Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 44
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Rolnicza
PL Przedstawiono koncepcję komputerowego testu do szacowania obciążenia pracą umysłową, a także jego wersję użytkową. Test polega na wykorzystaniu matematycznych obliczeń wyświetlanych na ekranie komputera i wprowadzaniu wyniku obliczeń za pomocą klawiatury. Ilość popełnianych błędów i czas wykonania t[...]
EN The paper presents a concept of a computer test for estimation of loading with intellectual work, and its usable version. The test involves making use of mathematical calculations being displayed on computer screen and entering obtained results using a keyboard. Number of errors being made and test [...]
2
100%
Agricultural Engineering
2014 Vol. 18, No. 3 237--245
3
100%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL Przepływ informacji pomiędzy maszynami rolniczymi a ciągnikiem rolniczym sformalizowany jest normą ISO 11783 (wcześniej DIN 9684). Połączenie ISO-Bus pomiędzy komputerami pokładowymi różnych maszyn rolniczych i ciągnikiem jest rozwiązaniem skomplikowanych problemów komunikacji pomiędzy[...]
EN Information flow between agricultural machines and tractor is standardised by ISO 11783 (former DIN 9684). ISO-Bus connection between board computers of different agricultural machines and tractor is the solution of the complicated communication problems between electrical and electronic systems. H[...]
4
63%
Inżynieria Rolnicza
PL Obciążenie podczas pracy w gospodarstwie rolnym oceniono na podstawie pomiarów tętna. Badaniami objęto 23 osoby, pracujące w trzech, wybranych gospodarstwach rolnych.
EN Load during work in farms has been assessed on the grounds of pulse checks. 23 people were subject to checks, all of them working in three selected farms.
5
63%
Inżynieria Rolnicza
PL Przedstawiono wyniki analizy aktywności studentów biorących udział w zajęciach dydaktycznych z przedmiotu "Użytkowanie maszyn rolniczych" prowadzonego w systemie e-learningowym. Uzyskane wyniki pozwalają sformułować wytyczne odnośnie doskonalenia systemu kształcenia, a także szczegółowych zagadnień [...]
EN The paper presents results of the analysis concerning activity of students participating in classes in the subject of "Agricultural machinery use", conducted in the e-learning system. Obtained results allow to formulate guidelines for education system improvement, and detailed educational program is[...]
6
63%
Inżynieria Rolnicza
2005 R. 9, nr 6 215--223
PL W artykule przedstawiono pracochłonność oraz fizjologiczne obciążenie pracą w szklarniach. Badaniami objęto 3 gospodarstwa, prowadzące uprawę pod osłonami lub szklarniową, w których pracowało łącznie 17 osób. Czas pracy podczas poszczególnych czynności badanych osób określono na podstawie chronometr[...]
EN The article presents the labour demand and physiological workload in glasshouses. Three farms using glasshouses in which 17 people worked, took part in the study. Working time for individual operations performed by those surveyed was established based on timekeeping, and the workload by measuring he[...]
7
63%
Inżynieria Rolnicza
2005 R. 9, nr 10 107--115
PL W artykule przedstawiono analizę tętna podczas pracy personelu, zatrudnionego w oborze krów mlecznych. Badaniami objęto 15 osób, pracujących w jednym gospodarstwie województwa śląskiego. Na podstawie pomiarów tętna określono wskaźnik wykorzystania rezerwy tętna.
EN In the article is showed the heart rate analysis during work of personnel employing in the dairy farm. Research included 15 persons, which was working in one farm of Silesian Province. On the basis of the heart rate measurements was characterized the heart rate reserve index.
8
63%
Inżynieria Rolnicza
2003 R. 7, nr 10 213--219
PL Przedstawiono wstępne wyniki badań obciążenia pracą kobiet wiejskich, na podstawie wywiadu kontrolowanego w 10-ciu gospodarstwach w północnym rejonie Małopolski. W strukturze czasu pracy kobiet wciąż dominują pracę przy obsadzie zwierząt domowych (bydła, drobiu). Z całego czasu pracy w ci[...]
EN The paper presents preliminary results of works dealing with countryside women labour burdening, following a controlled interview in 10 households in the northern region of Małopolska. In the structure of women labour the dominating works are the ones related with animal care (cattle, poultry). Of t[...]
9
63%
Inżynieria Rolnicza
2003 R. 7, nr 11 91--96
PL W rodzinnym gospodarstwie wiejskim praca kobiety obejmuje zarówno gospodarstwo rolne jak i gospodarstwo domowe. Wśród prac domowych występują takie zajęcia jak przygotowanie posiłków, sprzątanie mieszkania, pranie, opieka nad dziećmi itp. Wysiłek fizyczny związany z wykonywaniem tych prac został omó[...]
EN On a traditional countryside farm, a woman's responsibilities include both farming and housekeeping. The housekeeping divides into cooking, cleaning, laundry, childcare, etc. The assessment of physical exertion in these tasks will be based on the measurements of heart rates. The POLAR reading instru[...]
10
63%
Inżynieria Rolnicza
2005 R. 9, nr 14 109--117
PL Tętno jest najłatwiejszym do zmierzenia i zarejestrowania wskaźnikiem reakcji układu krążenia na wysiłek (głównie fizyczny). Spośród metod pomiaru i rejestracji tętna powszechnie stosuje się obecnie bezprzewodowe mierniki. Zaletą tych mierników - np. firmy POLAR - jest łatwość obsługi. Miernik, skła[...]
EN Heart rate is the index of a reaction of the circulatory system to effort (mainly physical), which is the easiest to measure and record. From among methods of heart rate measurement and record, cordless meters are commonly applied nowadays. One of the advantages of these meters - for example POLAR -[...]
11
63%
Inżynieria Rolnicza
2005 R. 9, nr 14 169--175
PL W pracy podjęto próbę wyznaczenia metodą video-komputerową powierzchni asymilacyjnej roślin. Badaniami objęto pięć roślin. Badaniom poddano tylko blaszki liściowe mające decydujący wpływ na proces fotosyntezy [Hall 1999]. Celem przeprowadzonych badań było określenie powierzchni asymilacyjnej liści w[...]
EN The paper is an attempt to determine an assimilation surface of plants using a video-computer method. The tests covered five plants. The tests were performed only on leaf blades having decisive effect on photosynthesis process [Hall 1999]. The purpose of the performed tests was to determine the assi[...]
12
51%
Inżynieria Rolnicza
PL Artykuł prezentuje problem naukowy, jakim jest ergonomiczna ocena procedur obsługi urządzeń sygnalizacyjnych i związanych z nimi urządzeń sterowniczych. Kluczowym zagadnieniem w procesie przepływu informacji pomiędzy urządzeniami sygnalizacyjnymi, a operatorem jest tzw. kompatybilność, tj. jednoznac[...]
EN The article presents a scientific issue, that is an ergonomic assessment of operational procedures of signalling devices and controlling devices related to them. Compatibility, i.e. clear interpretation of signals transferred (usually by visual means) to the operator in a conventional code (e.g. dig[...]
13
51%
Inżynieria Rolnicza
PL Wykonano pomiary lepkości biopaliwa rzepakowego (RME) oraz tzw. fazy glicerynowej (odpadu transestryfikacji oleju roślinnego) w funkcji temperatury. Uzyskane rezultaty oceniano w kontekście wykorzystania biopaliwa w niskich temperaturach otoczenia, oraz ewentualnego wykorzystania odpadu glicerynoweg[...]
EN Viscosity measurements were carried out for rape bio-fuel (RME) and so-called glycerine phase (waste from vegetable oil trans-esterification) in relation to temperature. Obtained results were assessed in the context of using bio-fuel at low ambient temperatures and possible use of glycerine waste fo[...]
14
51%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych na doświadczalnej plantacji wierzby energetycznej założonej na Wydziale Agroinżynierii Akademii Rolniczej w Krakowie. Określono wpływ wybranych czynników na przyrosty wierzby energetycznej. Do czynników tych zaliczono: termin sadzenia (wiosna, jesi[...]
EN The paper presents results of tests carried out at experimental basket willow plantation created at the Faculty of Engineering and Energetics in Agriculture at Agricultural University of Cracow. The effect of selected factors on basket willow increments was determined. These factors included: planti[...]
15
51%
Inżynieria Rolnicza
PL Kalorymetryczną metodą oznaczono ciepło spalania i wartość opałową makuch rzepakowych i odpadu glicerynowego w procesie transestryfikacji oleju roślinnego. Uzyskane wyniki porównano z wartością opałową słomy i drewna, także węgla kamiennego. Uzyskane wyniki mogą by przydatne przy analizach wykorzyst[...]
EN Calorimetric method was used to determine combustion heat and calorific value for rapeseed cakes and glycerine waste in the vegetable oil transesterification process. Obtained results were compared with calorific value of straw and wood, and hard coal. These results may be useful for analyses regard[...]
16
51%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy przedstawiono analizę możliwości wykorzystania istniejących urządzeń do określania wilgotności pędów i zrębków wierzby. W przypadku wilgotności pędów testowano wilgotnościomierz rezystancyjny do drewna, natomiast w przypadku zrębków wierzby analizie poddano urządzenie pojemnościowe do oznacz[...]
EN The paper presents the analysis of possible ways to use existing equipment for determining moisture content in willow sprouts and chips. In case of sprout humidity, the test involved using resistance hygrometer for wood, whereas in case of willow chips, the subject of analysis was a capacity device [...]
17
51%
Inżynieria Rolnicza
PL Przedstawiono trzy metody obliczania objętości pędów wierzby energetycznej oraz przeprowadzono empiryczną weryfikację możliwości zastosowania tych metod w kontekście przewidywania plonu wierzby (Salix) z 3-letniej plantacji.
EN The paper presents three methods used to compute the volume of energy willow sprouts. Moreover, the researchers carried out empirical verification of potential to use these methods for the purpose of predicting willow (Salix) crop from a 3-year-old plantation.
18
51%
Inżynieria Rolnicza
PL Przedstawiono wyniki geometrycznych pomiarów pędów wierzby energetycznej oraz analizę wyników pomiarów w kontekście możliwości oszacowania przewidywanego plonu roślin. Uzyskane wyniki wskazują na błędne założenie dotychczasowych metod szacowania plony iż pędy mają kształt stożka ściętego. Wskazano d[...]
EN The paper presents the results of geometrical measurements of energy willow sprouts and the analysis of measurement results in the context of possibility to assess anticipated plant crop. Obtained results indicate wrong assumption in previous crop assessment methods that sprouts have the shape of tr[...]
19
51%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości wybranych roślin drzewiastych w aspekcie wykorzystania energetycznego. Zakres pracy obejmował założenie plantacji trzech gatunków drzew, tj. topoli Populus L., olchy Alnus Mill. oraz robinii akacjowej Robinia pseudoacacia L. Badania miały na celu uzyska[...]
EN The study presents research results of properties of selected tree plants in relation to energy use. The scope of the study covered establishing a plantation of three varieties of trees that is poplar Populus L., alder Alnus Mill. and black locust Robinia pseudoacacia L. The purpose of the research [...]
20
51%
Inżynieria Rolnicza
PL Przedstawiono założenia oraz dokonano symulacji kosztów transportu tradycyjnych nośników energii (węgla kamiennego, oleju opałowego) i biomasy (zrębki wierzby energetycznej, słoma) do celów grzewczych. Następnie określono relacje kosztów przewozu jednostki energii (zł/GJ) zawartej w węglu kamiennym,[...]
EN The paper presents assumptions and cost simulation for transport of traditional energy carriers (hard coal, fuel oil) and biomass (power willow cuttings, straw) for heating purposes. Additionally, it specifies the transport costs of energy unit (PLN/GJ) contained in the hard coal and fuel oil relate[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last