Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 106
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przemysł Chemiczny
2
100%
Czasopismo Techniczne. Chemia
EN This paper reviews chemical properties and usability of the sodium tripoliphosphate. Volume of the sodium tripoliphosphate production from year 1970 to 1999 was discussed and prognosis for year 2002 was given.
3
100%
Czasopismo Techniczne. Chemia
EN This work presents the new technological solution which allow to obtain on the production unit three types of food phosphates (monocalcium phosphate, dicalcium phosphate and monodicalcium phosphate). Such solution decreases capital operating costs.
4
63%
Przemysł Chemiczny
5
63%
Przemysł Chemiczny
2009 T. 88, nr 4 375-379
6
63%
Czasopismo Techniczne. Chemia
PL Celem podejmowanych działań jest opracowanie technologii otrzymywania płynów dezynfekcyjnych i bakteriobójczych o własnościach dezodorujących, które mogą być stosowane do dezynfekcji i dezodoryzacji pomieszczeń, urządzeń technologicznych i linii produkcyjnych używanych w przemyśle mięsnym i spożywcz[...]
EN The goal of our work is new technology for production of disinfection and bactericidal liquids having deodorization properties. These liquids could be used to disinfection and deodorization of production room, equipments and technological lines in meat and grocery industry and storage rooms or machi[...]
7
63%
Czasopismo Techniczne. Chemia
PL Bezwodny tripolifosforan sodu Na[5]P[3]O[10] (TPFS) jest solą nieorganiczną występującą w postaci dwóch odmian krystalicznych określanych jako Faza-I i Faza-II. TPFS stanowi jeden z głównych składników syntetycznych środków myjących i piorących. W artykule przedstawiono metody jedno- i dwustopniowe [...]
EN Anhydrous sodium tipolyphosphate Na[5]P[3]O[10] (STPP) is inorganic salt which in two crystalline phases: Phase-I and Phase-II. STPP is the most important component of household detergents. The one and two stage methods of production of STPP used in industry are presented.
8
63%
Polish Journal of Chemical Technology
EN This paper presents research results of phosphorus recovery from ash after sewage sludge combustion. The sewage sludge from Municipal Sewage Treatment Plant ,,Kujawy" in Cracow after incineration at temperature of 1223K was leached with mineral (phosphoric and nitric) acids. The goal of the study wa[...]
9
63%
Przemysł Chemiczny
10
63%
Przemysł Chemiczny
2015 T. 94, nr 8 1344-1346
PL Przedstawiono charakterystykę energetyczną wybranej biomasy, jak również dokonano porównania właściwości paliw alternatywnych (produkty z przerobu słonecznika, pszenicy) z właściwościami paliw konwencjonalnych (drewno, wierzba energetyczna, węgiel kamienny, miał węglowy). W wybranych paliwach określ[...]
EN Combustion heats of waste products from processing the sunflower seeds (husk, husk briquettes, husk pellets, sharp and various types of oilcake) and wheat-growing (straw, straw pellets, various kinds of bran and by-products from the cleaning of grain) as well as of conventional fuels (wood pellets, [...]
11
63%
Czasopismo Techniczne. Chemia
PL W artykule przedstawiono charakterystykę ortofosforanów wapnia ważnych ze względu na możliwości zastosowania w medycynie i stomatologii. Omówiono charakterystykę fizykochemiczną dwóch najistotniej szych fosforanów wapnia - hydroksyapatytu i fosforanu (V) wapnia -TCP.
EN In this paper characteristic of calcium phosphates important for the sake of possibilities of medical and dental applications is presented. It has been discussed physicochemical characteristic of two the most important calcium phosphates - hydroxyapatite and tricalcium phosphate - TCP.
12
63%
Polish Journal of Chemical Technology
EN According to sustainable development principles, searching for alternative phosphorus sources, especially possible ways of its recycling from waste, should be treated as a preferential problem of the phosphorus industry. The ways admitted as most important are: - phosphorus recovery from municipal a[...]
13
51%
Czasopismo Techniczne. Chemia
PL W niniejszym artykule przedstawiono metody termicznej utylizacji odpadów z przemysłu mięsnego oraz sposoby zagospodarowania powstających popiołów. Dobór urządzenia stosowanego w procesie spalania zależy od właściwości utylizowanego materiału (wielkości, wartości opałowej, zawartości wilgoci itp.). W[...]
EN The paper presents different methods of thermal utilization of animals waste and the ways of ashes management. Selection of proper installation depends on material properties (quantity, heating value, moisture). The appropriately conducted process of thermal utilization of animal waste is not burden[...]
14
51%
Czasopismo Techniczne. Chemia
PL Tematem niniejszego artykułu jest przedstawienie metod unieszkodliwiania odpadów z przemysłu drobiarskiego, uwzględniając w szczególności odpadowe pióra. Pióra składają się głównie z białka (keratyny), które jest odporne na czynniki fizyczne i chemiczne. Opisano sposoby degradacji keratyny oraz scha[...]
EN This paper presents the ways of utilization waste material from poultry industry, having regard in particular waste feather. Feathers primarily consist of protein (keratin) which is resistant to physical and chemical agents. The paper describes methods of degradation of keratin and characteristic pr[...]
15
51%
Czasopismo Techniczne. Chemia
PL W pracy przedstawiono krótką charakterystykę hydroksyapatytu. Omówione zostały właściwości fizykochemiczne magnezu oraz jego rola w organizmie człowieka. Omówione zostało zagadnienie dotyczące wpływu podstawień magnezowych w podsieci kationowej hydroskyapatytu na jego strukturę krystalograficzną i z[...]
EN In this paper short characteristic of hydroxyapatite is presented. It has been discussed physicochemical properties magnesium and its role in human organism. The problem concerning the influence of magnesium substitution in cation sublattice of hydroxyapatite on the crystal structure and its behavio[...]
16
51%
Czasopismo Techniczne. Chemia
PL Kwas fosforowy (V) stanowi ważny substrat w przemyśle chemicznym i nawozowym. Może być otrzymywany metodami termicznymi i ekstrakcyjnymi. Współcześnie kwas ortofosforowy otrzymuje się metodą mokrą, ze względu na parametry i czystość otrzymywanego kwasu oraz na dużo lepsze ekonomiczne wskaźniki tego [...]
EN Phosphoric acid is an important substrate in the chemical and fertilizer industry. It is obtained by thermal and with extraction. Today, phosphoric acid is obtained using the wet method, due to the characteristics and purity of the resulting acid and because of much better economic performance indic[...]
17
51%
Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
2008 Vol. 7 21-28
PL Pozornie może się wydawać, że zagospodarowanie odpadów z produkcji zwierzęcej, czyli obornika, nie powinno stwarzać poważnych problemów. Jest to odpad od wieków wykorzystywany jako cenny nawóz Jednakże, hodowla przemysłowa, skoncentrowana na niewielkim obszarze, uniemożliwia utylizację obornika w ni[...]
EN Waste from animal production - dung - does not make important problems only apparently.This waste was use as valuable fertilizer from centuries. However, industrial animal husbandry, concentrated on small area, make dung utilisation impossible close by place of its generating. We can reduce waste ma[...]
18
51%
Czasopismo Techniczne. Chemia
PL W artykule przedstawiono metodę utylizacji mączki mięsno-kostnej (MBM) oraz wyniki badań nad możliwością wykorzystania otrzymanych popiołów jako sorbentów do usuwania metali ciężkich. W popiołach otrzymanych w temperaturze 750[stopni]C badano czynniki mogące mieć wpływ na właściwości sorpcyjne: poro[...]
EN The paper presents method of utilization of meat bone-meal (MBM) and the results of researches of obtained ashes that can be then used as a sorbent to removal heavy metals ions from the solutions. Physical properties of ashes obtained at 750[degrees]C that have influence on sorptive ability, were ex[...]
19
51%
Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
2006 Vol. 3 83-90
PL Wzrost liczby ludności na świecie, rozwój przemysłu oraz ilości substancji chemicznych podlegającym procesom migracji w środowisku przyczyniają się do jego zmian, zarówno lokalnych jak i globalnych. Rosnące zapotrzebowanie na związki fosforu skutkuje do znaczącą eksploatacją naturalnych złóż apatytó[...]
EN The population growth, urban and industry development cause the increased pollution with different substances which contain phosphorus. It contributes to the increased demand for its compounds, increasing the use of its natural resources, which is considered to be the most accessible source. The for[...]
20
51%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN Air-polishing is a well-known and common technique to remove plaque, tartar and different kind of stains from teeth, using abrasive materials. Commonly used cleaning powders contain Al (aluminium) which is still controversial in terms of its inertness and harmfulness for human body. Nowadays, new ai[...]
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last