność w zrównoważonym rozwoju transportu, konieczne je[...]
EN Composite indicators play a significant role in the research and problem solving in the domain of sustainable development at all levels: strategic, tactical and operational. However, the proper assessment of safety, effectiveness, quality and reliability of the composite indicators of sustainable de[...]
13
100%
Logistyka
PL W wielu sytuacjach decyzyjnych dominuje niepewność, określana jako niepewność subiektywna, uniemożliwiająca wykorzystanie metod klasycznej teorii rachunku prawdopodobieństwa. Stąd konieczność zastosowania do wnioskowania metod formalizacji niepewności subiektywnej. W artykule przedstawiono istotę wy[...]
EN In many decision making situations the epistemic uncertainty plays the significant role, which excludes the possibility of the usage of the classical probabilistic theorem. This kind of problems necessitate the formal representation of models of the epistemic uncertainty. In this paper, several meth[...]
14
100%
Logistyka
2009 nr 6 CD-CD
PL W artykule zastosowano metodę AHP do rozwiązania problemu decyzyjnego związanego z wyborem formy realizacji procesów logistycznych przez firmę produkcyjną. Jako warianty alternatywne rozwiązania przyjęto: outsourcing, własną sieć logistyczną oraz partnering. W ramach metody AHP przyjęto dwuwarstwową[...]
EN In this paper we used the AHP method to solve the decision problem concerning the selection of the form of the realization of logistic processes in the manufacturing company. The alternatives taken into account were: outsourcing, building own logistic network and partnering. The 2-layered structure [...]
15
100%
Pojazdy Szynowe
2008 Nr 1 26-32
PL W artykule omówiono zagadnienia związane z wykorzystaniem technologii łączności bezprzewodowej w monitorowaniu stanu mobilnego pojazdu szynowego. Przedstawiono standardową według UIC koncepcję komunikacyjnej sieci pociągowej TCN. Zastosowanie wybranych, bezprzewodowych technologii sieciowych, ze szc[...]
EN In this article the problems connected with using the technique of the wire-less communication in monitoring of the rail vehicle mobile state are discussed. The standard, under UIC, conception of the communication train network TCN is presented. The application of the selected, wireless network tech[...]
16
100%
Pojazdy Szynowe
2008 Nr 3 39-44
PL Rozwój technologii teleinformatycznych w zakresie budowy inteligentnych układów pomiarowych, komunikujących się bezprzewodowo tworzy bazę do oceny działania funkcjonalnych układów pojazdu w trybie on-line. W artykule omówiono sieci bezprzewodowe złożone z bardzo wielu inteligentnych węzłów pomiarowy[...]
EN The development of the data communications technologies in the range of the building the intelligent, measuring systems communicating with the wireless way makes the base for assessment the action of the functional systems of vehicle in the on-line mode. In this article it is discussed the wireless [...]
17
100%
Pojazdy Szynowe
2005 nr 2 7-15
PL W artykule przeprowadzono badania modelu układu pojazd-tor, przyjmując, że między wektorem wyjścia, którego składowe stanowią siły działające w elementach zawieszenia pojazdu, a wektorem wejścia, którego składowe stanowią przemieszczenia wynikające z nierówności toru, występuje sprzężenie zwrotne. Z[...]
EN The tests of the model of rail vehicle-track system are presented in this article, assuming that between the output vector, whose components make the forces acting in the elements of the vehicle suspension, and the input vector, whose components make the displacements resulting from the irrgularity [...]
18
100%
Pojazdy Szynowe
2005 nr 4 31-39
PL W artykule przedstawiono zastosowanie wybranych formalizmów w modelowaniu procesów pomiarowych. Przedstawiono diagramy UML dla przykładowych elementów modelu procesu pomiarowego. Podkreślono korzyści wynikające z zastosowania modelu obiektowego.
EN The application of chosen formalisms in modelling the measuring processes is presented in this article. UML diagrams for the exemplary elements of the model of measuring process are presented. The benefits resulting from application the object model are emphasized.
19
100%
Pojazdy Szynowe
2005 nr 3 51-60
PL W artykule badano wpływ modelu typu wejście-wyjście tworzonego dla eksperymentu w badaniach dynamiki pojazdu na to czy uklad jest minimalnofazowy czy nie. Dla przyjętego modelu wyznaczono położenie zer i biegunów transmitancji ukladu oraz analizowano wpływ zer leżących w prawej pólplaszczyźnie zespo[...]
EN The effect of the model of input-output type building for the experiment in tests of vehicle dynamics on this if the system is non-minimum phase property or not is investigated in this article. For the given model the position of zeros and the poles of transmittance of the system is determined and t[...]
20
100%
Pojazdy Szynowe
2005 nr 1 40-51
PL W zastosowaniach praktycznych często pojawia się problem ograniczenia drgań urządzeń zamocowanych na elementach podatnych, przy założeniu, że układ w stanie ustalonym poddany jest obciążeniom o określonej częstotliwości. Znaczy to, że na kierunku wybranej współrzędnej uogólnionej przemieszczenia win[...]
EN In the practical applications it is often appeared the problem of limitation ofthe vibration of the devices fixed on the flexible elements, at assumption that the system in the steady state is undergone the loads with the specific frequency. It means that on the direction of the chosen generalized c[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last