Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 16
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
PL Wskazania do fizjoterapii chorych ze stwardnieniem rozsianym są bardzo szerokie, wynikają z różnorodności objawów oraz indywidualnych zaburzeń, czasu trwania choroby i charakteru przebiegu choroby. Pierwszym ogniwem w tym złożonym łańcuchu jest właściwe badanie podmiotowo-przedmiotowe. Dlatego daje [...]
EN The indications for physical therapy in multiple sclerosis (SM) patients are very wide. They result of variety of symptoms and several disorders, duration of the desease and its progress. The first step in complex treatment the disease is proper subjective and physical examination. Thus it is possib[...]
2
71%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
PL Udary mózgu, będące dramatycznym powikłaniem chorób układu naczyniowego, stanowią duży problem zdrowotny we współczesnym społeczeństwie, prowadząc do niepełnosprawności, otępienia i depresji, a często też do śmierci. Trudności w chodzeniu stwierdza się u 70% osób przeżywających udar, natomiast u 30%[...]
EN Apoplectic stroke is a dramatic complication of the cardiovascular system's diseases and it has become one of the most distressing health problems of contemporary societies. Often it results in handicap, postapoplectic dementia, depression and high death rate. Around 70% of survivors have difficulti[...]
3
71%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
PL Celem pracy jest ocena koordynacji ruchowej w utrzymywaniu równowagi ciała w pozycji stojącej, na podstawie wielkości zakresu wychyleń dzieci, osób młodych i starszych aktywnych fizycznie. Do oceny stanu równowagi ciała u 255 osób wykorzystano metodę stabilograficzną, posługując się zestawem pomiaro[...]
EN The aim of this research was to assess the impact of motor coordination on maintaining body balance in the upright position on the basis of tilt range read-out of physically active children, young and elderly people. Body balance of the 255 subjects was assessed by means of the stabilographic method[...]
4
71%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
2013 Vol. 19, nr 4 187--195
PL Spastyczność to wzmożone napięcie mięśni, spowodowane uszkodzeniem ośrodkowego neuronu ruchowego. Niekorzystne skutki funkcjonalne spastyczności zmuszają do poszukiwań działań terapeutycznych, niwelujących ten problem. Toksyna botulinowa daje możliwość selektywnego wyłączenia nadaktywnych mięśni, be[...]
EN Spasticity is a muscle pathology involving hypertonia syndrome due to the central neural disorders. It is associated with many unfavorable functional consequences, therefore there is a need to treat the patients in order to improve their overall performance. Botulinum toxin allows for selective deac[...]
5
63%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
2008 Vol. 14, nr 4 287--291
PL Celem pracy jest ocena stabilności strukturalnej osób z układowymi zawrotami głowy i zaburzeniami równowagi na podstawie obrazu wychwiań postawy ciała w płaszczyźnie czołowej i strzałkowej. Badaniom poddano 20 osób (17 kobiet, 3 mężczyzn), w wieku od 25 do 60 lat (50,61±16,12) z układowymi zawrotami[...]
EN The aim of the study was to evaluate the structural stability in people with systemic vertigo and balance disturbances on the basis of body sway in frontal and sagittal plane. The examinations involved 20 subjects (17 females, 3 males) aged from 25 to 60 years (50.61±16.12) with systemic vertigo. Th[...]
6
63%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
PL Celem pracy jest ocena stabilności posturalnej osób z uszkodzeniem układu nerwowego (27 osób z chorobą Parkinsona, 19 osób po udarze mózgu, 22 osoby ze stwardnieniem rozsianym) w porównaniu z osobami zdrowymi (50 osób młodych, zdrowych). Zbadano, czy istnieje różnica w wielkości wychwiań postawy cia[...]
EN The aim of the study was to evaluate the postural stability in patients with impairment of nervous system (27 patients with Parkinson's disease, 19 cerebral stroke survivors, 22 patients suffering from multiple sclerosis) in comparison with healthy subjects (50 young, healthy people). The difference[...]
7
63%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
PL Celem pracy jest określenie wpływu fizjoterapii na wybrane parametry stabilności ciała w pozycji stojącej u 6 osób z zawrotami głowy pochodzenia szyjnego. Program fizjoterapii składał się z terapii manualnej, ćwiczeń rozluźniających oraz ćwiczeń korekcji postawy ciała. Stabilność ciała badanych osób[...]
EN The aim of this study is to determine the influence of physiotherapy on some parameters of body stability in standing position in six patients with cervical spine vertigo. Programme of physiotherapy included manual therapy, relaxation exercises, and corrective exercises of body posture. Stability of[...]
8
63%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
PL Celem pracy jest scharakteryzowanie stabilności ciała w pozycji stojącej 81 dzieci (35 dziewcząt i 46 chłopców), w wieku od 9 do 12 lat ze skoliozą 1°, na podstawie obserwacji przemieszczeń położenia wypadkowej punktu nacisku stóp na podłoże (COP). Do badań stabilności ciała w pozycji stojącej zasto[...]
EN The aim of study was to characterize the stability in standing position of 81 children (35 girls and 46 boys) at the age of 9-12 with idiopathic scoliosis 1°, basing on the observation of the shift tendencies of the gravity centre (COP). To examine the body stability in standing position the POSTURO[...]
9
63%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
PL Celem pracy było włączenie krioterapii ogólnoustrojowej do procesu rehabilitacji dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym oraz określenie uzyskanych korzyści terapeutycznych. Rehabilitację z zastosowaniem krioterapii ogólnoustrojowej przeprowadzono u 26 osób (dzieci i młodzież) z mózgowym[...]
EN The aim of this paper was to include systemic cryotherapy in the process of rehabilitation of children and adolescents with infantile cerebral palsy and to determine obtained therapeutic benefits. Rehabilitation with systemic cryotherapy was appelied in a group of 26 children and adolescents with in[...]
10
54%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
PL Postępujący charakter stwardnienia rozsianego pogłębia ubytki neurologiczne oraz niepełnosprawność, która w niektórych przypadkach przybiera postać znacznego inwalidztwa. Do naj-częstszych problemów osób z SM (multiple sclerosis) należą zaburzenie chodu i równowagi. Różnorodność i zmienność objawów [...]
EN Progressive nature of the multiple sclerosis (SM) results in the increase of neurological defects and the intensification of disability which in some cases turns into notable invalidity. The most regnant symptoms of SM are gait disorders and impaired balance. Rehabilitation of patients suffering fro[...]
11
54%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
PL Wprowadzenie. Baklofen to lek zmniejszający wzmożone napięcie mięśni szkieletowych (spastyczność), które może występować m.in. w stwardnieniu rozsianym. Obniżenie wzmożonego napięcia mięśniowego redukuje bolesne spazmy, zmniejsza ograniczenie ruchomości w stawach, przez co daje możliwość podjęcia po[...]
EN Introduction. The therapeutic effect of baclofen is the decrease of the spasticity, which occurs i.e. in patients suffering from the Multiple Sclerosis (MS). The application of baclofen causes the decrease of muscle tension and pain ailments, thus facilitating the rehabilitation. Material and metho[...]
12
51%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 2a 166--169
PL W artykule opisano zagadnienie przepływu informacji w systemach biologicznych. Zastosowano tu odwzorowanie na elementach i obwodach elektronicznych, co pozwoliło na analizę ich własności, w tym dynamicznych oraz zautomatyzowanie projektowania takich modeli. Zawarto także omówienie otrzymanych wynikó[...]
EN We present the information processing perspective on biological systems. Several metrics, similar to the ones used in digital electronic circuits, are introduced. These metrics allow us to compare biological information processing structures with their electronic counterparts, to define the ones wit[...]
13
51%
Fundamenta Informaticae
EN Petri nets are a well-established modelling framework in life sciences and have been widely applied to systems and synthetic biology in recent years. With the various extensions they serve as graphical and simulation interface for both qualitative and quantitative modelling approaches. In terms of q[...]
14
51%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
PL Konsekwencją stwardnienia rozsianego (SM) są nie tylko zaburzenia neurologiczne i odchylenia psychopatologiczne lecz także zmiana całego złożonego układu społecznych współzależności chorego. Stwarza to liczne problemy w trakcie leczenia i usprawniania pacjentów. W pracy przedstawiono taktykę postępo[...]
EN As a result of sclerosis multiplex (SM) not only the neurological and psychopathological disorders are observed, but the whole complex system of social environment of a patient can also be damaged. This causes several problems connected with the treatment and rehabilitation. The paper presents the t[...]
15
51%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
PL W pracy przedstawiono wyniki badań określające stan napięcia mięśniowego chorych na stwardnienie rozsiane po zastosowaniu fizjoterapii. Szczególną uwagę zwrócono na krioterapię, która jest ważnym ogniwem w kompleksowym procesie usprawniania. Badaniami objęto 26 osób (16 mężczyzn i 10 kobiet) z pewny[...]
EN In the paper the results of the physiotherapy with cryogenic temperatures have been presented. The state of the muscular tensiondn the patients suffering from sclerosis multiplex after physiotherapy was evaluated. 26 patjents were involved in the research (16 men and 10 women) with clinical diagnosi[...]
16
39%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
PL Spastyczność to hiperaktywność mięśniowa spowodowana uszkodzeniem ośrodkowego neuronu ruchowego. Może ona wystąpić w wyniku urazu czaszkowo-mózgowego, uszkodzenia rdzenia kręgowego, udaru mózgu, mózgowego porażenia dziecięcego, w przebiegu stwardnienia rozsianego. Przyczyną mogą być także inne choro[...]
EN Baclofen causes the reduction of spasticity and lowers the number of muscular spasms. The pain level is decreased and the quality of life improved, so as the patient’s selfdetermination possibilities. Therefore, the physiotherapy is facilitated. The paper presents clinical experiences in the treatme[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last