Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 59
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Polityka Energetyczna
2011 T. 14, z. 2 261-271
PL Podziemne zgazowanie węgla jest technologią posiadającą znaczące zalety z punktu widzenia ekonomicznego, bezpieczeństwa dostaw, możliwości wychwytywania i zagospodarowania dwutlenku węgla.W ostatnim okresie można zaobserwować szczególną aktywność naukowo-badawczą i technologiczną ukierunkowaną na wy[...]
EN Underground coal gasification is an exploitation technology for indigenous coal, which is ready for use, and has significant advantages in terms of economic aspects, security of supply, capture and storage of carbon dioxide. Recently we observe intensive research and technological activities aimed a[...]
2
100%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
PL W pracy scharakteryzowano metodykę modelowania procesu produkcyjnego podziemnej kopalni węgla kamiennego oraz związanych z nim strumieni wydatków i efektów finansowych opracowaną dla potrzeb analizy i oceny ekonomicznej efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych w aspekcie projektowania wielkości wyd[...]
EN In this paper, the methodology of modelling the production process of the underground hard coal mine together with the streams of financial outlays and benefits is characterised. The method was developed for the purpose of analysis and assessment of the economic efficiency of the investment works in[...]
3
100%
Przegląd Górniczy
2011 T. 67, nr 9 107--109
PL Wartykule przedstawiono charakterystykę instrumentów finansowych oferowanych na głównym, międzynarodowym rynku metali nieżelaznych – Londyńskiej Giełdzie Metali (LME). Instrumenty te mogą być wykorzystane jako narzędzia inżynierii finansowej. Mogą być stosowane przez inwestorów w celu zawierania t[...]
EN The paper is aimed at the characteristics of financial instruments offered on the main international non-ferrous market – the London Metal Exchange (LME). These instruments can be used as the tools of financial engineering for hedging, arbitrage and speculation. Futures and options contracts enter[...]
4
100%
Przegląd Górniczy
2011 T. 67, nr 9 110--112
PL Artykuł ma na celu wskazanie na możliwości wykorzystania baz wiedzy dla potrzeb zarządzania i inżynierii produkcji w przedsiębiorstwie górniczym, ze szczególnym uwzględnieniem wspomagania procesu planowania robót przygotowawczych i eksploatacyjnych. Przytoczono współczesne definicje [...]
EN The article indicates the possibilities of the use of knowledge bases for management and industrial engineering in the min- ing company with a special attention paid to supporting the process of planning development and mining works. Modern definitions of management and industrial engineering are [...]
5
100%
Wiadomości Górnicze
2011 R. 62, nr 11 614-617
PL W artykule w ogólnym zarysie nawiązano do problematyki wykorzystania instrumentów pochodnych do potrzeb formułowania strategii zabezpieczających wynik finansowy przedsiębiorstwa górniczego. Problematyka ta nabiera szczególnego znaczenia w sytuacji postępującej prywatyzacji polskich przedsiębiorstw g[...]
EN The article refers in general terms to the issues of using derivative instruments for the needs of formulation of a strategy hedging the financial results of a mining company. The issues become of particular importance in a situation of a progressive privatization of the Polish mining companies. One[...]
6
100%
Przegląd Górniczy
7
100%
Wiadomości Górnicze
1998 nr 1 2-6
PL W artykule przedstawiono syntetyczne informacje, charakteryzujące prze-stanki prywatyzacji brytyjskiego górnictwa węglowego, na tle krótkiego rysu historycznego. Scharakteryzowano działania, które podjęto w ramach prywaty-zacji, a także przytoczono wybrane rezultaty działalności brytyjskich spółek w[...]
EN The article presents a concise information characterising the aspects of British Coal industry privatisation against the historical background of the process. It cha-racterises the activities undertaken within the privatisation programme and shows the selected results of activity of the British coal[...]
8
100%
Logistics and Transport
EN Transportation is essential for the functioning of the economy since mobility greatly supports growth and job creation. The transport sector in the EU employs about 10 million people and provides approximately 5% of the GDP. The efficiency of the transport systems is a prerequisite for competitivene[...]
9
100%
Logistics and Transport
EN It is possible for a man to educate himself without any help or support from others. In fact, when we learn the art of self-education (learning how to learn versus how to be taught) we will find, if not create, opportunity to find success beyond our wildest dreams. Self-educated people are not depen[...]
10
100%
Wiadomości Górnicze
2014 R. 65, nr 1 47--52
PL Artykuł dotyczy problematyki szacowania obniżonych cen zbytu węgla w przypadkach, kiedy przedsiębiorstwo górnicze nie może zapewnić ilościowego progu rentowności w podstawowej sprzedaży, a dodatkowa sprzedaż po obniżonych cenach jest możliwa. Jeśli zdolności wydobywcze umożliwiają dodatkową sprzedaż[...]
EN The article deals with the issue of estimating the coal sale reduced prices in cases where a mining company can not provide a quantitative threshold of profitability in the core sales, and additional sales at reduced prices is possible. Provided the production capacity enables additional sales it ma[...]
11
100%
Polityka Energetyczna
PL Podziemne zgazowanie węgla posiada niewątpliwe zalety w porównaniu z pozyskiwaniem węgla tradycyjnymi metodami górniczymi. Na świecie prowadzone są liczne badania, testy i próby implementacji odpowiednich instalacji do podziemnego zgazowania węgla. Dotycząca tego bibliografia poszerza się ostatnio w[...]
EN Underground coal gasification has significant advantages in comparison with traditional hard coal mining. Widely in the world there are conducted investigations, tests and attempts to implement installations for underground coal gasification. Recently, literature connected with the underground coal [...]
12
100%
Przegląd Górniczy
2013 T. 69, nr 9 110--113
PL W pracy podjęto próbę oceny wpływu ograniczenia stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnej technicznych środków produkcji w ścianach wydobywczych na jednostkowy koszt własny produkcji i sprzedaży węgla. Przyjęto określony model obliczeniowy oraz dwa scenariusze badawcze różniące się założonym stop[...]
EN This paper presents an attempt to assess the impact of limiting the capacity utilization of the technical means of production in working faces on the cost of manufacture per unit and sales of coal. A calculation model as well as two different research scenarios which differ in the assumed level of p[...]
13
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2016 z. 99 275--285
PL W niniejszej pracy przedstawiono wybrane rezultaty badań analitycznych nad oceną możliwości obniżania jednostkowego kosztu produkcji w przedsiębiorstwie górniczym poprzez wydłużenie czasu pracy zakładu górniczego z uwzględnieniem stopnia wykorzystania jego zdolności produkcyjnej. Analizie poddano dw[...]
EN Selected results of research on evaluation of possibilities to reduce the unit cost of production in a mining company are presented. Two variants of annual working time of a mine are taken into account. The first variant refers to five days working time a week, the second one refers to six days work[...]
14
100%
Przegląd Górniczy
2016 T. 72, nr 8 55--58
PL W pracy przedstawiono wybrane rezultaty badań analitycznych nad możliwościami obniżania jednostkowego kosztu produkcji zakładu górniczego z uwzględnieniem klasycznego podziału kosztów produkcji na stałe i zmienne. Określono nadwyżkę jednostkowego kosztu produkcji jako funkcję stopnia wykorzystania z[...]
EN Selected results of analytical research on the possibilities of reducing the unit cost of mine production according to the classic cost division into fixed and variable are presented. A surplus of the unit cost of production as a function of degree of the mine capacity utilization and fixed cost rel[...]
15
100%
Przegląd Górniczy
2017 T. 73, nr 1 98--103
PL W artykule zamieszczono odpowiedź na polemikę pana profesora Andrzeja Lisowskiego, która dotyczy jakościowej charakterystyki wkładu Katedry Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle AGH do dydaktyki i badań naukowych w zakresie zarządzania. Ustosunkowano się również do poglądów pana profesora Lisowskiego [...]
16
100%
Przegląd Górniczy
17
100%
Inżynieria Mineralna
2016 R. 17, nr 2 145--152
PL W artykule przedstawiono wybrane rezultaty badań analitycznych nad możliwymi kierunkami redukcji jednostkowego kosztu produkcji w przedsiębiorstwie górniczym. Głównym składnikiem mającym istotny wpływ na kształtowanie się jednostkowego kosztu produkcji jest jednostkowy koszt stały, który przedstawio[...]
EN Selected results of analytical studies on the possible ways of reduction of the unit cost of production for the mining company are presented. The main element that has an essential influence on the trend of the unit cost of production is the fixed unit cost presented as a function of two indices: w1[...]
18
100%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
2004 T. 20, z. 3 101-110
PL Zmiany restruktuzacyjne, zaobserwowane w polskim górnictwie węgla kamiennego w okresie transformacji gospodarczej wpływają w sposób istotny na proces projektowania robót górniczych w kopalniach węgla kamiennego. Systematyczny rozwój techniki komputerowej stwarza nowe możliwości obliczeniowe w zakres[...]
EN Restructuring changes taking in the Polish hard coal mining sector during the period of transition essentially affect the process of hard coal mine planning. Systematic progress of computer technique creates new calculating possibilities based on greater than before quantity of data and input inform[...]
19
100%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
2018 T. 34, z. 3 119--134
PL Celem artykułu jest przedstawienie wybranych rezultatów badań analitycznych dotyczących możliwych kierunków zmniejszania kosztów jednostkowych w przedsiębiorstwie górniczym wraz z prezentacją wyników praktycznych obliczeń. Badania podkreślają rolę stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnej prowadz[...]
EN The aim of the article is to present the selected results of analytical investigations concerning possible directions of reducing the unit production costs in the mining company together with some results of practical calculations. The investigations emphasize the role of the rate of utilising the p[...]
20
100%
Przegląd Górniczy
PL W artykule przedstawiono zasady zawierania transakcji inwestycyjnych i zabezpieczających w handlu węglem kamiennym na przykładzie kontraktów futures notowanych na giełdzie NYMEX. Przytoczono również rezultaty transakcji inwestycyjnych i zabezpieczających na prostych przykładach.
EN The principles of investment and protecting transactions contracting in the hard coal trade on example of contracts quoted on stock exchange NYMEX are presented. Also results of investment and protecting transactions are quoted on simple examples.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last