Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 50
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Automatyka, Elektryka, Zakłócenia
PL Nowoczesne urządzenia elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej (EAZ) stosowane dla linii wysokiego napięcia w sieciach o skutecznie uziemionym punkcie neutralnym (linia WN) mają możliwość samodzielnego wyznaczania składowej zerowej napięcia i prądu. Do ich obliczania wykorzystują cyfrową po[...]
EN A modern protection devices for HV lines with solidly earthed (neutral) system (HV line) have the option of zero-sequence voltage and current components independent calculation. The calculation of the mentioned parameters is conducted using a digital form of the three-phase voltage and current signa[...]
2
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2014 R. 90, nr 9 122-126
PL Źródła rozproszone są przyłączane obecnie do sieci dystrybucyjnej bez znaczących modernizacji układów automatyki elektroenergetycznej tej sieci. Może to prowadzić m.in. do pogorszenia eliminacji stanów zakłóceniowych występujących w tej sieci. Niejednokrotnie modyfikacja istniejących struktur automa[...]
EN Distributed sources are currently connected to the power distribution network without significant modernization of power automation of the power network. For example, it can deteriorate the elimination of faults in the power network. In some case automatic of the existing structures modification it [...]
3
100%
Acta Energetica
2016 nr 4 112--119
PL Wraz z rosnącym udziałem odnawialnych źródeł energii (OZE) w sektorze wytwórczym systemów elektroenergetycznych wzrasta zainteresowanie operatorów sieci elektroenergetycznych możliwościami ich wykorzystania do celów regulacyjnych. Możliwość i poziom oddziaływania OZE na proces regulacji częstotliwoś[...]
EN Together with a growing share of renewable energy sources (RES) in the generation sector of power systems, the interest of power grid operators in the possibilities of their use for regulation purposes is growing. The possibility and level of impact of RES on the frequency and power regulation proce[...]
4
100%
Śląskie Wiadomości Elektryczne
2014 Nr 1 (112) 18--23
PL Celem artykułu jest przedstawienie obszarowych struktur automatyki zabezpieczeniowej, wraz z jej algorytmami decyzyjnymi, umożliwiającej jednoznaczną identyfikację przejścia do pracy wyspowej układów elektroenergetycznych z przyłączonymi źródłami generacji rozproszonej. Zasadniczą cechą tej automaty[...]
EN The aim of the paper is to present the area of system protection structures with their decision algorithms which makes possible to univocal identify the transition for island operation power systems with distributed generation sources. The main feature of this automation system is the high reliabili[...]
5
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2014 R. 90, nr 8 101-104
PL Tworzenie autonomicznych struktur sieci SN zasilanych lokalnymi źródłami energii (np. źródłami biogazowymi) wymaga pokonania szeregu barier, m.in. zmiany zasad funkcjonowania układów automatyki elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej. Wynika stąd potrzeba opracowania obszarowego układu automatyki [...]
EN Creating autonomous MV network structures powered by local sources of energy (eg. biogas sources) requires overcoming a number of barriers, including change the rules functioning of the power distribution network automation. Therefore, it is necessary to develop a new area automatic system for super[...]
6
81%
Energetyka
2012 nr 8 415-420
PL Wprowadzenie zmian w planowanej do przyłączenia do KSE farmie wiatrowej już po uzyskaniu warunków przyłączenia nie musi oznaczać ponownego wystąpienia o takie warunki. Jak przedstawiono na niniejszym przykładzie zmiana typu turbin wiatrowych wymaga werylikacji jedynie w pewnych obszarach analityc[...]
EN Implementation of changes in the planned to be connected to the Polish Power System wind farm atier having obtained grid connection requirements does not necessarily needs moving for such requirements once again. As shown hereby, the change of wind turbine type needs verilication only in some analy[...]
7
81%
Przegląd Elektrotechniczny
2011 R. 87, nr 9a 218-221
PL Obserwowany rozwój źródeł wiatrowych często przekracza "prędkość" dostosowania struktur automatyki elektroenergetycznej sieci WN do nowych warunków pracy. Może to stanowić istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa pracy elementów sieciowych oraz źródeł wytwórczych. Dlatego niniejszy artykuł akcentuje ko[...]
EN From the point of view of the incorporation of the wind farm energy to the power system, there is a necessity of power system automation adaptation to the new working conditions. The speed of development and increasing number of wind farms often exceed the speed of adaptation of the power automation[...]
8
81%
Elektro Info
2011 nr 3 46-51
9
81%
Elektro Info
2010 nr 4 58-61
10
81%
Elektro Info
2010 nr 3 24-27
11
81%
Przegląd Elektrotechniczny
2011 R. 87, nr 2 140-143
PL W artykule przedstawiono wybrane przypadki awarii systemowych, które w dużej mierze zostały zapoczątkowane przez niewłaściwie sparametryzowaną lub niedostosowaną do obecnych struktur sieciowych automatykę elektroenergetyczną.
EN In the paper the selected cases of blackouts caused by the improperly parametrized and adjusted power system automation structures to the nowadays power system configuration and functioning will be presented.
12
81%
Elektro Info
2011 nr 5 90-95
PL Prawidłowe funkcjonowanie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej sieci WN w wielu przypadkach warunkowane jest odpowiednio dużą wartością prądu zwarciowego. Niewielka wartość prądu zwarciowego generowanego przez farmę wiatrową w niektórych stanach pracy sieci WN może być przyczyną problem[...]
13
81%
Prace Naukowe Politechniki Śląskiej. Elektryka
2007 z. 1 119-129
PL W artykule pokazano wyniki badań dotyczących współpracy generatora 17,4 MVA z elektroenergetyczną siecią rozdzielczą. Na potrzeby przeprowadzenia badań, w środowisku Matlab - Simulink, wykonano model przykładowej sieci oraz generatora wraz z regulatorem AVR i modelem turbiny gazowej. Przeprowadzono [...]
EN This article shows the simulations & results analysis of a 17.4MVA generator running in parallel with the grid. The aim of this simulation is to establish what influence the system voltage collapse has on the generator running. The generator is installed at industrial plant and connected via cable t[...]
14
81%
Prace Naukowe Politechniki Śląskiej. Elektryka
2007 z. 1 107-118
PL W artykule zaprezentowano możliwości wykorzystania transformaty falkowej do detekcji zwarć wielkoprądowych występujących w linii 110 kV, zasilanej dwustronnie. Przedstawione wyniki badań uwzględniają wykrywanie zwarć, przy zmianie miejsca wystąpienia zwarcia oraz zmianie chwili jego wystąpienia. Do [...]
EN This paper shows possibilities of high-current faults' of HV double-sided supply power line detection with using of a wavelet transform. Showed results of research assume different places and moments of faults occurrence. The Continues Wavelet Transform and Mallat algorithm are proposed to faults' d[...]
15
81%
Przegląd Elektrotechniczny
2015 R. 91, nr 6 126-128
PL W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych pracy układu sieciowego z przyłączonymi rozproszonymi (lokalnymi) źródłami wytwórczymi (na przykładzie źródła wiatrowego). Dokonano identyfikacji warunków napięciowych oraz rozpływu mocy w układzie zależnie od sposobu regulacji napięcia w stacji tr[...]
EN The paper presents results of computer simulations aimed at the operating conditions identification of the power system with local wind generation. The voltage conditions and power flows have been identified according to the voltage control modes in a substation and to the reactive power regulation [...]
16
81%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2015 Nr 42 73--80
PL Transformatory z regulacją wzdłużno-poprzeczną pozwalają na kształtowanie zarówno poziomu, jak i kąta napięcia. Daje to możliwość regulacji parametrów stanu układu przesyłowego, a w efekcie wpływa na zmianę rozpływu mocy (w tym mocy czynnej) w sieciach elektroenergetycznych. W artykule przedstawiono[...]
EN The functioning of the power transmission system is the result of using, among others, devices for the transmission and transformation electricity. Proper operation and control of these devices allows to maintain the correct parameters and continuity of electricity supply to final customers. In the [...]
17
81%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2015 Nr 42 85--83
PL W pracy łącza HVDC SwePol Link rejestruje się zakłócenia związane z wyzwalaną sieciowo komutacją tyrystorów (przewroty komutacyjne) powstające w trakcie importu energii elektrycznej do Polski. Przewrót komutacyjny może prowadzić do wyłączenia łącza i w efekcie do ograniczeń w realizacji wymiany mocy[...]
EN The HVDC SwePol Link allows the power and energy exchange between Poland and Sweden. Disturbances of HVDC SwePol Link operation occur during energy import to Poland. The connection between Poland and Sweden was establish in 2000 and consist of a bipolar HVDC cable line and two AC/DC converter statio[...]
18
81%
Acta Energetica
2015 nr 4 87--98
PL Funkcjonowanie systemu przesyłowego jest wynikiem wykorzystywania pracy m.in. urządzeń służących do przesyłu, jak i transformacji energii elektrycznej. Prawidłowa eksploatacja i sterowanie tymi urządzeniami pozwala na zachowanie właściwych parametrów energii elektrycznej oraz ciągłości zasilania odb[...]
EN Transmission system performance results from, among other factors, the use of devices for electricity transmission and transformation. Proper operation and control of these devices allows maintaining proper electricity parameters and the continuous supply to end consumers. In the group of electricit[...]
19
81%
Przegląd Elektrotechniczny
2014 R. 90, nr 7 139--143
PL Zapady napięcia występujące w sieci dystrybucyjnej są niekorzystnymi zjawiskami, które mogą w istotny sposób wpływać na pracę odbiorów prowadząc niejednokrotnie do ich nagłego wyłączenia. Jeśli tego typu wyłączenia mają miejsce w procesach technologicznych wymagających zachowania ciągłości produkcji[...]
EN Voltage dips occurring in the distribution network are adverse phenomena, which can have a significant impact on the loads operation often leading to their sudden shutdown. If disconnections of loads occur in processes that require continuity of production they are often accompanied by large financi[...]
20
81%
Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
2017 nr 98 177--186
PL W artykule przedstawiono koncepcję prosumenckiej chmury energii, jako nowej usługi dedykowanej dla prosumentów energii elektrycznej. Zakłada się, że wdrożenie takiej usługi powinno wygenerować szereg korzyści, m.in.: ułatwienie korzystania prosumentom z sieci elektroenergetycznej, uproszczenie rozli[...]
EN The paper presents the idea of a prosumer energy cloud as a new service dedicated to electricity prosumers. The implementation of the cloud should generate a number of benefits in the following areas: settlements between prosumer and electricity supplier, the development of distributed energy source[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last