Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 64
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of KONES
EN An increasing amount of carried transport mass, speed of transportation, intensity of traffic pose a threat to the ecosystem are presented. At risk are both the participants of the road and railroad traffic and the inhabitants of areas where those transport tasks are performed. The risk also applies[...]
2
100%
Logistyka
PL Rocznie w Polsce koleją przewozi się około 22 min ton towarów niebezpiecznych, po kolejach niemieckich jest to 2 wynik w europie. Jak wskazują dane rocznie na terenie UE transportowi podlega około 110 mld tonokilometrów materiałów niebezpiecznych, 58% stanowią towary przewiezione transportem drogowy[...]
EN Every year in Poland, approximately 22 mln. tons of dangerous materials is transported, which, apart from the German railway, places it on the second position in Europe. Every year 110 billion ton kilometers of dangerous materials are transported on the territory of the EU. Materials carried by road[...]
3
100%
Logistyka
PL W Polsce rocznie środkami transportu samochodowego jest przewożone około 100 mln ton materiałów niebezpiecznych. Najczęściej wykorzystywane środki transportu samochodowego to cysterny, którymi przewożone jest prawie 90% wszystkich materiałów niebezpiecznych, w tym paliwa płynne stanowią około 70% ma[...]
EN Every year in Poland, 100 mln tons of dangerous materials is transported, by road transport systems. The most often used vehicles are cistern, by this truck is transported 90% all dangerous materials, 70 % of this materials are acids and hydroxides (10%), besides propane butane, chlorine, ammonia (9[...]
4
100%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL Praca dotyczy analizy uszkodzeń układu hamulcowego autobusu MZK i wpływu tych uszkodzeń na bezpieczeństwo ludzi, obiektu technicznego i otoczenia. Do analizy wykorzystano metodę drzewa uszkodzeń w celu wyznaczenia tych elementów, których uszkodzenia powodują sytuacje niebezpieczne.
EN The monograph it concerns an analysis of damage of bus brake system and influence of these damages on safety of people, technical object and environment. To find those elements which damage causes dangerous situations fault-trees method was used.
5
100%
Logistyka
2014 nr 6 2156--2162
PL Logistyka miejska to ogół działań związanych z realizacją łańcucha dostaw na terenach zurbanizowanych. Jednym z etapów realizacji łańcucha dostaw jest transport. Dotyczy to zarówno towarów jak również osób. Mając na uwadze funkcje integracyjną i komunikacyjną transportu do badań wybrano system zbior[...]
EN City logistics are all activities relating to the implementation of the supply chain in urban areas. One of the stages of the supply chain is transportation. This applies to both goods and people. Bearing in mind the functions of integration and communication transport selected for the collective tr[...]
6
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 6 47--52, CD
PL Do podstawowych zadań operatora publicznego transportu zbiorowego należy niezawodne i bezpieczne wykonywanie przewozów w ramach zawartej umowy przewozowej z organizatorem transportu. Podmiot pełniący rolę operatora zobowiązany jest do punktualnego przestrzegania rozkładów jazdy, jest to możliwe pod [...]
EN The basic tasks of the public transport operator include reliable and safe transport services under the concluded transport contract with the transport organizer. The entity acting as the operator is obliged to punctually adhere to timetables, it is possible provided that the operator has a rolling [...]
7
63%
Journal of KONES
EN Transportation systems belong to the category of systems whose operation safety depends on many factors including: technical state of transport means, behavior of people involved in the system operation and maintenance and its environment, and finally the environmental factors. The system environmen[...]
8
63%
Journal of KONES
EN Due to a growing demand for liquid fuels in Poland, there is a need to organize their transport and distribution. Companies involved in extraction, processing and distribution and wholesale of crude oil and its products, have been operating on the fuel market for almost one century. In Poland, 700-9[...]
9
63%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
PL Systemy transportu drogowego są systemami socjotechnicznymi typu Człowiek – Obiekt Techniczny – Otoczenie . W systemach tych zagrożenia mogą być stwarzane przez: człowieka C, obiekt techniczny OT oraz przez oddziaływanie otoczenia O na obiekt techniczny i ludzi znajdujących się w systemie or[...]
EN Road transport systems are socio-technical systems of the type Human – Technical object – Environment . In these systems hazards can be caused by: the man C, the technical object OT, and influence of the environment on the technical object and people who are present in the system and its env[...]
10
63%
Journal of KONES
EN The transport system are sociotechnical systems in which the direct realization of the tasks is dealt with by an executive subsystem consisting of the elementary subsystems of a human - a technical object (an operator - a means of transport) type realizing the tasks within the system environment. In[...]
11
63%
Journal of KONES
EN The road transport systems are sociotechnical systems of a Human - Technical Object - Environment less than H - TO -E more than type. The primary operation goal of these systems is safe realization of the transport services. Safety is dependent on interaction of the following forcing factors: - work[...]
12
63%
Problemy Eksploatacji
2010 nr 1 51-61
PL Systemy transportu drogowego są systemami socjotechnicznymi typu Człowiek-Obiekt Techniczny-Otoczenie . W systemach tych zagrożenia mogą być stwarzane przez: człowieka C, obiekt techniczny OT oraz przez oddziaływanie otoczenia O na obiekt techniczny i ludzi znajdujących się w systemie oraz w[...]
EN Road transport systems are socio-technical systems of the type Human - Technical object- Environment . In these systems, the following can cause hazards: man C, the technical object OT, and the influence of the environment on the technical object and the people who are present in the system[...]
13
63%
Journal of KONES
EN Safety is a priority criterion of the transport systems operation referred to as a total of means and activities connected with carrying of people and cargo. The main goal of systems of this typ e is safe carrying people in set quantities and over an assigned area, by means of transport means used i[...]
14
63%
Archiwum Motoryzacji
2007 Nr 2 159-168
PL Bezpieczeństwo jest priorytetowym kryterium działania systemów transportowych, rozumianych jako ogół środków i działań związanych z przemieszczaniem osób i ładunków rzeczowych. W pracy dokonano identyfikacji źródeł powstawania zagrożeń bezpieczeństwa systemów transportowych wynikających z uszkodzeń [...]
EN Safety of a priority criterion of the transport systems operation referred to as a total of means and activities connected with the movement of people and cargo. The paper identifies the source of safety threats in transport systems as a result of damages in chosen subsystems of analysed technical o[...]
15
63%
Journal of KONES
EN Identification of boundary values and features which describe a system operation safety is a crucial problem for assessment of the system operation safety. In this article, an attempt to match features necessary for a description of a given system operation safety and determine their boundary values[...]
16
63%
Journal of KONBiN
2006 No. 1 225--233
EN Safety is a priority criterion of the transport systems operation referred to as a total of means and activities connected with the movement of people and cargo. The paper identifies the source of safety threats of transport systems as a result of weather conditions on people and technical means of [...]
17
63%
Diagnostyka
2005 Vol. 33 337-342
PL W pracy dokonano klasyfikacji zagrożeń występujących w trakcie realizowania procesu eksploatacji przez systemy transportowe. Jako przykład takiego systemu przedstawiono system autobusowej komunikacji miejskiej, oraz podjęto próbę oceny uszkodzeń środków transportu tego systemu i zagrożeń z nimi zwią[...]
EN The paper presents the threat classification that exists during the transport systems maintenance process. The urban public bus transport system is the example of the aforementioned one. Failures and threats estimation in the case of such a system was described.
18
63%
Journal of KONBiN
2008 No. 5 (8) 241-248
PL Systemy transportu drogowego są systemami socjotechnicznymi typu Człowiek - Obiekt Techniczny - Otoczenie. W systemach tych zagrożenia mogą być stwarzane przez: człowieka C, obiekt techniczny OT oraz przez oddziaływanie otoczenia O na obiekt techniczny i ludzi znajdujących się w systemie oraz w jego[...]
EN Road transport systems are socio-technical systems of the type Human - Technical object- Environment. In these systems hazards can be caused by: the man C, the technical object OT, and influence of the environment on the technical object and people who are present in the system and its environment. [...]
19
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2006 Z. 84 350-369
PL Systemy transportu drogowego są systemami socjotechnicznymi typu Człowiek - Obiekt Techniczny - Otoczenie . W systemach tych zagrożenia mogą być stwarzane przez: człowieka C, obiekt techniczny OT oraz przez oddziaływanie otoczenia O na obiekt techniczny i ludzi znajdujących się w systemi[...]
EN Road transport systems are example of social engineering systems of type , Man - Technical Object - Environment, in which a threats can be created by: put man in system (operator, passenger, finding people oneself in of system), technical object, as well as through influence of onto tech[...]
20
63%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Systemy transportowe są systemami socjotechnicznymi, w których bezpośrednią realizacją zadań zajmuje się podsystem wykonawczy złożony z podsystemów elementarnych typu człowiek - obiekt techniczny (operator - środek transportu) realizujących zadania w otoczeniu systemu. Ze względu na człowieka umiejs[...]
EN The transport systems are sociotechnical systems in which direct realization of tasks is dealt with an executive subsystem consisting of the elementary subsystems of a human - a technical object (an operator - a means of transport) type realizing the tasks within the system environment. In respect o[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last