Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 78
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektryka
1999 z. 111 163-171
PL W pracy przedstawiono diagnostykę turbozespołu energetycznego składającego się z turbiny typu 13K-215 i generatora typu TWW-200. Wyodrębniono układ, w którym na podstawie pomiarów drgań na obudowach łożysk turbozespołu można wnioskować o jego stanach pracy. W oparciu o kartę diagnostyczną, opracowan[...]
EN The following work presents the application of neural networks to diagnostics of turbine set consisting of a turbine type 13K-215 and a generator TWW-200. It include a description of the turbine set together with measuring elements. On the basis of the diagnostic card IRD Mechanalysis (a siplified c[...]
2
63%
Przemysł Chemiczny
2010 T. 89, nr 9 1236-1240
3
63%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2007 Nr 77 59-64
EN Research presented in this paper is a continuation of works aiming at a discovery and an assessment of the effects of the internal asymmetries of the salient-pole synchronous machine on the basis of the Fourier spectrum and available currents of stator windings and field current. The results of the [...]
4
63%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2009 Nr 83 207-212
EN In the article a detection method will be analysed, which improves detection efficiency and assessment of dynamic eccentricity level. The method based on the analysis and selection of the characteristic features for stator current spectrum, which take the components related to the third harmonic cur[...]
5
63%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2001 Nr 62 101-106
6
63%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2015 Nr 4 (108) 149--156
PL W artykule omówiono opracowane i sprawdzone na stanowisku laboratoryjnym metody diagnostyki silników indukcyjnych klatkowych. Metody te pozwalają na ocenę stanu silnika w oparciu o sygnały akustyczne emitowane przez silnik podczas normalnej pracy. Zaprezentowano wyniki pomiarów uzyskane dla różnych [...]
EN This paper presents elaborated cage induction machine diagnostics methods, tested on laboratory test bench. These methods allow for motor’s condition assessment basing on acoustic signals emitted by the machine during operation. Measurement results obtained for different machine faults were presente[...]
7
63%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2015 Nr 4 (108) 163--169
PL W artykule przedstawiono możliwość wykorzystania filtra adaptacyjnego typu NMLS w bezinwazyjnej diagnostyce wirnika maszyn indukcyjnych klatkowych, pracujących w stanach dynamicznych z wykorzystaniem sygnału prądu stojana. Do symulacji stanów niestacjonarnych na stanowisku laboratoryjnym, wykorzysta[...]
EN The paper presents the possibility of using adaptive NMLS type filters applied to stator current signal for the noninvasive diagnostic of cage induction machines operating in dynamic states. To simulate variable work conditions in the laboratory, the variable load based on DC generator was used. The[...]
8
63%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2015 Nr 4 (108) 171--177
PL Aktualnie istnieje silny trend rozwoju metod i rozwiązań diagnostycznych bazujących na sygnałach pomiarowo dostępnych niosących informację na temat stanu technicznego badanego obiektu. Mimo, że pomiary wielkości elektrycznych oraz drgań są uważane za bezinwazyjne, to w praktyce wymaga się montażu cz[...]
EN In modern diagnostic methods, there is a strong trend in the development of diagnostic solutions based on all available measurement signals carrying information about the technical state of the object. Although the measurement of electrical quantities and vibration are considered to be non-invasive,[...]
9
63%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2015 Nr 2 (106) 141--146
PL W niniejszym artykule autorzy przedstawili metodę diagnostyczną do wykrywania uszkodzeń w silnikach indukcyjnych klatkowych. Metoda ta wykorzystuje pojęcie ruchomej wartości skutecznej z zastosowaniem nowych wskaźników diagnostycznych. Taka forma bezinwazyjnej detekcji uszkodzeń klatki silnika induk[...]
EN In this article, authors presented diagnostic method for detecting defects in the squirrel cage induction motors. This method uses the concept of moving RMS value with usage of new diagnostic indicators. This form of non-invasive detection of cage defects in induction motor allows for the rapid diag[...]
10
63%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2014 Nr 3(103) 287--291
PL Artykuł opisuje układ do diagnostyki nieobciążonego silnika asynchronicznego z wykorzystaniem filtracji aktywnej. Wchodzący w skład układu filtr aktywny, jest w pełni przestrajalny i ma na celu zwiększenie rozdzielczości pomiaru wartości amplitud harmonicznych. Zadaniem filtru jest wyeliminowanie z [...]
EN In the paper it is presented a circuit with active filtration for diagnostics of asynchronous motor in idle state. The circuit contains active filter, which is tuneable, and it is used for increase of measurement resolution of higher harmonics amplitude. The filter aim is elimination base harmonic w[...]
11
63%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2017 Nr 2 (114) 197--204
PL W artykule przedstawiono analizę uszkodzeń zespołów napędowych wagonów tramwajowych oraz zaproponowano układ do bezinwazyjnej diagnostyki większości tych defektów. Przeprowadzono badania diagnostyczne na wybranych zespołach napędowych wagonów tramwajowych w jednym z przedsiębiorstw komunikacyjnych. [...]
EN This paper presents an analysis of faults in drive systems of tram wagons and proposes a system for the non-invasive diagnosing of the majority of these faults. Diagnostic tests were carried out on the selected drive systems of tram wagons of a public transport company. Various drive systems were te[...]
12
63%
Czasopismo Techniczne. Elektrotechnika
PL W artykule przedstawiono możliwości: diagnostyki łożysk tocznych z użyciem metod PN i ISO, wykorzystania amplitudowych dyskryminant bezwymiarowych procesów wibroakustycznych, analizy częstotliwościowej CPB i analizy obwiedni. Opisano szczegółowo stanowisko pomiarowe, na którym przeprowadzono badania[...]
EN In this paper, the possibilities of rolling bearing diagnostics, according to the PN and ISO standards, utilising the dimensionless discriminants of vibroacoustic processes, CPB frequency analysis and envelope detection methods are presented. The test bench, the measuring system, as well as the obta[...]
13
63%
Czasopismo Techniczne. Elektrotechnika
PL W artykule przedstawiono ideę metod filtracji niestacjonarnego sygnału prądu rozruchowego stojana zwartego silnika asynchronicznego w bezinwazyjnej diagnostyce klatki wirnika. Pominięto opis matematyczny wybranych form analiz na rzecz wskazania praktycznych aspektów zastosowania danej metody oraz uz[...]
EN This article presents the idea of asynchronous motor’s non-stationary stator starting current, filtration methods, in the non-invasive diagnosis of the rotor cage. The mathematical description of the selected analysis forms is omitted in favor of an indication of the practical aspects of the method [...]
14
63%
Czasopismo Techniczne. Elektrotechnika
PL Ocena stanu klatki wirnika silnika indukcyjnego opiera się na analizie prądu stojana. Analiza ta może zostać przeprowadzona w stanie ustalonym z wykorzystaniem transformacji FFT. Bardzo dobrym sposobem oceny stanu klatki jest analiza prądu rozruchowego z wykorzystaniem transformacji falkowej. Zaletą[...]
EN Technical condition assessment of induction motor can be done with stator current analysis. This analysis can be done in steady state with FFT transform. Starting current analysis with wavelet transform is a very good method of cage condition assessment. The advantage of this method is that we can o[...]
15
63%
Czasopismo Techniczne. Elektrotechnika
PL W artykule przedstawiono wyniki analiz sygnałów zarejestrowanych w różnych stanach zwarć międzyzwojowych w uzwojeniach stojana silnika indukcyjnego pracującego pod stałym obciążeniem. Analizy przeprowadzono w domenie czasowo-częstotliwościowej, wykorzystując proste ortonormalne bazy falkowe, które m[...]
EN This paper presents the results of an analysis of signals recorded in different inter-turn short- circuit states in the stator windings of a squirrel-cage motor operating under a constant load. The analysis was carried out in a time-frequency domain using a simple orthonormal wavelet base that can b[...]
16
63%
Napędy i Sterowanie
2016 R. 18, nr 5 96--103
PL W artykule omówiono opracowane i sprawdzone na stanowisku laboratoryjnym metody diagnostyki silników indukcyjnych klatkowych. Metody te pozwalają na ocenę stanu silnika w oparciu o sygnały akustyczne emitowane przez silnik podczas normalnej pracy. Zaprezentowano wyniki pomiarów uzyskane dla różnych [...]
EN This paper presents elaborated cage induction machine diagnostics methods, tested on laboratory test bench. These methods allow for motor’s condition assessment basing on acoustic signals emitted by the machine during operation. Measurement results obtained for different machine faults were presente[...]
17
63%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2018 Nr 3 (119) 131--137
PL Wykrywanie uszkodzeń wewnętrznych wirnika o charakterze elektrycznym silników indukcyjnych dwuklatkowych jest zadaniem trudnym i wieloetapowym. Szczególnie ważna, w przypadku określenia zakresu remontu wirnika jest informacja, która klatka uległa uszkodzeniu. Celem niniejszego artykułu jest wskazani[...]
EN Detecting internal damages of an electrical rotor of double cage induction motors is a difficult and multistage task. Particularly important, in the case of determining the scope of repair of the rotor, is the information that would allow one to determine which cage of the rotor has been damaged. Th[...]
18
63%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2018 Nr 3 (119) 189--195
PL W artykule przedstawiono doświadczenia autorów z przeprowadzonych badań diagnostycznych silników indukcyjnych klatkowych napędów wagonów tramwajowych. Badania diagnostyczne przeprowadzono na kilkudziesięciu silnikach pracujących w kilku wagonach tramwajowych w jednym z przedsiębiorstw komunikacyjnyc[...]
EN The paper presents the results of research conducted on cage induction motors in tram wagons. The research involved several dozens of motors operating in several tram wagons of a local city transport organization. The diagnostic experiment was performed in two different seasons of the year using the[...]
19
63%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2016 Nr 2 (110) 155--162
PL W artykule przedstawiono wyniki badań nad zastosowaniem strumienia unipolarnego w diagnostyce uzwojeń stojana oraz klatki wirnika silnika indukcyjnego. Analizowano przebiegi sygnałów napięciowych, proporcjonalne do strumienia poosiowego zarejestrowane podczas rozruchu. Dokonano szczegółowej oceny sk[...]
EN The article presents the research results of the unipolar flux application in the diagnostic of the stator winding and rotor cage of the induction motor. The waveforms of the voltage signals proportional to the axial flux, registered during the starting process, were analyzed. The detailed assessmen[...]
20
63%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2016 Nr 2 (110) 147--154
PL W artykule przedstawiono wyniki badań nad zastosowaniem strumienia unipolarnego w diagnostyce uzwojeń stojana oraz klatki wirnika silnika indukcyjnego. Analizowano przebiegi sygnałów napięciowych proporcjonalne do strumienia poosiowego zarejestrowane podczas rozruchu. Dokonano szczegółowej oceny sku[...]
EN The article presents the research results of the unipolar flux application in the diagnostic of the stator winding and rotor cage of the induction motor. The waveforms of the voltage signals proportional to the axial flux, registered during the starting process, were analyzed. The detailed assessmen[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last