Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Roczniki Geomatyki
PL Kryminalistyka jest nauką, która zajmuje się zarówno wykrywaniem przestępstw, jak również przewidywaniem oraz zapobieganiem powstawaniu i rozwojowi przestępczości. Już w XIX wieku lokalizacja miejsca przestępstwa była jednym z najważniejszych zadań wykrywczych organów ścigania. Niespełna sto lat póź[...]
EN Criminology is a science that deals not only with the detection of crimes, but also with prediction and prevention of their emergence and development. As early as in the 19th century location of a crime was one of the most important tasks of law enforcement investigations. Less than a hundred years [...]
2
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 1182--1186, CD
PL Ziemskie zmiany klimatyczne są przyczyną występowania coraz to liczniejszych gwałtownych, niepożądanych zjawisk atmosferycznych. W lotnictwie lot w złych warunkach atmosferycznych jest jedną z kategorii przyczyn wypadków, w której to zjawisko oblodzenia statku powietrznego znajduje się na czele klas[...]
EN Global climate change is the cause of the ever-increasing number of violent, undesirable atmospheric phenomena. In aviation, bad weather is one of the causes of accidents in which the icing on the aircraft is at the head of the classification. The icing of the airframe affects the deterioration of t[...]
3
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 1167--1170, CD
PL Wzrastające potrzeby transportowe społeczeństw skłaniają konstruktorów i wynalazców do szukania nowych sposobów ich zaspokojenia. Ograniczeniem w realizacji nowych koncepcji jest aktualny poziom technologiczny i społeczny. Połączenie zalet transportu kolejowego z cechami transportu lotniczego dało p[...]
EN Increasing transport needs of societies prompt constructors and inventors to seek new ways of satisfying them. The current technological and social level is limited in implementing new concepts. Combining the advantages of rail transport with the characteristics of air transport gave rise to the con[...]
4
76%
Journal of Polish CIMEEAC
PL Energia pozyskiwana z kopalnych surowców energetycznych związana jest z termicznymi procesami utleniania paliw. Procesy te oprócz generowania energii cieplnej są przyczyną emisji związków szkodliwych spalin do atmosfery: tlenku węgla, dwutlenku węgla, tlenków azotu, węglowodorów i cząstek stałych or[...]
EN Energy derived from fossil fuels is associated with thermal oxidation of fuels. In addition to generating heat, these processes produce carbon monoxide, carbon dioxide, nitrogen oxides, hydrocarbons, and particulate matter. These compounds represent a significant threat to man and the environment in[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last