Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 37
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archiwum Motoryzacji
2011 Nr 3 34-39
PL Ciągniki rolnicze są wyposażone w instalacje pneumatyczne do sterowania i napędy pneumatycznych układów hamulcowych a także pneumatycznych układów zawieszenia coraz częściej stosowanych w przyczepach o dużej ładowności. Zwiększone zużycie sprężonego powietrza może wpływać ujemnie na efektywność hamo[...]
EN Farm tractors are provided with pneumatic systems to control and operate air braking systems as well as pneumatic suspension systems, the latter being increasingly often applied to high-capacity trailers. The excessive consumption of compressed air may adversely affect the braking effectiveness of a[...]
2
100%
Archiwum Motoryzacji
2009 Nr 4 283-289
PL W artykule opisano model matematyczny siłownika hamulcowego jako ostatniego elementu pneumatycznego w obwodzie przenoszącym układu hamulcowego przyczepy. W opisie matematycznym procesu napełniania komory roboczej siłownika uwzględniono wymianę ciepła z otoczeniem, W równaniu ruchu obciążenia zewnętr[...]
EN The mathematical model of the brake actuator as the last pneumatic element in transmission device of the trailer brake system was described in this paper. The heat exchange in the actuator chamber was included into the model. Forces in the equation of motion from a drum brake and application mechani[...]
3
100%
Acta Mechanica et Automatica
PL W pracy przedstawiono równania dynamiki zaworu przekaźnikowego stosowanego w pneumatycznych układach hamulcowych pojazdów. Opracowany model matematyczny zaworu wykorzystano do symulacji w programie Matlab- Simulink procesów przejściowych w dwuobwodowym układzie napędowym z siłownikiem tłokowym jedno[...]
EN The article deals with some dynamic equations of relay valve used in vehicles pneumatic brake systems. The relay mathematical model was used to simulate transition processes in a pneumatic two-circuit drive with one-acting cylinder in Matlab-Simulink. The introduce method of dynamic counts of the sy[...]
4
100%
Archiwum Motoryzacji
2008 Nr 1 45-50
PL W pracy opisano model matematyczny charakterystyki siłowej bębnowego mechanizmu hamującego przyczepy rolniczej z uwzględnieniem zjawiska histerezy. Współczynniki modelu wykładniczego wyznaczono metodą najmniejszych kwadratów na podstawie wyników badań doświadczalnych. Opracowany model matematyczny c[...]
EN The mathematical model of the force-displacement diagram for drum brakes of agricultural trailers taking into consideration a hysteresis was described in this paper. The factor of exponential model was determined by the method of least squares base on experimental results. The mathematical model can[...]
5
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Niezbędny jest większy udział społeczny w procesie planowania przestrzennego i bardziej strategiczne planowanie. W artykule przedstawiono kształtowanie się urbanistycznej wizji Ustronia jako uzdrowiska (Polska, woj. śląskie), w tym udział planowania przestrzennego.
EN Bigger public involvement in the planning process and more strategic spatial planning are essential. In this article the vision of urban future of Ustroń as a health resort was presented (Poland, Silesian Voivodeship), with the use of spatial planning.
6
100%
Pneumatyka
2010 nr 2 35-39
PL W pracy opisano metodę pośrednią (zbiornikową) wyznaczania właściwości przepływowych elementów pneumatycznych. Zamieszczono schemat stanowiska badawczego, opisano procedurę numerycznej identyfikacji przewodności i parametrów różnych funkcji przepływu. Zamieszczono przykładowe wyniki badań.
EN Determination of flow rate characteristics of pneumatic resistances using the indirect method In this paper the indirect method for obtaining flow rate characteristics of pneumatic resistances were proposed. Experimental setups for this methods and numerical procedures of determination of conductanc[...]
7
100%
Pneumatyka
2008 nr 3 33-36
PL W artykule zaprezentowano model matematyczny przewodu pneumatycznego o parametrach skupionych. Opisano metodę komputerowej identyfikacji współczynnika wydatku przewodów pneumatycznych na podstawie pomiarów ciśnienia podczas adiabatycznego opróżniania zbiornika o stałej objętości.
EN In this paper a mathematical model of pneumatic pipeline with lumped parameters is presented. The numerical method for obtaining the flow coefficient of pipelines by measuring the pressure in the chamber during adiabatic discharging is described.
8
100%
Hydraulika i Pneumatyka
2007 nr 5 24-28
PL W pracy opisano metody bezpośrednie i pośrednie (zbiornikowe) wyznaczania właściwości przepływowych elementów pneumatycznych. Zamieszczono schematy stanowisk badawczych, opisano procedurę numerycznej identyfikacji przewodności i parametrów funkcji przepływu, uwzględniając zastosowanie metod zbiornik[...]
EN In this paper direct and indirect methods for measuring flow rate characteristics of pneumatic elements were presented. Experimental setups for some methods and numerical procedures of determination of flow rate characteristics for different heat transfer conditions were described.
9
100%
Pneumatyka
2008 nr 2 48-52
PL Na podstawie równań Naviera-Stokesa dla przepływu jednowymiarowego opracowano równania modelu przewodu pneumatycznego o parametrach skupionych. Model matematyczny oparty na równaniach różniczkowych zwyczajnych może być bez trudności zaimplementowany w większości programów komputerowych do symulacji [...]
EN The govering Navier-Stokes equations for quasi-one-dimensional flow arę presented and from them the lumped govering equations for modeling pneumatic pipelines are derivated.The mathematical model based entirely on ODEs can readily be implemented in most ODE-based simulator for modelling complex hete[...]
10
100%
Hydraulika i Pneumatyka
2009 nr 5 22-25
PL Przedstawiono model matematyczny zaworu przekaźnikowego stosowanego w pneumatycznych układach hamulcowych pojazdów. Opracowany model matematyczny zaworu wykorzystano do symulacji dynamiki dwuobwodowego układu napędowego z siłownikiem tłokowym jednostronnego działania w programie Matlab-Simulink.
EN The paper deals with some dynamic equations of relay valve used in pneumatic brake systems for vehicles. The mathematical model of the valve was used to simulate dynamics of pneumatic two-circuit drive with one-acting cylinder in Matlab-Simulink.
11
100%
Zeszyty Naukowe. Architektura / Politechnika Śląska
2000 z. 38 13-29
PL Przedmiotem opracowania jest problem degradacji wartości kulturowych wsi rozpatrywany w aspekcie konfliktu przestrzennego występującego w obrzeżach miejsko-wiejskich. Współczesne zagadnienia zostały pokazane w historycznej perspektywie planowania przestrzennego i zagospodarowania otoczenia miast. W [...]
EN The study presents the problem of degradation of rural cultural values, discussed in the context of spatial conflict in the urban-rural fringe. The contemporary issues have been presented in a historical perspective of town planning and developing the surroundings of cities. The study is supperted b[...]
12
100%
Hydraulika i Pneumatyka
2006 nr 6 5-9
13
100%
Prace Instytutu Lotnictwa
PL W artykule przedstawiono cechy śmigłowca PZL SW-4 związane z całkowitą awarią napędu a także metody i przebieg prób w locie dla uzyskania niezbędnych danych pozwalających opracować bezpieczne techniki lądowań autorotacyjnych. Dla użytkowników śmigłowców jednosilnikowych określenie stref niebezpieczn[...]
EN In the article are presented features of the PZL SW-4 helicopter associated with the complete breakdown of the power unit and methodology of flight tests for obtaining the necessary data that enable to elaborate safe techniques of autorotation landings. Determination of dangerous H-V zones and elabo[...]
14
100%
Zeszyty Naukowe. Architektura / Politechnika Śląska
2002 z. 40 3-132
PL Wychodząc od stwierdzenia, że umiejętność rozwiązywania konfliktów jest uważana za jedno z pierwszoplanowych zadań zawodu urbanisty, postanowiono głębiej zastanowić się nad konfliktami w planowaniu przestrzennym. Na podstawie analizy danych z literatury oraz rezultatów własnych obserwacji zwrócono u[...]
EN Assuming that ability to resolve conflicts is considered to be one of the crucial tasks of a town planner, it has been decided to think deeply over the conflicts in spatial planning. On the basis of the analysis of the bibliography and own observations attention has been drawn to the capacity and am[...]
15
100%
Eksploatacja i Niezawodność
2014 Vol. 16, no. 4 637--643
PL Ciągniki rolnicze są wyposażone w powietrzne instalacje hamulcowe do sterowania i napędu układów hamulcowych pojazdów ciągnionych. W niniejszej pracy przedstawiono model matematyczny uruchamianego hydraulicznie zaworu sterującego hamulcami przyczepy. Wyniki testu statystycznego Kołmogorowa-Smirnowa [...]
EN Agricultural tractors are equipped with air braking systems to control and operate the braking systems of towed agricultural vehicles. This paper presents a mathematical model of a hydraulically actuated trailer brake control valve. The results of the statistical Kolmogorov-Smirnov test confirmed th[...]
16
100%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W pracy przedstawiono niektóre aspekty modelowania dynamiki jednoprzewodowego układu hamulcowego przyczepy rolniczej. Na przykładzie przewodu pneumatycznego opisano sposób tworzenia modeli funkcjonalno-strukturalnych elementów pneumatycznych w programie Matlab-Simulink. Opisano badania symulacyjne p[...]
EN The article deals with some aspects of dynamics modelling of pneumatic pipeline the way of creating of the functional and structural model in Matlab-Simulink is descibed. A simulation research of transition processes in pneumatic brake system of tractor and two-axes trailer is presented. The introdu[...]
17
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL W niniejszym artykule przedstawiono aktualne problemy dotyczące planowania metropolitalnego w Polsce, w kontekście powiązań strukturalnych Krakowa i Katowic oraz potencjalnego rozwoju europejskiego regionu metropolitalnego. Postawiono tezę, że potrzebne jest głębsze myślenie o polskich obszarach met[...]
EN In this article there have been presented problems concerning metropolitan planning in Poland in the context of structural relations between Kraków and Katowice and the potential development of the European metropolitan region. The thesis is advanced that deeper thinking about Polish metropolitan re[...]
18
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL "Budowa nowego gmachu Muzeum Śląskiego w Katowicach" jest obecnie głównym projektem województwa śląskiego. Oznacza to silne poparcie polityczne i wysoki priorytet w dostępie do funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Na tym przykładzie referat pokazuje poszukiwanie w województwie śląskim nowej ro[...]
EN "The construction of a new building of the New Silesian Museum in Katowice" is the key project of the Śląskie Voivodeship at present. It means strong political support and a high priority in the access to the EU structural funds. On this example, the paper presents searching a new role of spatial pl[...]
19
100%
Inżynieria Materiałowa
20
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
EN At present, spatial planning is in the process of radical transformations. Thus, the questions about the role and tasks of spatial planning against European and global challenges are well-founded. Therefore, how should spatial planning face the challenges in 21st century? On the basis of the analysi[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last