Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 24
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Artykuł zaznajamia czytelnika z polskimi metropoliami jako obszarami funkcjonowania miejskiego transportu zbiorowego. Autor przedstawia prawne podstawy funkcjonowania miejskiego transportu zbiorowego, organizację tegoż transportu w polskich metropoliach oraz problem integracji transportu zbiorowego [...]
2
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
2014 R. 21, nr 9 39--43
PL Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym spowodowała zasadniczą zmianę warunków kształtowania obsługi komunikacyjnej w kontekście rozwiązań organizacyjno-zarządczych. W ustawie tej określono jednoznacznie obligatoryjną formę organizacji rynku oraz zadania podmiotów tworząc[...]
3
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Zrównoważony rozwój publicznego transportu zbiorowego wymaga określenia pożądanego podziału zadań przewozowych pomiędzy transport zbiorowy i indywidualny oraz sposobów działania umożliwiających osiągnięcie wyznaczonego celu. Instrumentem umożliwiającym osiągnięcie zamierzonego celu mają być plany tr[...]
EN The dynamic development of individual motorisation causes a decrease in the number of passengers using public transport and a decline in the profitability of the communication lines. As a result, carriers providing services on a commercial basis are forced to rationalize the services offered, includ[...]
4
100%
Komunikacja Publiczna
2014-2015 nr I 30--37
PL Sposób organizacji, finansowania i kontraktowania transportu publicznego uzależniony jest od uwarunkowań: prawnych, przestrzennych, społecznych, politycznych i gospodarczych. O ile regulacje prawne są takie same dla wszystkich organizatorów, o tyle pozostałe rodzaje uwarunkowań różnią się na poszcze[...]
5
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Zrównoważony rozwój publicznego transportu zbiorowego wymaga określenia pożądanego podziału zadań przewozowych pomiędzy transport zbiorowy i indywidualny oraz sposobów działania umożliwiających osiągnięcie wyznaczonego celu. Instrumentem umożliwiającym osiągnięcie zamierzonego celu mają być plany tr[...]
EN The dynamic development of individual motorisation causes a decrease in the number of passengers using public transport and a decline in the profitability of the communication lines. As a result, carriers providing services on a commercial basis are forced to rationalize the services offered, includ[...]
6
100%
Komunikacja Publiczna
2016 nr 2 26--29
PL W Polsce ciągle dominuje podróżowanie samochodami osobowymi, mimo że w ostatnich latach jakość komunikacji publicznej zwiększyła się diametralnie. Jednak nowy tabor i infrastruktura oraz punktualni i uprzejmi kierowcy często nie przebijają się przez mur stereotypów. Transport publiczny najczęściej k[...]
EN Travelling by cars still dominates in Poland, despite the fact that recently the quality of urban transport has greatly improved. However, a new fleet and infrastructure, as well as punctual and polite drivers often cannot be seen through the stereotypes. The urban transport is most criticized by th[...]
7
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym spowodowała zasadniczą zmianę warunków kształtowania obsługi komunikacyjnej w kontekście rozwiązań organizacyjno-zarządczych. W ustawie tej określono jednoznacznie obligatoryjną formę organizacji rynku oraz zadania podmiotów tworząc[...]
8
100%
Komunikacja Publiczna
2017 nr 3 31--37
PL Na przykładzie Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta, którego rdzeniem są Gdańsk, Gdynia, Sopot (w sumie OMT to 30 gmin) oraz całego województwa pomorskiego autor opisuje trudności w integracji zbiorowego transportu komunalnego i kolejowego w kontekście wspólnej oferty biletowej. Wdrożenie takiej inte[...]
EN The author describes difficulties in the municipal and railway public transport integration in the context of a common ticket offer based on the example of the Metropolitan Area of the Tri-City (OMT), which core comprises Gdańsk, Gdynia, and Sopot (altogether the OMT consists of 30 municipalities) a[...]
9
100%
Transport Miejski i Regionalny
2014 nr 4 46--52
PL Integracja taryfowo-biletowa jest jednym z najistotniejszych kryteriów oceny funkcjonowania transportu miejskiego na obszarach zurbanizowanych. Na obszarze Metropolii Zatoki Gdańskiej dostrzeżono konieczność wprowadzenia zintegrowanych rozwiązań taryfowo- biletowych. W 2008 roku MZKZG, którego celem[...]
EN The tariff and tickets integration is one of the most important criteria for the evaluation of the functioning of public transport in urban areas. In the Gdansk Bay Metropolis there is a need for tariff and tickets integration. In 2008, the MZKZG (Metropolitan Transport Union of Gdańsk Bay), the aim[...]
10
63%
Transport Miejski i Regionalny
2009 nr 7/8 33-38
PL Koncepcja zrównoważonego rozwoju transportu miejskiego. Strategie rozwoju transportu miejskiego na obszarze Metropolii Zatoki Gdańskiej jako strategie zrównoważonego rozwoju. Proekologiczne rozwiązania realizowane w ramach zrównoważonego rozwoju transportu miejskiego w Metropolii Zatoki Gdańskiej.
EN The conception of sustainable development of urban transport. The strategies for urban transport development at the area of Gdansk Bay Metropolis as the strategies of sustainable development. The pro-ecological solutions executed in the frame of sustainable development of urban transport in Gdansk B[...]
11
63%
Transport Miejski i Regionalny
2008 nr 4 9-12
PL Funkcjonowanie transportu miejskiego w Metropolii Zatoki Gdańskiej. Zadania Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej. Wprowadzenie biletów metropolitalnych. Realizacja kolejnych etapów integracji transportu miejskiego.
EN The operation of urban transport in the Bay of Gdansk Metropolis. The tasks of the Municipal Transport Union of the Bay of Gdansk. Implementation of the metropolitan tickets. Execution of successive stages of urban transport integration.
12
63%
Transport Miejski i Regionalny
2012 nr 6 4-12
PL Kwestie bezpieczeństwa w miejskim transporcie zbiorowym powinny mieć charakter priorytetowy. Zapewnienie bezpieczeństwa jest zadaniem gminy, a w szczególności działającego w jej imieniu organizatora. Troska o bezpieczeństwo powinna jednak być udziałem wszystkich podmiotów zaangażowanych w przygotowa[...]
EN Safety and security issues in urban transport should betreated as a priority. The municipality and in particular the organizer acting on its behalf is responsible for ensuring safety. The concern for safety should be shared by all the entities involved in the preparation of the offered services. The[...]
13
63%
Transport Miejski i Regionalny
2011 nr 2 26-30
PL Zakres integracji transportu miejskiego. Rozliczenia realizowane w ramach integracji taryfowo-biletowej. Algorytm podziału przychodów ze wspólnych biletów w Metropolii Zatoki Gdańskiej.
EN Range of integration of municipal transport. Settlements within the framework of ticket and fare integration. Algorithm of distribution of income on combined tickets in Metropolia Zatoki Gdańskiej.
14
63%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2006 z. 62 207-214
PL Skuteczne i efektywne zarządzanie każdą firmą jest warunkowane prawidłowo przyjętą strategią rynkową. Wybór strategii dokonywany jest spośród kilku bazowych strategii konkurencji. Na rynku lokalnego transportu zbiorowego, który jest rynkiem regulowanym, inne strategie konkurencji powinni wybierać pr[...]
EN Effective and efficient management in every company is determined by properly implemented strategy. The strategy is chosen from several basic competitive strategies. On regulated public transport market competitive strategies should be selected separately by transport operators and transport organiz[...]
15
63%
Transport Miejski i Regionalny
2009 nr 5 30-35
PL Integracja taryfowo-biletowa w Metropolii Zatoki Gdańskiej. Rodzaje i ceny biletów metropolitalnych. Promocja i dystrybucja biletów metropolitalnych. Sprzedaż biletów metropolitalnych w 2008 r.
EN The tariff integration in the area of the Gulf of Gdansk Metropolis and the prices of the metropolitan tickets. The promotion and distribution of the metropolitan tickets. The sales of the metropolitan tickets in 2008.
16
63%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Odrębność organizacyjno-prawna organizatorów publicznego transportu zbiorowego oraz możliwość samodzielnego decydowania o sposobie organizacji, realizacji i finansowania przewozów sprzyja powstawaniu systemów transportowych, które nie są ze sobą zintegrowane. W rezultacie na tych samych lub powiązan[...]
17
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Rozwój i funkcjonowanie transportu miejskiego w dużym stopniu zależą od wyboru polityki transportowej przez samorząd terytorialny oraz od sposobu realizacji tej polityki. Najczęściej dąży się do realizacji tzw. polityki zrównoważonego rozwoju transportu miejskiego. Działania w tym zakresie wymagają [...]
EN Development and operation of urban transport in a large extent depend on the choice of transport policy by the local government and on the way it is implemented. Most often it is attempted to implement so-called the policy of sustainable development of the urban transport. Activities in this field r[...]
18
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Odrębność organizacyjno-prawna organizatorów publicznego transportu zbiorowego oraz możliwość samodzielnego dezydowania o sposobie organizacji, realizacji i finansowania przewozów sprzyja powstawaniu systemów transportowych, które nie są ze sobą zintegrowane. W rezultacie na tych samych lub powiązan[...]
19
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Zrealizowane pod koniec 2007 r. przez MZKZG badania marketingowe zachowań transportowych mieszkańców metrololii pozwolą na zmniejszenie stopnia niepewności podejmowanych decyzji operacyjnych i strategicznych dotyczących wspólnej taryfy. Celem badań była identyfikacja realizacji podróży wewnątrz metr[...]
20
63%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Rozwój transportu miejskiego jest zjawiskiem o charakterze ilościowym i jakościowym. Szczególnego znaczenia nabiera on na obszarach silnie zurbanizowanych, na których następuje istotna ewolucja charakteru relacji występujących pomiędzy powiązanymi ze sobą strefami. Specyfika tych obszarów wynika z d[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last