Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 30
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2008 Nr 6 82-83
PL Przedstawiono problemy związane z badaniem mediów spożywczych, wykazujących zmienność wartości parametrów Teologicznych w czasie. Przyczyną tego rodzaju zmian mogą być nieodwracalne zmiany struktury medium (degradacja, lub dojrzewanie produktów) lub też cechy tiksotropowe bądź antytiksotropowe, któr[...]
EN The problems connected with investigation of food media, indicating variability of values of time-dependent rheological parameters are presented. These variations may be caused by irreversible changes of medium structure (degradation or maturation of products) or positive or negative tixotropy which[...]
2
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2004 Nr 3s 37-38
EN A method for determination of the thickness of liquid film surrounding a gas bubble in the slug flow in a two-phase non-Newtonian liquid-gas system in vertical pipes was presented. A simple method of film thickness determination was proposed on the basis of measured slug flow parameters. The film th[...]
3
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2010 Nr 4 72-73
PL W pracy zbadano wpływ ciśnienia panującego podczas przepływu mieszanina dwufazowej ciecz - gaz w minikanale na wartości wyznaczanych udziałów faz. Ciśnienia w minikanale zmieniano poprzez zwiększanie ciśnienia hydrostatycznego na jego wylocie. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, istotny wpł[...]
EN The aim of this study was to investigate an influence of pressure during flow of two-phase gas - liquid mixture in a mini-channel on values of determined phase fractures. Pressure in the mini-channel was changed by increasing hydrostatic pressure at the outlet. As a result of investigations it was f[...]
4
63%
Przemysł Chemiczny
2003 T. 82, nr 8-9 1198-1200
5
63%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2004 T. 25, z. 4 2129-2136
PL Przedstawiono propozycję obliczania ilości energii pochodzącej z promieniowania słonecznego, jaka może być wykorzystana do celów grzewczych w systemach pasywnego i aktywnego sposobu pozyskiwania ciepła. Proponowany sposób obliczeń dotyczy konkretnego usytuowania obiektu nasłonecznionego (okien budyn[...]
EN The method for calculation of the energy generated by solar radiation that can be used for heating in passive and active heat recovery systems is proposed. The calculation method refers to a specified position of a sun-lit object (windows or greenhouse, sun collectors), its shading by neighbouring o[...]
6
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2006 Nr 4s 44-45
EN Values of characteristic parameters of two-phase non-Newtonian gas-liquid mixture flow in vertical pipes were determined experimentally in this study. Different distribution methods of gas being a component of mixture were used. Results obtained in this study were compared. It was found that applied[...]
7
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2006 Nr 6s 66-67
EN The effect of liquid rheological properties on characteristic parameters of two-phase slug flow of gas - non-Newtonian liquid in vertical pipes was investigated. The effect of liquid rheological parameters on the mean length of gas bubbles and liquid slug, and also on velocity and frequency of gas b[...]
8
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2006 Nr 6s 223-224
EN The effect of liquid rheological properties on the pressure drop during two-phase gas - non-Newtonian liquid flow in vertical coils was investigated. The investigations were carried out in the slug flow regime. A significant effect of rheological properties on pressure drop was found. An attempt was[...]
9
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2003 Nr 6 6-10
PL Przedstawiono własne konstrukcje czujników pomiarowych oraz opracowaną metodykę badań wybranych parametrów przepływów wielofazowych takich jak spadki ciśnienia i udziały faz oraz parametrów charakteryzujących strukturę przepływu - szczególnie przepływu rzutowego - a mianowicie średnich długości pęch[...]
EN Measuring sensors of our own construction and methods for the investigation of selected multi-phase flow parameters such as pressure drop, phase structure, and also the parameters characterising the flow structure, in particular slug flow, namely, mean gas bubble lengths and liquid slugs liquid as w[...]
10
63%
Przemysł Chemiczny
2016 T. 95, nr 5 981--984
PL Przedstawiono możliwość wykorzystania dwusystemowego reometru rotacyjno-kapilarnego do wyznaczania parametrów reologicznych cieczy tiksotropowych. Opisany przyrząd umożliwia dokonanie pomiarów wielkości charakteryzujących ciecze tiksotropowe, niezbędnych do przeprowadzenia opisu ich właściwości reol[...]
EN A two-system rotational-capillary rheometer was constructed to det. the rheol. parameters of thixotropic liqs. by using the Kembłowski and Petera model. The model allow not only to characterize the liq. but gives also a possibility to predict its rheol. parameters under known history of its deformat[...]
11
51%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 6 64-65
PL Przedstawiono wyniki badań dotyczących jednofazowych i dwufazowych wypływów cieczy z otworów o złożonych kształtach, usytuowanych na ściance zbiornika ciśnieniowego. Badania miały na celu określenie wartości współczynników wypływu cieczy.
EN Experimental results concerning one- and two-phase outflows from holes on the walls of pressure vessel are presented. The aim of study was to determine the values of discharge coefficients.
12
51%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 6 62-63
PL Zaprezentowano wyniki badań dotyczących wypływów cieczy z otworów o złożonych kształtach. Badania dotyczyły sposobu dystrybucji strumieni cieczy na płaszczyźnie poziomej. Umiejętność przewidywania dystrybucji cieczy, determinującego tworzenie się rozlewiska, pozwala odpowiednio reagować podczas awar[...]
EN Experimental results of liquid outflows from the holes of complex shape are presented. Investigations dealt with the distribution of liquid jets on a horizontal surface located in the wall of pressure vessel. An ability to predict the liquid distribution determining the shape of a spill allows one t[...]
13
51%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 6 66-67
PL Badano wypływy cieczy z otworów w postaci szczelin, usytuowanych na ściankach rurociągu ciśnieniowego. Uzyskane wyniki dotyczące wartości współczynników wypływu przedstawiono w funkcji liczby Reynoldsa obliczanej dla otworu wypływowego.
EN Liquid outflows from holes in a form of slit located in pressure pipeline walls are investigated experimentally. The results concerning values of discharge coefficients are presented as a function of the Reynolds number calculated for the outflow hole.
14
51%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2010 Nr 3 61-62
PL Przedstawiono wyniki badań mających na celu opis wypływów awaryjnych typu jet oraz geometrii wypływającej strugi cieczy ze szczelin o różnym kształcie. Zaobserwowano zjawisko obrotu o 180° wypływającego ze zbiornika strumienia cieczy. Zjawisko to obserwowano dla wszystkich przebadanych szczelin wypł[...]
EN Experimental data concerningjet type outflow from a vessel and geometry of liquid stream outflowing from cracks of different shapes were presented in the paper. A phenomenon of 180° turn of liquid stream outflowing from tank cracks for every examined cracks shape and liquids were observed. A distanc[...]
15
51%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2008 Nr 6 21-22
PL Przedstawiono wyniki badań właściwości Teologicznych zawiesin włóknistych, jakimi są zawiesiny celulozy w wodzie. Podjęto próbę wyjaśnienia charakterystycznego przebiegu krzywych płynięcia tego rodzaju zawiesin.
EN Results of investigations on rheological parameters of fibrous slurries were presented. An attempt was made to explain a characteristic shape of flow curves for such slurries.
16
51%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2007 Nr 6 10-13
PL Podjęto problem badania uszkodzeń ścian rurociągów pracujących pod ciśnieniem i związanych z tym wypływów cieczy. Badano wypływy cieczy z otworów oraz ze szczelin o stałej szerokości i różnych długościach, Analizowano wielkość strumienia wypływającej cieczy oraz jego zasięg. Aktualnie prezentowane w[...]
EN The investigation of damages in pipe walls operating under pressure and a resulting leakage of liquid are discussed. The discharge of liquid from holes and cracks of constant width and different lengths was investigated. The size and range of the outflowing liquid stream on a plane were analyzed. Th[...]
17
51%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2006 Nr 4s 137-138
EN The pressure drop during two-phase flow of non-Newtonian liquids in vertical coils was determined experimentally. Investigations were carried out for low values of the Reynolds number. A modified Lockhardt and Martinelii relation [1] proposed by Chhabra [2] was used to describe the pressure drop.
18
51%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2015 Nr 6 323--325
PL Przedstawiono możliwość zastosowania przetworników optoelektronicznych w przepływie dwufazowym mieszanin ciecz-gaz. System pomiarowy umożliwia określenie rodzaju przepływu, oszacowanie parametrów przepływu rzutowego: średnich długości pęcherzy gazowych i rzutów cieczy oraz ich średniej częstotliwośc[...]
EN Application of optoelectronic transducers in two-phase flow of gas – liquid mixtures is presented. The described measurement system allows the identification of flow type (flow character) and the estimation of flow characteristic parameters in slug regime such as the average length of gas bubbles, l[...]
19
51%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2012 Nr 6 318-319
PL Badano przepływy mieszanin dwufazowych ciecz - ciecz w minikanale przekroju kwadratowym. Fazę ciągłą mieszaniny dwufazowej stanowił piej roślinny, natomiast fazą rozproszoną była woda. Dokonano korelacji parametrów charakterystycznych przepływu dwufazowego, czyli długości rzutów fazy ciągłej oraz pr[...]
EN Two-phase flow of liquid-liquid mixtures in a square cross section mini- channel was studied. Vegetable oil was selected as the continuous phase whereas water as the dispersed phase in two-phase liquid-liquid mixtures. Experimental results enable the correlation of two-phase flow characteristic para[...]
20
51%
Archives of Mechanics
EN In the study, the values of velocity and gas void fraction in two-phase gas-liquid flow in narrow vertical mini-channels were experimentally determined. The influence of the physicochemical properties of liquid, the channel gap width and the superficial velocity of gas and liquid, on gas void fracti[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last