Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 19
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Ecological Chemistry and Engineering. A
PL Celem badań było porównanie zasobności gleby w przyswajalne dla roślin formy Cu, Zn i Mn uprawianej dwiema metodami. W latach 2005-2006 pobrano próbki glebowe z pól obsianych grochem, łubinem i kukurydzą, uprawianych metodą zerową oraz z analogicznych pól uprawianych tradycyjnie. Próbki pobierano z [...]
EN The aim of the study bas been to compare soil abundance in plant available Cu, Zn and Mn between two soil tillage methods: no tillage and traditional. In 2005-2006 soil samples were taken from fields sown with pea, lupine and maize, cultivated with the zero-tillage methods from analogous fields unde[...]
2
63%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL W doświadczeniu mikropoletkowym symulowano zanieczyszczenie gleby lekkiej wzrastającymi dawkami miedzi i cynku. W czteroletnim zmianowaniu uprawiano pszenicę, koniczynę i kukurydzę. Stwierdzono toksyczne działanie tych pierwiastków na rośliny w postaci obniżki plonu, której nie towarzyszył nadmierny[...]
EN Light soil contamination caused by gradually increasing rates of copper and zinc was simulated in a microplot experiment. Wheat, clover and maize were grown in a four-year crop rotation cycle. Toxic effect of both elements on the crops was confirmed as evidenced by depressed yields, which, however, [...]
3
63%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Większość progów fitotoksyczności metali jest określana w doświadczeniach wazonowych lub laboratoryjnych przy wzroście roślin w roztworach pożywek. Warunki te nie odzwierciedlają warunków polo-wych i nie dostarczają wiarygodnych danych. Celem niniejszych badań było wyznaczenie wartości granicznych t[...]
EN Most metal phytotoxicity thresholds ale determined in pot or laboratory experiments by growing plants in nutrient solutions. Such conditions do not reflect field conditions and do not provide reliable data. The purpose of Ibis study bas been to determine Zn phytotoxicity thresholds for wheat shoots [...]
4
63%
Ecological Chemistry and Engineering. A
PL Przeprowadzono doświadczenie ścisłe w obetonowanych mikropoletkach, o pojemności 1 m3, z symulowanym zanieczyszczeniem gleby miedzią, cynkiem oraz niklem. Gorczyca biała okazała się najbardziej wrażliwa na zanieczyszczenie gleby niklem, a najbardziej tolerancyjna na nadmiar miedzi w podłożu. Zawarto[...]
EN A strict experiment on simulated copper, zinc and nickel soil contamination has been performed in concrete-framed microplots, 1 m3 in capacity. White mustard proved to be the most sensitive to nickel contamination of soil and most tolerant to excess copper in the substrate. The concentration of nick[...]
5
51%
Przemysł Chemiczny
2015 T. 94, nr 5 810-813
PL Przeprowadzono 6 doświadczeń polowych z pszenicą ozimą w celu porównania efektywności chelatowych i mineralnych form miedzi i cynku aplikowanych dolistnie. Mikroelementy stosowano w formie siarczanów, a także chelatów cytrynianowych Insol Cu i Insol Zn w dawkach 150 i 300 mg/kg (Cu) oraz 200 i 400 m[...]
EN Six field expts. with winter wheat were carried out to compare the fertilizer efficiency of Cu and Zn sulfates or chelates citrates applied as foliar sprays. The metal concns. in the grain was detd. The chelated Cu showed higher efficiency than CuSO₄. The efficiency of Zn was lower than that of Cu a[...]
6
51%
Przemysł Chemiczny
2014 T. 93, nr 7 1231-1234
PL W doświadczeniach rolniczych, przeprowadzonych w hali wegetacyjnej z udziałem roślin testowych, oceniano dostępność fosforu dla roślin z 6 granulowanych nawozów fosforowo-siarkowych. Badano również przenikanie jonów fosforanowych i siarczanowych do wody przesiąkającej przez glebę, pod kątem oceny wp[...]
EN Six granulated fertilizers including compacted rock phosphate, S and molasses were tested on oats and maize in greenhouse expts. The highest total P uptake was obsd. for triple superphosphate and for the fertilizer with P:S ratio 1:3.5. The addn. of molasses was ineffective. No deepsoil penetration [...]
7
51%
Przemysł Chemiczny
2012 T. 91, nr 5 797-800
8
51%
Przemysł Chemiczny
2014 T. 93, nr 11 1965-1969
PL Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych i polowych polegających na ocenie wpływu formy (sól lub chelat) i sposobu aplikacji (rozdzielnie lub łącznie) nawozu mikroelementowego stosowanego z herbicydami na stabilność roztworu cieczy użytkowej oraz skuteczność działania chwastobójczego w pszenicy oz[...]
EN Solns. of 2 com. herbicides were modified by addn. Of CuSO₄ or ZnSO₄ or com. Cu and Zn chelates and applied in winter wheat culture in field expts. to control 10 weed species. The solns. used were stable during storage for 24 h. Use of the solns. did result neither in decreasing herbicides activity [...]
9
51%
Przemysł Chemiczny
2012 T. 91, nr 5 1000-1005
10
51%
Przemysł Chemiczny
2012 T. 91, nr 5 1006-1009
11
51%
Przemysł Chemiczny
2012 T. 91, nr 5 745-748
12
45%
Przemysł Chemiczny
2014 T. 93, nr 7 1235-1238
PL Kompostowano naturalny mielony fosforyt z komponentami organicznymi, takimi jak słoma, trociny sosnowe i wysłodki buraczane w celu zwiększenia jego rozpuszczalności. Przy użyciu bioreaktora wyprodukowano 4 warianty kompostów, które różniły rodzajem i ilością komponentów organicznych. Działanie kompo[...]
EN Ground phosphate rock was mixed with org. components (barley straw, pine sawdust, beet pulp pellets) in order to increase its soly. Four variants of composts were prepd. in a bioreactor and tested in a 2 years long agricultural expt. with pea and bean plants. Crop yield and efficiency of P recovery [...]
13
45%
Przemysł Chemiczny
2014 T. 93, nr 5 807-810
PL W celu zwiększenia rozpuszczalności fosforytu kompostowano go z surowcami organicznymi. Używając bioreaktora do kompostowania biomasy, przygotowano 4 warianty kompostów. Do wytworzenia kompostów użyto mielonego fosforytu oraz rozdrobnionej słomy jęczmiennej, trocin i wysłodków buraczanych. Komposty [...]
EN Rock phosphate was ground and added to org. composts. After 1-2 months long composting at humidity 60%, the composts were granulated, dried to H2O content below 8% and studied for various P forms. The composting resulted in an increase in content of HCOOH, citric acid and NH4 c[...]
14
45%
Przemysł Chemiczny
2018 T. 97, nr 7 1074--1078
PL Badano wpływ bezwodnego dodatku MgSO4 do nawozów saletrzanych na odczyn gleby, zawartość w niej składników pokarmowych oraz plonowanie kukurydzy, jęczmienia, owsa i pszenicy. Kierując się plonami roślin wykazano, że dodatek MgSO4 może być stosowany do ZAKsanu i Salmagu, a stosowanie go do Salmagu z [...]
EN MgSO4 was added to 3 com. fertilizers based on NH4NO3 and contg. various amts. of dolomite or anhydrite to study the soil pH, content of nutrients in soil as well as yielding maize, oats, barley and wheat in pot expts. The addn. of MgSO4 to fertilizers with dolomite resulted in an increase in plant [...]
15
39%
Przemysł Chemiczny
2014 T. 93, nr 5 803-806
PL Badano możliwość zwiększenia agronomicznej efektywności stosunkowo niskiej jakości fosforytu poprzez odpowiedni dodatek siarki i zgranulowanie obu składników metodą kompaktowania. Skomponowano 6 wariantów nawozów fosforowo-siarkowych o różnym stosunku fosforu do siarki i przedstawiono ich skład chem[...]
EN Morocco phosphate, S, bentonite and molasses were mixed together (P:S ratio 10:1 to 1.35:1) granulated by compacting, dried and analyzed for total and soluble P, S, Ca and Mg by inductively coupled plasma emission spectrometry, as well as for granule size (1.64-4.76 mm) and mech. strength. The granu[...]
16
39%
Przemysł Chemiczny
2018 T. 97, nr 7 1068--1073
PL Badano wpływ dodatku bezwodnego MgSO4 do ZAKsanu, Salmagu i Salmagu z siarką na wytrzymałość mechaniczną granul, ich rozpuszczalność i szybkość uwalniania azotu w glebie. Stwierdzono, że dodatek ten działał negatywnie na wytrzymałość i trwałość granul podczas przechowywania oraz miał niewielki wpływ[...]
EN MgSO4 was added to 3 com. fertilizers based on NH- 4NO3 and contg. various am. of dolomite or anhydrite to study mech. strength and durability of granules after 1-18 months long storage. In addn., the total N content in aq. soil filtrates, previously sep. doped with each type of com. and tested fert[...]
17
39%
Polish Journal of Chemical Technology
EN For ground phosphate rock (GPR) to be applied as phosphorus fertilizer, the availability of phosphorus to plants needs to be improved. One possible way to achieve this is by adding sulphur, which will accelerate decomposition of phosphate in soil owing to the activation of microbiological processes.[...]
18
39%
Przemysł Chemiczny
2018 T. 97, nr 11 1973--1976
PL Przeprowadzono badania efektywności rolniczej trzech nawozów azotowych przy zróżnicowanym poziomie wilgotności gleby. W warunkach suszy nie wykazano różnic w działaniu saletry amonowej granulowanej mechanicznie i granulowanej wieżowo oraz mocznika na plony ziarna pszenicy. W warunkach optymalnej wil[...]
EN Three N-contg. fertilizers were tested at varying soil humidity levels. Under drought conditions, no differences in the effectiveness between mech. granulated NH4NO3 (AN), prilled AN and urea on the yield of wheat grain were obsd. Under optimal humidity conditions, the highest yields of wheat were o[...]
19
39%
Polish Journal of Chemical Technology
EN One possible way to improve the solubility of phosphate rock is by co-composting it with organic substances. Four variants of composts were made in a biomass composting bioreactor. Ground phosphate rock (GPR) and shredded barley straw, pine sawdust as well as beet pulp pellets were used as compost c[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last