Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 51
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule poddano analizie wielkość produkcji i sprzedaży trolejbusów marki Škoda w latach 2004-2014 na tle wcześnlejszych doświadczeń. Przedstawiono zarys historii produkcji trolejbusów w zakładzie Škody w Ostrovle w którym wytwarzano pojazdy do połowy 2004 r. Następnie scharakteryzowano powody pr[...]
EN The article analyzes the volume of production and sales of Škoda trolleybuses in the years 2004-2014 against the background of previous s experience. In the first part of the article an outline of the history of the production of trolleybuses in the factory Škoda in Ostrov n/Ohri, which produced veh[...]
2
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule przedstawiono zarys historii komunikacji trolejbusowej w Słupsku, a także scharakteryzowano czynniki determinujące podjęcie decyzji o stworzeniu systemu komunikacji trolejbusowej i jego likwidacji. Analizie poddano zasadność działań władz miejskich w odniesieniu do sytuacji panującej w la[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2014 Nr 27 181--193
PL Władze miejskie Trójmiasta i województwa pomorskiego odpowiedzialnie kształtują politykę transportową, przede wszystkim - wykorzystując środki pochodzące z funduszy unijnych. Najważniejszą rolę w dokumentach strategicznych wszystkich podmiotów związanych z komunikacją na Pomorzu odgrywa poprawa mobi[...]
EN The municipal authorities of Tri-City and the Pomeranian region responsibly shape the transport policy, including extensive use of European Union funds. The most important role in the strategic documents of all operators related to communication in Pomerania is based on the improvement of urban mobi[...]
4
100%
Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG
2017 nr 20(2) 79--82
5
100%
Transport Miejski i Regionalny
2011 nr 6 23-27
PL System trolejbusowy miasta. Zakres inwestycji oraz jej realizacja. Ocena zmian w systemie transportu zbiorowego po wdrożeniu projektu.
EN Trolleybus urban system. Scope of the investment and its implementation. Evaluation of changes in the public transport system after the implementation of the project.
6
63%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Struktura układu zasilania jest jednym z kluczowych elementów ma-jących wpływ na energochłonność transportu miejskiego, jak i na koszty jego budowy i eksploatacji. W artykule przedstawiono analizą porównawczą czterech wariantów przestrzennych układu zasilania.
EN The structure of the power system is one of the key elements that impact on energy consumption in city public transport (trams, trolleybuses), as well as on the cost of its construction and operation. The article presents an analysis of impact of spatial variations on the power supply.
7
63%
TTS Technika Transportu Szynowego
2015 R. 22, nr 3 53--56
PL W artykule [3] przedstawiono analizę teoretyczną wpływu struktury przestrzennej układu zasilania na efektywność hamowania odzyskowego oraz wielkość strat przesyłowych. Przedmiotem niniejszej publikacji jest prezentacja wyników badań pomiarowych nad znaczeniem kształtu układu zasilania na wielkość st[...]
EN Theoretical analysis of the impact of the spatial structure of supply system for recuperative braking and transmission losses is presented in the paper [3]. The object of this publication is to present the results of measurements of supply system topology on the energy demand. Generally the impact o[...]
8
63%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Autobusy elektryczne, znane także pod nazwą elektrobusów, które jeszcze kilka lat temu stanowiły jedynie techniczną ciekawostkę, obecnie uważane są za najbardziej przyszłościowy środek transportu miejskiego. Wiele miast rozważa wprowadzenie elektrobusów i zastąpienie nimi linii autobusowych; w niekt[...]
EN Electric buses, which a few years ago were only technical curiosity, are currently considered to be the future of urban transport. Many cities are considering introducing electric buses and replacing them bus lines, what is more, in some cities such lines already exist. A number of other cities test[...]
9
63%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Mała sprawność silników cieplnych umożliwia ogrzewanie wnętrza autobusów i innych pojazdów napędzanych paliwami płynnymi i gazowymi energią chłodzenia układu. W odróżnieniu od silników spalinowych, elektryczne układy napędowe charakteryzują się wysoką sprawnością energetyczną, która w obecnym rozwoj[...]
10
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule podjęto próbę zaprezentowania wpływu środków Unii Europejskiej z perspektywy budżetowej 2014-2020 na zmiany dostępności transportem zbiorowym w ośrodkach wojewódzkich Polski Wschodniej. W analizie przyjęto, iż środki z UE będą głównym czynnikiem zmian czasów przejazdu komunikacji zbiorowe[...]
EN The article is an attempt to present the impact of European Union funds, in view of the financial perspective 2014-2020, on changes in access to collective transport in Voivodship centres of Eastern Poland. The analysis assumes that EU funds shall be the key factor contributing to changes in collect[...]
11
63%
Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG
2016 nr 19(2) 81--83
12
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
13
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące analiz ruchu transportu miejskiego oraz modelowania przemieszczania się ludzi w ruchu pieszym i z wykorzystaniem transportu zbiorowego. Przedstawiono zakres danych niezbędnych do przeprowadzania analiz wraz z wykorzystywanymi narzędziami stworzonymi prz[...]
EN The article presents the basic issues concerning the analysis of traffic and transport modeling the movement of people in motion walking and using public transport. Authors present the information necessary to carry out the analyzes with using the tools created in ArcGIS software. Analyses were perf[...]
14
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Miejski transport elektryczny (tramwaje i trolejbusy), podobnie jak komunikacja autobusowa, związany jest z funkcjonowaniem zaplecza technicznego, w tym specjalistycznych pojazdów. Wyróżnikiem komunikacji elektrycznej jest jej powiązanie z infrastrukturą sieci trakcyjnej, która wymaga odpowiedniego [...]
EN Electric public transport (tramways and trolleybuses), as in the case of bus transport is associated with the operation of technical facilities, including specialist vehicles. Electric public transport differentiator is its connection with the catenary infrastructure, which requires proper maintenan[...]
15
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W numerze 12/2014 niniejszego czasopisma został opublikowany artykuł Adama Moleckiego pt. "Rozwój autobusów elektrycznych w oparciu o istniejące sieci tramwajowe" [4]. Autor w swoich rozważaniach sformułował tezę o zasadności rozwijania elektrycznego transportu mieksjiego - autobusów elektrycznych -[...]
EN In the issue 12/2014 of this journal, the article entitled The development of electric buses based on the exisiting tram network by adam molecki has been published [4]. Author in their deliberations formulated the thesis about the advisability of developing electric transport –electric buses-based o[...]
16
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Ewolucja komunikacji trolejbusowej dotyczy wielu europejskich miast. Wraz z rozwojem alternatywnych źródeł zasilania (baterie trakcyjne, supekondensatory, spalinowe agregaty prądotwórcze) trolejbusy stają się mniej uzależnione od sieci trakcyjnej, a przy tym bardziej efektywne ekonomicznie. Jednocze[...]
EN Evolution of the trolleybus transport occurs in many European cities. With the development of alternative sources of power (traction batteries, supercapacitors, diesel electric generators) trolleybuses become less dependent on the overhead line, and with the more cost-effective. Simultaneous develop[...]
17
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Transformacja gospodarcza na początku lat 90. XX w. w postkomunistycznych państwach Europy Środkowo-Wschodniej mocno wpłynęła na rynek motoryzacyjny, w tym rynek pojazdów komunikacji miejskiej. Istniejące fabryki wymagały środków na modernizację i możliwość poprawy jakości wytwarzanych produktów; ni[...]
EN The economic transformation in the early 90s in the post-communist countries of Central and Eastern Europe strongly influenced the automotive market, including public transport vehicles. Existing producers required funds to modernize in order to improve the quality of manufactured products, on the o[...]
18
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W byłym ZSRR dominującym zakładem produkcji trolejbusów była fabryka ZiU w Engels; miała ona duże możliwości produkcyjne. Główny model produkowany w tym zakładzie - ZiU 682 w wielu odmianach - sprzedano w ponad 42 tys. egzemplarzy, czyniąc go najpopularniejszym trolejbusem na świecie. Transformacja [...]
EN In the former USSR ZiU factory (in Engels) was main trolleybus producer, who had large production capacity. The main model produced at the plant - ZiU 682 in many varieties - sold in more than 42 thousand copies. It is mean that it was the most popular trolleybus in the world. The economic transform[...]
19
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Jednym z najważniejszych producentów trolejbusów niskopodłogowych w Europie jest polska firma Solaris Bus & Coach z Bolechowa pod Poznaniem. Prowadząc elastyczną politykę pozyskiwania firm współpracujących i kooperantów w zakresie wyposażenia elektrycznego pojazdów, stała się wiodącym producentem zy[...]
20
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Projekt konwersji autobusów na trolejbusy jest oryginalną koncepcją niskobudżetowego pozyskania znaczącej liczby trolejbusów niskopodłogowych w celu wyrównania dysproporcji jakie pojawiły się między komunikacją trolejbusową a autobusową w Gdyni. Nowe trolejbusy znacząco wpłynęły na ocenę komunikacji[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last