Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 25
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Chemia Spożywcza i Biotechnologia / Politechnika Łódzka
1999 Z. 61 65-75
PL W pracy tej omówiono rodzaje niepożądanych reakcji na pokarm. Szczególny nacisk położono na reakcje alergiczne spowodowane składnikami pokarmowym oraz ich mechanizm, a zwłaszcza reakcje l typu. Dokonano przeglądu literatury na temat alergenów pokarmowych najczęściej powodujących wystąpienie reakcji [...]
EN An adverse food reactions were discussed in this work. A special interest was put on allergic reactions caused by food components and their mechanisms (especially reaction of the I type)- Literature review was performed about food allergens causing allergic reactions with special interest in their s[...]
2
100%
Przemysł Spożywczy
PL Precyzyjna i szybka kontrola surowców i gotowych produktów spożywczych pod kątem zanieczyszczeń mikrobiologicznych i chemicznych oraz składników naturalnych potencjalnie szkodliwych dla niektórch grup ludności staje się koniecznością. Stąd wskazane byłoby zorganizowanie analitycznego systemu rozpozn[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe. Rozprawy Naukowe / Politechnika Łódzka
2009 Z. 376 3-112
PL Do wykrywania i oznaczania białek potencjalnie alergennych lub wywołujących nietolerancje pokarmowe zastosowano metody immunometryczne ELISA, wykorzystując mono- i poliklonalne przeciwciała królicze. W badaniach immunoreaktywności gliadyn mąki pszennej zastosowano również surowice ludzkie (osób uczu[...]
EN Immunometric ELISA methods using mono- and polyclonal rabbit antibodies were applied to the detection and determination of proteins that are potentially allergenic or cause intolerances. For the evaluation of immunoreactivity of wheat flour gliadins human sera (from allergic people) containing antig[...]
4
63%
Zeszyty Naukowe. Chemia Spożywcza i Biotechnologia / Politechnika Łódzka
2010 Z. 74 75-87
PL W pracy przedstawiono teoretyczne podstawy tematu immobilizacji przeciwciał oraz opisano rozwiązania, które mogą zostać zastosowane przy projektowaniu testu na obecność alergenów w produktach żywnościowych. Objawy alergii są konsekwencją spożycia produktów zawierających elementy o własnościach alerg[...]
EN The following work describes theoretical background for antibody immobilization and exemplifies solutions, which can be applied when designing a test for the presence of food allergens in groceries. Symptoms of an allergy occur as a consequence of ingestion of foods whose components show antigenic p[...]
5
63%
Przemysł Spożywczy
PL Niezadeklarowane na opakowaniu produktu spożywczego alergenne składniki żywności stanowią zagrożenie dla zdrowia osób uczulonych. Dyrektywa europejska nakłada na producenta wymaganie znakowania głównych alergenów pokarmowych, których obecność i/lub ilość musi być zadeklarowana na opakowaniach produk[...]
EN Undeclared quantities of allergenic ingredients in food pose a threat to health of sensitized persons. The European Union Food Labelling Directive requires mandatory labelling of food allergens. They have to be declared on food products by the manufacturers. There is a need for reliable methods for [...]
6
63%
Zeszyty Naukowe. Chemia Spożywcza i Biotechnologia / Politechnika Łódzka
2002 Z. 66 69-84
PL W pracy przedstawiono przegląd literatury dotyczącej zastosowania metod immunometrycznych do oznaczania fenolu i jego pochodnych. Cytowane prace obejmują okres ostatnich dziesięciu lat, przy czym większość z nich pochodzi z ostatnich pięciu. Szczególną uwagę zwrócono na sposób otrzymywania przeciwci[...]
EN There is a literature survey connected with using of irnmunometric methods for phenol and its derivatives determination. Cited papers have been published for the last 10 years, through the most of them have been published for the last 5 years. A special attention was aimed to poli- and monoclonal an[...]
7
63%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
PL Precyzyjna i szybka kontrola surowców i gotowych produktów spożywczych pod kątem zanieczyszczeń mikrobiologicznych i chemicznych oraz składników naturalnych, potencjalnie szkodliwych dla niektórych grup ludności, staje się koniecznością. Przyczyny te wymuszają opracowywanie i wykorzystywanie nowych [...]
8
63%
Zeszyty Naukowe. Chemia Spożywcza i Biotechnologia / Politechnika Łódzka
2004 Z. 68 5-13
PL Do oznaczania streptomycyny w produktach żywnościowych zastosowano immunoenzymatyczną metodę ELISA. Stwierdzono wystarczającą czułość testów firmy R-biopharm do oznaczania streptomycyny występującej w żywności jako zanieczyszczenie. Podwyższone poziomy streptomycyny stwierdzono w próbkach mięsa woło[...]
EN Streptomycin in food products has been determined by the immunoenzymatic ELISA method. It has been found that the R-biopharm kit test have a sufficient sensitivity for the determination of streptomycin present as a contaminant in food. Significantly high levels of streptomycin have been confirmed in[...]
9
63%
Wiadomości Chemiczne
2002 [Z] 56, 3-4 341-360
EN L-carnitine (3-hydroxy-4-N-trimethylammonium butyric acid) plays an important role in fats metabolism, acting as an essential carrier of acyl group from cytoplasm into the mitochondria and b-oxidation products from peroxosomes. It is also responsible for detoxication of specific short- and medium-ch[...]
10
63%
Przemysł Spożywczy
2016 T. 70, nr 7 33--35
PL Nowym kierunkiem w próbach otrzymywania pieczywa bezpiecznego dla osób z nietolerancją glutenu jest poddanie surowców ukierunkowanej obróbce. Obiecujące wyniki w obniżaniu immunoreaktywności mąki pszennej daje zastosowanie fermentacji zakwasu. Fermentacja z udziałem wyselekcjonowanych szczepów bakte[...]
EN Processing of gluten-containing raw materials represents a novel approach in trials aiming to obtain breads safe for people with gluten intolerance. Sourdough fermentation gives promising results in reduction of immunoreactivity of wheat flour proteins. Fermentation with the selected lactic acid bac[...]
11
63%
Biotechnology and Food Science
2016 Vol. 80, nr 2 109--117
EN The objective of this study was to investigate the effect of excessive concentration of selected heavy metals - nickel, copper and zinc on aromatic plants Thymus vulgaris. The present work examines the concentration of phenolic compounds, total antioxidant capacity and flavonoids content in leaves o[...]
12
63%
Zeszyty Naukowe. Chemia Spożywcza i Biotechnologia / Politechnika Łódzka
2005 Z. 69 77-89
PL W artykule opisane są, na podstawie najnowszej literatury, struktury gliadyn i glutenin, białek glutenu pszennego oraz różnice pomiędzy tymi frakcjami; zawarty jest również przegląd danych literaturowych na temat alergii na pszenicę, związanej z nieprawidłową reakcją na różne typy związków zawartych[...]
EN This paper presents structures of gliadins and glutenins, which are proteins of wheat gluten, and the differences between them on the basis of the most recent literature. The second part of this work contains a review of the literature data about allergy to wheat, which is connected to an incorrect [...]
13
63%
Zeszyty Naukowe. Chemia Spożywcza i Biotechnologia / Politechnika Łódzka
2005 Z. 69 91-103
PL Alergia lub nietolerancja mąki pszennej wiąże się z koniecznością stosowania diety eliminacyjnej; alternatywą jest zastąpienie uczulających pokarmów przez produkty o zredukowanej immuno-reaktywności. W pracy opisane są fizykochemiczne i biologiczne metody obniżania alergenności mąki pszennej. Szczeg[...]
EN Allergy or intolerance of wheat flour is associated with a need for elimination diet. An alternative is to replace allergenic foods with products of decreased immunoreactivity. The work describes physicochemical and biological methods of decreasing the allergenicity of wheat flour. The extraction of[...]
14
51%
Biotechnology and Food Science
EN The immunoreactivity of gluten and wheat flour proteins crosslinked with chosen chemical reagents was investigated. Native proteins and flour hydrolysates subject to enzymatic proteolysis with collagenase and subtilisin were studied. Determination of immunoreactivity was performed with noncompetitiv[...]
15
51%
Oceanological and Hydrobiological Studies
2015 Vol. 44, No. 4 445--455
EN The objective of this study was to analyze macroinvertebrate assemblages dominated by Chironomidae (Diptera) and to assess the protective nature of these midges’ larval tubes against trace metals in the weakly polluted Bzura River. This low order lowland river flows through the Łódź City Municipal A[...]
16
51%
Oceanological and Hydrobiological Studies
2014 Vol. 43, No. 4 402--417
EN Macroinvertebrates were sampled in the lowland Drzewiczka River downstream from a dam reservoir and just below a whitewater slalom canoeing track. For over 20 years, pulse flow fluctuations of moderate intensity, an effect of two-three hour long releases of water per day to enable training of canoei[...]
17
51%
Biotechnology and Food Science
EN This paper examines the accumulation of metal ions from soil in selected edible plants belonging to the Brassicaceae and Lamiaceae families. The effect of metal ions on factors, such as growth and morphology are also investigated. The results indicate that the addition of selected metal ions to the [...]
18
51%
Przemysł Chemiczny
2018 T. 97, nr 7 1163--1167
PL Frakcja podsitowa odpadów komunalnych (< 80 mm) jest prawie nieograniczonym i łatwo dostępnym źródłem biomasy, niestety duża zawartość osłon ligninowych i hemicelulozowych ogranicza jej wykorzystanie w produkcji biogazu. W zastosowaniu przemysłowym nie istnieją tanie i skuteczne metody hydrolizy mat[...]
EN A municipal biomass waste based on rye straw or cardboard was sep. subjected to hydrolysis (temp. 60°C, time up to 8 hrs), by using a 2% aq. NH3 or H2O. The NH3 hydrolyzates (previously purified from NH3 by using a polypropylene membrane and H2SO4) as well as aq. hydrolyzates were used to assess the[...]
19
45%
Zeszyty Naukowe. Chemia Spożywcza i Biotechnologia / Politechnika Łódzka
2010 Z. 74 13-27
PL Dokonano porównania pomiędzy racjami pokarmowymi spożywanymi przez 49 dzieci w wieku 1-3, cierpiące na alergię pokarmową oraz przez dzieci zarówno cierpiące na alergię, jak i nietolerancję pokarmową z 25 próbami kontrolnymi. Ocena wyników pozwoliła stwierdzić zbyt dużą ilość restrykcji w doborze pro[...]
EN Data of an evaluation of daily alimentary rations in 49 children, aged between 1 and 3 years, with food allergy and in children with both allergy and food intolerance, was compared with 25 healthy controls. Thai evaluation revealed too many restrictions in product selection for dietary consumption o[...]
20
45%
Environment Protection Engineering
PL Proces przetwarzania osadów ściekowych z biopreparatem i materiałami strukturotwórczymi był badany w skali laboratoryjnej w trzech seriach. We wszystkich seriach wykorzystano osad wtórny po tlenowej stabilizacji i odwadnianiu. Zastosowano biopreparat EM-bio. Trociny, piasek i kompost z odpadów wykor[...]
EN The tests on wastewater sludge processing with bio-preparation and structural material were carried out on a laboratory scale in three series. In each series, secondary sludge was used after aerobic stabilization and dewatering. Bio-preparation, called EM-bio, was applied. Wooden chips, sand and com[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last