Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 22
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Instal
2009 nr 11 56-59
PL W pracy przedstawiono wyniki badań poziomów stężeń azotanów(III)/(V) wymywanych do doczyszczanej wody w przypadku zastosowania w filtrach wkładów zawierających wymieniacz kationowy i węgiel aktywny modyfikowany związkami srebra. W przypadku dodatkowego zastosowania we wkładach wymieniacza anionowego[...]
EN In this work results concerning investigation of levels of concentrations nitrates(III)/(V) releasing into purified water in the case of application in filters cartridges containing cation exchanger and activated carbon modified with silver compounds were presented. In the case of additional applica[...]
2
100%
Instal
2010 nr 12 54-57
PL Obowiązujące w Polsce najwyższe dopuszczalne stężenie (NDS) baru w naturalnych wodach mineralnych, naturalnych wodach źródlanych oraz wodach stołowych wynosi 1 mg/I, podczas gdy NDS tego pierwiastka w naturalnych wodach leczniczych przeznaczonych do kuracji pitnych i inhalacji wynoszą odpowiednio 1,[...]
EN Currently maximum admissible concentration level (MACL) of barium in natural mineral waters, natural spring waters and potable waters was set at the level of 1 mg/I while MACL of this element in natural curative waters intended for drinking therapies and inhalations were set at the levels of 1.0 mg/[...]
3
100%
Instal
2007 nr 11 32-34
PL Wysokosprawna chromatografia jonowa jest obecnie jedną z najważniejszych technik oznaczania nieorganicznych anionów w próbkach wody, w tym chromianów (VI), Do podstawowych zalet chromatografii jonowej należą: możliwość równoczesnego oznaczania szeregu nieorganicznych i organicznych jonów w próbce, w[...]
EN Actually High Performance lon Chromafography (HPIC) is one of the main imporfant techniąue used for determination of inorganic anions in water samples, including chromate (VI). The main advantages of ion chromatography are: the possibility of simultaneous determination of several inorganic and organ[...]
4
100%
Analityka : nauka i praktyka
2006 nr 2 26-32
PL Artykuł prezentuje walidację procedury oznaczania chloranów (III)/(V)w wodzie przeznaczonej do spożycia techniką chromatografii jonowej.
5
100%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
6
100%
Instal
2006 nr 11 63-65
PL Wyroby i materiały stosowane do przesyłania, czerpania i doczyszczania wody przeznaczonej do spożycia mogą mieć istotny wpłw na pogorszenie jej jakośći pod względem zdrowotnym. W związku z tym niezbedne jest badanie np. stężeń niektórych metali w wodzie pozostającej w kontakcie z ww. urządzeniami i [...]
EN Devices and materials used for: water cleaning thoroughly - carbon filters or filters with ion exchangers, the construction of water supply and sewage system and producing the plumbing fixtures used for water drawing can have the essential influence on the deterioration of wholesome quality of water[...]
7
100%
Instal
2014 nr 12 69--73
PL Dyrektywa 98/83/WE określa wartości parametryczne dla szeregu metali w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W przypadku miedzi, niklu i ołowiu, nota 3 (Załącznik I – Część B) odnosi się do ich najwyższych dopuszczalnych stężeń (NDS), odpowiednio – 2 mg/l, 20 μg/l i 10 μg/l. W nocie stwierdz[...]
EN Directive 98/83/EC lists parametric values for several metals in water intended for human consumption. For copper, nickel and lead, the note 3 (Annex I – Part B) is related to their maximum admissible concentrations (MACs) – 2 mg/l, 20 μg/l and 10 μg/l, respectively. It states that the above-mention[...]
8
100%
Instal
2005 nr 12 9--13
PL Wyroby i materiały stosowane do budowy instalacji służących do uzdatniania, magazynowania i przesyłania wody przeznaczonej do spożycia mogą mieć istotny wpływ na pogorszenie jej jakości pod względem zdrowotnym. W związku z tym niezbędne jest badanie np. stężeń niektórych metali w wodzie pozostającej[...]
EN Application of devices and materials used for: water cleaning thoroughly - carbon filters or filters with ion exchangers, the construction of water supply and sewage system ana producing the plumbing fixtures used for water drawing can have the essential influence on the deterioration of wholesome q[...]
9
100%
Instal
2008 nr 12 44-47
PL Obecność ubocznych produktów dezynfekcji w wodzie wodociągowej może pociągać za sobą zagrożenie zdrowia ludzkiego. W celu oceny ryzyka zdrowotnego związanego ze spożywaniem wody poddawanej procesom dezynfekcji należy monitorować poziom stężeń m.in. bromianów(V) w wodzie przeznaczonej do spożycia prz[...]
EN The presence of disinfection by-products in drinking water can lead to the increase of human health risk. In order to assess the human health risk connected with consumption of water treated by disinfection process it is necessary to perform monitoring the concentration levels of those compounds, e.[...]
10
100%
Instal
2006 nr 4/5 12-15
PL Technika wysokosprawnej chromatografii jonowej jest obecnie jedną z najważniejszych metod oznaczania nieorganicznych anionów - fluorków, chlorków, azotanów (V), azotanów (III), siarczanów, fosforanów oraz kationów - sodu, potasu, wapnia i magnezu w próbkach wodnych. Do podstawowych zalet chromatogra[...]
EN Actually High Performance Ion Chromatography (IC) is one of the main method used for determination of inorganic anions - fluoride, chloride, nitrate, nitrite, sulfate, phosphate and cations - sodium, potassium, calcium and magnesium in water samples. The main advantages of ion chromatography are: th[...]
11
100%
Instal
2018 nr 12 37--40
PL Dyrektywa Rady 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 r. z późniejszymi zmianami zawartymi w Dyrektywie Komisji (UE) 2015/1787 z dnia 6 października 2015 r., jak również rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, nie obejmują sz[...]
EN Council Directive 98/83/EC of 3 November 1998, as amended from the Commission Directive (EU) 2015/1787 of 6 October 2015, as well as the Decree of the Minister of Health of 7 December 2017 on water quality intended for human consumption, do not include a number of chemical parameters, e.g. zinc, who[...]
12
100%
Archives of Environmental Protection
PL Stężenia uranu w wodach gruntowych pobieranych z prywatnych studni wierconych nie były dotąd badane w Polsce. W związku z tym, brak jest jakichkolwiek danych pozwalających na określenie narażenia ludzi na uran, związanego z konsumpcją wody przeznaczonej do spożycia, w szczególności na obszarach wiej[...]
EN Uranium concentrations in groundwater taken from private drilled wells have been never determined in Poland, implying a lack of available data to quantify the human exposure to U through drinking water consumption, especially in rural areas influenced by mining activities. The main aim of the study [...]
13
80%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2012 Nr 11 503-508
PL W przeprowadzonych badaniach oceniono skuteczności dezynfekcji instalacji wody ciepłej z zastosowaniem automatycznego systemu generowania C102w obiekcie użyteczności publicznej, gdzie wcześniej stwierdzono skażenie instalacji wody ciepłej pałeczkami Legionella. Ocenę działania C102 wykonano na podst[...]
EN The aim of the study was to evaluate the effectiveness of hot water disinfection system using a C102 automate generation unit in the public buildings where the hot water system had been contaminated with Legionella organisms. Assessment of the chlorine dioxide effects were based on the results of mi[...]
14
80%
Instal
2007 nr 12 61-63
PL Techniki chromatograficzne umożliwiają identyfikację i ilościowe oznaczenie szeregu związków organicznych. Zastosowanie detektora wychwytu elektronów w chromatografii gazowej (GC-ECD) pozwala wykryć chlorowcopochodne związki organiczne występujące w wodzie w ilościach rzędu 0, X μg/1 (ppb), w tym[...]
EN Chromatographic techniąues allow identification and quantitative determination of several organie compounds. The application of gas chromatography with electron capture detector (GC-ECD) allows for detection of chloroorganic compounds existing in water at the concentration levels of 0.X μg/1 (ppb[...]
15
80%
Instal
2006 nr 7/8 51-53
PL Zastosowanie chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (GC-ECD), umożliwia oznaczanie chlorowcopochodnych związków organicznych występujących w wodzie z granicami wykrywalności na poziomie µg/I (ppb). Trihalometany (THM) należą do grupy związków powstających w procesie uzdatniania [...]
16
80%
Instal
2006 nr 10 58-60
PL Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 roku [1] w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi najwyższe dopuszczalne stężenie (NDS) sumy WWA benzo (b) fluorantenu, benzo (k) fluorantenu, benzo (ghi) perylenu i indeno (1,2,3-c[...]
EN According to the requirements of Decree of Minister of Health from 19 November 2002 [1 ] on the quality requirements for water intended for human consumption maximum concentration level (MCL) of sum of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) — benzo (b) fluoranthene, benzo (k) fluoranthene, benzo (g[...]
17
80%
Instal
2005 nr 11 4--6
PL Metoda wysokosprawnej chromatografii jonowej (w skrócie chromatografii jonowej, IC - Ion Chromatography) służy głównie do oznaczania nieorganicznych anionów oraz kationów metali w próbkach wodnych. W przypadku oznaczeń anionów z wykorzystaniem chromatografii jonowej uzyskane granice wykrywalności są[...]
EN High Performance Ion Chromatography (abbreviation: IC - Ion Chromatography) is mainly used for determination of inorganic anions and cations in water samples. In the case of application of Ion Chromatography for anion determinations, achieved detection limits are much more lower in comparison to spe[...]
18
80%
Instal
2018 nr 12 41--43
PL W związku z potencjalnym zanieczyszczeniem wody przeznaczonej do spożycia przez farmaceutyki, opracowano i zwalidowano czułą metodę służącą do oznaczeń powszechnie stosowanej substancji czynnej - kwasu acetylosalicylowego (ASP) oraz produktu jego rozkładu - kwasu salicylowego (SAL) w wodzie. W tym c[...]
EN In view of the potential pollution of water intended for human consumption by pharmaceuticals, a sensitive method for the determination of the commonly used active pharmaceutical ingredient - acetylsalicylic acid (ASP) and product of its degradation - salicylic acid (SAL) has been developed and vali[...]
19
80%
Instal
2017 nr 12 24--26
PL Wtórne zanieczyszczenie wody przeznaczonej do spożycia niklem może następować podczas jej gotowania w czajnikach elektrycznych z elementami grzejnymi zawierającymi stopy tego metalu. Opisana w niniejszej pracy procedura pozwala na prowadzenie znormalizowanych testów umożliwiających oszacowanie pozio[...]
EN Secondary contamination of water intended for human consumption can occur during cooking in electric kettles with heating elements containing alloys of this metal. The procedure described in this paper allows us to carry out standardized tests to estimate the concentration levels of nickel released [...]
20
80%
Instal
2017 nr 12 54--56
PL Molibden jest biopierwiastkiem, którego niedobór w organizmie człowieka może prowadzić do poważnych schorzeń. Z drugiej strony narażenie na nadmierne ilości tego pierwiastka może powodować szereg negatywnych skutków zdrowotnych. Dane literaturowe dotyczące pobrania molibdenu ze spożywaną wodą w Pols[...]
EN Molybdenum is a bioelement whose deficiency in the human body can lead to serious illness. On the other hand, exposure to excessive amounts of this element can cause a number of adverse health effects. Literature data on the intake of molybdenum with water intended for human consumption in Poland ha[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last