Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 10
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Pomiary Automatyka Robotyka
2016 R. 20, nr 1 69--73
PL Artykuł dotyczy problematyki wspomagania procesu obsługi i diagnostyki statków powietrznych. Przedstawiono w nim możliwość zastosowania nowoczesnych technologii ułatwiających i zwiększających bezpieczeństwo ich obsługi. Do realizacji tego celu zaproponowano mobilne urządzenie doradcze z zaimplemento[...]
EN The paper concerns on the problem of the supporting airplane diagnostic and maintenance processes. It presents the possibility of the using the modern technologies that can be used to facilitate and augment safety of the airplane maintenance operations. For this goal, it proposed a mobile device inc[...]
2
100%
Aviation Advances & Maintenance
2017 Vol. 40, Issue 1 109--126; 127--144
PL Artykuł dotyczy problematyki wykorzystania komputerowych systemów wspomagania obsługi obiektów technicznych w warunkach trudnych. Pod pojęciem warunków trudnych należy rozumieć takie warunki, w których obsługa odbywa się w specyficznej lokalizacji, utrudniającej lub wręcz uniemożliwiającej wykorzyst[...]
EN The article concerns the issue of applying computer-aided systems of the maintenance of technical objects in difficult conditions. Difficult conditions shall be understood as these in which the maintenance takes place in a specific location making it hard or even preventing from using a computer. In[...]
3
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
2013 R. 20, nr 10 93--102, CD
PL Rozwój technologii oraz zwiększająca się dostępność do coraz to doskonalszych narzędzi sprawia, że możliwość użycia technologii Rozszerzonej Rzeczywistości stała się faktem. Technologia ta umożliwia przeniesienie zawartości ekranu komputera do świata rzeczywistego poprzez wykorzystanie specjalnych o[...]
EN Technology development and increasing access to more and more sophisticated tools has made the usage of Augmented Reality (AR) possible. This technology enables transfer of display’s content into real world by using special glasses or helmets. In the paper practical experiments of Air Force Institut[...]
4
100%
Aviation Advances & Maintenance
2018 Vol. 41, Issue 1 63--77; 78--92
PL W artykule przedstawiono wyniki badań nad wykorzystaniem wybranych metod analizy obrazów do detekcji gestów dłoni w komunikacji człowiek–komputer. Wykorzystanie tego typu komunikacji ma duże znaczenie w przypadku obsługi komputerów zintegrowanych z odzieżą roboczą operatora, tzw. komputerów do nosze[...]
EN In this article, the research results of the usage of selected methods of the analysis of images for the recognition of hand gestures in human-computer interaction was depicted. The usage of this type of interaction is important in case of the so-called wearable computers (computer is integrated wit[...]
5
80%
Transport Problems
PL W referacie przedstawiono prace związane z przygotowaniem eksperymentu czynnego, jego wykonanie na silniku odrzutowym SO-3 na stanowisku do hamowania silników lotniczych zlokalizowanym w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych. Eksperyment miał na celu wyjaśnienie przyczyn uszkodzeń wojskowych statk[...]
EN In this paper presented works connected with the preparation of the active experiment with the jet-propelled engine. The experiment was prepared and done at the Air Force Institute of Technology. The main aim of this preparation was the explanation of the causes of the damages of military aerial shi[...]
6
80%
Journal of KONBiN
2014 No. 3 (31) 23--31
PL Artykuł dotyczy problematyki wspomagania procesu obsługi i diagnostyki statków powietrznych. Przedstawiono w nim możliwość zastosowania nowoczesnych technologii ułatwiających i zwiększających bezpieczeństwo ich obsługi. Jako propozycję spełniającą takie wymagania, przedstawiono mobilne urządzenie do[...]
EN The paper discusses the problem of supporting aircraft diagnostic and maintenance processes. A possibility of usage of modern technologies, that could facilitate aircraft’s maintenance procedures and increase safety of their service, is presented. A usage of a mobile device, with implemented expert [...]
7
71%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1592--1595
PL Artykuł dotyczy problematyki wspomagania procesu obsługi i diagnostyki obiektów technicznych. Przedstawiono w nim możliwość zastosowania nowoczesnych technologii ułatwiających i zwiększających bezpieczeństwo ich obsługi. Do realizacji tego celu zaproponowano mobilne urządzenie doradcze z zaimplement[...]
EN The paper discusses issues connected with aid that can be given during maintenance and diagnostics procedures performed on technical objects. The possibility of usage of modern technologies, that could help to make those procesures easier and safer, is presented in the paper. For this cause a mobile[...]
8
71%
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
2017 T. 9, nr 4 35--38
PL Praca dotyczy analizy wpływu zysków wewnętrznych na charakterystykę energetyczną budynków w zabudowie szeregowej. Wewnętrzne zyski ciepła są istotnym czynnikiem bilansującym straty ciepła przez przenikanie i wentylację, a ich wartość jest bezpośrednio zależna od wartości obciążenia cieplnego pomiesz[...]
EN The paper refers to the analysis of the influence of internal gains on the energy performance of a terraced house. Calculations will be made on the base of energy standards NF15, NF40 and WT2021.
9
61%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1596--1598
PL Artykuł przedstawia główne aspekty tworzenia wirtualnego środowiska trójwymiarowego na przykładzie prezentowanego symulatora. Opisano w nim podstawowe działania projektowe niezbędne do wykonania w procesie kreowania wirtualnej rzeczywistości oraz sposoby realizacji interakcji pomiędzy operatorem a o[...]
EN The article presents major aspects of a three-dimensional virtual environment development by the presented simulator. Fundamentals of project's activities which were indispensable for carrying out in development process of virtual reality and also the way of achieving interaction between operator an[...]
10
61%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1599--1602
PL Artykuł przedstawia koncepcję symulatora proceduralno-diagnostycznego, który w sposób wirtualny będzie obrazował przeciwlotniczy zestaw rakietowy, jego podstawowe elementy techniczne, występujące uszkodzenia i ich objawy, oraz umożliwi prowadzenie wybranych elementów z pracy bojowej przez obsługę w [...]
EN The article presents the concept of a procedural and diagnostic simulator, which will image the NEWA SC air defense missile system, its basic technical elements, occurring faults and their symptoms in a virtual way and will enable conducting of elements selected from the combat mode by a personnel i[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last