Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 27
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of KONES
EN The paper presents examples of applications for metal composite materials on Al matrix reinforced with ceramic particles in the form of grains, fibre or whiskers in the automotive industry. Highlighted are the advantages and drawbacks of such composite materials and issues involved in shaping comple[...]
2
100%
Journal of Machine Engineering
EN The study discusses issues related to the process of electro-discharge machining (EDM) composites based on Al + 20% Si + 5% Fe + 3% Cu + 1% Mg matrix manufactured using a powder metallurgy method. Ten percent by volume of Al2O3 grains of 3, 9, 23 and 53?m sizes with irregular sharp edges represented[...]
3
63%
Kompozyty
2003 R. 3, nr 8 366-369
PL Praca dotyczy problemów obróbki elektroerozyjnej (EDM) kompozytów o osnowie Al-20Si-3Cu-1Mg. Kompozyty wykonano metodą metalurgii proszków. Jako fazę umacniającą zastosowano cząstki Al2O3 i SiC w ilości 2,5-20% obj. Obróbką EDM drążono otwory o średnicy 0,5 mm w płytkach wyciętych z kompozytowych pr[...]
EN The paper deals with the problems of the electrodischarge machining (EDM) of the composites with Al-20Si-3Cu-1Mg matrix. As the reinforcing phase Al2O3 and SiC particles with 2.5-20% volume fraction were used (Table 1). During EDM, holes with 0.5 mm diameter were drilled in plates cutted from compos[...]
4
63%
Inżynieria Powierzchni
2015 nr 1 3--11
PL W artykule przedstawiono wyniki badań struktury geometrycznej i metalograficznej po obróbce elektroerozyjnej kompozytu AlSi7Mg + 20% Al2O3 i osnowy z Al20Si1Mg oraz utworzonych na jej bazie kompozytów umacnianych cząstkami ceramicznymi Al2O3 lub SiC lub Si3N4 o zawartościach: 2,5; 5 i 10% (objętości[...]
EN The results for investigations of geometric and metallographic structure after the EDM of composite Al7Mg + 20% Al2O3 and Al20Si1Mg matrix and the resulting composite materials strengthened by Al2O3, SiC or Si3N4 particles with the various volumetric shares of 2,5; 5 and 10% were presented in the pa[...]
5
63%
Kompozyty
2001 R. 1, nr 2 211-214
PL Przedmiotem badań jest materiał kompozytowy zawierający aluminiową osnowę 6061 i fazę zbrojącą Al2O3 w ilości 20% obj. Kompozyt wytworzono metodami metalurgii proszków. Przedstawiono wyniki badań wstępnych obróbki elektroerozyjnej (EDM), w szczególności procesów przecinania i drążenia. Wykazano, że [...]
EN The preliminary research on electrodischarge machining (EOM) of the composite consisting of aluminum alloy matrix 6061 type and of 20 vol. % ceramic Al2O3 reinforcement is presented. The composite was manufactured by the powder metallurgy route using hot extrusion process. Test of EDM cutting with w[...]
6
63%
Inżynieria Powierzchni
2015 nr 2 47--57
PL Prezentowany artykuł stanowi kontynuację opracowania autorów pod tym samym tytułem, które zostało opublikowane w „Inżynierii Powierzchni" nr 1 z 2015 r. Poniżej przedstawione są wyniki badań struktury geometrycznej powierzchni obrobionej WEDM i EDM kompozytów - o osnowie Al-20Si-3Cu-lMg, umocnionych[...]
EN The presented paper is a continuation of the contribution provided by the authors with the same title and published in the Polish Journal Inżynieria Powierzchni No 1/2015. Below there are presented the results ofthe surface texture examination of the composite based on Al20Si3Cu-1Mg matrix strengthe[...]
7
63%
Machine Dynamics Problems
EN This paper contains description of composites with Al-20Si-3Cu-1Mg matrix and particle reinforcing phase Al₂O₃ of 2.5-10% volume fraction. During EDM, holes of 0.5 mm diameter were drilled in plates cut from composite bars. Average drilling speed Vd, accuracy of the holes drilling and su[...]
8
51%
Inżynieria Maszyn
PL W artykule przedstawiono wyniki badań struktury stereometrycznej po obróbce elektroerozyjnej (WEDM) osnowy z Al20Si1Mg i na jej bazie utworzonych kompozytów umacnianych cząstkami ceramicznymi Al2O3, SiC lub Si3N4 o zawartości 5% objętościowo. Osnowa i kompozyty wytworzone były metodami metalurgii pr[...]
EN The results of investigation into surface texture after the WEDM process have been presented for the composites on a matrix Al20Si1Mg and reinforced by 5% volume of ceramic particles Al2O3, SiC or Si3N4. The matrix and the composites have been developed by powder metallurgy technology and they were [...]
9
51%
Inżynieria Maszyn
PL Badano materiały kompozytowe na osnowie Al+20Si+3Cu+1Mg umocnione przez cząstki ceramiczne Al2O3, SiC i Si3N4 w ilości 5%. Materiały wytworzono metodą metalurgii proszków stosując wyciskanie na gorąco. Kompozyty i ich osnowy poddano obróbce elektroerozyjnej WEDM przy dwóch skrajnych wartościach ener[...]
EN The study deals with the problems of composite materials with the Al+20%Si+3%Cu+1%Mg matrix reinforced with 5% of Al2O3, SiC or Si3N4 particles. The composites were manufactured by powder metallurgy using hot extrusion. The WEDM machining of composites and their matrix was conducted at two different[...]
10
51%
Inżynieria Maszyn
2007 R. 12, z. 1 94-102
PL W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu amplitudy prądu I czasu impulsu ti, przy ustalonych pozostałych parametrach, na podstawowe wskaźniki obróbki elektroerozyjnej jak: wydajność Vw, współczynnik zużycia elektrody θv, chropowatość powierzchni Ra oraz na wydajność jednostkową qvi i energochłonnoś[...]
EN The results of research on the influence of current amplitude I and pulse time ti on basic indices of the EDM have been presented in this paper. The following indices have been taken into account: productivity Vw, electrode wear coefficient Qv, part surface roughness Ra, specific productivity qwj, E[...]
11
51%
Inżynieria Maszyn
PL Przeprowadzono analizę naprężeń cieplnych i wykazano, że mogą one powodować naruszenie spójności między osnową metalową i fazą umacniającą będącą izolatorem elektrycznym, co może stanowić jeden z mechanizmów erozji elektrycznej kompozytów w czasie EDM i WEDM.
EN The estrimation of the thermal stress in the diamond grain and cobalt phase shows that the difference between the coefficients of thermal expansion of diamond and cobalt is significant factor in the diamond grain removal mechanism during electodischarge machining of PCD.
12
51%
Inżynieria Maszyn
PL Przedstawiono badania teoretyczne i doświadczalne wycinania elektroerozyjnego (WEDM) materiałów o niskiej konduktywności elektrycznej. Przeprowadzona analiza rozkładu potencjału elektrycznego i rezystancji oraz badania doświadczalne wykazały istotny wpływ geometrii i rozmieszczenia kontaktów doprowa[...]
EN The prerequisite for machining the advanced materials such as ceramics with electrical discharge machining (EDM) is that these materials have a minimum electrical conductivity of 0.01 S/cm. Machining of such low electrical conductive ceramics not only depends on conductivity but also depends on the [...]
13
51%
Inżynieria Maszyn
PL W pracy wyprowadzono zależność pozwalającą wyznaczyć prędkość cięcia oraz drążenia materiału kompozytowego wielofazowego, na podstawie znanych charakterystyk technologicznych dla poszczególnych faz. Przeprowadzone doświadczenia weryfikacyjne dla WEDM PCD potwierdziły adekwatność sformułowanego teore[...]
EN This paper reports theoretical and experimental investigations of machining of metal matrix composites and laminate structures, which consist different material layers which different thickness, using EDM and wire-EDM. An theoretical expression to estimate the machining rate of metal matrix composit[...]
14
51%
Inżynieria Maszyn
PL Przedstawiono wpływ obróbki elektroerozyjnej kompozytu aluminiowego zbrojonego cząstkami ceramicznymi na stan jego warstwy wierzchniej (WW) i topografię powierzchni po obróbce. Kompozyt wytworzony przez odlewanie miał osnowę ze stopu Al + 7% Si + 1,1% Mg i fazę umacniającą w postaci kulistych cząste[...]
EN This paper presents the influence of electrodischarge machining of aluminium matrix composite reinforced with ceramic particles on condition its upper layer (WW) and surface topography after machining. Composite material manufactured by casting consisted Al + 7% Si + 1,1% Mg alloy matrix and reinfor[...]
15
51%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Inżynieria Materiałowa
1999 z. 10 95-100
PL W pracy przedstawiono wyniki natryskiwania powłok w ciśnieniu atmosferycznym z pierścieniową strugą ochronną Si(sub3)N(sub4)+Al(sub2)O(sub3) i ich obróbki mechanicznej na uszczelniaczach czołowych do pomp wirowych. Pracę wykonano w ramach programu badawczego "Nowe Materiały" realizowanego na Politec[...]
EN The paper presents results of plasma spraying coatings of Si(sub3)N(sub4)+Al(sub2)O(sub3) at atmospheric pressure with additional protection gas stream. Next machining mechanical seals of rotodynamic pump. The work was made within the confines of research project "New materials" on Warsaw University[...]
16
51%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Inżynieria Materiałowa
1999 z. 10 95-100
PL W pracy przedstawiono wyniki natryskiwania plazmowego w cisnieniu atmosferycznym z pierścieniową strugą ochronną Si(sub 3)N(sub 4) + Al(sub 2)O(sub 3) i ich obróbki mechanicznej na uszczelniaczach czołowych do pomp wirowych. Pracę wykonano w ramach programu badawczego "Nowe Materiały" realizowanego [...]
EN The paper presents results of plasma spraying coatings of Si(sub 3)N(sub 4) + Al(sub 2)O(sub 3) at atmospheric pressure with additional protection gas stream. Next machining mechanical seals of rotodynamic pump. The work was made within the confines of research project "New Materials" on Warsaw Univ[...]
17
51%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Inżynieria Materiałowa
1999 z.10 91-94
PL W pracy przedstawiono wyniki prób natryskiwania plazmowego powłok z azotku tytanu TiN w ciśnieniu atmosferycznym. Omówiono stanowisko, na którym otrzymano powłoki oraz przedstawiono parametry, przy których prowadzono proces natryskiwania, dla którego otrzymane powłoki mają najlepsze własności. Dokon[...]
EN In the paper results of is performed. Standing where coatings were produced is described and parameters of plasma spraying process for the best qualities of coatings are given. Coatings were examined by X-ray analysis and were subjected by metallographic examinations. Coatings were made on parts of [...]
18
51%
Mechanik
PL W pracy przedstawiono wyniki badań struktury geometrycznej powierzchni (SGP) po obróbce elektroerozyjnej (EDM), spieku polikrystalicznego diamentu (PD lub ang. PCD). Jednym z efektywnych sposobów kształtowania PCD jest obróbka elektroerozyjna we wszystkich jej odmianach. Przedstawiono stereometryczn[...]
EN The paper presents results of investigations of surface micro geometrical structure after Electrical Discharge Machining (EDM) of Polycrystalline Diamond (PCD). The effective method of shaping PCD blanks is EDM and WEDM. Therefore, very important is recognizing of the relationships between surface r[...]
19
51%
Mechanik
PL Obróbce elektroerozyjnej WEDM poddano materiały kompozytowe z intermetaliczną osnową Ni₃Al i fazą zbrojącą TiC w ilości 0, 10, 20, 30% obj. wytworzone w procesie metalurgii proszków. Jako parametry obróbki przyjęto czas impulsu ti i napięcie w impulsie U. W funkcji tych parametrów oceniano wydajność[...]
EN Composites with intermetallic matrix Ni₃Al reinforced with 0, 10, 20, 30% vol. TiC were wire electro discharge machined (WEDM). Materials were manufactured by powder metallurgy (P/M) using hot isostatic pressing (HIP).Material remove rate Vw, surface topography and roughness, white layer were invest[...]
20
51%
Kompozyty
PL Praca dotyczy problemów obróbki elektroerozyjnej (EDM) kompozytów na osnowie Al-20%Si-5%Fe-3%Cu-1%Mg. Kompozyty wytworzono metodą metalurgii proszków. Jako fazę zbrojącą zastosowano cząstki Al2O3 w ilości 10% obj. Cząstki miały nieregularny kształt. Ich ziarnistość wynosiła 3, 9, 23 i 53 žm. Obróbkę[...]
EN The paper deals with the problems of electrodischarge machining (EDM) of composites with Al-20%Si-5%Fe-3%Cu-1%Mg matrix. Composites were manufacturing by the powder metallurgy route in the process of cold isostatic compaction, degassing and hot extrusion. Aluminium alloy powder with above mentioned [...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last