Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 39
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
PL W artykule przedstawiono wybrane etapy procesu segmentacji cyfrowego obrazu materiału ziarnistego z wykorzystaniem metod morfologicznych. Poprawna segmentacja obrazu, prowadząca do rozgraniczenia tła i zbioru stykających się ze sobą ziarn jest podstawowym warunkiem dokonania prawidłowego pomiaru wła[...]
EN Select stages of a segmentation process of a discrete digital picture with use of morphologic methods have been presented in the paper. The correct segmentation of a picture, leading to separation of a background from adjoining grains is a basic condition for a right measurement of geometric charact[...]
2
100%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
1999 nr 10 31-37
PL W artykule zaprezentowano zagadnienia związane z wykorzystaniem logiki rozmytej w konstrukcji cyfrowych zabezpieczeń elektroenergetycznych. Przedstawiono problem rozmytości wielkości kryterialnych w stanach nieustalonych i problem porównywania wielkości kryterialnych z rozmytymi nastawami zabezpie[...]
EN the article deals with the problem of using "washed-out" logic for digital construction of electric power protection. A problem of criterion quantities broadening at transient states as well as a problem of criterion quantities comparison with washed-out protection settings, is presented. There is a[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2004 z. 260 391-402
PL W referacie przedstawiono wybrane zagadnienia związane z modelowaniem przebiegów przejściowych występujących podczas symetrycznych i niesymetrycznych zwarć w sieciach zasilających grupy silników indukcyjnych. Celem analizy była ocena wpływu prądów generowanych przez te silniki na wartości prądów wyk[...]
EN The paper presents selected problems of electromagnetic transient modelling during three-phase and two-phase short-circuits in mine power networks supplying groups of induction motors. The purpose of this analysis was to evaluate the influence of motor-generated currents on current values sensed by [...]
4
100%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
PL Jednym z najistotniejszych etapów analizy obrazu jest jego segmentacja. W referacie przedstawiono wybrane algorytmy wstępnego przetwarzania obrazu w układzie wizyjnej analizy składu ziarnowego. Algorytmy te umożliwiają redukcję niejednorodności obrazu powierzchni ziaren, ułatwiając przez to detekcję[...]
EN One of the most significant stages of the image analysis is a segmentation of the picture. The selected algorithms of the image preprocessing in the picture size analysis system have been presented in the paper. These algorithms allow the image heterogeneity of grains to be reduced, facilitating the[...]
5
100%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
2000 nr 4-5 222-228
PL Referat przedstawia nową konstrukcję regulatora z logiką rozmytą dla kombajnu ścianowego. Przedstawiono uproszczony model dynamiczny kombajnu ścianowego, algorytm nieliniowego sterowania i wdrażanie jego logiki rozmytej. Omówiono także dobór wejściowego i wyjściowego współczynnika skalowania, strukt[...]
EN The paper presents a new design of a fuzzy logic controller for a longwall shearer, a simplifed dynamical model of the longwall shearer, a nonlinear control algorithm and its fuzzy logic implementation are presented as well as input and output scaling coefficient selection, digital output signal fil[...]
6
100%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2002 z. 255 155-162
PL W referacie przedstawiono wielokanałowy system pomiarów i rejestracji jakościowych i ilościowych parametrów węgla, realizowany obecnie przez Katedrę Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa Politechniki Śląskiej w KWK "Krupiński" we współpracy z firma INVENT. System ten umożliwia odczyt sygnałów z 1[...]
EN he paper presents design and implementation a low-cost multichannel data acquisition system for qualitative and quantitative coal parameter recording. This system can integrate data transmission signals form 1..8 belt conveyor scales and 2 radiometric ash monitors. System has the following advantage[...]
7
100%
Wiadomości Górnicze
1998 nr 5 42-47
PL W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia związane z wykorzy-staniem logiki rozmytej w konstrukcji regulatora prędkości posuwu i obciążenia napędów organów urabiających kombajnu ścianowego. Opisano strukturę regulatora rozmytego, mechanizm wnioskowania rozmytego, zmienne lingwistyczne opisujące s[...]
8
100%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
PL W artykule przedstawiono wykorzystanie metod geometrii różniczkowej do celów segmentacji obrazu materiału ziarnistego. Podstawową techniką jest analiza wartości własnych macierzy hesjanu jasności obrazu w danym punkcie - umożliwiająca precyzyjną topograficzną klasyfikację tego punktu. Taka klasyfika[...]
EN The methods of a differential geometry to be used for segmentation purposes of an image of a granular material have been presented in the paper. A basic technique is an analysis of the characteristic values of an image brightness of a Hessian matrix at a given point - allowing a precise topographic [...]
9
100%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
PL W artykule przedstawiono problem wyznaczania udziałów poszczególnych klas ziarnowych w strumieniu materiału na podstawie parametrów teksturowych, bez konieczności dokonywania pełnej segmentacji obrazu z wyodrębnianiem granic poszczególnych ziaren. Podstawą obliczeń są wzorcowe parametry teksturowe ([...]
EN The paper presents a problem of determining fractions of individual grain-size categories in a mass flow on the basis of texture parameters without any need for making a complete segmentation image including separation of individual grains. The standard texture parameters (e.g. autocorrelation funct[...]
10
100%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
PL W obliczeniach elektromechanicznych napędów wysokowydajnych maszyn górniczych często niezbędna jest znajomość modelu matematycznego silnik napędowego. W artykule przedstawiono metodykę wyznaczania wartości elementów schematu zastępczego dla silników z wirnikiem dwuklatkowym. Przedstawiono wyniki prz[...]
EN In the calculations of electromechanical drives of high-efficiency mining machines it is often indispensable to be familiar with a mathematic model of a driving motor. The article features the methodology to determine the values of the elements of an interim diagram for two-cage motors. The results [...]
11
100%
Archives of Mining Sciences
PL Pomiar składu ziarnowego odgrywa istotną role w przeróbce surowców mineralnych. Ze względu na wysoką czasochłonność procesu przesiewania duże znaczenie nabierają metody wizyjne, oparte na akwizycji i analizie obrazów fotograficznych. Dotychczas stosowane metody analizy obrazu nie zapewniają informac[...]
EN The measurement of the particle size distribution plays an important role in mineral processing. Due to the high costs and time-consumption of the screening process, modern machine vision methods based on the acquisition and analysis of recorded photographic images. But the image analysis methods us[...]
12
100%
Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji
2017 Vol. 6, iss. 2 103--113
PL Stereowizja jest jednym ze sposobów akwizycji obrazów trójwymiarowych, opartym na naśladownictwie funkcjonowania ludzkiego układu wzrokowego. W artykule przedstawiono podstawowe zasady stereowizji oraz koncepcję zastosowania tej metody do analizy powierzchniowej warstwy strumienia materiału ziarnist[...]
EN Stereovision is a way of three-dimensional image acquisition based on the imitating the operation of the human visual system. The article discusses basic stereovision principles and the concept of application of this method to the granulometric analysis of the surface layer of a particulate material[...]
13
100%
Inżynieria Górnicza
2017 nr 1-2 42--46
PL W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia związane ze stosowaniem silników indukcyjnych w strefach zagrożonych wybuchem metanu. Opisano wymagania dotyczące konstrukcji i stosowania silników z osłoną ognioszczelną oraz silników o budowie wzmocnionej. Jako punkt odniesienia przyjęto Dyrektywę 94/9/[...]
EN The article presents selected issues related to the use of induction motors in areas with the risk of methane explosion. Requirements regarding the structure and use of motors with a flameproof enclosure and increased safety motors have been described. The ATEX 95 equipment directive 94/9/EC has bee[...]
14
100%
Mining – Informatics, Automation and Electrical Engineering
PL W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia związane z wykorzystaniem technik wizyjnych do celów analizy składu ziarnowego. Opisano podstawowe etapy i uwarunkowania akwizycji obrazów materiału ziarnistego, a następnie ich dalszego przetwarzania i analizy. Sformułowano zalety akwizycji i przetwarzan[...]
EN This paper presents selected problems related to the use of machine vision techniques for the analysis of particle size distribution. The basic steps and conditions for acquiring granular material images are described, followed by further processing and analysis methods. The advantages of 3-D image [...]
15
100%
Mining – Informatics, Automation and Electrical Engineering
2018 R. 56, nr 1 12--16
PL W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia związane z wykorzystaniem technik wizyjnych do celów analizy składu ziarnowego. Opisano podstawowe etapy i uwarunkowania akwizycji obrazów materiału ziarnistego, a następnie ich dalszego przetwarzania i analizy. Sformułowano zalety akwizycji i przetwarzan[...]
EN This paper presents selected problems related to the use of machine vision techniques for the analysis of particle size distribution. The basic steps and conditions for acquiring granular material images are described, followed by further processing and analysis methods. The advantages of 3-D image [...]
16
100%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
PL W artykule opisano wpływ oświetlenia na pracę algorytmów segmentacji obrazu w systemie wizyjnej analizy składu ziarnowego. Zwrócono uwagę na konieczność wyboru kierunków oświetlenia zapewniających łatwą identyfikację przestrzeni międzyziarnowych. Przedstawiono zdjęcia ilustrujące konstrukcję stanowi[...]
EN The paper presents impact of lighting on picture segmentation algorithms in the size analysis video system. It has been paid attention to selection of lighting directions allowing graininess interspaces to be easily identified. The photographs illustrating a construction of laboratory stand to size [...]
17
100%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
PL W referacie przedstawiono wybrane zagadnienia związane z analizą wizyjnej metody pomiaru składu ziarnowego. Skoncentrowano się na kwestii wibracyjnej segregacji ziarn, zachodzącej w trakcie transportu na taśmie przenośnika. Przedstawiono wyniki symulacji komputerowej, wskazujące na niepełną reprezen[...]
EN The paper presents selected issues relating to visual size analysis methods. One has focused the attention on the subject of the vibratory segregation of grains occurring in the process of belt-type conveyor transport. The results of computer simulation have been shown, indicating a superficial laye[...]
18
63%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2012 Nr 3(96) 43-48
EN The paper describes design and operation of processor-based control system of two-machine driver with BLDC motor. This type of drive may be applied for example to mobile wheel robots, powered wheelchairs etc. Such drives require fast, four-quadrant and reversible controller, which allows for operati[...]
19
63%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2010 Nr 88 57-62
EN Development of drive systems with BLDC motors created the necessity of working out appropriate control systems. During last few years, when PM motors started to attain large powers, the cascade control system started to be commonly applied. This is a standard system, previously used in classical com[...]
20
63%
Budownictwo Górnicze i Tunelowe
2009 nr 3 18-23
PL Ocena stanu technicznego obudowy szybu przeprowadzana jest na podstawie analizy dokumentacji, oceny makroskopowej obudowy i badań wykonywanych w szybie. W przypadku, gdy szyb pozbawiony jest urządzenia wyciągowego (klatki), lub szyb pełni funkcję, np. studni głębinowej w obszarach zlikwidowanych kop[...]
EN Evaluation of technical condition of the shaft's lining is carried out on the basis of the analysis of documentation, macroscopic evaluation of lining and tests performed in the shaft. If the shaft is devoid of hoisting devices (cage), or if the shaft acts as, for example, a deep well in the areas o[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last