Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 60
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy przedstawiono kompleksową analizę i kalkulacje kosztów uprawy buraków cukrowych na kampanię 2005/2006. Zwrócono uwagę na opłacalność produkcji i możliwości redukcji kosztów. Przedstawiono koszty uprawy buraków cukrowych na oborniku i bez obornika. Uprawa na oborniku przynosi znaczne korzyści[...]
EN The study presents a comprehensive analysis and cost calculation of sugar beet cultivation for the campaign of 2005/2006. The profitability of production and the possibilities of cost reduction were emphasised. The costs of sugar beet cultivation on manure and without manure were presented. Cultivat[...]
2
100%
Mechanik
PL W pracy przedstawiono nowa konstrukcje urządzenia czyszczącego oparta na obrotowym sicie stożkowym. Opisano budowę i zasadę działania nowego, stacjonarnego urządzenia czyszczącego. Zasada czyszczenia opiera się na połączeniu przesiewania na sitach stożkowych z separacją pneumatyczną. Prototyp takieg[...]
EN The paper presents the construction of novel grain cleaning equipment based on the rotary conical sieve. It describes the structure and working principle of a new stationary grain cleaning machine. The cleaning principle involves combination of sieving operation on the conical sieves and pneumatic g[...]
3
100%
Mechanik
2009 R. 82, nr 10 873-875
PL Przedstawiono eletroniczną bibliotekę śrub znormalizowanych (podstawowe rodzaje wg PN) wykonaną w programie AutoCAD 2007 PL. Powstała ona w celu usprawnienia i przyspieszenia procesu tworzenia projektów rysunkowych zawierajacych elementy łączne w postaci śrub. Bibliotekę stanowi zbiór pojedynczych r[...]
4
100%
Mechanik
2009 R. 82, nr 12 1028-1029
PL Przedstawiono elektroniczną bibliotekę nakrętek znormalizowanych (podstawowe rodzaje wg PN) wykonaną w programie AutoCAD 2009 PL.
EN Presented is an electronic library of standard nuts (covering basic types to Polish Standard Specifications) developed by means of AutoCAD 2009 PL software. The library can be used with any system reading the AutoCAD drawing files.
5
100%
Mechanik
PL Scharakteryzowano podstawy zdalnego nauczania oraz przedstawiono technikę elektroniczną nauki rysowania 2D w programie AutoCAD. Prezentowana aplikacja zawiera interaktywny kurs podstaw projektowania płaskiego na przykładzie programu AutoCAD 2000iPl. Charakteryzuje się on dynamizmem w zapoznawaniu uż[...]
EN Principles of remote teaching are presented and a method of electronic instruction of 2D drawing in AutoCAD program is explained. The application consists in an interactive training course in the scope of plane designing technique by the example of use of the AutoCAD 2000iPI
6
100%
Mechanik
2010 R. 83, nr 2 138-138
PL Przedstawiono podstawowe możliwości programu AutoCAD do projektowania parków i ogrodów na bazie gotowych obiektów. Bazę tę tworzą elementarne rysunki drzew, krzewów oraz przedmiotów występujących w ogrodach. Scharakteryzowano zasady tworzenia i wstawiania bloków na bazie programu AutoCAD 2005P1. Pon[...]
EN This book is a presentation of basic AUTOCAD features in planning and designing of gardens and public parks using ready objects. Among available ready-to-use objects there are drawings of trees, bushes and other object useful in landscape design. You will also find a description of how to design and[...]
7
100%
Mechanik
PL Opisano dwie strategie umożliwiające zwiększenie efektywności obróbki frezarskiej: strategię SmoothFlow(TM) zapewniającą usuwanie stałej ilości materiału oraz strategię Zaawansowanej Kontroli Posuwu, która automatycznie dobiera odpowiednie wartości posuwu. Zastosowanie tych strategii znacznie zmniej[...]
EN The two strategies are presented, which provide for better effects of milling operations: one of these is the SmoothFlow(TM) strategy ensuring constant amount of the actually removed material, and the other strategy of the Advanced Feed Control which consists in that suitable feed rates are automati[...]
8
100%
Mechanik
PL Przedstawiono nową konstrukcję zespołu czyszczącego opartą na obrotowym sicie stożkowym. Prototyp takiego zespołu zbudowano w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Przeprowadzone badania zespołu w zakresie oceny procesu czyszczenia na sitach stożkowych wykazały jego przydatność do małego kombajnu [...]
EN New design of rotary cleaning unit of construction based on rotary conical sieve was presented in this paper. Prototype of such unit were built in University of Life Sciencies in Lublin. The investigations of cleaning unit and made to separating conical sets, showed that construction is usefulness c[...]
9
100%
Mechanik
PL Przedstawiono prototyp amatorskiego plotera frezującego. Pracą plotera steruje zwykły komputer klasy PC. Program sterujący został napisany w języku C. Występuje możliwość wizualizacji efektów działania programu oraz symulacji ruchu narzędzia podczas pracy plotera, na bazie biblioteki SDL. Sterowanie[...]
EN Presented in the paper is a prototype of the amateur class milling plotter. The plotter is controlled by a regular PC. Control programme has been written in language C. The programme performance effects and simulation of tool movements can be visualised under plotter operation conditions with use of[...]
10
100%
Mechanik
2007 R. 80, nr 11 964-965
PL Przedstawiono technikę multimedialną nauki modelowania 3D w programie AutoCAD. Prezentowana aplikacja zawiera interaktywny kurs podstaw projektowania przestrzennego w programie AutoCAD 2006; charakteryzuje się dynamizmem z elementami animacji w zapoznawaniu użytkownika z poszczególnymi procedurami o[...]
11
100%
Mechanik
2009 R. 82, nr 4 320-321
PL Przedstawiono proces cięcia plazmowego z wykorzystaniem wsparcia komputerowego, zarówno na etapie przygotowania, jak i realizacji procesu. Opisano przykładową aplikację cięcia począwszy od przygotowania rysunku wyrobu po wygenerowanie kodu źródłowego kompletnego procesu związanego z wypalaniem plazm[...]
EN Plasma cutting operation process with computer aid support is explained in both preparation and in actual performance phases. Description is covering complete exemplary cutting operation starting from the component drawing to generation of source code for the whole plasma piercing process.
12
100%
Mechanik
2009 R. 82, nr 2 140-141
PL Przedstawiono technikę zdalnego nauczania wraz z elektronicznym kursem rysowania dwuwymiarowego w programie AutoCAD 2008 PL. Z uwagi na konieczność stosowania najnowszych osiągnięć nauki i techniki w procesie nauczania struktura kursu została utworzona w formie możliwej do wykorzystania w nauczaniu [...]
EN The article presents a remote training technique complete with electronic course of two-dimensional drawing with use of AutoCAD 2008 PL software. To comply with the state of art science and engineering requirements in educational processes, the structure of the training course has been adopted to th[...]
13
100%
Mechanik
2009 R. 82, nr 2 142-143
PL Przedstawiono multimedialny kurs projektowania trójwymiarowego w programie AutoCAD 2008 PL. Prezentowana aplikacja zawiera objaśnienia i podpowiedzi, które aktywizują użytkownika podczas poznawania podstaw projektowania przestrzennego. Dzięki elementom multimedialnych animacji charakteryzuje się dyn[...]
EN The article presents a multimedia based three-dimensional design training course with use of AutoCAD 2008 PL software. Included in the application are explanations and prompts intended to activate the user for exploration of the three-dimensional design work essentials. The course is noted for high [...]
14
100%
Mechanik
2006 R. 79, nr 11 936-937
PL Przedstawiono przykładowe, dydaktyczne zastosowanie automatyzacji do zapisu konstrukcji przy projektowaniu wałów maszynowych z wykorzystaniem technik CAD. Aplikacja okienkowa, utworzona w środowisku Borland Delphi umożliwia dokonanie obliczeń wymiarów konstrukcyjnych wału maszynowego i wykorzystania[...]
15
100%
Mechanik
2006 R. 79, nr 10 826-826
16
100%
Mechanik
2013 R. 86, nr 7CD 331--342
PL W artykule przedstawiono wyniki laboratoryjnych badań nowego rotacyjnego urządzenia czyszczącego mającego cechy wielostopniowego przesiewacza wspomaganego strumieniem powietrza (pneumoseparacją). Prototyp takiego urządzenia został zbudowany w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Badania przeprowa[...]
EN The article presents the results of the laboratory research involving the new rotary cleaning device having the characteristics of a multi-stage screen aided by air stream (pneumoseparation) . The prototype of such a device was constructed at the University of Life Sciences in Lublin. The research w[...]
17
100%
Mechanik
2013 R. 86, nr 7CD 343--354
PL W pracy przedstawiono analizę doboru zakresu parametrów eksploatacyjnych nowego rotacyjnego urządzenia czyszczącego dla ziarna żyta. Ustalono zakres prędkości obrotowej i kąta pochylenia bębna sitowego z uwzględnieniem zadowalających efektów separacji i czyszczenia. W nowej czyszczalni połączono dwi[...]
EN The study presents the analysis of the selection of the range of operating parameters of the new rye grain cleaning device. The range of the rotary speed was determined as well as the inclination angle of the sieve drum taking into account the satisfactory results of separation and cleaning. In the [...]
18
100%
Mechanik
2012 R. 85, nr 7CD 407--420
PL Przedmiotem niniejszej pracy było porównanie programu AutoCAD z ZWCAD. Oba programy należą do grupy komputerowego wspomagania projektowania. Analizę porównawczą ograniczono do zakresu projektowania 3D. Dodatkowo przedstawione zostały problemy związane z odczytywaniem rysunków zapisanych w porównywan[...]
EN The present research objective was comparison of AutoCAD and ZwCAD programs that both belong to a group hosting computer-aided design and drafting softwares. The comparative analysis involved only the 3D drawing aspect. There were presented some challenges occurring at reading the drawing files prod[...]
19
100%
Mechanik
PL W pracy przedstawiono analizę separacji oraz skuteczności i wydajności czyszczenia ziarna żyta w nowym, rotacyjnym urządzeniu czyszczącym. Budowę urządzenia oparto na rotacyjnym sicie stożkowym, w którym proces przesiewania jest wspomagany pneumatycznie. Analiza skuteczności czyszczenia wykazuje jeg[...]
EN The paper analyzes separation, effectiveness and performance of corn grain cleaning in the innovative rotary cleaning device. The device construction is based on rotary conical sieve with pneumatically-assisted separation process. The systems engineering techniques CAx were used to construct the dev[...]
20
100%
ECONTECHMOD : An International Quarterly Journal on Economics of Technology and Modelling Processes
EN The work presents a complex analysis and cost accounting of beet sugar cultivation in the 2017/2018 campaign for individual farms in the Lubelskie Province. The economic results obtained by the producers were mainly affected by indirect costs accounting for 57,7% of the revenue from the total produc[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last