Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 14
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of KONES
EN EU's structural policy is based on shared responsibility divided between member states on the one hand, and the European Commission on the other. While member states bear responsibility for managing structural funds on the national and regional level, the European Commission takes an ultimate respon[...]
2
100%
Transport Samochodowy
2003 z. 1 23--33
PL Akcesja Polski do Unii Europejskiej oznacza wejście na europejski rynek polskich produktów i usług, w tym także przewozowych w ramach transportu samochodowego rzeczy i osób. Szczególnie istotne jest więc dostosowanie się polskich przedsiębiorstw transportowych i transportowo-spedycyjno-logistycznych[...]
EN Poland’s accession to the European Union means that Polish goods and services will enter the European market. This concerns also carrying services within the realm of motor transport of people and goods. It is thus an issue of primary importance for Polish transport companies and transport-spedition[...]
3
100%
Transport Samochodowy
2013 z. 2 89--98
PL Fundusze unijne stanowią jeden z podstawowych elementów wpływających na rozwój gospodarczy Polski, w tym przyczyniają się do corocznego wzrostu PKB na poziomie 0,9- 1,2%. Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 jest niezwykle istotna z punktu widzenia kontynuacji podjętych działań w ramach perspektywy [...]
EN EU funds are one of the key elements affecting the development of the Polish economy, including the contribution to annual GDP growth of 0.9-1.2%. The new financial 2014-2020 perspective is extremely important from the point of view of a follow-up of the started activities within the 2007-2013 persp[...]
4
100%
Transport Samochodowy
2013 z. 4 97--107
EN Experience being the foundation of the application success as part of the Operational Program Human Capital
5
100%
Transport Samochodowy
2005 z. 2 41--52
PL Rok 1989 stał się przełomowym w polskiej gospodarce jako całości i poszczególnych jej obszarach działania. Przemiany i kryzys w polskiej gospodarce wpłynęły zasadniczo również na kryzys w polskim transporcie. Celem głównym jest analiza wpływu i roli polityki państwa na funkcjonowanie polskich podmio[...]
EN Year 1989 became decisive in Polish economy as a whole and individual her effective ranges. Economic transformation and crisis in Polish economy influenced on crisis in Polish transportation fundamentally also. The analysis of influence and part of State policy is the main goal of working the Polish[...]
6
100%
Journal of KONES
2013 Vol. 20, No. 3 251--258
EN European funds for 2007–2013 are particularly important to support the processes of gradual alignment of economic and social conditions in all regions of the European Union, and thus contribute to reducing disparities between its regions. The main beneficiary of the 2007–2013 financial package is [...]
7
100%
Transport Samochodowy
2011 z. 4 5--18
PL Fundusze europejskie stanowią istotny instrument rozwoju gospodarczego państw Unii Europejskiej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki umożliwia podjęcie działań pozwalających na podnoszenie kwalifikacji, a tym samym wykorzystanie istniejącego potencjału ludzkiego. Instytut Transportu Samochodowego w 20[...]
EN The European funds are one of the essential instruments of the economic development of all European Union countries. The Operational Program - Human Capital, enables to take actions, which allow to raise qualifications and by that, take advantage of the existing human potential. In 2009 the Motor Tr[...]
8
75%
Przegląd Komunikacyjny
9
63%
Problemy Transportu i Logistyki
2016 nr 3 (35) 91--99
PL Drogowy transport jest najchętniej wykorzystywaną gałęzią transportu służącą do zarobkowego przemieszczania osób i rzeczy. Pomimo znacznego rozdrobnienia polskich przedsiębiorstw transportu drogowego branża ta zachowuje dominującą pozycję gospodarczą, wypracowując ponad 6,5% PKB. Wewnątrzunijne ureg[...]
EN Road transport is the most commonly used mode of transport for commercial movement of people and goods. Despite the considerable fragmentation of the Polish road transport companies this industry maintains a dominant economic position by working out more than 6.5% of national GDP. The internal EU re[...]
10
63%
Logistyka
PL W artykule omówiono istotę realizacji projektu pt. „Mobilna ewakuacyjna platforma pływająca z funkcjami stanowiska badawczego” (umowa nr PBS1/B6/15/2013) realizowany w ramach Programu Badań Stosowanych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ma na celu opracowanie funkcjonalnego prototypu mobilnej plat[...]
EN Project entitled: "Mobile evacuation floating platform with the functions of the research bench" (contract No. PBS1/B6/15/2013) implemented under the Applied Research Program of the National Research and Development Centre aims to develop a functional prototype of a floating mobile pla[...]
11
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 346--351
PL W artykule omówiony został problem dotyczący oceny zamachów terrorystycznych, atakowanych celów i obiektów z uwzględnieniem systemów transportowych.
EN Paper discussed the problem of statistic terrorist attacks, attacked targets and objects, including transport systems.
12
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 459--464
PL W artykule omówiono zagrożenia generowane przez rozwój i funkcjonowanie transportu drogowego, jego wpływ na środowisko naturalne oraz zagrożenia występujące w transporcie drogowym rzeczy
EN Discussed in the article are threats generated by development and operation of road transport, influence of European road transport on the natural environment and threats involved in road goods transport.
13
51%
Logistyka
2015 nr 3 3560--3569, CD 1
PL W artykule omówiono problemy dotyczące zagrożeń terrorystycznych dla infrastruktury transportu drogowego. Przedstawiono statystyki dotyczące liczby ataków terrorystycznych, osób zabitych, rannych oraz celów i sposobów działania terrorystów. Na podstawie przeprowadzonych analiz należy stwierdzić, że [...]
EN The paper presents problems of terrorism threats for road transport infrastructure. There were presented statistics of total number of terrorist attacks, dead and wounded persons, purposes and methods of terrorism activities. Based on the analyses, land transportation infrastructure is potentially t[...]
14
51%
Logistyka
2015 nr 3 2887--2900, CD 1
PL W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet II Działanie 2.1.1 w 2013 roku Instytut Transportu Samochodowego złożył, w trybie konkursowym, wnioski aplikacyjne na realizację projektów pn. „Wdrożenie polityki ECO drivingu w 300 szkołach jazdy” oraz.„Wdrożenie telematyki ekologicznej w 100 [...]
EN Project entitled “Implementation of the policy driving 300 ECO driving schools” and "Implementation of environmental telematics 100 companies" were prepare by Motor Transport Institute in 2013 within The Operational Program Human Capital Priority II 2.1.1 Operation. The projects are co-financed by t[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last