Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 38
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Świat Szkła
2011 R. 16, nr 1 21--22, 24
2
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2012 T. 43, nr 5 183-186
PL Ciepłownictwo w Polsce musi się zmierzyć z problemem spadku zużycia ciepła i mocy zamówionej w kolejnych latach. Problem ten dotyczy większości miejskich systemów ciepłowniczych. W artykule omówiono techniczne możliwości podniesienia efektywności funkcjonowania niedociążonych systemów ciepłowniczych[...]
EN District Heating in Poland is faced with the problem of decline in consumption of heat and power ordered in subsequent years. The problem affects the majority of district heating systems. The article discusses the technical possibilities of increasing the efficiency of the under-charged systems (ope[...]
3
100%
Materiały Budowlane
2000 nr 12 38-41
4
100%
Gospodarka Paliwami i Energią
2004 nr 5 13-15
PL Tematem artykułu są kontrakty ESCO. Podstawową zasadą tych kontraktów jest wygenerowanie oszczędności w kosztach związanych z użytkowaniem energii ponoszonych przez klienta bez konieczności ponoszenia przez niego wysokich kosztów inwestycyjnych modernizacji. Koszty te ponosi firma ESCO, która przepr[...]
EN The subject of article is ESCO's contracts. Based rule of those contracts is making thrifts in bear costs connected with consumption energy by client without bear by them high investments costs (of modernization). Those costs are bear by ESCO, which making complex modernization client's energy syste[...]
5
100%
Utrzymanie Ruchu
2016 Nr 3 10--12
PL Audyt Energetyczny Przedsiębiorstwa wykonany w sposób profesjonalny i uwzględniający specyfikę danego zakładu jest początkiem drogi do uzyskania znacznych oszczędności w zakresie kosztów produkcji związanych ze zużyciem mediów. Rozwiązania wskazywane w AEP mają najczęściej bardzo krótkie czasy zwrot[...]
6
100%
Utrzymanie Ruchu
2017 Nr 3 68--71
PL Poprawne przeprowadzenie audytu energetycznego w przedsiębiorstwie, niezależnie od obowiązku wynikającego z Ustawy o efektywności energetycznej, prawie zawsze przyniesie obniżenie kosztów zużywanych mediów i często pozwoli uzyskać dodatkowe przychody ze sprzedaży świadectw efektywności energetycznej[...]
7
100%
Utrzymanie Ruchu
2016 Nr 4 13--16
PL 1 października 2016 roku weszła w życie ustawa z dnia 11 czerwca 2016 r., która narzuca na duże przedsiębiorstwa obowiązek wykonania audytu energetycznego przedsiębiorstwa i zawiadomienie prezesa URE o jego wykonaniu. Pierwszy audyt powinien być wykonany w ciągu 12 miesięcy od wejścia ustawy w życie[...]
8
63%
Acta Mechanica et Automatica
EN The most important units of sheet-fed offset printing machine, like the ink and dampening systems as well as a printing unit, are composed, in the main, of contacting rollers of various sizes (in case of the printing unit they are named cylinders). Adequate setting of the said rollers is very impor[...]
9
63%
Challenges of Modern Technology
EN Cylinders are very important elements in an offset printing machine because after being supplied with ink they transfer a printing image on paper. A type of setting as regards the stress between cylinders affects quality of printouts as well as rate of wear and tear of operating materials and machin[...]
10
63%
Challenges of Modern Technology
EN At present, companies show particular care about quality and profit which are inherent with costs. An in adequately set stress between the printing rollers may significantly worsen the quality and increase costs of printing. Until now, a contact between rollers used to be set by a printer, where it [...]
11
63%
Challenges of Modern Technology
EN In an offset printing machine the rollers (ink unit) and the cylinders (printing unit) are in contact in a lot of places. The contact surfaces comprise a metal surface and a rubber surface. As appears from findings based on the professional literature and experience of people working in printing hou[...]
12
63%
Acta Mechanica et Automatica
EN According to lots of books, the pressure in offset printing affects the optical density and the quality of printouts. One of the quali-ty parameters is a tone value increase. An advantage of our research method is obtaining printing effects for different pressures on one printout, thus meaning for i[...]
13
63%
Acta Poligraphica
2016 Vol. 8 9--27
EN The printing literature provides different values of pressure between cylinders in the printing unit and between rollers in the ink unit of the offset printing machine. Very often there is no information on whether a given value of pressure is maximum or average. Another frequent problem referred to[...]
14
63%
Diagnostyka
2005 Vol. 34 63--70
PL Artykuł stanowi syntetyczną prezentację wybranych zagadnień z szerokiego programu badawczego, którego celem jest opracowanie oryginalnej technologii sprężania i nasuwania konstrukcji mostowych. Są one wdrożone między innymi przez KPRM SKANSKA. W ramach programu zaprojektowano urządzenia, systemy ste[...]
EN The article is a synthetic presentation of the selected issues from the broad research programme, whose aim is the development of the original stressing technology and placing of the bridge constructions. They are applied among others by KPRM SKANSKA. Within this programme devices, steering systems [...]
15
63%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2002 nr 4 52-53
16
51%
Eksploatacja i Niezawodność
2009 nr 1 28-32
PL Artykuł jest kontynuacją problematyki prezentowanej w artykule "O potrzebie monitorowania procesu sprężania konstrukcji mostowych". Opisany system monitorowania i rejestracji przebiegów sił sprężających i wydłużeń był przeznaczony do pracy w fazie wytwarzania konstrukcji (podczas procesu sprężania).[...]
EN This article is a continuation of the problem presented in article "About the need of the monitoring of the bridge construction prestressing process". The described system of the monitoring and registration of a prestressing forces and elongations courses was destined to the building stage (during p[...]
17
51%
Diagnostyka
2007 nr 4(44) 31-36
PL Bezpieczeństwo ludzi korzystających z mostów wykonanych w technologii betonów sprężonych zależy w bardzo dużym stopniu od jakości elementów zastosowanego ustroju sprężającego. Stąd badania mostowych ustrojów sprężających, a w szczególności badania statyczne są przeprowadzane w warunkach, które symul[...]
EN The safety of the peoples using with the bridges which are made in the prestressing concrete technology, is dependent on the quality of the elements of the applying prestressing system. Thus the research of the bridge prestressing system, particularly static research, are conducted in the conditions[...]
18
51%
Diagnostyka
2007 nr 4(44) 37-41
PL Tworzenie nowego rozwiązania konstrukcyjnego urządzenia jest złożonym procesem, w którym istotną rolę odgrywa prawidłowy wybór koncepcji urządzenia. Wybrana koncepcja powinna spełniać zarówno wymagania zamawiającego jak również wymagania prawne obowiązujące na rynku, na którym projektowane urządzeni[...]
EN The creation of the new construction solution of the device is a complicated process, in which the correct choice of the device conception has the main meaning. The chosen conception should fulfil the customer requirements as well as the obligatory law requirements on the market, on which the design[...]
19
51%
Diagnostyka
2007 nr 4(44) 57-62
PL Dzięki współpracy z przemysłem w AGH powstało Laboratorium Badań i Analiz Maszyn i Budowli wyposażone w stanowisko do badań statycznych i dynamicznych pras, bloków kotwiących, zakotwień oraz ustrojów sprężających. Stanowisko to składa się z ramy nośnej, układu siłowników oraz hydraulicznego, nurniko[...]
EN The intensive researches, which are conducted at the KAP AGH, led to a creation of the prestressing system. This system consists of among other the tensioning and transporting devices and the series of types of the anchoring block cooperating with the devices. The next stage of the development of th[...]
20
51%
Eksploatacja i Niezawodność
2008 nr 1 17-22
PL W artykule przedstawiono koncepcję systemu monitorowania i rejestrowania przebiegu procesu sprężania z wykorzystaniem układu mikroprocesorowego. W agregatach hydraulicznych stosowanych w technologii sprężania i nasuwania konstrukcji mostowych ASIN (opracowane w KAP AGH) stosowane są nowoczesne stero[...]
EN The article presents the system conception of the monitoring and course logging prestressing process wit the use of the microprocessor system. In the hydraulic supplying units, which are elaborated by AGH, are used the modern programming controllers which can be used like the base of the elaborating[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last