Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 34
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Instytutu Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych
PL W pracy podjęto próbę określenia możliwości zestalenia odpadów z procesu flotacji rud cynku i ołowiu z jednoczesnym trwałym związaniem lub usunięciem zawartych w nich szkodliwych związków. Do zestalania wykorzystano własności wiążące składników odpadu: wiązanie za pomocą cementu Sorela oraz proces k[...]
EN The aim of the research presented in this work was to establish the posssibilities of solidyfying waste from the process of zinc and lead ores' flotation with a simultaneous permanent binding or removal of the harmful compounds they contain. Solidifying properties of waste components were used, in p[...]
2
100%
Prace Instytutu Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych
PL Przeprowadzono badania nad możliwością wyeliminowania stosowanego w kwasoodpornych kitach krzemianowych toksycznego fluorokrzemianu sodowego i zastąpienia go innym, nieszkodliwym związkiem chemicznym, przyspieszającym proces wiązania szkła wodnego. Wytypowano i przebadano szereg substancji, które na[...]
EN The possibility of the elimination of the toxic sodium fluorosilicate and application of other, innocuous compounds accelerating the binding of waterglass in silicate based, acid-resistant, refractory putties were investigated. The binding time, mechanical properties and acid resistance of samples p[...]
3
100%
Prace Instytutu Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych
2008 R. 1, nr 2 155-164
PL Przedstawiono możliwości zastosowania analizy termicznej do badania utlenialności grafitu. Zbadano grafit naturalny i grafit poddany wstępnej obróbce stosowanej w przemyśle materiałów ogniotrwałych. Wykazano wpływ modyfikacji surowca grafitowego na efektywność ograniczenia jego utlenialności.
EN Possibility of thermal analysis applied to oxidizing tests of graphite have been presented. Natural graphite and graphite after pretreatment used in refractory materials were tested. The effect of modification of graphite on the efficiency of limited oxidation process was proved.
4
100%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL Przedstawiono wyniki badań kruszywa grafi towego pod kątem optymalizacji jego własności fizycznych oraz wpływ kruszywa na własności betonu glinokrzemianowego modyfi kowanego udziałem SiC. Wykonano szczegółowe badania betonu w całym zakresie temperatur (od próbek surowcowych do próbek wypalonych w te[...]
EN The results of graphite aggregate studies as well as the optimization of its physical properties were presented. The infl uence of the aggregate addition on the properties of SiC-modifi ed, aluminosilicate castable was discussed. Prepared castables were characterized in wide temperature range from r[...]
5
100%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
6
100%
Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych
2015 R. 8, nr 21 67--75
PL Przeprowadzono próby topienia i rozdmuchiwania technicznego Al2O3, złomu wyrobów boksytowych, złomu wyrobów korundowo-cyrkonowych, andaluzytu oraz mieszaniny technicznego Al2O3 (72% mas.) i piasku kwarcytowego (28% mas.). Próby topienia prowadzono w piecu łukowo-oporowym. Po stopieniu, wypływającą z[...]
EN Trials of melting and blowing of Al2O3, scrapped bauxite products, scrapped corundum-zirconium products, andalusite and a mixture of technical Al2O3 (72% by mass) and quartzite sand (28% by mass) have been conducted. The melting trials were carried out in an electric-arc resistance furnace. After me[...]
7
100%
Materiały Ceramiczne
2009 T. 61, nr 4 269-272
PL Przeprowadzono badania, w których wykorzystano zgary, tj. stały odpad powstający w procesie otrzymywania lub recyklingu aluminium, jako jeden z podstawowych surowców do wytwarzania tworzywa o własnościach izolacyjno-egzotermicznych, stosowanego do ocieplania nadlewów przy odlewaniu żeliwa lub staliw[...]
EN In the conducted investigations, aluminium dross, i.e. solid waste formed in the production and recycling of aluminium, was used as one of the basic raw material to obtain a material characterised by insulating- and exothermic properties, applied to heat riser heads in the process of iron or steel c[...]
8
100%
Materiały Ceramiczne
2008 T. 60, nr 4 294-297
PL Wykonano wstępne próby preparowania grafitu, umożliwiające jego bezpośrednie wprowadzenie do składu betonu ogniotrwałego. Grafit zestalono w formie kruszyw zawierających wypełniacze tlenkowe, dodatek antyutleniacza i środka powierzchniowo czynnego oraz organiczne spoiwo termo- lub chemoutwardzalne. [...]
EN Preliminary trials of graphite preparation were conducted in order to directly introduce it in refractory castable composition. Graphite was solidified in a form of aggregates containing oxide fillers, antioxidant additive and surface-active agent as well as organic thermo- and chemo-setting binder.[...]
9
81%
Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych
2013 R. 6, nr 12 38--50
PL Przedstawiono wyniki badań niskocementowych betonów korundowych i tworzywa korundowego formowane po pracy w urządzeniach cieplnych przemysłu chemicznego i petrochemicznego. Próbki materiałów umieszczono w dopalaczu instalacji reformingu, w konwertorze instalacji półspalania i w kotle Clausa. Badania[...]
EN The results of investigations of high-alumina low-cement castables and highalumina bricks after working in thermal devices of chemical and petrochemical industry were presented. Samples were placed in afterburner in the reformer, in the converter for partial oxidation and in the Claus boiler. Resear[...]
10
81%
Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych
PL Prezentowany artykuł dotyczy opracowania materiału stosowanego do konstrukcji koryt i rynien spustowych wielkich pieców. W poprzednim etapie pracy badano wyniki przygotowania grafitu jako dodatku do mieszanek betonowych. Przedstawiono wyniki badań wpływu ogrzewania i zawartości dodatku specjalnie sp[...]
EN This study deals with the development of refractory used for the througts and runners of blast furnace. In the previous work, the preparation of graphite as addition to castable mixes was studied. This paper presents study on influence of thermal treatment and amount of specially crafted graphite ad[...]
11
81%
Archives of Foundry Engineering
EN In the conducted investigations, aluminium dross, i.e. solid waste formed in the production and recycling of aluminium, was used as one of the basic raw materials to obtain a material characterised by insulating and exothermic properties, applied to heat riser heads in the process of iron or steel c[...]
12
81%
Polish Journal of Chemistry
2008 Vol. 82, nr 6 1295-1298
13
81%
Polish Journal of Chemical Technology
EN Kinetic measurements of the process of sodium nitrite inversion were carried out. The effect of the temperature in the range 323 - 363K, HNO3 concentration in the range 6.3 - 220 g/dmexp.3, type of the barboting agent (air, nitrogen, oxygen) and its flow rate (wo = 7.4-104 and 7.4-10exp.3 m/s) on th[...]
14
81%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2000 Nr 6 12-15
PL Zastosowano sztuczną sieć neuronową do opisu danych kinetycznych procesu inwersji azotanu(III) sodu za pomocą kwasu azotowego(V). Potwierdzono użyteczność sztucznych sieci neuronowych do numerycznego opisu kinetyki złożonych procesów chemicznych. Słowa kluczowe: sztuczna sieć neuronowa, kinetyka che[...]
EN An artificial neural network was used for the description of kinetic data of sodium nitrite inversion by nitric acid. Usefulness of artificial neural networks for numerical description of complex chemical processes was confirmed.
15
81%
Archives of Foundry Engineering
EN Preliminary tests aimed at obtaining a cellular SiC/iron alloy composite with a spatial structure of mutually intersecting skeletons, using a porous ceramic preform have been conducted. The possibility of obtaining such a composite joint using a SiC material with an oxynitride bonding and grey cast [...]
16
81%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: The aim of this research is presented ceramic injection moulding process of alumina parts. Firstly alumina parts was performed by using binder system. The binder consisted of a mixture of a polypropylene (PP), paraffin wax (PW) and stearic acid (SA). Design/methodology/approach: The volume [...]
17
81%
Archives of Metallurgy and Materials
2019 Vol. 64, iss. 3 1145--1150
EN The present article describes selected aspects of investment casting technology for manufacturing of open-cell aluminium. The main focus is, among others, on the precursor thickening. Two groups of total 30 samples were produced, basing on open-cell polyurethane foam used as the precursor. Each of t[...]
18
81%
Materiały Ceramiczne
2011 T. 63, nr 2 355-360
PL Niniejsze opracowanie stanowi kontynuację badań związanych z wprowadzeniem grafitu i jego wpływem na własności betonu ogniotrwałego, stosowanego do wyłożenia koryt i rynien spustowych wielkich pieców. W I-szej części wygłoszonej na konferencji Polska Ceramika 2008, przedstawiono wyniki badań związan[...]
EN This study is a continuation of investigations on the graphite incorporation to castable refractory concretes used for linings of blast furnace troughs and the effects of graphite on properties of the castables. In the Part I, delivered at the Polska Ceramika 2008 Conference, the results of investig[...]
19
81%
Materiały Ceramiczne
2013 T. 65, nr 2 174--179
PL Przeprowadzono analizę charakterystyki zmian mikrostruktury korundowych materiałów ogniotrwałych: betonu oraz dwóch tworzyw wypalanych różniących się rodzajem kruszywa, pod wpływem warunków panujących wewnątrz reaktorów do produkcji gazu syntezowego, tj. temperatury 1400‒1700 oC, ciśnienia 3‒4 MPa i[...]
EN The characteristics of changes in the microstructure of refractory corundum materials under conditions existed inside reactors for synthesis gas production, i.e. the temperature range of 1400‒1700 C, the pressure of 3‒4 MPa and the H2-rich atmosphere have been analysed. Castable refractory and two [...]
20
81%
Materiały Ceramiczne
2013 T. 65, nr 4 406--411
PL Dodatek węgla do filtra ceramicznego do filtrowania ciekłego metalu ma za zadanie poprawić jego właściwości użytkowe, w tym właściwości mechaniczne oraz warunki przepływu metalu przez filtr. Użyte w badaniach prekursory węgla stanowić mogą dwa rodzaje materiałów: 1) ciekłe (pseudociekłe) materiały o[...]
EN The aim of the adding carbon to a ceramic filter for liquid metal filtration is to improve filter’s functional properties, including mechanical properties and conditions of the flowing metal through the filter. In the investigations two kinds of precursors were used: (i) liquid (pseudo-liquid) mater[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last