Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 221
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archives of Foundry Engineering
EN This paper deals with the role of the microstructure in the tribological wear processes occurring in a cast iron mill roll. For this purpose, a piece of a broken roll, made in Italy, was collected. Its microstructure consisted of modular graphite, transformed ledeburite and a matrix composed of bain[...]
2
100%
Archives of Foundry Engineering
EN This paper describes an analysis of a defective microstructure of a mill roll. For this purpose, a piece of a broken roll was collected. That roll was made of mottled cast iron. Its microstructure consisted of modular graphite, transformed ledeburite and a matrix composed of bainite and martensite. [...]
3
100%
Archives of Foundry Engineering
EN Materials for mill rolls, fulfilling high requirements due to difficult exploitation conditions, are cast steels of adamite grade. Those are cast steels of pearlitic matrix with uniformly distributed cementite precipitations (e.g. hypereutectoid). In respect of a microstructure and a chemical compos[...]
4
100%
Logistyka
2010 nr 4 CD-CD
PL Referat jest poświęcony prezentacji etapów prac wykonywanych, przy projektowaniu całkowicie nowego stanowiska sterowniczego i kabiny maszynisty lokomotywy SU-45. W referacie przestawiono sposób prowadzenia tych prac z wykorzystaniem modeli geometrycznych 3D. Zaprezentowano nowe podejście do projekto[...]
EN This paper is devoted to the presentation of the stages of works carried out at designing the completely new control stand and the driver’s cab of locomotive SU-45. The way of carrying out these works with using the geometric models 3D is presented in this paper. The new approach to designing is pre[...]
5
100%
Tribologia
2008 nr 3 17-26
PL Celem niniejszej pracy było określenie roli mikrostruktury w zużyciu tribologicznym czopów trzech żeliwnych walców hutniczych. Specyfika układu trącego, występującego pomiędzy czopem walca i łożyskiem, może sprzyjać zwłaszcza zużyciu przez pitting, spalling i fretting. Mogą one wpływać na parametry [...]
EN This work was focused on determining the role of the microstructure in the tribological wear of the roll necks of three cast iron metallurgical rolls. The specificity of wear between the roll neck and bearing may be conducive to wear by pitting, spalling, and fretting. They may influence the paramet[...]
6
100%
Tribologia
2007 nr 2 353-366
PL W niniejszej pracy omówiono, jakie wady mikrostruktury żeliw połowicznych mogą mieć decydujący wpływ na problemy eksploatacyjne wykonanych z nich walców hutniczych. Rolę mikrostruktury w mechanizmie zużywania się żeliwnych walców hutniczych przedstawiono na przykładzie 6 zużytych żeliwnych walców hu[...]
EN This work concerns the influence of the defects of the structure of mottled cast iron on the main exploitation problems of mill rolls made of such cast iron. The role of the microstructure in wear mechanism of rolls made of cast iron is described on the example of 6 worn rolls. The exploitation of 4[...]
7
100%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
PL Rozpatrywano zagadnienie nieustalonego przepływu spowodowanego zamykaniem i otwieraniem tamy wentylacyjnej umieszczonej w długim wyrobisku, odpowiadające eksperymentowi, który był przeprowadzony w sieci wentylacyjnej kopalni. Dane eksperymentalne porównano z symulacjami, w których wykorzystano model[...]
EN A problem of unsteady flow caused by closure and opening of a ventilation door placed in a long working, related to a field experiment carried out in a mine ventilation network. Experimental data was compared with simulations using one and two dimensional flow models. The first approach used softwar[...]
8
100%
Tribologia
2007 nr 2 339-352
PL Celem niniejszej pracy było wyznaczenie współczynników rozszerzalności cieplnej tworzyw na osnowie żelaza, stosowanych na narzędzia i elementy konstrukcji oraz porównanie uzyskanych wyników z opisanymi we wcześniejszych pracach mechanizmami ich zużywania się. Przedmiotem badań były dwie stale stosow[...]
EN The aim of this work was to determine thermal expansion coefficients of Fe-based alloys used for tools and structural components and to compare obtained results with the wear mechanisms of these materials described in previous works. Two steels used for CCS rolls and material welded on the CCS rolls[...]
9
100%
Tribologia
2007 nr 2 325-337
PL Celem niniejszej pracy było określenie wpływu obróbki cieplnej zmieniającej morfologię cementytu drugorzędowego na własności tribologiczne staliwa adamitowego nadeutektoidalnego stosowanego na walce hutnicze. Badane staliwo po odlaniu cechuje ziarno nierównomiernej wielkości, a na jego granicach wys[...]
EN The aim of this work was to determine the influence of heat treatment changing morphology of hypereutectoid cementite on tribological properties of adamite cast steel used for mili rolls. In as-cast condition, the structure of investigated cast steel consists of the grains which are non uniform in s[...]
10
100%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
EN The study presents test results of thermal oxygen desorption from water in a column apparatus with packet packing. The shape of packet packing is presented in Fig. 2a. During the test, final oxygen in water was determined together with water temperature after desorption at alternating intensity of v[...]
11
100%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
EN The algorithm fragments allow the analyse of the influence self-classification thoroidal jet mill basic wworking variables on the obtained degree of fineness grinding material and its efficiency was presented. This algorithm is useful in the designing stage of the jet mill.
12
100%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W referacie przedstawione zostały wyniki badań pierścieniowego młyna strumieniowego, w którym zmiennymi parametrami procesu były wymiary geometryczne komór, usytuowanie dysz zasilających, obciążenie i natężenie przepływu powietrza. Przeprowadzona analiza wyników pozwala na uzyskanie żądanego stopnia[...]
EN In the paper the preliminary results of the investigation of the ring-shaped jet mills are presented. The geometric parameters of the mill and the rate of grinding materials and air jet were choosen as the variables of the process. The choise of the construction and operating parameters of the mill [...]
13
100%
Pojazdy Szynowe
2003 nr 1 36-43
PL Przedstawiono przebieg procesu projektowania nowoczesnego pulpitu sterowniczego lokomotywy jednokabinowej SP32M. W części podstawowej artykułu zaprezentowano nowy sposób projektowania w przestrzeni 3D (trójwymiarowej) od koncepcji poprzez analizy ergonomiczne i model pulpitu do tworzenia dokumentacj[...]
EN The progress of the designing process of the modern control desk of the SP32M single-cabin locomotive is presented in this work. In the basic part of this article it is presented the new way of designing in 3D space (three dimensional) from the conception through the ergonomical analysis, model of t[...]
14
100%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
EN While seeking the possibilities of increasing efficiency of operation of self-classyfying thyroidal jet mills, a calculation method was prepared for designing and regulation of such mills, which enables obtaining product grains of the pre-set size with the simultaneous most effective index of the mi[...]
15
100%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Earth Sciences
EN The paper presents a method for distinguishing unstable operating points in ventilation networks with fans operating in parallel. Several concepts of ventilation systems and their characteristics were applied. The analysis of local stability of equilibrium points of the system of ordinary differenti[...]
16
100%
Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN
PL Rejon ściany wydobywczej wraz z przyległymi zrobami jest obiektem o bardzo złożonej strukturze. Złożoność ta sprawia, że do modelowania komputerowego przepływu powietrza kopalnianego i migracji metanu w tym obszarze są stosowane uproszczone modele. W wyrobiskach chodnikowych często korzysta się z pr[...]
EN The face area with the adjoining goafs displays a structural complexity and that is why computer modelling of air flow in the mine and methane migration in this area has to resort to simplified models. Road headings are frequently represented by simple 1D models, in the case of goaf a 2D model is ty[...]
17
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2013 z. 98 345--355
PL W referacie dokonano przeglądu kabin sterowniczych wybranych lokomotyw i stanowisk sterowniczych przed modernizacją, pokazano przebieg prac przy modernizacji kabin lokomotyw, zaprezentowano modele 3D kabin lokomotyw przed modernizacją i po modernizacji, pokazano modele 3D nowych stanowisk sterownicz[...]
EN The control cabs of the selected locomotives and the control stands before modernization are reviewed in this paper. The progress of works on the modernization of locomotive cabs is also shown. 3D models of locomotives before modernization and after it are presented as well as 3D models of new contr[...]
18
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2014 z. 103 111--112
PL Warstwa wierzchnia walców hutniczych ulega silnemu odkształceniu plastycznemu. W obszarach, w których plastyczność materiału warstwy wierzchniej jest mała, dochodzić może do dekohezji materiału. Miejscami takimi mogą być np.obszary występowania skupisk węglików (np.cementytu drugorzędowego). Produkt[...]
EN Metallographic investigations were performed on the surface layers of working mill rolls. Samples were taken from sites of particular importance because of the rolls usability. The tested rolls were made of steels, cast steels and cast irons. The plastic deformation zone induced in the surface layer[...]
19
100%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
2017 T. 22, nr 2 94--100
PL Celem badań było określenie wpływu genotypu i wieku kur na jakość jaj ocenianą przy wykorzystaniu elektronicznej, specjalistycznej aparatury. Przedmiotem badań były jaja spożywcze zniesione przez kury Leghorn rodu G-99 i H-22 oraz Sussex (S-66). W 33 i 53 tygodniu życia kur z każdej grupy genetyczne[...]
EN The aim of the study was to determine the effect of hen’s age and genotype on egg quality using specialized electronic equipment. Consumption eggs laid by Leghorn (lines G-99 and H-22) and Sussex (line S-66) hens were studied. At 33 and 53 weeks of age, 30 eggs were collected from each genetic group[...]
20
100%
Archives of Metallurgy and Materials
2016 Vol. 61, iss. 2B 1129--1134
EN The microstructure of as-cast cored turbine blades roots, made of the single-crystal CMSX-4 nickel-based superalloy was investigated. Analysed blades were obtained by directional solidification technique in the industrial ALD Bridgman induction furnace. The investigations of the microstructure of bl[...]
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last