Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 17
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2012 Vol. 24 211--220
PL Tematem niniejszego artykułu jest detekcja obiektów infrastruktury kolejowej na podstawie chmury punktów mobilnego skaningu laserowego. Pierwszym istotnym etapem, zanim przystąpi się do właściwej detekcji, jest usunięcie szumu pomiarowego. W przypadku skaningu mobilnego szum jest kluczowym problemem[...]
EN The subject of this paper is detection of railway infrastructure objects based on mobile laser scanning. The first important step, made before proceeding with correct detection, is to remove the measurement noise. In the case of mobile scanning noise is a key issue, since it introduces a large disto[...]
2
100%
Geodesy and Cartography
PL W artykule zaprezentowano metodę częstotliwościową filtracji danych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego. Przegląd literatury ujawnia, że zostało opracowanych wiele metod usuwania elementów pokrycia terenu (budynki, roślinność itp.) w celu otrzymania z takich danych powierzchni topografic[...]
EN In the paper a frequency method of filtering airborne laser data is presented. A number of algorithms developed to remove objects above a terrain (buildings, vegetation etc.) in order to obtain the terrain surface were presented in literature. Those all methods published are based on geometrical cri[...]
3
100%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2009 Vol. 19 279--286
PL Lotniczy skaning laserowy to efektywna i wiarygodna metoda pozyskiwania danych dla celów inwentaryzacji terenów leśnych. Niniejszy artykuł przedstawia metodykę wykrywania pojedynczych drzew z wykorzystaniem zintegrowanych danych lidarowych i fotogrametrycznych. Badania prowadzono na terenie uroczysk[...]
EN Aerial laser scanning is an effective and reliable method providing data for forestry inventory control. This paper presents a methodology of detection of individual trees using the integration of LIDAR data and those from aerial images. The study area for this investigation was Głuchów nature reser[...]
4
100%
Geodezja / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
2002 T. 8, z. 2 259-270
PL Artykuł przedstawia geostatystyczne zagadnienie modelowania powierzchni. W celu oceny dokładności numerycznego modelu terenu powinny zostać rozważone dwa podstawowe aspekty: dokładność danych pomiarowych i jakość modelowania. Metoda geostatystyczna dostarcza interesujących informacji dotyczących mod[...]
EN The paper presents a geostatistical approach to the surface modelling. In order to assess the accuracy of digital terrain model two basic aspects must be considered: the measured data accuracy and the modelling quality. The geostatistical method provides a very interesting information for modelling,[...]
5
100%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2002 Vol. 12 257--268
PL Referat prezentuje metodę analizy częstotliwościowej wykorzystaną do filtracji elementów nie należących do powierzchni topograficznej. Przedstawiono zastosowanie filtrów cyfrowych o skończonej i nieskończonej odpowiedzi impulsowej i przeprowadzono ocenę dokładności uzyskanych wyników. Wyznaczono tak[...]
6
100%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2011 Vol. 22 325--336
EN In this paper, a texture approach is presented for building and vegetation extraction from LIDAR and aerial images. The texture is very important attribute in many image analysis or computer vision applications. The procedures developed for texture problem can be subdivided into four categories: str[...]
7
100%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2003 Vol. 13b 419--426
PL Lotniczy skaning laserowy (LIDAR – Light Detection And Ranging) jest nową, dynamicznie rozwijającą się metodą pozyskiwania informacji o powierzchni terenu. Pomiar laserowy dostarcza informacji w postaci trójwymiarowej „chmury punktów” nieregularnie próbkowanych, zarówno o powierzchni topograficznej [...]
EN Airborne laser altimetry (LIDAR – Light Detection and Ranging) is a relatively new method for the acquisition of information of terrain surface. A laser scanning system generates a 3-dimensional clouds of points with irregular spacing. The data consists of the mixture of terrain surface and non-surf[...]
8
100%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2009 Vol. 20 275--284
PL Artykuł przedstawia metodę integracji danych lidarowych i fotogrametrycznych w procesie automatycznego wykrywania obiektów. Zdjęcia lotnicze stanowią klasyczną metodę pozyskiwania informacji o przestrzeni. Ostatnie lata to coraz powszechniejsze stosowanie lidaru jako źródła informacji. Zdjęcia lotni[...]
EN This paper describes a method of integrating LIDAR data and aerial images in the process of automatic object extraction. Aerial photos are classical method for obtaining spatial information. However, in recent years, LIDAR data has become more and more popular as a source of information. Aerial imag[...]
9
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
2014 R. 60, nr 3 144--147
PL W niniejszym artykule na wybranym polu testowym przeprowadzono próbę wyodrębnienia dróg z wykorzystaniem informacji o intensywności pochodzącej z danych laserowych oraz informacji geometrycznej i radiometrycznej zawartej w zdjęciach lotniczych. W procesie badawczym wykorzystano możliwości jakie nies[...]
EN Road detection based on remote sensing data is an important research theme allowing performing many spatial analysis. Recently the possibility of road network extraction using the elevation data from airborne laser scanning has aroused great interest. The carried out studies revealed the potential o[...]
10
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
2010 R. 56, nr 11 1280-1286
PL Opracowanie zostało poświęcone badaniu dokładności dalmierzy bezzwierciadlanych związanej z pomiarami od obiektów wykonanych z materiałów syntetycznych. Pojawiające się niejednoznaczności towarzyszące pomiarom tworzyw sztucznych, niejednokrotnie znacznie przewyższają sugerowane przez producentów dok[...]
EN This paper is dedicated to the study of the accuracy of reflectorless rangefinders associated with measurements carried out for targets made of synthetic materials. Ambiguities appearing in the measurement of synthetic materials, sometimes significantly exceeding the precision of the reflectorless [...]
11
63%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2010 Vol. 21 235--243
PL Badanie tekstury jest istotne w wielu zastosowaniach związanych z analizą obrazów dla klasyfikacji, detekcji i segmentacji obiektów. Tekstura stanowi lokalny wzorzec przestrzenny, trudny do zdefiniowania w sposób ścisły. Nie oznacza to jednak, że cecha ta, ze względu na swoją niejednoznaczność, może[...]
EN The texture analysis is important in many applications of image analysis for classification, detection and segmentation of objects. Texture is the local spatial pattern, which is difficult to define strictly. This doesn’t mean, however, that this feature can be ignored and neglected in research on i[...]
12
63%
Image Processing & Communications
2012 Vol. 17, no. 4 151--160
EN The more and more high resolution of aerial and ground images, as well as high density of laser data cause that they are more and more widely applied in many engineering projects. Given the current technical parameters, it is also possible to map railway infrastructure not only from the ground level[...]
13
63%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2012 Vol. 23 457--465
PL Lotniczy skaning laserowy stwarza szerokie pole dla badań naukowych i prac badawczych nad rozwojem nowych algorytmów i metod analizy danych przestrzennych. Niestety większość istniejących oprogramowań do przetwarzania danych laserowych nie pozwala na modyfikację istniejących procedur, niekiedy wręcz[...]
EN Relatively new technology which is laser scanning provides wide area of scientific study and research on new algorithms and spatial analysis methods. Unfortunately most of existing software does not allow for modification of existing procedures, usually working on a “black box” principle, where lase[...]
14
63%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2008 Vol. 18a 377--385
PL Wysokość drzew i drzewostanu jest ważnym elementem opisującym przestrzeń leśną. W artykule przedstawiono wyniki badań nad zastosowaniem danych skanowania laserowego do wyznaczania wysokości pojedynczych drzew. Badania prowadzono na powierzchniach próbnych rozmieszczonych w uroczysku leśnym Głuchów, [...]
EN The tree height of a forest stand is a crucial parameter determining a forest space. In this paper, results of a study aimed at extracting the height of individual trees using only LIDAR data are presented. The study focused on the Gluchow forest owned by the Warsaw University of Life Sciences (SGGW[...]
15
51%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2004 Vol. 14 1--12
PL Lotniczy skaning laserowy zyskuje coraz większe znaczenie jako metoda pozyskiwania informacji o powierzchni topograficznej oraz elementach pokrycia terenu. W ostatnich latach zostało opracowanych kilkanaście algorytmów do automatycznej filtracji danych laserowych. Niestety, istniejące metody posiada[...]
16
51%
Image Processing & Communications
EN The paper aims at presentation of results of research on integration of image and laser data based on selected example. Since a few years the authors have been conducting research on processing image data, and those obtained from laser scanning in the form of the so-called point cloud. In experiment[...]
17
51%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2014 Vol. 26 39--52
PL Inspiracją do podjęcia tematu było ogłoszenie przygotowań do projektu Polska 3D+. Po przedstawieniu tła analizy metod modelowania przypomniano zasady modelowania budynków, narzucone przez specyfikację INSPIRE. Omówiono uwarunkowania konwersji bazy danych przestrzennych 2D do 3D, na podstawie doświad[...]
EN The inspiration to undertake the subject was the announcement of preparations for project Poland 3D+. First the presentation of background analysis of modelling methods was sketched. Then the principles of buildings modelling, imposed by INSPIRE specification, were recalled. Next the conditions of c[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last