Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 30
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of Telecommunications and Information Technology
2008 nr 3 44-51
EN The paper considers some problems of negotiations between competitive subjects on regulated market. It is assumed that two subjects (players) have to compete with each other on the retail market and cooperate on the wholesale market. The wholesale market is regulated. The role of the regulator is to[...]
2
100%
Acta Energetica
2009 nr 2 61-68
PL Niniejszy artykuł jest próbą wyjaśnienia istoty regulacji, zawiera jej definicję oraz podstawowe cechy, które stanowić powinny o jej skuteczności. Zawarto w nim charakterystykę monopoli naturalnych jako tych obszarów, gdzie kontrola państwa jest konieczna i nieunikniona. Kolejnym aspektem poruszonym[...]
3
100%
Telekomunikacja i Techniki Informacyjne
2009 nr 1-2 77-96
PL Rozważono szczególny przypadek gry, w której ostateczny wynik negocjowanego porozumienia jest uzależniony od samodzielnych decyzji graczy poza stołem negocjacyjnym. Założono ograniczoną informację na temat strategicznych celów graczy. Dokonano analizy wpływu przekazywania różnego typu informacji na [...]
EN A specific case of a game, where the final agreement being negotiated depends on independent decisions of players taken outside the negotiation table was considered, assuming limited available information on strategic aims of the players. The impact of delivery of different kinds of information on t[...]
4
100%
Telekomunikacja i Techniki Informacyjne
2007 nr 1-2 50-71
PL Zaprezentowano metodę wyboru strategii w dwuosobowej, sekwencyjnej grze rynkowej, w której gracze są zmuszeni zarówno konkurować, jak i kooperować. Założono obustronną i wzajemną znajomość macierzy wypłat oraz celu, który gracze chcą osiągnąć. Przyjęto, że decyzja o charakterze konkurencyjnym danego[...]
EN Method of choosing strategy in two persons, sequential market game, when players are forced so to compete as to cooperate was presented. It was assumed that players know their own and the other player pay off matrix as well as the goal that the other aims to realize. The decision of competitive char[...]
5
100%
Telekomunikacja i Techniki Informacyjne
2007 nr 3-4 10-29
PL Przeanalizowano dwuosobowe gry o sumie niezerowej pod kątem preferowanej dla graczy kolejności ruchów, ich związku z faktem istnienia lub nieistnienia równowagi Nasha, związku z modelami gry Stackelberga oraz konieczności wykonywania ruchów w określonej kolejności.
EN An analyses of two-person non-zero sum games in the context of preferable order of the players moves, and their relationship with the fact of existing or non existing Nash equilibrium, with the models of Stackelberg games and with the necessity of making a move in a given order was made.
6
100%
Journal of Telecommunications and Information Technology
2008 nr 4 87-96
EN The article illustrates distinctions between important concepts of game theory, which support understanding the relation between subjects on competitive and regulated telecommunications services market. Especially it shows that often used distinction between retail and wholesale market that treat th[...]
7
100%
Telekomunikacja i Techniki Informacyjne
2006 nr 3-4 44-60
PL Rozważono sytuacje decyzyjne danego gracza, dla ustalonych kolejności ruchów graczy. Wskazano na problem nieznanego charakteru kryterium gracza konkurencyjnego i niejednoznaczności jego odpowiedzi. Zaproponowano analityczne narzędzia wspomagające proces podejmowania decyzji.
EN Certain decision situations of one player have been analyzed for a fixed order of movements of both players. The problem of unknown character of the pay off function of the competitive player and ambiguity of his movement response has been shown. Analytical decision support tools have been proposed.
8
100%
Telekomunikacja i Techniki Informacyjne
2004 nr 3-4 61-72
PL Na podstawie elementów teorii gier przeprowadzono analizę różnych przypadków symetrii i asymetrii informacyjnej, dotyczącej gier rynkowych na rynku telekomunikacyjnym. Jako przykład przeanalizowano wpływ informacji o strukturze kosztów, ponoszonych przez graczy konkurencyjnych w grze o zysk. Zilustr[...]
EN Based on the games theory, an analysis of various cases of information symmetry and asymmetry was conducted with regard to market games in the telecommunications market. As an example, the influence of information about the structure of costs incurred by players competing for profit is analysed. Sel[...]
9
100%
Telekomunikacja i Techniki Informacyjne
2004 nr 3-4 47-60
PL Dokonano klasyfikacji gier rynkowych na konkurencyjnym rynku telekomunikacyjnym, biorąc pod uwagę cel, jaki wyznacza realizowana przez przedsiębiorstwa telekomunikacyjne polityka. Wychodząc od modelu popytu i modelu kosztów, zdefiniowano funkcje wypłat dla każdej z gier oraz określono pojęcie strate[...]
EN The article presents a classification of market games in a competitive telecommunications market with regard to objectives set by the policies of telecommunications companies. The demand and cost models are the starting point for the definition of payoff functions for each game, and for the game str[...]
10
100%
Telekomunikacja i Techniki Informacyjne
2003 nr 1-2 38-48
PL Przeanalizowano zagadnienie modelowania popytu na usługi telekomunikacyjne. Rozpatrzono liczne czynniki determinujące zmienność popytu, w tym: cenę usługi, ceny usług komplementarnych i substytucyjnych, dochód abonentów, ich profil, czas (porę dnia) świadczenia usługi, dzień tygodnia i liczbę abonen[...]
EN The paper analyses issues of modelling demand for telecommunications services. Many factors determining demand fluctuations have been reviewed, including the price of the service, the price of complementary and substitute services, subscriber income, their profile, the time (time of day) for providi[...]
11
100%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
PL Dokonano analizy źródeł niepewności i ryzyka oraz związanych z nimi ograniczeń informacyjnych w konkurencyjnych i poddanych regulacji grach rynkowych.
EN Analysis of the sources of uncertainty and risk and related informational limitations in competitive and regulated market games was made.
12
100%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
PL Dokonano analizy statystycznej stosunku uczestników publicznych konsultacji w sprawie propozycji nowego podejścia do zarządzania widmem radiowym w Unii Europejskiej do pięciu szczegółowych propozycji Komisji: zasady neutralności technologicznej, zasady neutralności usługowej, handlowych zasad dystry[...]
EN Content-related analysis of the standpoints of the respondents in public consultations on propositions of the new regime of the spectrum management in European Union was made. Issues of technological neutrality, service neutrality, tradability, increasing of the transparency of the spectrum allocati[...]
13
100%
Prace Naukowe Instytutu Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Silne pola elektryczne znajdują coraz większe zastosowanie w procesach technologicznych. Oddziaływanie pola elektrycznego z metalem jest już znane od dawna, niemniej wciąż znajdujemy nowe zastosowania tych oddziaływań. Pole elektryczne przyłożone do metalu powoduje ruch elektronów które swoją energi[...]
EN Nanosuspension was made using wire explosion in the liquid. Providing that silver and copper proportions are right the liquid could be strongly sterile. Suspension which contains only silver particles also has antibacterial properties. We can control dimentions of metal in water by varying voltage, [...]
14
100%
Prace Naukowe Instytutu Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Podczas eksplozji metalu w cieczy możemy zaobserwować zjawisko pauzy prądu. Polega ono na chwilowym lub całkowitym zaniku prądu rozładowania podczas pierwszego przejścia przez "0". Zjawisko to okazuje się kluczowym dla uzyskania stabilnego koloidu metalu.
EN Strong electric fields have found increased usage in technological processes. In this article the wire explosion in the liquid in order to obtain metal colloid will be described. Presented method is very effective and inexpensive when it comes to developing colloids of silver. The properties of the [...]
15
100%
Folia Societatis Scientiarum Lublinensis
2003 vol. 12 7-17
PL W pracy przedstawiono wykorzystanie różnicowej metody numerycznej do wyznaczania rozkładu temperatur w żebrze. Dokładność zaprezentowanej metody oszacowano porównując uzyskane wyniki obliczeń z analitycznym rozwiązaniem dyskutowanego zagadnienia.
EN A numerical method for obtaining temperature distribution in a fin is discussed in this paper. The accuracy of the method is evaluated by comparison with the analytical solution.
16
100%
Prace Naukowe Instytutu Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
EN Nanosuspension was made using wire explosion in the liquid. Providing that silver and copper proportions are right, the liquid could be strongly sterile. Suspension which contains only silver particles has also antibacterial properties. We can control dimensions of metal in water by varying voltage,[...]
17
100%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2008 R. 81, nr 7 884-892
PL Dokonano analizy merytorycznej stosunku uczestników konsultacji w sprawie nowego podejścia do zarządzania widmem radiowym w Unii Europejskiej. Dotyczył on pięciu szczegółowych propozycji Komisji: zasady neutralności technicznej, neutralności usługowej, handlowych zasad dystrybucji praw dostępu do sp[...]
EN Content-related analysis of the standpoints of the respondents in public consultations on propositions of the new regime of the spectrum management in European Union was made. Issues of technological neutrality, service neutrality, tradability, increasing of the transparency of the spectrum allocati[...]
18
100%
Telekomunikacja i Techniki Informacyjne
2006 nr 1-2 25-50
PL Na podstawie elementów teorii gier i wspomagania decyzji zaprezentowano analityczne narzędzia, wspierające graczy rynkowych w procesie ustalania cen detalicznych za świadczone usługi, w przypadku braku informacji o macierzy wypłat graczy konkurencyjnych.
EN Basing on elements of game theory and theory of decision support, analytical tools of supporting market players in setting detail prices for telecommunication services in the situation of unknown payoff matrix of competitive player have been proposed.
19
100%
Telekomunikacja i Techniki Informacyjne
2005 nr 3-4 47-68
PL Rozpatrzono wpływ kolejności procesów ustalania cen na rynkach detalicznych i negocjacji stawek rozliczeniowych na rynkach hurtowych na sprawność procesu negocjacji. Zaproponowano sposób określania wartości korzyści ze zmiany kolejności ruchów w grze rynkowej bez informacji o macierzy wypłat konkure[...]
EN The impact of the order of processes of setting retail and wholesale prices on the efficiency of the negotiation process was analyzed. The method of calculating the value of changing the order of market player movement in situation when the competitor's pay off matrix is unknown was proposed.
20
100%
Telekomunikacja i Techniki Informacyjne
2005 nr 3-4 6-26
PL Dokonano przeglądu zagadnień dotyczących dostępu do sieci telekomunikacyjnej, zawartych w dokumentach prawnych Unii Europejskiej. Zilustrowano mechanizmy prawne zapewniania dostępu do sieci. Wyszczególniono obowiązki w zakresie dostępu, nakładane na operatorów telekomunikacyjnych w zależności od zaj[...]
EN Overview of the issues of the telecommunications network access, described in the policy documents of the European Union Commission was made. Regulatory issues of network access, with special view on the obligations imposed on operators with significant market power was presented. A comparative anal[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last