Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 23
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2012 Nr 5 246-248
PL W pracy przedstawiono wyniki badań testowych stanowiska doświadczalnego do wyznaczenia lepkości wzdłużnej przy wypływie płynu przez otwór ostrokrawędziowy. Lepkość wzdłużna została obliczona przy użyciu dwóch metod przybliżonych Cogswella i Bindinga, które nie wymagają pomiaru kąta zwężenia strugi 0[...]
EN Results obtained during testing an experimental set-up for the determination of extensional viscosity at outlet flow through a sharp-edged hole are presented in the paper. Extensional viscosity was calculated using two approximate methods of Cogswell and Binding, which do not require measurements of[...]
2
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2013 Nr 6 557--558
PL Celem badań prezentowanej pracy jest przedstawienie właściwości Teologicznych wodnych roztworów soli sodowej karboksymetylocelulozy w przepływie wzdłużnym. Jakościowo wpływ średniej masy molowej oraz lepkości wzdłużnej i lepkości przy ścinaniu jest podobny dla polimerów o dwóch różnych masach molowy[...]
EN The aim of this work was to study rheological properties of aqueous solutions of carboxymethylcellulose sodium salt in the extensional flow. The influence of mean molecular weight on extensional viscosity and shear viscosity is qualitatively similar to polymers having two different molar masses. How[...]
3
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2018 Nr 3 75--76
PL Przedstawiono wyniki pomiarów spadków ciśnienia podczas przepływu emulsji stabilizowanych solą sodową karboksymetylocelulozy (Na-CMC, M = 250 000, stopień podstawienia DS = 1,2) przez złoże szklanych cząstek kulistych. Silnie sflokulowane emulsje z dodatkiem Na-CMC posiadały granicę płyni[...]
EN The study presents the measurements results of pressure drop during the flow of emulsions stabilized by carboxymethylcellulose sodium salt (Na-CMC, M = 250 000, degree of substitution DS = 1.2) through a packed bed of glass spheres. Highly flocculated emulsions with the addition of Na-CMC[...]
4
100%
Polimery
2015 T. 60, nr 10 657--663
PL Porównano właściwości reologiczne, w przepływie rozciągającym i ścinającym, wodnych roztworów polimerów: jonowego poliakryloamidu (WF2) oraz niejonowych — częściowo zhydrolizowanego poliakryloamidu (WF1) i hydroksyetylocelulozy (HEC) — różniących się budową łańcucha polimerowego. Pomiary w przepływi[...]
EN The aim of this work was to compare the rheological properties in shear and extensional flow of polymer aqueous solutions: ionic polyacrylamide (Rokrysol WF2), non-ionic partially hydrolyzed polyacrylamide (Rokrysol WF1) and hydroxyethylcellulose (HEC) — differing in the structure of the polymer cha[...]
5
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2010 Nr 1 95-96
PL W pracy przedstawiono wyniki badań doświadczalnych czasu mieszania w wodnych roztworach polimerów jonowych i niejonowych (soli sodowej karboksymctylocelulozy, częściowo zhydrolizowanego poHakryloamidu oraz gumy guar) w czystej wodzie i z dodatkiem soli (NaCl). Czas mieszania wyznaczano za pomocą opr[...]
EN The paper deals with experimental studies on the determination of mixing time for ionic and non-ionic polymer solutions (carboxymetyhylcellulose sodium salt, partially hydrolyzed polyacrylamide and guar gum) in clear water and with salt additives. The optical method was applied to evaluate mixing ti[...]
6
63%
Polish Journal of Chemical Technology
EN The results of experimental studies on the distribution of a local heat transfer coefficient on the vertical wall of the agitated vessel have been presented. Four various type turbine impellers were used (Rushton turbine, paddle with 6 pitched blade of the angles of beta = 45, 90 and 135°). The expe[...]
7
63%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2006 T. 27, z. 4 1581-1594
PL Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych rozkładu parametrów hydrodynamicznych, takich jak współczynnik oporu, szybkość ścinania oraz naprężenia ścinające na pionowej ścianie mieszalnika zaopatrzonego w cztery typy mieszadeł. Jako modelowe płyny rozrzedzane ścinaniem stosowano wodne roztwory pol[...]
EN The results of experimental studies on the distribution of hydrodynamic parameters like: the friction coefficient, shear rate and shear stress on the vertical wall of an agitated vessel equipped with four impellers have been presented. The experimental studies were carried out for two model polymer [...]
8
63%
Turbulence : international journal
2005 Vol. 11 65-74
EN In the study the electrochemical results of the friction factor in boundary layer and heat transfer distribution coefficient in non-Newtonian liquid agitated by different impellers, have been presented. It has been established that for studies on hydrodynamics in boundary layer and evaluation of loc[...]
9
63%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
EN The results of experimental studies on the distribution of shear rate on the vertical wall agitated vessel, equipped with four various impellers, have been presented. The experimental studies were carried out for two model polymer solutions, carboxymethylcellulose sodium salt (Na-CMC) and guar gum. [...]
10
51%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2013 Nr 3 159--160
PL Celem badań było określenie właściwości reologicznych oraz wpływu temperatury na lepkość paliw i biopaliw oraz ich mieszanin wykorzystywanych w silnikach o zapłonie iskrowym i samoczynnym. Zarówno dodatek etanolu do benzyny, jak i bioestrów do oleju napędowego powoduje wzrost lepkości paliwa. Stwier[...]
EN The aim of this study was to determine rheological properties and tempi rature-effect on viscosity of fuels and biofuels and their mixtures used spark-ignition and self-ignition engines. Both, the addition of ethanol 1 gasoline and biodiesel to diesel caused the increase of fuel viscosity. It wj sta[...]
11
51%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 6 162-163
PL W pracy przedstawiono wpływ soli wywołujących twardość wody na zjawisko redukcji oporów przy przepływie wodnych roztworów chlorku heksadecylotrimetyloamoniowego (HTAC) i salicylanu sodu (NaSal). Zaobserwowano, że układ HTAC/NaSal jest stosunkowo odporny na obecność chlorku wapnia i chlorku magnezu, [...]
EN An influence of salts caused water hardness on the drag reduction phenomenon in flow of hexadecyltrimethylammonium chloride (HTAC) and sodium salicylate (NaSal) aqueous solutions is presented in the paper. It was observed that the HTAC/NaSal system was relatively resistant to magnesium and calcium s[...]
12
51%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 1 86-87
PL W pracy przedstawiono wyniki badań nad czasem mieszania kationowych środków powierzchniowo czynnych w mieszalniku wyposażonym w mieszadła turbinowe o różnej konstrukcji. W badaniach zastosowano kationowe środki powierzchniowo czynne: bromek tetradecylotri-metyloamoniowy oraz chlorek heksadecylotrime[...]
EN The results of studies on the mixing time for cationic surfactant solutions in an agitated vessel equipped with turbine impellers of different construction are presented in the paper. Aqueous solutions of cationic surfactant such as tetradecyltrimethylammonium bromide and hek-sadecyltrimethylammoniu[...]
13
51%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2008 Nr 6 13-14
PL W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych dotyczących opadania pojedynczej cząsteczki kulistej w płynach nie-newtonowskich. Wykazano możliwość uogólnienia modelu zaproponowanego przez Kozioła dla płynów newtonowskich do opisu opadania pojedynczej cząsteczki w płynach rozrzedzanych ścinani[...]
EN In the paper the results of authors' experiments on particle settling in non-Newtonian fluids are presented. An approach presented earlier by Kozioł [5] has been adopted to correlate the experimental data of particle settling in shear-thinning fluids.
14
51%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2007 Nr 4-5 109-112
PL W pracy przedstawiono wyniki badań przepływu roztworów środków powierzchniowo czynnych w rurach chropowatych. Jako środek powierzchniowo czynny zastosowano chlorek heksadecylotri-metyloamoniowy z dodatkiem salicylanu sodu. Zaobserwowano, że poziom redukcji oporów przepływu w rurach chropowatych jest[...]
EN The results of experimental studies of the flow of drag reducing surfactant solutions in straight rough pipes are presented in the paper. The surfactant tested was hexadecyltrimethylammonium chloride (HTAC) with the addition of sodium sahcylate. It has been observed that the drag reduction in rough [...]
15
51%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2006 Nr 6s 29-31
EN In the paper the study results dealing with free jets immersed in drug-reducing surfactant solutions have been presented. The surfactant additives influenced the generation of low-scale turbulent vortices characterizing the immersed free jet of clear water. At the concentration greater than 200 ppm [...]
16
51%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2016 Nr 2 72--73
PL Przedstawiono wyniki badań nad wpływem stężenia soli (NaCl) w roztworach polimerów jonowego Rokrysolu WF2 i niejonowego Rokrysolu WF1 na pozorną lepkość wzdłużną ƞE,a, i lepkość przy ścinaniu ƞ. Dodatek soli powoduje obniżenie wartości ƞE,a w przypadku obu polimerów. Dla roztwo[...]
EN The paper presents results of studies on the effects of salt concentration (NaCl) in ionic Rokrysol WF2 and nonionic Rokrysol WFI solutions on apparent extensional ƞE,a and shear, ƞ viscosities. The addition of salt reduces values of ƞE,a and ƞ in the case of both polymers. For[...]
17
51%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2018 Nr 2 36--37
PL Przedstawiono wyniki pomiarów reologicznych w przepływie wzdłużnym dla roztworów mieszaniny kokamidopropylobetainy (CAPB) i dodecylobenzenosulfonianu sodu (SDBS) metodą kapilarnego zerwania ciekłego włókna. Wykazano, że do opisu zakresu ścieniania sprężysto-kapilarnego roztworów CAPB/SDBS można zast[...]
EN The paper presents the results of rheological measurements in the extensional flow for mixtures of cocamidopropylobetaine (CAPB) and sodium dodecylbenzenesulfonate (SDBS) solutions using the capillary breakup of filament technique. It was shown that the Oldroyd-B model of viscoelastic liquids can be[...]
18
51%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
EN The object of the studies was to determine the effect of various additives and solvents to Na-CMC, Guar gum (two different weight-average molecular weight), Xanthan gum and Arabic gum solutions on the change of their rheological properties. The additives studied were sodium chloride and saccharose. [...]
19
51%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
EN In this paper a number of flow experiments in pump flow with aqueous solutions of the polymers are presented. The high-molecular polymers studied were polyacrylamide of the molecular weights of Mv = 104 and 4.4×106 as well as carboxymethylcellulose sodium salt of the average molecular weights of Mw [...]
20
39%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2012 Nr 6 375-376
PL W pracy przedstawiono wyniki badań nad lepkością wzdłużną emulsji o/w z dodatkiem trzech rodzajów hydroksypropylometylocelulozy HPMC (KH40M, MK45M, MK65M). Wyniki badań wskazują, że krzywe lepkości wzdłużnej różnią się ilościowo i jakościowo od krzywych uzyskanych dla wodnych roztworów HPMC. Obecnoś[...]
EN The paper presents research results dealing with extensional viscosity of o/w emulsions with the addition of three types of hydroxypropylmethylcellulose HPMC (KH40M, MK45M, MK65M). The obtained results show that the curves of extensional viscosity differ in quantitative and qualitative manner from t[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last