Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 143
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archive of Mechanical Engineering
PL W pracy przedstawiono wstępne badania nad sformułowaniem nowego równania konstytutywnego dla tkanki kostnej. Kość zamodelowano jako materiał lepkosprężysty. W badaniach uwzględniono więc, nie tylko właściwości sprężyste tkanki kostnej, ale także krótko- i długoterminowe właściwości lepkosprężyste. Z[...]
EN In the paper, preliminary studies on formulation of a new constitutive equation of bone tissue are presented. A bone is modelled as a viscoelastic material. Thus, not only are elastic properties of the bone taken into account, but also both short-term and long-term viscoelastic properties are consid[...]
2
100%
Technika Poszukiwań Geologicznych
PL Zaprezentowano dwie oryginalne metody wytwarzania wody zdatnej do picia poprzez destylację wody morskiej z wykorzystaniem energii geotermalnej. Omówiono dwie technologie. Pierwsza z nich wykorzystuje wody termalne pochodzące z naturalnych źródeł lub z otworów wiertniczych (niekiedy woda termalna wys[...]
EN Modern technology of fresh water production using sea water and geothermal energy is presented. Two methods are described: 1) technology with the use of geothermal springs (naturaI) or hot water obtained from borcholes as heating medium for distillation of sea water (present sometime after explorat[...]
3
100%
Geoturystyka
2007 nr 1 59-62
PL Wykonano badania geologiczne i geomorfologiczne skał z otoczenia świątyni królowej Hatshepsut w Górnym Egipcie. Rozpoznano wielometrowej wysokości formy skalne, które mogą być rzeźbami megalitycznymi lub naturalnymi ostańcowymi formami wietrzennymi utworzonymi w eoceńskich wapieniach tebańskich.
EN Geological and geomorphological investigation of area surrounding temple of Queen Hatshepsut have been performed. Great rocky forms were discovered which represent either megalithic forms or are natural weathered relicts formed in Eocene Theban limestones.
4
100%
Auxiliary Sciences in Archaeology, Preservation of Relics and Environmental Engineering
2015 nr 19 1--22
PL Na podstawie badań prowadzonych przez autora w ostatnich 30. latach przedstawiono fizyko-chemiczne mechanizmy procesu osteoporozy, transportu substancji powstających w jej wyniku oraz zjawisk mineralizacji tkanek będącej przynajmniej częściowo skutkiem osteoporozy.
EN Proposed article as the result of 30 years of investigation presents physics - chemical mechanism of process of osteoporosis, transport of created various substance as well as secondary mineralization of various tissues being the result of osteoporosis.
5
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika
2013 z. 260 3--147
PL Niniejsza monografia dotyczy modelowania konstytutywnego korowej tkanki kostnej oraz dwóch materiałów poliuretanowych. Przez modelowanie konstytutywne należy tutaj rozumieć formułowanie, dla danego materiału, równania definiującego zależność między naprężeniem a odkształceniem. Nieliniowy lepkospręż[...]
EN The monograph deals with constitutive modelling of cortical bone tissue and two polyurethane materials. The term „constitutive modelling” denotes formulation of an equation relating stress and strain. Non-linear visco-elastic constitutive models of the mentioned materials were formulated on the basi[...]
6
100%
Auxiliary Sciences in Archaeology, Preservation of Relics and Environmental Engineering
7
100%
Geologia / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
EN New technology of fresh water production at desert conditions where are present gypsum rocks was elaborated. The aim of the project is construction of cooling system of vapors obtained during the production of technological gypsum. Mentioned situation is present at West Sinai about 30 km to the Sout[...]
8
100%
Geologia / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
EN Modern technology of fresh water production using sea water and geothermal energy is presented. Two methods are described: 1- technology with the use of geothermal springs (natural) or hot water obtained from boreholes as heating medium for distillation of sea water, 2- technology allows the product[...]
9
100%
Geologia / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
2009 T. 35, z. 3 407-424
PL Badania ewaporatów prowadzone są bardzo intensywnie zarówno ze względu na to, że są to surowce niezmiernie cenne dla wielu dziedzin gospodarki, lecz także, a może głównie ze względu na to, że z ewaporatami często współwystępują złoża ropy i gazu. Zrozumienie wielu zjawisk występujących w czasie sedy[...]
EN Research on evaporates is conducted very intensively, which is both due to the fact that they are of utmost value to many branches of economy, and also (and this seems to be the main reason) that often deposits of oil and gas are found close to evaporites. Hence the comprehension of phenomena may co[...]
10
100%
Geologia / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
2007 T. 33, z. 4 463-471
PL W artykule zaprezentowano wyniki badań terenowych i laboratoryjnych nad zjawiskami migracji archeologicznych zabytków krzemiennych po opuszczeniu stanowiska. Zjawiska te, zachodzące w większości stanowisk i obejmujące prawdopodobnie wszystkie rodzaje zabytków, są szczególnie dobrze widoczne w stanow[...]
EN This paper presents field and laboratory investigations concerning artefacts sinking in archaeological sites. These phenomena take place on most of archaeological sites. Most probably this process affect all categories of artefacts. Because of the time stone age sites are the best places to investig[...]
11
100%
Auxiliary Sciences in Archaeology, Preservation of Relics and Environmental Engineering
2013 nr 15 1--34
EN Investigation was devoted determination if cancer tissues of lungs are mineralized or not. Moreover author like find answer for question: if the mineralization of tissue may lead to formation of cancer tumors or cancer tissues producers of substances necessary for lung mineralization? Maybe both phe[...]
12
100%
Auxiliary Sciences in Archaeology, Preservation of Relics and Environmental Engineering
2014 nr 17 1--10
PL Obróbka krzemieni metodą odłupkową, którą stosowano w Epoce Kamienia pozwalała nie tylko wytwarzać użyteczne przedmioty, ale spowodowała odkrycie efektu krzesania iskier, którego skutkiem było odkrycie sposobu wzniecania ognia. Ten wielki wynalazek spowodował technologiczny i cywilizacyjny skok Ludz[...]
EN Various knapping techniques of flints used at Stone Age effected production of various implements but was reason of discovery of lightning striking i.e. creation of way kindle of fire. An article presents results of investigation of flints and relations: age of flint- crystallinity, crystallinity of[...]
13
100%
Auxiliary Sciences in Archaeology, Preservation of Relics and Environmental Engineering
2014 nr 18 1--10
EN Various knapping techniques of flints used at Stone Age effected production of various implements but was reason of discovery of lightning striking i.e. creation of way kindle of fire. An article presents results of investigation of flints and relations: age of flints, crystallinity of flints – piez[...]
14
100%
Auxiliary Sciences in Archaeology, Preservation of Relics and Environmental Engineering
2012 nr 14 1-8
EN The atomic structure of minerals and organic molecules is remarkably similar. In particular, between minerals and amino acids, which are the building blocks of life on Earth. The hypothesis tested here is the possibility of energy transfer from minerals to [...]
15
100%
Auxiliary Sciences in Archaeology, Preservation of Relics and Environmental Engineering
2017 nr 22 1--9
PL Wykonane badania biomineralogiczne wskazują na piezoelektryczne właściwości apatytu, który jest jednym z głównych składników kości. Publikacja prezentuje hipotetyczne zależności między piezoelektrycznymi właściwościami apatytu kostnego i towarzyszącymi zjawiskami elektromagnetycznymi w kościach i ic[...]
EN Conducted biomineralogical studies indicate piezoelectric properties of apatite, which is one of the major components of bone. This publication presents hypothetical correlations between piezoelectric properties of bone apatite and the accompanying electromagnetic phenomena in bones and their enviro[...]
16
100%
Auxiliary Sciences in Archaeology, Preservation of Relics and Environmental Engineering
2017 nr 22 1--13
PL Wykonano badania mineralogiczne i geochemiczne poziomu pochówku po około 1800 latach od pochowania zmarłego w grobie kultury wielbarskiej nr 134 w stanowisku archeologicznym Babi Dół. Stwierdzono, że makroskopowo brak jest jakichkolwiek śladów pochówku. Badania drobnych frakcji piasku z poziomu poch[...]
EN Mineralogical and geochemical tests of the burial level were made about 1,800 years after a burial of a deceased in the Wielbark culture grave No. 134, in the archaeological site Babi Dół. Macroscopically, no traces of the burial were found. Investigation of fine fractions of sand from the burial le[...]
17
100%
Auxiliary Sciences in Archaeology, Preservation of Relics and Environmental Engineering
2016 nr 21 1--13
PL Wykonano badania mineralogiczno-petrograficzne i geochemiczne materiału występującego w obiektach opisywanych dotychczas jako „browary” odkrytych w stanowisku Tell el-Farkha, Kom W i kom C. Próbki pochodziły zarówno z cegieł jak i materiału znajdującego się miedzy cegłami, Badania wykazały, że tempe[...]
EN Mineralogical, petrographical as well as geochemical investigation of so called “brewery “ discovered in Tel el Farkha archaeological site were performed. Samples of roller shape bricks as well as accompanying material for examination were collected. Examination showed temperature of firing of brick[...]
18
100%
Auxiliary Sciences in Archaeology, Preservation of Relics and Environmental Engineering
2017 nr 23 1--22
PL Substancje organiczne w stanowiskach zachowują się rzadko. Im starsze stanowiska tym mniej jest w nich substancji organicznych. Jedna z okoliczności sprzyjających jej zachowaniu jest spalenie bez dostępu powietrza, czyli zwęglenie. Badania tego typu materiału wymagają stosowania szeregu metod stosow[...]
EN Organic substances are rarely well-preserved at excavation sites. The older the site, the less of organic substances there is. One of the conditions that favor their preservation is burning without air, i.e. charring. Studies of this type of material require implementing a number of methods used, am[...]
19
100%
Auxiliary Sciences in Archaeology, Preservation of Relics and Environmental Engineering
2017 nr 23 1--25
PL Park Burren-Marlbank jest jednym z bardziej znanych obiektów Neolitycznych w którym występują kamienne a megality oraz liczne dowody aktywności człowieka w tym ryty skalne. Przedmiotem opracowania jest sprawdzenie struktur i składu mineralnego skał znajdujących się poza rejonem parku, pod kątem gene[...]
EN Due to the protection of monuments in the Neolithic archaeological site of Burren-Marlbank, Ireland, mineral and petrographic studies of local rocks in their natural outcrops have been undertaken. Those rocks were used during the Neolithic period for both construction of architectural sites as well [...]
20
100%
Auxiliary Sciences in Archaeology, Preservation of Relics and Environmental Engineering
2018 nr 24 1--5
PL Biomineralogiczne badania nowotworów różnych tkanek, piersi, tkanki łącznej, skóry, płuc tarczycy, trzustki, kości, chrząstki prowadzone były w naszym laboratorium z wykorzystaniem mineralogicznych metod (SEM-EDS, EMP, IR, X-RD, ASA, etc.) w ciągu ostatnich 40 lat. Otrzymane wyniki pozwoliły odkryć [...]
EN Biomineralogical investigations of cancer in various tissues -- breast, connective tissue, skin, lungs, thyroid, pancreas, bone, cartilage, etc. -- have been conducted in our Laboratory with the use of mineralogical methods (SEM-EDS, EMP, IR, X-RD, ASA, etc.) for the last 40 years. Obtained results [...]
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last