Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 16
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archiwum Odlewnictwa
PL W pracy przedstawiono wyniki pomiarów i obliczeń entalpii topnienia i krzepnięcia oraz przemian fazowych w stanie stałym przebiegających w żeliwie sferoidalnym (stan wyjściowy). Badania prowadzono w wysokotemperaturowym kalorymetrze różnicowym Multi HTC firmy Setaram. Stwierdzono różnice w wartościa[...]
EN In this work the results of measurements and calculations of enthalpy of melting and solidification was and phase change in solid state running in nodular cast iron were introduced. It the Investigations were led was in high-temperature scanning calorimeter Multi the HTC of firm Setaram. It the diff[...]
2
100%
Rudy i Metale Nieżelazne
PL W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu parametrów odlewania i intensywności stygnięcia na wybrane cechy morfologiczne mikrostruktury odlewu ze stopu AlSi10Mg. Ocenie poddano podstawowe parametry morfologiczne oraz granicę plastyczności R0,2. Wyniki rzeczywiste porównano z rezultatem symulacji [...]
EN The paper presents results of studies into influence of casting conditions and intensity of cooling down on selected morphological features of microstructure of AlSi10Mg alloy cast. Basic morphological parameters as well as yield point R0,2 were evaluated. The actual results were compared to the res[...]
3
100%
Archiwum Odlewnictwa
PL W pracy przedstawiono wyniki pomiarów i obliczeń właściwej pojemności cieplnej c[p] w funkcji temperatury masy formierskiej na osnowie piasku kwarcowego o frakcji głównej 0,20 / 0,16 / 0,10 wiązanej bentonitem "Zębiec Specjal" bn (80% ziaren poniżej 0,056 mm) i dodatkiem wody w ilości 4%. Pomiary [...]
EN In this work the results of measurements and were introduced was and the calculations of proper the specific heat c(p) in function of temperature of moulding sand on base of quartz sand about main fraction 0,20 / 0,16 / 0,10 from binder bentonite the "The Zębiec Specjal" (80% grains below 0,056) and[...]
4
100%
Rudy i Metale Nieżelazne Recykling
5
88%
Archives of Foundry Engineering
EN The article presents the results of studies concerning the selection of the chemical composition of the new ecological copper alloys for fittings. It was analyzed, among other things, the impact of the content of bismuth, aluminum, iron and boron. Their solidification process was characterized on th[...]
6
88%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2018 Vol. 85, nr 9 322--326
PL W pracy przedstawiono analizę procesu ciągłego odlewania półwyrobów z brązu cynowo-cynkowo-ołowiowego przeznaczonego na obrabiane mechanicznie elementy armatury. Przedstawiono wyniki badań zmierzające do określenia przyczyn powstawania wad podczas procesu ciągłego odlewania. W tym celu wykonano anal[...]
EN The paper presents an analysis of the continuous casting process of semi-finished product made of tin-zinc-lead bronze, designed to mechanically machined elements of fittings. The results of tests to determine the causes of defects during the continuous casting process are presented. For this purpos[...]
7
76%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2014 Vol. 81, nr 8 616--622
PL W pracy przedstawiono wyniki badań dwóch gatunków miedzi. Pierwszy stanowiła miedź elektrolityczna Cu-ETP wytworzona w technologii Contirod, natomiast drugi miedź beztlenowa Cu-OFE wytworzona w technologii UpCast w zakładzie KGHM Polska Miedź S.A. w Orsku. W pierwszej części pracy przedstawiono ocen[...]
EN In the paper, the results of development of two grade of cooper are presented. First one is Cu-ETP grade produced by Contirod technology and the second one is oxygen-free copper (Cu-OFE grade) produced by UpCast technology in KGHM Polska Miedź S.A. factory. In the first part of the work, an assessme[...]
8
76%
Rudy i Metale Nieżelazne
PL Przedstawione w artykule badania miały na celu wyeliminowanie wad powierzchniowych i podpowierzchniowych powstających w trakcie wyciskania płaskowników z miedzi beztlenowej metodą Conform. Wykonano badania metaloznawcze w celu pełnego scharakteryzowania wad. Następnie przeprowadzono numeryczną anali[...]
EN The experimental research carried out in this work aimed eliminating surface and subsurface defects of profile extruded in continuous rotary extrusion process. Micro- and macrostructure observations were performed for accurate describing of defects. Next, numerical analysis FEM of extrusion process [...]
9
76%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2013 Vol. 80, nr 8 615--620
PL Czysta miedź z uwagi na wysoką konduktywność i przewodność cieplną, a także dobrą plastyczność i związaną z tym możliwość łatwego przetwarzania, stosowana jest m.in. do wytwarzania kabli energetycznych, elektrycznych i telekomunikacyjnych przeznaczonych dla elektrotechniki i elektroniki, w tym także[...]
EN Due to its high electric and thermal conductivity as well as good formability, pure cooper is widely used for production of energetic, electric and telecommunication cables intended for use in electrical engineering and electronics, including metal-coated cables. Besides the popular Cu-ETP grade, th[...]
10
76%
Archives of Metallurgy and Materials
PL W pracy zamieszczono wyniki badań dotyczące wpływu składu chemicznego na strukturę oraz właściwości tribologiczne materiałów kompozytowych na osnowie miedzi przeznaczonych na łożyska ślizgowe. Przedmiot badań stanowiły stopy miedzi z udziałem cząstek faz smarnych w postaci grafitu, dwusiarczku wolfr[...]
EN The results of research into influence of chemical composition on structure and tribological properties of copper-based composites intended for slide bearings are presented in this paper. The study was focused on copper alloys with lubricating phase particles in form of graphite, tungsten disulphide[...]
11
76%
Archives of Metallurgy and Materials
PL W pracy zamieszczono wyniki badań dotyczące wpływu poszczególnych cząstek faz smarnych na mikrostrukturę oraz właściwości tribołogiczne materiałów kompozytowych na osnowie miedzi przeznaczonych na łożyska ślizgowe. Przedmiot badań stanowiły stopy miedzi z udziałem cząstek faz smarnych m.in. w postac[...]
EN The paper presents results of the studies into influence of individual particles of lubricating phase on microstructure and tribological properties of copper based composite materials for slide bearings. The studied material was composed of copper alloys with lubricating phase particles, e.g. in a f[...]
12
76%
Rudy i Metale Nieżelazne Recykling
PL Celem niniejszej pracy była analiza możliwości poprawy trwałości eksploatacyjnej matrycy prasy do wyciskania metodą KOBO poprzez łączne zastosowanie różnych wariantów zabiegów obróbki kriogenicznej i cieplno-chemicznej. W pracy analizowano i oceniono ich wpływ na poprawę twardości i zużycie tribolog[...]
EN The aim of the present study was to analyse the possibility of improving the exploitation durability of die for KOBO extrusion process by using a combination of cryogenic and thermo-chemical treatments. The study analyzed and evaluated their influence on the improvement of hardness and tribological [...]
13
64%
Archives of Metallurgy and Materials
2012 Vol. 57, iss. 4 1063-1073
PL W pracy przedstawiono wyniki badan wpływu składu chemicznego oraz parametrów procesu konsolidacji na zmiany właściwości fizycznych oraz elektrycznych materiałów kompozytowych na osnowie srebra przeznaczonych na styki elektryczne. Analizie poddano wpływ zawartości tlenku cynku (ZnO) oraz dodatków mod[...]
EN The paper shows results of the study into influence of chemical composition and consolidation process conditions on changes of physical and electrical properties of silver-based composites used in production of electric contacts. The investigations addressed influence of content of zinc oxide (ZnO) [...]
14
64%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2013 Vol. 80, nr 8 607--614
PL W niniejszej pracy przedstawiono wybrane technologie wytwarzania ekologicznych bezkadmowych spoiw twardych na przykładzie kilku gatunków stopów na bazie srebra lub z niewielkim dodatkiem srebra. W szczególności skupiono się na przedstawieniu technologii wytwarzania spoiw z grupy AgCuZnSn i AgCuZn w [...]
EN The selected technologies of processing of a few alloys based on silver or containing low amount of silver as an example of ecological cadmium- free fillers were presented in the paper. The technologies of horizontal continuous casting of AgCuZnSn and AgCuZn types of bars and flat bars were particul[...]
15
64%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2018 Vol. 85, nr 9 292--296
PL W pracy przedstawiono wyniki prób ściskania mosiądzów o zmodyfikowanym składzie chemicznym przeznaczonych na odkuwki elementów armatury. Badano wpływ składu chemicznego oraz temperatury ściskania na zmiany naprężenia uplastyczniającego. Analizie poddano również zmiany mikrostruktury wywołane odkszta[...]
EN This paper presents the results compression tests of brass with modified chemical composition designed for forged of fittings. The effect of the chemical composition and compression temperature on the changes of flow stress was investigated. The changes of microstructure due to plastic deformation w[...]
16
51%
Problemy Techniki Uzbrojenia
PL Głównym sposobem urabiania skał w górnictwie podziemnym i odkrywkowym jest wykorzystanie materiałów wybuchowych. Optymalnym sposobem urobienia skały jest w tym przypadku wprowadzenie ładunku do otworu strzałowego. Proces wiercenia otworów w porównaniu do załadunku i detonacji materiału wybuchowego j[...]
EN Use of explosives constitutes a primary method of rock extraction in underground and surface mining. The optimal method of rock extraction in this case is the insertion of a blasting charge into a blasthole. Process of blasthole drilling is the most time-consuming operation comparing to loading and [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last