Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 28
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy
2008 Nr 4 (58) 89--101
PL W pracy omówiono źródła wytwarzające impulsowe pola elektromagnetyczne, jak również zaprezentowano charakterystyki wytwarzanych pól impulsowych w zależności od typu i przeznaczenia urządzenia nadawczego. Omówiono polskie przepisy ochrony pracowników w impulsowych polach elektromagnetycznych i porówn[...]
EN Typical sources emitting pulse-modulated electromagnetic fields are presented and characteristics of such radiation taking into account the type of devices are discussed. Polish guidelines established for the protection of workers against pulsed electromagnetic fields are compared to proposals of Di[...]
2
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 7 232--235
PL Ekstremalnie wysokomocowe impulsy promieniowania elektromagnetycznego mogą być wykorzystywane jako bardzo skuteczna broń elektromagnetyczna do niszczenia elementów i podzespołów elektronicznych, tj. urządzeń komputerowych, telekomunikacyjnych itd. W badaniach nad tworzeniem tego rodzaju urządzeń, ja[...]
EN The high power electromagnetic pulses (HPEM) can be used as an effective electromagnetic weapon which can destroy electronics like computers, telecommunication devices etc. Many people will be engaged at design of new generators of HPEM as well as at investigation of affecting of electromagnetic pul[...]
3
63%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2002 nr 2 12-15
PL W artykule omówiono definicję impedancji pola elektromagnetycznego w polu bliskim anten mikrofalowych oraz przedstawiono obliczenia wartości tej impedancji w odniesieniu do przykładowej anteny stacji bazowej GSM. Parametr ten został wprowadzony w rozporządzeniu ministra pracy ustanawiającym najwyższ[...]
EN In the paper a definition of electromagnetic field impedance in the near field of microwave antenas has been discussed. This parameter was introduced in the Ministry of Labour regulation on the Maximal Admissible Intensity of an electromagnetic field for workers. Values of electromagnetic field impe[...]
4
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono wyniki badań poziomu promieniowania emitowanego ze słuchawki zestawu słuchawkowego telefonu komórkowego, umożliwiającego prowadzenie rozmowy bez konieczności przykładania terminala (komórki) do głowy. W badaniach uwzględniono różne konfiguracje przewodów zestawu słuchawkoweg[...]
EN In the article the investigation of electromagnetic field emitted from hands-free kits has been presented. In research one took into account different configurations of wires of the hands-free kits with relation to the terminal and the body of the user. Measurement were carried out for frequency in [...]
5
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przebadano głębokość wnikania modulowanej impulsowo energii nikrofalowej emitowanej przez systemy GSM 900 MHz, UMTS 2100 MHz oraz TERTA 450 MHz. Technika szeregów Fouriera została zaadaptowana dla opisania propagacji fali w płaskim dyspersjnym modelu tkanki biologicznej. Rezultaty analizy[...]
EN In this paper, the investigation of penetration depth of pulse modulated microwave energy emitted by GSM 900 MHz, UMTS 2100 MHz and TERTA 450 MHz systems is presented. The Fourier series technique has been adapted to describe the wave propagation in dispersive planar dielectric model of biological t[...]
6
63%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Nowoczesne techniki antenowe stwarzają większe możliwości kształtowania wiązki promieniowania anteny i ukierunkowywania promieniowania na wybranym kierunku. Anteny tubowe charakteryzują się dobrze poznanymi własnościami elektrycznymi, a ich użycie jest ciągle aktualne. W pracy przedstawiono możliwoś[...]
EN Modern antenna techniques create greater possibilities of the beam shaping of the radiation of the antenna and steering of the radiations on the chosen direction. Horn antennas are characterized with well recognized electrical properties, and their use is still actual. In the work the possibility of[...]
7
63%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W pracy przedstawiono możliwość kształtowania wiązki głównej promieniowania mikrofalowego przy pomocy anteny Własowa z cięciem skośnym z reflektorem. Przeanalizowano wpływ kąta podniesienia reflektora na kierunek maksymalnego promieniowania oraz na szerokość wiązki głównej. Analizowane rozwiązanie m[...]
EN In the work the possibility of the beam shaping of the radiation pattern in the Vlasov type antenna with the reflector has been presented. The influence of the angle of lifted reflector on the direction of the maximum radiation was discussed. Analyzed solution can be used to orientation of the radia[...]
8
51%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W pracy opracowano model walidacji programu obliczeniowy przeznaczonego do symulacji rozkładu pola elektromagnetycznego wewnątrz pomieszczenia biurowego. Program modelujący rozkład pola elektromagnetycznego w budynku został oparty o dwuwymiarową metodę elementów skończonych. Walidację przeprowadzono[...]
EN In the work the model of validation of the numerical modeling of the electromagnetic field in the office room has been developed. This program was based on a two-dimensional finite element method. Validation was performed by comparing numerical and analytical results derived from the theory of layer[...]
9
51%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Przedstawiono opracowanie podstaw teoretycznych oraz wyników numerycznych obliczeń modelujących dwuwymiarowy rozkład pola elektromagnetycznego w pomieszczeniu biurowym. Jako metodę rozwiązania przyjęto metodę elementów skończonych zaimplementowaną do elektromagnetyzmu. Rozwiązanie ukierunkowano na o[...]
EN The paper presents the theoretical basis and the results by means of the original numerical modeling of the electromagnetic field distribution in the building for time-harmonic fields. The developed method adopted the finite element method implementation. The main aim of this attempt was to find the[...]
10
51%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W pracy przedstawiono badania rozkładu pola elektromagnetycznego wewnątrz elektrycznie dużych i małych obudów. Badania skuteczności ekranowania oraz rozkładu pola elektromagnetycznego wewnątrz tych obudów są ważną gałęzią badań w zagadnieniach kompatybilności elektromagnetycznej. W pracy badania uki[...]
EN In the work the electromagnetic field distributions inside the electrically large and small enclosures have been investigated. The main aim of the investigation was the electric field distributions inside these enclosures for short pulses with about 4,5 ns duration and main frequency of 390 MHz. Suc[...]
11
51%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W pracy przedstawiono metodę pomiarów zespolonej przenikalności elektrycznej oraz magnetycznej materiałów będących w stanie sproszkowanym. Pomiary przeprowadzono we współosiowej linii pomiarowej co gwarantuje dużą szerokopasmowość realizowanych pomiarów. W metodzie zaproponowano możliwość wydzieleni[...]
EN Measurement technique of electric and magnetic properties of powdered ferrites has been developed. Measurements were done in coaxial transmission line which guarantee the broad band frequency measurements. Calculations were based on evaluating of the scattering parameters of measured powdered materi[...]
12
51%
Przegląd Elektrotechniczny
2008 R. 84, nr 12 190-193
PL Do oceny rozkładu pola elektromagnetycznego wokół anten stacji bazowych oraz radarów dla celów ochrony zdrowia ludzi, wskazane jest stosowanie raczej prostych metod obliczeń, jednakże metody te muszą gwarantować wysoką poprawność obliczeń. Zostały przedyskutowane aproksymacje Fresnela w wyrażeniach [...]
EN For assessment of electromagnetic field distribution around base station antennas for people protection purposes are recommended rather simple methods of calculations, however, these methods should guarantee good accuracy in calculations. The Fresnel approximation in formulas of electric field stren[...]
13
51%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W pracy przedstawiono badania poprawności zaproponowanego modelu obliczenia energii absorbowanej w organizmach, tj. SAR. Obliczenia przy pomocy metody FDTD przeprowadzono dla modelu elipsoidalnego fantomu wypełnionego substancją o parametrach elektrycznych odpowiadających uśrednionym za całe ciało w[...]
EN In the paper investigation of validation of proposed method of calculations of the level of energy absorbed by living organisms – SAR has been presented. Calculations of the SAR using the FDTD method have been derived to ellipsoidal phantom models having electrical parameters equivalent to the avera[...]
14
51%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Artykuł przedstawia wyniki pomiarów własności dielektrycznych tkanek zwierzęcych, pochodzących z młodych i dojrzałych osobników, wystawionych na pole elektromagnetyczne o częstotliwości w zakresie 0,5-2,5 GHz. Pomiary wykonane zostały na próbkach pochodzących z mięśni, krwi, wątroby i nerek królika.[...]
EN This paper presents measurement results of dielectric properties of young and mature animal tissues in microwave band (0,5-2,5 GHz). Measurements have been realized on rabbit muscle, blood, liver and kidney. The obtained data show a tendency of increasing of relative dielectric constant [epsilon]' a[...]
15
51%
Przegląd Elektrotechniczny
2002 R. 78, nr 11 314-317
PL W artykule przedstawiono obliczenia impedancji pola elektromagnetycznego w polu bliskim anten mikrofalowych, na przykładzie anteny stacji bazowej telefonii komórkowej GSM oraz anteny radaru - AVIA. Badania impedancji pola elektromagnetycznego, tj. stosunku E/H są niezbędne dla ustalenia błędów pomia[...]
EN The calculation of the electromagnetic field impedance in the near-field of microwave antennas has been presented in the paper. The calculation was made for the GSM base station and radar antenna. The investigations of impedance, i.e. the ratio E/H, are necessary for the determination of the errors [...]
16
51%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W pracy przedstawiono pomiary zespolonych przenikalności elektrycznej oraz magnetycznej sproszkowanego nanokrystalicznego stopu Fe-Si-B-Cu-Nb ("Finemet"). Informacje o własnościach elektrycznych i magnetycznych są niezbędne do projektowania efektywnych absorberów. Pomiary przeprowadzono we współosio[...]
EN In the work the measurements of the complex permittivity and permeability of powdered nanocrystalline Fe-Si-B-Cu-Nb have been presented. Electromagnetic properties are important to design effective absorbers operating in the microwave freqt Measurements were realized in the coaxial line with the use[...]
17
51%
Przegląd Elektrotechniczny
2016 R. 92, nr 12 149--152
PL Współczesne systemy transmisji bezprzewodowej wymagają coraz szerszego pasma celem przenoszenia szybkich strumieni danych. W takich systemach powstaje konieczność stosowania anten o ultra szerokim paśmie prac. W artykule przedstawiono mikropaskową antenę charakteryzującą się strukturą periodyczną i [...]
EN Modern wireless communications systems require more and more wide band in order to transport fast data streams. In those systems it is necessary to use ultra-wide band antennas. In the article the microstrip antenna with metamaterial property has been presented.
18
51%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 12 207-210
PL Ultra szerokopasmowe sygnały (UWB), jak również impulsy elektromagnetyczne o ekstremalnie wysokich wartościach natężenia pola elektromagnetycznego - HPEM (High Power ElectroMagnetics) charakteryzują się bardzo szerokim zakresem widma częstotliwości. W pracy zaproponowano nowy sposób dozymetrii pola [...]
EN Ultra WideBand signals (UWB), as well as extremely high power pulses - HPEM (High Power Electromagnetics) can be characterized within very wide range of frequency. In the work new attempt to dosimetric assessment of biological objects on the base of generally accepted specific absorption rate (SAR) [...]
19
51%
Przegląd Elektrotechniczny
2017 R. 93, nr 1 125--128
PL W artykule przedstawiono wybrane metody pomiaru wysokomocowych impulsów elektromagnetycznych HPEM: klasyczną, metodę opartą na efekcie magnetooptycznym, metodę opartą na efekcie elektrooptycznym oraz metodę kalorymetryczną. Pierwsze trzy zostały sprawdzone na drodze doświadczalnej przy wykorzystaniu[...]
EN The article described the selected methods of measurement of high- power electromagnetic pulses HPEM: Traditional Method, Method based on Magneto-Optic Effect, Method based on Electro- Optic Effect and Calorimetric Method. The first three have been researched. The high power pulses were generated by[...]
20
51%
Postępy Techniki Jądrowej
2017 z. 1 20--23
PL Niezabezpieczone odpowiednio urządzenia i podzespoły elektroniczne, w których znajdują się układy scalone ulegają bezpowrotnemu zniszczeniu pod wpływem wysokomocowych impulsów elektromagnetycznych - HPM [1]. Urządzenia generujące HPM mogą być zastosowane do działań wojskowych, ale również w celach t[...]
EN Improperly secured electronic devices and components, which include integrated circuits are irrevocably destroyed by high power electromagnetic pulse - HPM [1]. HPM generating device can be used for military operations, but also for terrorist purposes [2]. The article summarizes the results of preli[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last