Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 15
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Technologia Wody
2015 Nr 2 (40) 36--39
PL W pracy przedstawiono wyniki badań toksyczności ścieków surowych i oczyszczonych z oczyszczalni ścieków komunalnych w Zgierzu. Badania prowadzono przez trzynaście miesięcy z różną częstotliwością pobierania prób. Toksyczność oznaczano za pomocą testu Toxtrak i wyrażano jako stopień inhibicji aktywno[...]
EN In this work the results of toxicity of raw and treated wastewater from wastewater treatment plant in Zgierz are presented. Tests were performed for thirteen months and samples were taken with different frequency. Toxicity was determined with the use of Toxtrak test and expressed as degree of inhibi[...]
2
80%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2010 Nr 3 113-114
PL W pracy przedstawiono wyniki badań symulacji aerobowego i anaerobo-wego składowiska odpadów w lizymetrach załadowanych modelowym składem odpadów. Zaproponowano model kinetyczny, opisujący przebieg procesu degradacji materii organicznej w składowisku aerobowym za pomocą układu pięciu równań różniczko[...]
EN Investigation results of aerobic and anaerobic landfill simulation in lysime-ters loaded with the model waste composition are presented in the paper. A kinetic model describing the process of organic matter degradation using a set of five differential equations was developed. A simulation for batch [...]
3
80%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2012 Nr 4 182-183
PL W pracy przedstawiono badania dotyczące symulacji doświadczalnej składowiska aerobowego przy różnych wariantach napowietrzania oraz składowiska anaerobowego. Dodatkowo po zakończeniu napowietrzania lizymetrów aerobowych monitorowano skład odcieków i powstającego gazu. Z przeprowadzonych badań wynika[...]
EN Investigations on experimental simulations of an aerobic landfill at different variants of aeration and anaerobic landfill are presented in the paper. Additionally, the composition of leachate and formed gas was monitored after finishing the aeration of aerobic lysimeters. It follows from the invest[...]
4
80%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2013 Nr 6 577--578
PL Celem pracy było przeprowadzenie symulacji doświadczalnych aerobowego składowiska w lizymetrach, w których odpady napowietrzano przez różny okres czasu. Ustabilizowanie odpadów określano za pomocą zmian wskaźników: ilorazu oddechowego i aktywności oddechowej. Na podstawie przeprowadzonych analiz wsk[...]
EN The aim of this study was to carry out an experimental aerobic landfill simulation in lysimeters in which wastes were aerated for different time periods. Waste stabilization was determined on basis of changes in the respiratory quotient (RQ) and respiration index (AT4). Based on the analyses of wast[...]
5
80%
Environment Protection Engineering
EN The simulation of the in situ aerobic stabilization of waste was carried out in laboratory scale Iysimeters for a short period of time. In leachates, BOD5, COD, VFA, N-NH4, TKN and pH were assayed and in outlet gas the concentrations of methane, oxygen and carbon dioxide were determined. Whilst aera[...]
6
80%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 3 115-116
7
80%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2015 Nr 4 157--158
PL W pracy zbadano wpływ początkowej ilości ładunku organicznego oraz pH na produkcję lotnych kwasów tłuszczowych i profil wyprodukowanych gazów. Najwyższe stężenie lotnych kwasów tłuszczowych odnotowano dla początkowej zawartości materii organicznej wynoszącej 8,8 oraz 13,4 gsmo/dm3. Stwierdzono także[...]
EN In the presented study the effect of the initial amount of the organic load and pH for the production of volatile fatty acids and the profile of produced gases was investigated. The highest concentration of volatile fatty acids was noted for the initial organicmatter content of 8.8 and 13,4 g/dm3. I[...]
8
80%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2015 Nr 4 194--195
PL Odpady organiczne z przemysłu żywności i napojów w Polsce mogą być wykorzystywane jako substrat do produkcji biogazu w procesie fermentacji. W roku 2013 w Polsce istniało 565 przedsiębiorstw produkujących rocznie powyżej 500 Mg odpadów z przemysłu żywności i napojów. Ilość generowanych odpadów z tyc[...]
EN Organic wastes from food and beverage industry are very cheap substrate for biogas production in the anaerobic digestion process. In 2013 there were 565 companies producing annually more than 500 Mg of waste from food and beverage industry in Poland. The amount of waste generated was equal to 4023 t[...]
9
80%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2015 Nr 4 204--206
PL Celem pracy był pomiar i poznanie zmian ilościowych polihydroksyalkanianów (PHA) w dwóch oczyszczalniach ścieków komunalnych województwa łódzkiego. Dodatkowo, porównano dwie metody oznaczania PHA, to jest metodę chromatograficzna i opatią na cyfrowej analizie obrazu. Zaobserwowano zgodność pomiędzy [...]
EN The aim of this work was to identify and measure the variations of polyhydroxyalkanoates quantity (PHA) in two wastewater treatment plants (WWTPs) in the Lodz voivodship. Two methods of PHA assay were compared, namely chromatographic method and method based on digital image analysis. The results obt[...]
10
80%
Challenges of Modern Technology
EN This paper describes the changes in volatile fatty acids and hydrogen production in time, during an anaerobic digestion process of organic waste material. The experiment showed that the reaction run most efficiently between 6 and 12th hour of the reaction time. This can be an indicator for future ex[...]
11
80%
Ecological Chemistry and Engineering. S
2018 Vol. 25, nr 2 295--306
EN The aim of this study was to investigate the effect of pH on the dark fermentation process of kitchen waste by specifying the composition of the volatile fatty acids (VFA), H2 and by drawing the carbon balance. Studies were carried out in 8 dm3 batch bioreactor in mesophilic co[...]
12
80%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2015 Nr 3 121--122
PL W pracy zbadano produkcję polihydroksymaślanu (PHB) przez bakterie Cupriavidus necator w podłożu syntetycznym oraz w podłożu natu-ralnym w kolbach wstrząsanych. Stwierdzono, że najwięcej PHB w komórkach bakterii (62,0%) uzyskano w podłożu syntetycznym zawierającym maślan sodu o stężeniu 5 g/dm3. Prz[...]
EN The production of polyhydroxybutyrate (PHB) by Cupriavidus necator in a synthetic and natural medium in shake flasks was investigated. It was found that most of PHB in bacterial cells (62.0%) was obtained in a synthetic medium containing sodium butyrate at the concentration of 5 g/dm3. The thermogra[...]
13
80%
Acta Innovations
2014 no. 13 5--11
EN The biodrying process was carried out in a bioreactor with a capacity of 240 dm3. The research utilized digested sludge from a sewage treatment plant and an organic fraction of municipal solid waste. The dry mass, dry organic mass, temperature, and respiration index of the dried material [...]
14
80%
Polish Journal of Chemical Technology
EN Forced aeration of old landfills by an in situ method causes enhanced reduction of leachate indices organic load, a decrease of greenhouse gases emitted to the atmosphere and waste stabilization. The aim of the research was an experimental simulation of aerobic stabilization on landfills carried out[...]
15
71%
Polish Journal of Applied Chemistry
EN Composite polypropylene nonwovens were produced according to melt-blown technique with the addition (2 wt. %) of microcrystalline cellulose and with the addition (3 wt. %) of microbiological chitosan from filamentous fungi Absidia orchidis. Earlier research works indicated that these composite nonwo[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last