Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 11
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Mechaniczny
1998 nr 2 5-12
PL Obróbka ścierna odgrywa w przemyśle niezmiernie istotną rolę ze względu na duży obszar zastosowań licznych odmian i sposobów, od wydajnościowych do superdokładnych, zwłaszcza w obróbce materiałów trudno obrabialnych; artykuł zawiera przegląd postępów w obróbce ściernej ze wskazaniem na trendy rozwoj[...]
EN Abrasive machining is of great importance in industry on account of a considerable number of its applications and kinds from the heavy-duty - to superfinish type, espacially as regards almost unworkable materials. This article reviews the progress in the abrasive machining and points out the develo[...]
2
100%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przedstawiono metody pomiaru oraz aparaturę do określania i analizy stereometrii tulei cylindrowych i tłoków. Wykazano główne zagadnienia związane z doborem właściwych parametrów 2D i 3D opisujących spełniane funkcje w układzie tribologicznym. Opisano i zilustrowano chropowatościomierz FORM TALYSURF[...]
EN Methods of measurement as well as for 2D and 3D cylinder liner and pistions measurements were presented. The main problems connected with choosing proper 2D and 3D parameter describing tribological functions of surfaces were presented. Roughness meter FORM TALYSURF 120L and Talyrond 265 Taylor Hobso[...]
3
100%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przedstawiono skróconą historię Zakładu i rozwój kadry naukowo-dydaktycznej. wskazano główne kierunki badań i uzyskane ważniejsze wyniki. Scharakteryzowano działalność dydaktyczną.
EN The short history of group and scientific - didactic staff development was presented. The main research directions and mor important results ware shown. didactic activity was characterized.
4
100%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przedstawiono dorobek instytutu w kształceniu doktorów nauk technicznych w latach 1968-1998. W ciągu 30 lat wypromowano 195 doktorów nauk technicznych Instytutu, innych uczelni i przemysłu.
EN The output of doctors of science from Institute in years 1968-98 was presented. During last 30 years 195 doctors oof science were promoted from the Institute, another Universities as well as from the industry.
5
100%
Mechanik
PL Określanie właściwości technologicznej warstwy wierzchniej. Skrawanie z podwyższonymi prędkościami etapem przejściowym do HSM. Badania technologicznej warstwy wierzchniej (TWW) w procesie toczenia z podwyższonymi prędkościami skrawania. Stereometryczna charakterystyka powierzchni części maszyn.
EN Properties of the process surface layer. Cutting at high speed as an interim stage to high speed machining (HSM). Testing of the process surface layer (TWW) in turning at high cutting speeds. Stereometric characteristic of the surface of machine elements.
6
75%
Budownictwo i Prawo
1998 R. 2, nr 4 14--16
7
63%
Postępy Technologii Maszyn i Urządzeń
PL Opisano problemy, które utrudniają i ograniczają budowę modeli procesu szlifowania taśmami ściernymi. Zamieszczono opis fizycznego modelu szlifowania wraz z przyjętymi założeniami i ograniczeniami. Przedstawiono model matematyczny strefy skrawania wraz z zależnościami na obliczanie liczby ziaren akt[...]
EN In the paper some problems are reviewed which restrict and impede building of models of belt grinding process. A physical model of grinding along with the accepted assumptions and limitations is described. A mathematical model of cutting zone with relationships for calculation of the number of activ[...]
8
63%
Postępy Technologii Maszyn i Urządzeń
PL Przedstawiono funkcję kosztów wytwarzania na tokarkach sterowanych numerycznie. Przeanalizowano strukturę kosztów operacji w typowych warunkach polskiego zakładu produkcyjnego i obróbki narzędziami z ostrzami powszechnie stosowanymi, o przeciętnych możliwościach skrawnych. Następnie przeprowadzono a[...]
EN A function of manufacturing costs involved in used numerically controlled lathes was derived. The variety of costs involved in performing machining operations was analysed for a typical Polish manufacturing plant, i.e. only widely used types with average machining abilities were accounted for. The c[...]
9
63%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W artykule opisano trendy w rozwoju kompleksowej analizy technologicznej warstwy wierzchniej. Wskazano na znaczenie opisu SGP dla całościowej charakterystyki TWW. pokazano sposoby opisu struktury geometrycznej powierzchni przy zastosowaniu metody 3D pomiaru chropowatości dla powierzchni po tłoczeniu[...]
EN The trends in development of technological outer layer comprehensive analysis was presented. Importance of geomtrical surface structure (GSS-SGP) description for comprehensive characteristic of technological outer layers was pointed out. The ways of GSS description using 3D rouoghness measurement fo[...]
10
63%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
2000 Z. 46 (225) 223--232.
PL Omówiono modele propagacji pęknięć w węglikach spiekanych. Dokonano pomiaru współczynnika K[C(HV)], odporności na powierzchniowe pękanie węglików spiekanych. Pomiary te zrealizowano w elektrolitach: pasywnym i aktywnym. Zidentyfikowano pęknięcia i przełomy w węglikach spiekanych po szlifowaniu elekt[...]
EN The present paper reports on crack propagation models in sintered carbides. There were taken measurements of the K[C(HV)] confficient of the sintered carbides resistance to surface cracking both in passive and active electrolytes. The research identified cracks and fractures in sintered carbides du[...]
11
51%
Postępy Technologii Maszyn i Urządzeń
PL Przedstawiono wzajemne związki między kosztami operacji, a jakością narzędzia, wyrażoną takimi jego właściwościami, jak możliwości skrawne, czas wymiany ostrza, powtarzalność położeń naroża po regeneracji, a także jego cena. Oceniono zakresy opłacalności stosowania narzędzi droższych, ale lepszych j[...]
EN Relationship are presented betwwen costs of a machining operation and tool quality as characterized by such properties as cutting ability, edge indexing time, repeatability if flank position following reconditionning and tool cost. Economic viability areas were established for the use of more expens[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last