Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 51
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Mechanik
2011 R. 84, nr 12 XXVIII-XXIX
PL Kształtowalność ubytkowa za pomocą obróbki skrawaniem, ściernej i erozyjnej materiałów kompozytowych z osnową aluminiową wzmacnianych włóknami saffilowymi.
2
100%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
PL Cięcie za pomocą diamentowych strun ma duże znaczenie w kształtowaniu materiałów trudnoobrabialnych. Zmienna wydajność cięcia może komplikować kinematykę napędu posuwu obrabiarek, jeśli chce się wykorzystać pełne możliwości obróbkowe struny. Zmniejszająca się wydajność cięcia zwiększa koszty operacj[...]
EN Cutting with diamond-coated wire is of a great importance at shaping hardly workable materials. As the time goes by, due to the tool wear, cutting abilities of diamond wire are reduced up to 50%. Because of variable cutting capacity, using the fuli machining capacity of a wire in its entire lifetime[...]
3
100%
Mechanik
4
100%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej. Monografie
PL Zanalizowano strukturę funkcji czasu i kosztów operacji obróbki skrawaniem przedmiotów osiowosymetrycznych dla różnych możliwości obróbkowych narzędzi i obrabiarek. Badania dotyczyły warunków współczesnych, a także tych, które będą mogły być zrealizowane dopiero w przyszłości. Pozwoliło to na określ[...]
EN The monograph presents the current state-of-the-art in the domain's scope, which is at present the subject of investigation. This became a starting point for the formulation of the aim, theses, and scope of the work. The analytical investigation performed confirms the submitted propositions. It has [...]
5
100%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Zadanie kooperatywnej filtracji, dla pewnego zbioru użytkowników i obiektów, polega na prognozowaniu ocen, jakie przyznaliby użytkownicy nieznanym sobie obiektom, na podstawie znanych ocen przyznanych przez tych użytkowników innym obiektom oraz przez innych użytkowników tym samym obiektom. Rozwiązan[...]
EN The collaborative filtering task, for a given set of users and items, consists in predicting ratings that the users would assign to unknown items based on known ratings assigned by the same users to similar items or by similar users to the same items. Solutions to this task enable creating intellige[...]
6
100%
Mechanik
2004 R. 77, nr 10 642-647
PL Artykuł składa sie z dwóch części. W pierwszej przedstawiono metodykę wyboru narzędzi do określonego zadania produkcyjnego, biorąc za podstawę kryteria ekonomiczne. Podano w niej uwarunkowania i funkcje umożliwiające dokonywanie takich analiz. W drugiej części artykułu (Mechanik nr 11/2004) omówione[...]
EN Methodical approach to selection of tools for a specific production job with economy criteria taken into consideration. Conditions and functions applicable in such analysis work.
7
100%
Mechanik
2004 R. 77, nr 11 730-735
PL Omówiono wzajemne związki między kosztami operacji a ceną i jakościa narzędzia wyrażona jego właściwościami: możliwoścami skrawnymi, czasem wymiany ostrza powtarzalnością położeń naroża po regeneracji. Analiz dokonano dla typowych warunków zakładu produkcyjnego.
EN Discussed are the relations between the cost of the machining operation and the tool quality features such as its machining performance, bit replacement time, repeatability of the corner position subsequent in reclaim operation. Typical production plant environment is considered in the review.
8
100%
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
2018 Vol. 28, no. 4 787--801
EN Despite the rapid growth of other types of social media, Internet discussion forums remain a highly popular communication channel and a useful source of text data for analyzing user interests and sentiments. Being suited to richer, deeper, and longer discussions than microblogging services, they par[...]
9
100%
Mechanik
2018 R. 91, nr 10 794--802
PL Przedstawiono nowoczesne narzędzia i technologie stosowane w obróbce skrawaniem oraz omówiono potencjalne kierunki rozwoju tych metod wytwarzania. Szczególną uwagę skupiono na materiałach narzędziowych i powłokach przeciwzużyciowych, a także na tych elementach konstrukcyjnych narzędzi oraz strategii[...]
EN Modern tools and innovative technologies used in machining are presented, and potential development directions of these manufacturing techniques are described. Particular attention is drawn to anti-wear tool materials and coatings, as well as structural elements of tools and machining strategies whi[...]
10
63%
Materials Science Poland
2008 Vol. 26, No. 3 548--554
EN Principal features of aluminium matrix composites are put forward. Emphasis is put on temperatures of melting and coefficients of heat conduction of matrix and reinforcement. The paper presents results of electrical discharge machining of aluminium matrix composites with particular attention given t[...]
11
63%
Mechanik
PL Przedstawiono szeroki przegląd metod gratowania krawędzi i wykonywania fazek. Omówienie metod rozpoczęto od gratowania ręcznego, stosowanego w produkcji jednostkowej i małoseryjnej. Następnie przedstawiono wspomaganie obróbek ręcznych poprzez stosowanie elektronarzędzi i stołowych krawędziarek, a ta[...]
EN Comprehensive presentation of edge deburring (starting from manual deburring) and chamfering methods. Specially discussed are the methods of assisting manual operation by use of electrical tools and sheet metal brakes as well as other specially designed chamfering tools and machines for use at large[...]
12
63%
Mechanik
2011 R. 84, nr 7 553-554
PL Przedstawiono szeroki przegląd metod gratowania krawędzi i wykonywania fazek. Omówienie metod rozpoczęto od gratowania ręcznego, stosowanego w produkcji jednostkowej i małoseryjnej. Następnie przedstawiono wspomaganie obróbek ręcznych poprzez stosowanie elektronarzędzi i stołowych krawędziarek, a ta[...]
EN A wide review of the chamfering and edge trimming methods including manual methods applicable in the piece or short-run production process. Also presented are manual work aid means covering electric tools and edge trimmers and some specific chamfering tools and plants used in large assembly shops in[...]
13
63%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Oceniono możliwość zastosowania wymiarów fraktalnych, takich jak wymiar informacyjny d1 i wymiar korelacyjny d2, wywodzących się z teorii chaosu, do określania zależności między stanem zużycia ostrza skrawającego a dynamicznymi zmianami składowych całkowitej siły skrawania. Przedstawiono metodykę zb[...]
EN Possibilities using of both fractal dimensions: informative d1, and korelative d2, for finding relation between cutting edge wear and dynamic changes of cutting force components, were assessed. Method of signal acquisition from pick ups and it delivering in "packets" to neural network type Feed Forw[...]
14
63%
Postępy Technologii Maszyn i Urządzeń
PL Przedstawiono funkcję kosztów wytwarzania na tokarkach sterowanych numerycznie. Przeanalizowano strukturę kosztów operacji w typowych warunkach polskiego zakładu produkcyjnego i obróbki narzędziami z ostrzami powszechnie stosowanymi, o przeciętnych możliwościach skrawnych. Następnie przeprowadzono a[...]
EN A function of manufacturing costs involved in used numerically controlled lathes was derived. The variety of costs involved in performing machining operations was analysed for a typical Polish manufacturing plant, i.e. only widely used types with average machining abilities were accounted for. The c[...]
15
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
PL W pracy opisano aluminiowe materiały kompozytowe wzmacniane ceramicznymi włóknami Al203 typu saffil. Przedstawiono eksperyment, w którym wykorzystano urządzenie do wybuchowego przerywania procesu skrawania w toczeniu. Określono mechanizmy dekohezji występujące podczas skrawania aluminiowych materiał[...]
EN In this paper the aIuminum matrix composites reinforced with ceramic fibre Al2O3 type safil were described. For example of orthogonal turning were defined mechanisms of decohesion, that occur during cutting aluminum matrix composites. It was featured the experiment in that the equipment to explosion[...]
16
63%
Mechanik
2003 R. 76, nr 10 595-600
PL Współczesne obrabiarki umożliwiają realizowanie skrawania z bardzo dużymi prędkościami obrotowymi wrzecion, dochodzącymi do kilkudziesięciu tysięcy obr/min. Do takich zakresów prędkości obrotowych wymagane jest stosowanie wyważania dynamicznego narzędzi. Zwiększa to bowiem dokładność wymiarowo-kszta[...]
EN The present machine tools can operate at very high rotational speeds of spindles reaching tens thousands rev/min. Such rotational speeds require dynamic balancing of tools. This increases dimensional and shape accuracy of work-pieces, life of tools and spindle bearings.
17
63%
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
2014 Vol. 24, no. 3 579--597
EN Machine learning is an appealing and useful approach to creating vehicle control algorithms, both for simulated and real vehicles. One common learning scenario that is often possible to apply is learning by imitation, in which the behavior of an exemplary driver provides training instances for a sup[...]
18
63%
Inżynieria Maszyn
2009 R. 14, z. 4 99-112
PL Przedstawiono wymagania, jakie są stawiane narzędziom stosowanym w takich odmianach wysokowydajnej obróbki jak skrawanie z dużymi prędkościami, obróbka z dużymi posuwami. Zwrócono uwagę na zagrożenia związane ze stosowaniem dużych prędkości skrawania. Omówiono, czym należy kierować się podczas dobor[...]
EN Presented are requirements posed to the tools used in such types of high-performance machining like high-speed or high-rate machining. Attention is paid to risks related to high machining speeds. The issues are discussed that should be considered when selecting tools in flexible, large-lot and mass [...]
19
63%
Mechanik
2016 R. 89, nr 10 1340--1341
PL Przedstawiono warianty gospodarki narzędziowej, w tym obsługiwanej przez firmę zewnętrzną. Omówiono możliwość indywidualnej konfiguracji projektu Tool Management wraz z możliwościami jego najlepszego dopasowania do struktury organizacyjnej i wielkości przedsiębiorstwa. Omówiono przykłady wdrożonych [...]
EN The paper describes the different variants of the tool management service executed by an external company. It demonstrates the ability of individually configuration of the tool management project as well as its optimization capabilities. The paper cited examples of existing projects and the results [...]
20
63%
Mechanik
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last