Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 75
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Górniczy
PL Przedmiotem publikacji jest, opracowana w ITG KOMAG, koncepcja zabezpieczenia ratownika znajdującego się w przodku tunelu ratowniczego oraz uszczelnienia stropu tunelu prowadzonego pod silnie rozdrobnionym rumoszem skalnym. Koncepcja ta polega na zastosowaniu dodatkowych osłon, omówionych w rozdzial[...]
EN A concept of protecting the rescuer in the face of rescue tunnel and of sealing the roof of a tunnel driven under crushed rock rubble, developed at the KOMAG Institute of Mining Technology, is the subject of the paper. The concept consists in use of additional shields, which are discussed in Chapter[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2006 z. 109 217-224
PL W pracy zbadano trzy rodzaje laminatów wykonanych z prepregów o osnowie z żywicy epoksydowej zbrojonych tkaniną szklaną zawierające różną zawartość włókien (tabela 1). Przedstawiono wyniki badań laminatów poddanych: 1) jednoosiowemu rozciąganiu wraz z odciążaniem, aż do zniszczenia, 2) trójpunktowem[...]
EN To analyze were chosen tree types of laminates with epoxy matrix and different fiber volume in prepregs [table 1]. Materials were researched in two types of test: one dimension tension and tree-point-bending. The damage model used to describe crack growth process, can be approximate by using damage [...]
3
100%
Drogownictwo
2004 nr 11 346-354
PL Kompozytem jest materiał powstały z dwóch lub więcej materiałów o właściwościach odmiennych niż materiały składowe. Historycznie biorąc najpopularniejszym kompozytem jest beton i żelbet. Współczesne kompozyty stanowią ogromną gamę produktów. W budownictwie najczęściej stosowane są geokompozyty, komp[...]
EN Composites are materials created from two or more components having different characteristics than the components. Historically, most popular composites are concrete and reinforced concrete. Present composites create long list of various products. In construction engineering geocomposites, concrete [...]
4
100%
Przemysł Chemiczny
2009 T. 88, nr 9 1033-1036
5
100%
Karbo
2014 Nr 2 70--73
PL W niniejszej publikacji przedstawiono koncepcję osłony ratowniczej rozsuwanej, służącej do uszczelnienia części stropowej obudowy ratowniczej prowadzonej pod silnie rozdrobnionym rumoszem skalnym. Przedstawiono przykład wykorzystania metod numerycznych w procesie doboru parametrów konstrukcyjnych os[...]
EN A concept of movable rescue shield used for sealing the roof part of rescue support under highly fragmented rock rubble is presented. Sample of using the numerical methods in selection of design parameters of rescue shield, in the aspect of meeting the requirements of FOPS Directive as well as a cri[...]
6
100%
Przegląd Górniczy
2013 T. 69, nr 7 41--45
PL W publikacji przedstawiono wyniki symulacji komputerowych wytężenia odrzwi obudowy wyrobiska korytarzowego oraz obliczenia numeryczne dla przypadków obciążenia statycznego i dynamicznego, działającego na modele odrzwi obudowy podatnej zamkniętej ciągłej i kołowej.
EN This paper presents different types of steel roadway support in the aspect of transmission of load from the floor. Moreover, the results of computer simulations of roadway support frame effort are presented. Numerical simulations for two types of load - static and dynamic were carried out. These aff[...]
7
100%
Contemporary Trends in Geoscience
EN Increasing human activity significantly influences the geographic environment. The effects of excessive anthropogenic pressure are manifested by changes in land cover and in landscape structure, and land cover changes can particularly well observed in river valleys. In this study we aimed to determi[...]
8
100%
Maszyny Górnicze
PL W niniejszej publikacji przedstawiono symulację komputerową crash-testów osłon ratowniczych, opracowanych w ITG KOMAG, służących do zabezpieczenia ratownika znajdującego się w przodku tunelu ratowniczego. Przedstawiono przykład doboru parametrów konstrukcyjnych osłony ratowniczej indywidualnej ze wz[...]
EN Computer simulation of crash tests of rescue shield supports, developed in KOMAG to protect rescuers, which are working in the rescue tunnel face, are presented in the paper. Examples of selecting the design parameters of individual rescue support to minimise its weight with meeting the requirements[...]
9
100%
Contemporary Trends in Geoscience
EN The area of the Upper Silesian Coal Basin is the most important underground mining district in Poland. Coal mines, operating in the area since the eighteenth century, have contributed to massive transformations of the landscape structure. River valleys within range of intensive exploitation activiti[...]
10
100%
Przemysł Chemiczny
2012 T. 91, nr 2 234-238
11
100%
Polish Journal of Chemical Technology
EN The effect of time, temperature, the catalyst particle size and the ratio of the catalyst weight to the leaching solution volume (S:L) on the treatment of spent vanadium catalyst components was determined using citric acid solutions at atmospheric pressure. The optimal parameters of catalyst leachin[...]
12
100%
Polish Journal of Chemical Technology
EN A spent vanadium catalyst, from the plant of metallurgical type, was leached in a sulfuric acid solution to recover vanadium and potassium compounds. The effect of time, temperature, concentration of acid, catalyst particle size and phase ratio was studied. Additionally the concentration of iron, co[...]
13
63%
Przemysł Chemiczny
14
63%
Drogownictwo
2006 nr 5 159-163
PL Beton asfaltowo-cementowy powstaje z wymieszania na zimno zaprawy cementowo-piaskowej lub cementowo-kruszywowej z destruktem uzyskanym z frezowania nawierzchni asfaltowej. Jest stosowany do podbudowy zasadniczej. Badania wykonane w Politechnice Lubelskiej wykazały, że deformacje mieszanki najlepiej [...]
EN Bitumen-cement concrete is made by cold mixing of cement-sand mortar or cement-aggregate mortar with destruct coming from milling of asphalt pavement. It is used for pavement base. Tests made at Lublin Technical University show that deformations of the mix are best described by Burgers model. Values[...]
15
63%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2006 z. 274 241-251
PL W pracy przedstawiono metody kontroli parametrów technicznych i metodę szacowania wlaściwościami sprężystymi stojaka hydraulicznego, przeznaczonego do użytkownania w wyrobiskach zagrożonych tąpaniami, polegającą na zmianie wartości parametrów technicznych akumulatora gazowego, wbudowanego w stojak. [...]
EN Methods for control elasticity properties of hydarulic legs which are designed to operate in the workings with bunping hazard, consisting in changing technical parameters of gass accumulator installed in a leg, were presented in the project. The maximal value of pressure in an annuar compartment as [...]
16
63%
Drogownictwo
2006 nr 6 201-210
PL W materiałach lepkosprężystych, na skutek powtarzających się obciążeń występują odkształcenia odwracalne i nieodwracalne nazywane łącznie reologicznymi. Odwracalność procesów opisują modele teoretyczne Boltzmana, Kelvina-Voigta, Burgera czy Maxwella. Każdy model ma swoje ograniczenia w różnych sytua[...]
EN Viscoelastic materials, subjected to repeated loads, are strained in reversible or irreversible manner. These strains are commonly known as reological. Reversibility of the processes is described by theoretical models of Boltzman, Kelvin-Voight, Burger or Maxwell. Each model has its limitations in v[...]
17
63%
Przemysł Chemiczny
2009 T. 88, nr 11 1248-1251
18
63%
Przemysł Chemiczny
2014 T. 93, nr 2 258-263
PL Przeprowadzono próby rozdzielenia wanadu i żelaza z roztworu po ługowaniu zużytego katalizatora wanadowego przez wytrącanie i wydzielanie z wykorzystaniem kationitów chelatujących Dowex® M4195 i Purolite® S957. Strącanie żelaza głównie w postaci trudno rozpuszczalnego wodorotlenku w zależności od wa[...]
EN V, Fe and K were leached with H₂SO₄ from spent V catalyst and eptd. either by pptn. with NaOH and Na₂CO₃ or by ion exchange on 2 com. chelating resins. The yield of Fe pptn. was higher than 95% and well contributed to removal of Fe ions from the leachate. One of the ion exchange resins was very effi[...]
19
63%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2013 z. 101 73--74
PL W metodzie elementów skończonych rozwiązanie równań różniczkowych ruchu ciał stałych odkształcalnych pozostających w sprzężeniu z płynem, wymaga uwzględnienia interakcji ciała stałego i płynu. Interakcja obu tych ośrodków charakteryzuje się tym, że ruch ciała stałego wywołuje zmiany objętości płynu,[...]
20
63%
Przemysł Chemiczny
2017 T. 96, nr 6 1390--1393
PL Przeprowadzono próby wydzielania wanadu z roztworu po ługowaniu zużytego katalizatora wanadowego za pomocą KOH przez strącanie i separację z wykorzystaniem anionitu Lewatit® Mono Plus M 500. Sprawność wytrącania wanadu w postaci trudno rozpuszczalnego wanadanu( V) amonu i wanadanu(V) baru przy zasto[...]
EN Spent V catalyst from H₂SO₄ prodn. was disintegrated and leached with KOH soln. The leachate was either treated with NH₄Cl or BaCl₂ to ppt. the resp. vanadates or contacted with an anion-exchange resin to absorb the V ions. The degree of V sepn. was about 90% (pptn.) or near 100% (anion exchange).
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last