Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 104
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Hydraulika i Pneumatyka
2012 nr 5 5-7
PL Opisano wybrane badania manipulatora przeznaczonego do robota wsparcia inżynieryjnego. Wskazano na ogólne wymagania, które powinien spełniać manipulator. Przedstawiono schemat hydrostatycznego układu napędowego i przebiegi uzyskane podczas pomiarów na obiekcie rzeczywistym.
EN The paper presents some aspects of the research of a manipulator designed for military engineering support robot. The general requirements have been pointed out. The paper presents hydrostatic scheme and waveforms obtained during measurements on the real object.
2
100%
Rynek Instalacyjny
2005 nr 10 74--75
PL Zapanowała moda na elektroniczne podzielniki kosztów. W artykule zostaną przedstawione różnice pomiędzy wyparkowymi a elektronicznymi podzielnikami kosztów.
3
100%
Journal of KONES
EN Navigating vehicles over difficult terrain requires a drive system ensuring high mobility. It is particularly important in the case of unmanned ground vehicles. It is often not realized that a vehicle occupant frequently plays the role of a multi sensor, highly effective data processor and a control[...]
4
63%
Napędy i Sterowanie
PL W referacie przedstawiono przykłady struktur hydrostatycznych układów napędowych jazdy pojazdów i maszyn o skręcie burtowym. Zaprezentowano również problematykę ich zastosowania w wieloosiowych podwoziach kołowych, od których wymaga się wysokiej mobilności terenowej. W zasadniczej części referatu sk[...]
EN The paper presents examples of structures hydrostatic drive systems for skid steer vehicles and machinery. Also presented problems of their use in high mobility multi-wheeled chassis. The essential part of the paper focuses the design of hydrostatic drive for the 3000 kg unmanned ground platform
5
63%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2013 nr 8 332--338
PL Artykuł poświęcony jest ocenie standardowych i współczesnych metod chłodzenia procesorów komputerowych. W jego części pierwszej przedstawiono charakterystykę techniczną typowych układów chłodzenia takich procesorów oraz wyniki badań doświadczalnych konwencjonalnych konstrukcji radiatorów przeznaczon[...]
EN The paper deals with standard and modern cooling methods for central processing units. In the first part the technical data of typical cooling systems is presented. Experimental tests results for conventional CPU radiators produced by Pentalpha and Xilence are discussed. /n the second case the radia[...]
6
63%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2013 nr 9 382--384
PL Artykuł poświęcony ocenie standardowych i współczesnych metod chłodzenia procesorów komputerowych. W jego części pierwszej („TCHK”, nr. 8/2013, s. 332-338) przedstawiono charakterystykę techniczną typowych układów chłodzenia takich procesorów oraz wyniki badań doświadczalnych wykonanych przez autoró[...]
EN Article is devoted to the assessment of standard and contemporary methods of cooling of computer processors. In the first part ("TCHK", no. 8/2013, pp. 332-338) describes the technical characteristics of conventional cooling systems such processors and the results of experimental studies carried out[...]
7
63%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2013 nr 10 439--441
PL Kolejny etap ekologicznej polityki UE" znalazł swój wyraz w dyrektywie 2006l40/EU, na mocy której we wszystkich nowo produkowanych urządzeniach chłodniczych i klimatyzacjach zastosowanie mogą mieć tylko czynniki o wskaźniku GWP nie większym niż 150. Oznacza to, że również stosowany powszechnie w mot[...]
EN The next stage environmental policy of the EU "found expression in the directive 2006l40/EU, under which all new equipment, refrigeration and air conditioners may apply only factors GWP of less than 150 means that also commonly used in the automotive and in small refrigeration R134a gone into histor[...]
8
63%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2012 nr 10 448-453
PL Artykuł poświęcony możliwości ograniczenia zużycia energii napędowej urządzeń na drodze optymalizacji doboru wymienników ciepła, właściwej konfiguracji i kontroli przepływu płynów roboczych. Przedstawiono w nim ocenę zużycia energii w systemach energetycznych o największej energochłonności w realiac[...]
EN The paper deals with possible reductions of energy consumption in energetic systems. Optimization of heat exch. selection and proper flow of working fluids are taken into account. The energy use by the most energy-consuming u polish conditions is estimated. Special attention is paid to heat exchange[...]
9
63%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL W referacie przedstawiono analizę doboru osprzętów roboczych dla bezzałogowego pojazdu wysokiej mobilności, umożliwiającego podejmowanie i transport ładunku o masie 2000-3000 kg w bardzo trudnym terenie oraz realizację zróżnicowanych zadań poprzez dostosowanie go do szybkiego podejmowania i instalac[...]
EN The paper presents an analysis of the selection of working attachments for unmanned high-mobility vehicle, which allows making and transporting a payload of 2000-3000 kg in very difficult terrain and the implementation of various tasks by adapting it to the rapid adoption and installation of tools a[...]
10
63%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
2014 R. 49, nr 1 24--31
PL Artykuł został poświęcony konstrukcjom wymienników ciepła stosowanych w powietrznych pompach ciepła oraz wpływowi tych elementów na prace całego urządzenia. W publikacji omówiono różne czynniki zaburzające eksploatacje urządzenia chłodniczego i określono ich znaczenie dla efektywności energetycznej [...]
EN The article is devoted to the construction of heat exchangers used in air-heat pumps and the impact of these elements on the operation of the entire device. The publication discusses various factors disrupting the operation of refrigeration equipment and determines their importance for the energy ef[...]
11
63%
Hydraulika i Pneumatyka
2008 nr 4 16-19
PL Opisano przegubowe układy skrętu stosowane w maszynach samobieżnych, zwracając uwagę na ich funkcje. Przedstawiono układy skrętu o zmiennym wzmocnieniu i wskazano na zalety tych rozwiązań. Wskazano na kierunki rozwoju nowych konstrukcji, w kontekście nowoczesnych technologii informatycznych i automa[...]
EN The paper analyzes the steering systems solutions of articulated machines applied by manufacturers. Advantages of arrangements with variable hydraulic gain have been pointed. The new demand for hydraulic steering system is cooperation with electronic and implementation of informatics systems.
12
63%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2001 z. 64 277-284
PL W referacie dokonano porównania w oparciu o analizę widmową działania hydrostatycznego układu skrętu przegubowego pojazdu kołowego pracującego w systemie L-S z innymi stosowanymi rozwiązaniami.
EN This paper contains the omparison with spectral analysis of load-sensing steering system operation in articulated wheel vehicle with another hydraulic steering systems.
13
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
2014 R. 60, nr 11 1021--1024
PL W artykule przedstawiono konstrukcję prototypowego, modułowego mikrostrugowego wymiennika ciepła. Przeprowadzone badania cieplno przepływowe w układzie woda-woda, umożliwiają określenie efektywności wymiany ciepła, charakterystyk cieplno przepływowych, oraz wielkości współczynnika przejmowania ciepł[...]
EN The article presents experimental studies on a compact heat exchanger with heat transfer intensification by means of impinging microjets. The pursuit to provide high performance of heat exchangers is a response to the demand both in economics and in the universal tendency to miniaturization of indus[...]
14
63%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2014 nr 5 212--214
15
63%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2014 nr 11-12 416--421
PL Jednym z istotnych problemów techniki chłodniczej są wysokoefektywne wymienniki ciepła (parowniki, skraplacze). W artykule przedstawiono wyniki badań doświadczalnych intensyfikacji procesu wymiany ciepła w modelowym wymienniku mikro strugowym złożonym z szeregu płyt. W części pierwszej publikacji („[...]
EN Construction of high efficiency heat exchangers (evaporators, condensers) is one of the most important tasks in refrigerating technology. In the paper results of heat transfer intensification in prototype micro-jet multi-p/ate heat exchanger are presented. Design alt his apparatus is described in t[...]
16
63%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2014 T. 45, nr 7 269--274
PL Zmiany przepisów i obostrzenia wymagań w odniesieniu do ochrony środowiska wymagają radykalnych działań zarówno w stosunku do stosowanych czynników chłodniczych, jak i konstrukcji stosowanych urządzeń. Wiele z tych przepisów będzie prawdopodobnie podwyższać koszt budowy i zakupu nowych układów. Aby [...]
EN Changes in regulations and restrietions, require a radical change among both refrigerants and equipment. Many of new regulations will likely result in increase of the construction and purchase cost of new systems. To ensure a reduced impact on the environment producers have introduced new alternativ[...]
17
63%
Problemy Eksploatacji
2016 no. 3 43--51
PL Nowoczesne laboratoria dydaktyczne ułatwiają studentom przyswojenie wiedzy. Praktyczne poznanie zjawisk pozwala skonfrontować wiedzę teoretyczną z praktyką. W artykule zaprezentowane zostaną nowoczesne stanowiska dydaktyczne do analiz przepływu cieczy w instalacjach hydraulicznych. Wdrożono je do pr[...]
EN Modern teaching laboratories help students acquire knowledge. Practical discovery of phenomena allows them to confront theoretical knowledge with practice. The paper presents modern teaching stations for analysis of fluid flow in hydraulic systems. They have been implemented into the teaching proces[...]
18
63%
Problemy Eksploatacji
2016 no. 3 27--34
PL Przyswajanie wiedzy praktycznej przez uczniów i studentów placówek dydaktycznych o profilu technicznym wymaga posiadania niezbędnego zaplecza laboratoryjnego. Praktyczne poznanie zjawisk pozwala skonfrontować wiedzę teoretyczną z praktyką. W artykule zaprezentowano innowacyjne laboratorium hydrotron[...]
EN The assimilation of practical knowledge by pupils and students of technical education institutions requires those institutions to have the necessary laboratory facilities. Practical discovery of phenomena allows them to confront theoretical knowledge with practice. The article presents an innovative[...]
19
63%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2016 nr 6-7 229--232
PL W artykule omówiono wpływ parametrów dolnego źródła na wydajność sprężarkowej pompy ciepła. Przedstawiono wyniki badań charakterystyki cieplno-przepływowej gruntowego wymiennika ciepła typu U-rura wykonanych w oparciu o metody numeryczne. Na ich podstawie Autorzy zaproponowali kilka wariantów jego o[...]
EN This article presents examined of the characteristics of thermal-flow U-tube borehole heat exchanger using numerical methods. On the basis of the results was proposed several variants of optimization, which means to use the helical shape. The proposed solutions were subjected to numerical analysis, [...]
20
63%
Archives of Thermodynamics
EN Two-dimensional numerical investigations of the fluid flow and heat transfer have been carried out for the laminar flow of the louvered fin-plate heat exchanger, designed to work as an air-source heat pump evaporator. The transferred heat and the pressure drop predicted by simulation have been compa[...]
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last