Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 46
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Elektro Info
2013 nr 3 40--45
PL Artykuł jest poświęcony występującym odmianom systemu KNX, ze względu na stosowane media transmisyjne. Dokonano krótkiego opisu odmian: KNX TP, KNX PL, KNX RF oraz KNX IP. Scharakteryzowano program narzędziowy ETS. Opisano mechanizmy bezpieczeństwa przesyłu informacji w systemie KNX.
EN The paper concerns different kinds of KNX system taking into account used transmission media. Short description of KNX TP system, KNX PL system, KNX RF system and KNX IP system has been done. ETS (Engineering Tool Software) program has been characterized. Tools used for secured data transmission in [...]
2
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 5 326-330
PL Artykuł jest poświęcony wybranym zagadnieniom związanym z pracą i przyłączaniem źródeł generacji rozproszonej do sieci dystrybucyjnych niskich napięć (nn). Opisane zostały w nim takie zagadnienia jak: możliwość świadczenia usług systemowych na rzecz operatora systemu dystrybucyjnego przez źródła wyt[...]
EN Selected issues concerning operation and integration of distributed generation sources with low voltage distributed networks have been presented in the paper. System services, which can be provided by generation sources for distribution network operator in normal operation states, as well as technic[...]
3
100%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule omówiono proces wymiany energii elektrycznej między mikrosiecią a siecią rozdzielczą spółki dystrybucyjnej. Scharakteryzowano proces zarządzania mocą i energią w mikrosieci. Omówiono aspekty rynkowe pracy mikrosieci, a w szczególności koncepcje jej działania jako „dobrego” obywatela i „id[...]
EN Process of exchange of electrical energy between microgrid and distribution network of electricity utility has been described in the paper. Process of management of power and energy in microgrid has been discussed. Market aspects of microgrid operation, especially its operation concepts as a “good” [...]
4
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 6 205-210
PL W artykule omówiono zagadnienia dotyczące pracy i przyłączania źródeł generacji rozproszonej do sieci dystrybucyjnych średnich napięć. Scharakteryzowano usługi systemowe, które może świadczyć źródło wytwórcze na rzecz operatora systemu dystrybucyjnego, zarówno w stanach pracy normalnej, jak i w stan[...]
EN Issues of operation and integration of distributed generation sources with medium voltage distributed networks have been described in the paper. System services, which can be provided by generation source for distribution network operator have been characterized, both in normal operation states and [...]
5
100%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Przedstawiono aspekty prawne i ekonomiczne procesu przyłączania odnawialnych źródeł energii do krajowego systemu elektroenergetycznego.
EN The paper presents legal and economic aspects of process of connecting renewable power sources to domestic power electric networks.
6
100%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Przedstawiono zagadnienia związane z ochroną przeciwporażeniową w instalacjach inteligentnych typu KNX- TP oraz opisano typową strukturę takiej instalacji.
EN The paper presents problems connected with electric shock protection in intelligent KNX- TP installations. Typical structure of such installation is described.
7
100%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Przedstawiono wymagania zawarte w normach, które dotyczą systemu LonWorks stosowanego w systemach sterowania w inteligentnych budynkach.
EN The paper presents requirements included in standards concerning LonWorks control system used in control systems of smart buildings.
8
100%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Przedstawiono krótką charakterystykę norm dotyczącą systemu sterowania KNX.
EN The paper presents short characteristics of standards concerning KNX control system.
9
100%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Omówiono typowe struktury instalacji KNX-TP i KNX-PL, przedstawiono ich wykonania oraz sformułowano wymagania dotyczące ochrony przeciwprzepięciowej.
EN The paper discusses typical installation structures KNX-TP and KNX-PL, presents methods of performance and formulates requirements concerning overvoltage protection.
10
100%
Archiwum Energetyki
PL W artykule opisano projektowanie optymalnych struktur wielopętlowych sieci elektroenergetycznych. Sieci tego typu są typowe dla obszarów miejskich, gdzie bardzo często buduje się sieci pętlowe przelotowe, zarówno jako sieci średnich napięć (SN), jak i sieci niskich napięć (nN). Projektowanie optymal[...]
EN Designing of optimal structure of multi loop electric power networks has been described in this paper. Networks of this type are typical for urban areas, where loop intermediate networks are very often built, both as MV networks and as LV networks. Multi loop network structure designing problem cons[...]
11
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektryka
2003 z. 126 3-158
PL W rozprawie przedstawiono zastosowanie adaptacyjnych technik ewolucyjnych w zadaniu optymalizacji konfiguracji sieci elektroenergetycznych wielokrotnie zamkniętych 110 kV. Sformułowano problem optymalizacji konfiguracji sieci 110kV ze szczególnym uwzględnieniem postaci funkcji kryterialnych oraz war[...]
EN The use of adaptive evolutionary techniques in optimisation of 110 kV electric power subtransmis-sion multi-meshed network configurations has been presented in the dissertation. The problem of optimisation of 110 kV network configuration with particular consideration of criterion function forms and [...]
12
100%
Archives of Electrical Engineering
PL W artykule opisano wyznaczanie rozpływów mocy w elektroenergetycznych sieciach rozdzielczych SN. Sieci tego typu charakteryzują się znacznym deficytem informacji w zakresie pomiarów. Podstawą prowadzonych obliczeń rozpływów mocy w sieciach rozdzielczych SN są obciążenia stacji transformatorowych SN/[...]
EN Load flow calculations in MV electric power distribution networks have been described in the paper. A deficit of measurement information is characteristic for the networks of this type. The MV/LV distribution substation loads are the basis of load flow calculations in MV distribution networks. These[...]
13
100%
Archives of Electrical Engineering
PL W artykule przedstawiono zastosowanie algorytmów ewolucyjnych do problemu optymalizacji poziomów napięć w elektroenergetycznych sieciach rozdzielczych. Poziom napięcia zasilającego w punktach odbioru mocy jest istotnym parametrem charakteryzującym jakość energii elektrycznej dostarczanej odbiorcom. [...]
EN Application of evolutionary algorithms for the optimisation problem of voltage levels in electric power distribution networks has been shown in the paper. The level of feeding voltage in points of power reception is an essential parameter, characterising the quality of electrical energy, delivered t[...]
14
100%
Archiwum Energetyki
PL Artykuł przedstawia zastosowanie algorytmu ewolucyjnego do rozwiązania problemu optymalizacji konfiguracji elektroenergetycznych sieci rozdzielczych. W problemie tym należy znaleźć taką konfigurację sieci rozdzielczej o układzie zamkniętym, lub inaczej mówiąc znaleźć położenie tzw. rozcięć sieci, kt[...]
EN This article presents an evolution algorithm for solution of the electrical distribution network configuration optimization problem. This problem consists of finding open interconnectors, so called "cuts", when the costs of the network losses are minimized and all required technical conditions are f[...]
15
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2014 R. 90, nr 6 265--268
PL W referacie najpierw zostały scharakteryzowane metody prognostyczne dotychczas stosowane w przypadku prognozowania ultrakrótkoterminowego mocy generowanej w elektrowniach wiatrowych oraz w elektrowniach słonecznych. Następnie została opisana koncepcja systemu do prognozowania ultrakrótkoterminowego [...]
EN Forecasting methods used up to now in case of very short-term prediction of power generated in wind plants and photovoltaic plants have been first characterized in the paper. Then concept of the system using fuzzy logic for very short-term forecasting of power generated in renewable energy sources h[...]
16
100%
Rynek Energii
2011 nr 4 83-89
PL W artykule omówiono aspekty rynkowe i prawne przyłączania i funkcjonowania mikrosieci niskiego napięcia. Scharakteryzowano korzyści jakie z funkcjonowania mikrosieci może odnosić spółka dystrybucyjna, tj. omówiono koszty uniknięte spółki dystrybucyjnej. Następnie scharakteryzowano usługi systemowe, [...]
EN Market and regulatory issues of connection and operation of low voltage microgrids have been described in the paper. Benefits from microgrid operation to electricity utility have been characterized, i.e. avoided costs of electricity utility have been described. Then, system services, which can be pr[...]
17
100%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Artykuł dotyczy ważnego zagadnienia, jakim są przyszłościowe struktury sieci dystrybucyjnych. Najpierw opisano wybrane przyszłościowe koncepcje rozwoju elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych. Następnie scharakteryzowano różnego rodzaju mikrosieci: mikrosieci AC, mikrosieci DC, hybrydowe mikrosi[...]
EN The paper concerns important issue of future structures of distribution grids. First selected future development concepts of electrical power distribution grids have been described. Then different kinds of microgrids: AC microgrids, DC microgrids, hybrid AC/DC microgrids, and multicarrier energy mic[...]
18
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2014 R. 90, nr 8 122-126
PL W artykule dokonano analizy wskaźników dotyczących przerw w dostarczaniu energii elektrycznej podawanych przez operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD). Przedstawiono dane na temat tych wskaźników w Polsce, jak również informacje o wybranych cechach charakterystycznych sieci dystrybucyjnych zarządz[...]
EN Analysis of indexes concerning interruptions in delivery of electricity presented by distribution system operators (DSOs) has been carried out in the paper. Data on the subject of the indexes in Poland, as well as information about chosen characteristic features of distribution networks managed by t[...]
19
100%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Artykuł ten jest poświęcony inteligentnym budynkom, a w szczególności znajdującym się w nich instalacjom, tj. instalacjom inteligentnym. Przedstawione zostały najczęściej stosowane definicje inteligentnych budynków, a także wymienione zostały różnego rodzaju instalacje znajdujące się w inteligentnyc[...]
EN This paper concerns intelligent buildings, particularly installations inside them, i.e. intelligent installations. Most often used definitions of intelligent buildings have been presented. Different kind of installations within intelligent homes and buildings have been also described. Building manag[...]
20
100%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W referacie przedstawiono analizę wskaźników dotyczących przerw w zasilaniu odbiorców energii elektrycznej podawanych przez operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD) oraz w skali całego kraju. Przedstawiono dane na temat wartości tych wskaźników w Polsce, jak również informacje o wybranych cechach c[...]
EN Analysis of indexes concerning interruptions in supply of electricity consumers, both the ones published by distribution system operators (DSOs) and the ones for the whole country range, has been presented in the paper. Data on the indexes values in Poland, as well as information about chosen charac[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last