Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 15
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Przedstawiono wyniki analiz statystycznych zmienności obciążenia cieplnego dla wybranych odcinków sieci MPEC w Krakowie. Uśrednione do jednej godziny zapotrzebowanie na moc cieplną korelowano z podstawowymi parametrami meteorologicznymi oraz porą doby. Do badań wykorzystano dane z systemu monitoring[...]
EN The results of statistical analyses of requirement variability are presented, concerning thermal loads of selected sections of the Municipal Heat Distribution Network MPEC in Krakow. Average one--hour requirement value for the thermal power was correlated with the basic meteorological parameters and[...]
2
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2005 Nr 11 62-63
3
63%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2013 T. 44, nr 4 139-143
PL Omówiono podjęte badania dotyczące modelowania zapotrzebowania na moc cieplną w obrębie części dużego systemu ciepłowniczego. Wyniki pomiarów uzyskane z systemu monitoringu i metody statystyczne zostały użyte do analizy tej części obciążenia cieplnego, która jest niezależna od warunków pogodowy[...]
EN The present work undertakes a study dealing with modelling of heat power needs in the part of a large district heating system. Actual data from a monitoring system and statistic methods have been used for analysing the weather independent component of heat load related to hot tap-water consumption a[...]
4
63%
Instal
2008 nr 10 6-8
PL W pracy przedstawiono analizę wpływu czynników meteorologicznych na awaryjność sieci ciepłowniczej na przykładzie wybranej części miejskiego systemu ciepłowniczego MPEC Kraków, związanej z magistralą zachodnią. Badana sieć zasilająca odbiorców głównie w ciepło grzewcze (niewielki udział c.w.) pracow[...]
EN The paper describes research and results of investigation the correlation between failure frequency of district heating and dynamics of outdoor temperature changes. The calculation were done using measurements data collected in one of the part Krakow district heating system. Two-parameters method of[...]
5
63%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Przedstawiono analizę zmienności zapotrzebowania na moc cieplną dla jednej z magistral ciepłowniczych MPEC S.A. Kraków, pracującej głównie na potrzeby grzewcze, przy niewielkim udziale innych rodzajów potrzeb (do c.w., wentylacji, klimatyzacji i technologii). Zapotrzebowanie na moc cieplną analizow[...]
EN Changeability analysis of heating power requirements concerning one of district heating networks (MPEC S.A. in Kraków) is presented. The network is provided mainly for heating needs with little regard to other functions as hot water preparation, ventilation, air conditioning and technology. The requ[...]
6
63%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL W artykule zawarto próbę oceny tego, w jakim stopniu akumulacja ciepła w przegrodach obiektów ogrzewanych w procesie nieustalonego przenikania ciepła modyfikuje wpływ aktualnych czynników meteorologicznych na zapotrzebowanie na moc cieplną do ogrzewania. Poruszono też problem estymacji zależności [...]
EN The paper contains an attempt to assess the extent of modification resulting from heat accumulation in building barriers of heating objects during the process of transient heat penetration. The accumulation modifies the influence of existing meteorological factors on the requirements of thermal powe[...]
7
63%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL W pracy podjęto badania nad stopniem zmniejszenia strat ciepła budynku w wyniku zastosowania ogrzewania z przerwami oraz oceną możliwości zwiększania stopnia wykorzystania zysków wewnętrznych i od promieniowania słonecznego poprzez dobór przegród o odpowiedniej pojemności cieplnej. Szczególnie stara[...]
EN In paper has been taken research on possibility of heat loss reduction and increase of heat gain utilization in buildings with intermittent heating (cut-off mode). Calculation of seasonal heating requirements of building for chosen type of wall construction with application of specific data of solar[...]
8
63%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2015 T. 46, nr 6 207--211
PL Przedstawiono wyniki prognozowania zapotrzebowania na moc dla części systemu ciepłowniczego. Wykorzystano opracowaną przez Autorów wcześniej metodę estymacji wielkości zapotrzebowania na moc cieplną na podstawie parametrów klimatu zewnętrznego. Dla wybranej magistrali ciepłowniczej MPEC S.A. Kraków,[...]
EN The paper presents results of prediction of power demand for part of heating system using outdoor climate parameters. It was applied own Authors method for estimation district heating power load, based on outdoor climate parameters. For one, chosen main pipeline of the of Krakow district heating sys[...]
9
63%
Geomatics, Landmanagement and Landscape
2014 no. 1 19--33
EN The reduction of the disproportions between municipal infrastructure between rural and urban areas is one of crucial aspects of equalization of standards of life in mountainous area. Paper describes specific problems related to construction and operation of water supply and sewage systems in Polish [...]
10
63%
Rynek Instalacyjny
2003 Nr 7-8 57--62
PL Zmniejszenie zużycia energii na cele ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody, a także chęć zapewnienia korzystnych warunków środowiska wewnętrznego są powodem podejmowania wielu remontów i modernizacji w budynkach. Znaczna część tych modernizacji jest realizowana przez indywidualnych użytkowników[...]
11
63%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
2012 R. 109, z. 2-B 177--183
PL Artykuł prezentuje wyniki oceny charakterystyki energetycznej budynków o niskim zapotrzebowaniu na energię, które wykorzystują energie odnawialne (słoneczną i wiatrową) oraz kogenerację (micro-CHP). Głównym celem analiz była ocena korzyści i ograniczeń co do możliwości poprawy charakterystyki energe[...]
EN The paper presents results of evaluation of energy performance for low energy consuming dwellings and residential buildings, which apply renewable energy (solar and wind) and cogeneration units (micro-CHP). The main reason of analysis was to evaluate benefits and limitations of improvement of buildi[...]
12
51%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Na podstawie przeprowadzonej analizy przypadku ciężkiego zatrucia tlenkiem węgla z gazowego grzejnika wody w łazience budynku wielorodzinnego stwierdzono, że oprócz, nadmiernej szczelności pomieszczeń również niekorzystne usytuowanie wylotów kominów wentylacyjnych może być przyczyną istotnych zakłóc[...]
EN The excessive sealing of interiors and unsuitable location of a flue may involve considerable disturbances and unstable operation of the gravitational ventilation system. Wind activity may also cause much greater than admissible concentration of carbon monoxide in bathrooms. It was found on the basi[...]
13
51%
Czasopismo Techniczne. Środowisko
EN In this paper, the possibility of using the multicriterial analysis in choosing and estimation of a waste management system in a freely selected region, is presented. The performed solution should be a most profitable one in compromise sense in the following aspects: ecological, economical and socia[...]
14
51%
Czasopismo Techniczne. Środowisko
EN In this paper, the possibility of using the multicriterial analysis in choosing and estimation of a waste management system in a freely selected region, is presented. The performed solution should be a most profitable one in compromise sense in the following aspects: ecological, economical and socia[...]
15
51%
Przegląd Komunalny
2000 nr 7 52-54
PL Współzależność między ekonomią a ekologią istnieje od dawna. Rozwój gospodarczy, skala produkcji, coraz wyższa jakość życia i stosowane technologie powodują emisje do środowiska różnorodnych zanieczyszczeń. Pojemność środowiska warunkuje możliwość jego reprodukcji, ale nie zawsze jest możliwe poznan[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last