Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 109
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL Artykuł dotyczy polsko-niemieckiej współpracy w zakresie bezpieczeństwa w regionie Morza Bałtyckiego w latach 1990 - 2004. Po zjednoczeniu Niemiec współpraca ta była stopniowo i z sukcesem rozwijana przez siły zbrojne obu państw w wymiarze dwu- i wielostronnym. Przyczyniało się to do pogłębiania kli[...]
EN The paper presents Polish-Germany security cooperation in the Baltic region within the period 1990 - 2004. When the Germany reunified, the character of the military cooperation between Poland and Germany was bilateral and multilateral. Such cooperation was supported by numerals elements i.e. :"the w[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2004 z. 23 395-400
PL Celem badań opisanych w artykule było wyznaczenie empirycznego modelu odkształceń termicznych szlifierki, który pozwalałby na korekcję położenia ściernicy względem przedmiotu obrabianego. Identyfikowany był model opisany siecią neuronową ze wsteczną propagacją błędu. Wejścia do sieci stanowiły warto[...]
EN The research presented in the paper aimed at determination of an empirical model of thermal deformation of grinding machine tool. It was assumed that such model should allow correcting grinding wheel position in relation to machined work-piece. The considered model was based on Feed Forward Back Pro[...]
3
100%
Napędy i Sterowanie
PL Technika przetwarzania częstotliwości pozwala na efektywne zasilanie budynków. Regulacja obrotów pomp i wentylatorów obniża koszty i zapotrzebowanie na energię.
4
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Śląska
2003 z. 142 1-231
PL Przedmiotem pracy jest zagadnienie wspomagania projektowania układów diagnostycznych obrabiarki i procesu skrawania. Dyskusja przeprowadzona w początkowej części pracy uzasadniła konieczność wspomagania projektowania układów diagnostycznych, co stanowiło o celowości i ukierunkowaniu podjętych badań.[...]
EN The subject of this work is related to aiding of machine tool and cutting process diagnostic system design. The discussion conducted in the first part of the dissertation justified necessity for aiding design of such systems. This justification depicted the aim and direction of the research to condu[...]
5
100%
Prace Naukowe Katedry Budowy Maszyn / Politechnika Śląska
2003 nr 1 37-54
PL W artykule podjęto próbę charakterystyki zmian (ewolucji) podejść do diagnozowania obrabiarki i procesu skrawania jakie zauważyć można w dwóch ostatnich dekadach. Przyczynkiem podjęcia takiej próby jest nie w pełni zadowalający stan rozwoju układów diagnostycznych. Przeprowadzona w artykule charakte[...]
EN The aim of the paper is to characterise changes in approaches to the machine tool and cutting process diagnostics within last two decades. The presented discussion can be divided into two parts. In the first part a literature review is conducted. Mainly, diversity of measured signals and signal proc[...]
6
100%
Inżynieria Maszyn
PL W artykule scharakteryzowano badania koncentrujące się na zagadnieniu wspomagania projektowania układów diagnostycznych obrabiarki i procesu skrawania. W pierwszej części artykułu przedstawiono koncepcję Inteligentnego Układu Diagnostycznego oraz implementację tej koncepcji w postaci Inteligentnego [...]
EN The paper presents characteristics of the research aimed at aiding design of machine tool and cutting process diagnostic systems. Namely, the research aimed at development of a tool - Intelligent Diagnostic System Designer (IDSD) - that would provide facilities to minimise time (cost), which a desig[...]
7
100%
Zeszyty Naukowe AON
1998 nr 2(31) 138-144
EN Defence budget is one of the state budget components. Financial resources are included in the resources of state economic-defence potential. The basic division of the state budget and expenditures on national defence have been described. The distribution of defence expenditures in the framework of t[...]
8
100%
Napędy i Sterowanie
2017 R. 19, nr 2 24--27
PL Przetwornice częstotliwości prądu przemiennego są obecnie powszechnie stosowane w aplikacjach HVAC/R do regulacji wydajności sprężarek, wentylatorów i pomp. Głównym powodem zastosowania przetwornic częstotliwości jest płynna regulacja wydajności tych urządzeń w szerokim zakresie. Dzięki regulacji pr[...]
9
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 1269-1273
PL W pracy przedstawiony został projekt urządzenia sortującego obiekty na podstawie ich kształtu. Proces sortowania odbywa się z wykorzystaniem wybranych transformacji całkowych, tutaj z wykorzystaniem transformacji Fouriera. Urządzenie sterowane jest z wykorzystaniem systemu ekspertowego.
EN There is presented object sorting system in the paper. System is working on the base of shapes recognition. Sorting process is taking place with use of integral transformations, here with help of Fourier transforms. The device is controlled with help of expert system.
10
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2017 nr 4 76--80
PL Przetwornice częstotliwości prądu przemiennego są obecnie powszechnie stosowane w aplikacjach HVAC/R do regulacji wydajności sprężarek, wentylatorów i pomp. Gtównym powodem zastosowania przetwornic częstotliwości, jest ptynna regulacja tych urządzeń przez zmianę prędkości obrotowej w szerokim zakres[...]
11
100%
Zeszyty Naukowe AON
1998 nr 4(33) 88-95
PL Currently, in the market economy conditions, the need for analytic information will grow constantly. Thus, economic analysis becomes a basic management tool. The economic analysis has been presented in the article in two dimensions. One of them is a theoretical outline of this theory, the other one [...]
12
100%
Inżynieria Maszyn
2018 R. 23, z. 1 97--110
PL W artykule przedstawiono wybrane koncepcje oraz praktyczne zastosowania sztucznej inteligencji w diagnostyce obrabiarek i procesu skrawania. Artykuł ma charakter przeglądowy i odwołuje się głównie do badań realizowanych w Katedrze Budowy Maszyn Politechniki Śląskiej. Opisy koncepcji i zastosowań pop[...]
EN The paper presents selected concepts and practical implementation of artificial intelligence for machine tool and cutting process diagnostics. The paper reflects the review of main directions of research conducted in Department of Machine Technology at Silesian Technical University. The description [...]
13
100%
Prace Naukowe Katedry Budowy Maszyn / Politechnika Śląska
2009 nr 1 29-38
PL Celem artykułu jest przedstawienie charakterystyki prac i badań prowadzonych w ramach projektu Zintegrowany System do Badań Obrabiarek w Warunkach Przemysłowych. Opisy skoncentrowano głównie na idei projektu oraz zadaniach przewidzianych do realizacji lub zadaniach już zrealizowanych. Przedstawiono [...]
EN The paper presents a general characteristics of research conducted within the project Integrated System for Machinę Tool Measurements in Industrial Conditions. The description depicted in the paper focuses on the main idea of the project. Next, the main tasks to be solved within the project are disc[...]
14
63%
Prace Naukowe Katedry Budowy Maszyn / Politechnika Śląska
2012 nr 1 99--118
PL W artykule przedstawiono zastosowanie systemu MSC ADAMS w modelowaniu obrabiarek w konwencji metody sztywnych elementów skończonych (SES). Przedmiotem badań jest tokarka karuzelowa KCI 210/280 NM, dla której badano wskaźniki sztywności statycznej w zależności od siły obciążającej wzdłuż osi x oraz y[...]
EN This article presents application of MSC ADAMS system for modeling machine tools with rigid finite element method (RFEM). The object of the research is vertical lathe KCI 210/280 NM, for which static stiffness factors were calculated based on load in x and y axis. The paper presents basics of method[...]
15
63%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
1999 z. 9 129-134
PL W referacie przedstawiono w ujęciu mechatronicznym metodykę badań eksperymentalnych umożliwiającą identyfikację drgań przesuwnych zespołów obrabiarek sterowanych numerycznie wywołanych niekorzystnym splotem okoliczności mechanicznych i elektronicznych.
EN The paper presents a method of experimental investigation which enables identification of the vibration of the slidable units of numerical controlled machine tools. Both, electrical and mechanical units are analysed as a reason of vibration increase.
16
63%
Prace Naukowe Katedry Budowy Maszyn / Politechnika Śląska
2011 nr 2 147-162
PL Artykuł przedstawia opis oraz porównanie wyników optymalizacji uzyskanych po zastosowaniu różnych metod optymalizacji dostępnych w programie ANSYS Workbench. Celem badań była próba znalezienia najskuteczniejszej metody do optymalizacji wstępnej, a także sformułowanie zaleceń pomocnych podczas dokony[...]
EN The article presents a description and comparison of results obtained after optimization using different optimization methods available in ANSYS Workbench software. The aim of this study was an attempt to find most effective method for initial optimization and formulate recommendations useful for fi[...]
17
63%
Prace Naukowe Katedry Budowy Maszyn / Politechnika Śląska
2010 nr 1 143-156
PL Ogólnym celem przedstawionych badań była identyfikacja wielkości wpływających na dokładność pomiarów temperatury realizowanych z zastosowaniem kamery termowizyjnej VIGOcam v50. W pierwszym kroku badań analizowano wartości współczynnika emisyjności elementów o zasadniczo zróżnicowanej warstwie wierzc[...]
EN Identification of quantities and phenomena affecting temperature measurements with thermo camera was the main goal of the research presented in the paper. Analysis of emissivity factors of elements with varying surface quality was the first step of the research. Then, discussion of influence of dete[...]
18
63%
Prace Naukowe Katedry Budowy Maszyn / Politechnika Śląska
2010 nr 1 313-322
PL W pracy przedstawiono opracowanie wirtualnego modelu tokarki TUD50. W programie CATIA zamodelowane zostały poszczególne podzespoły obrabiarki wzajemnie współpracujące ze sobą. Wykonane zostały symulacje możliwych do realizacji ruchów wykonywanych przez obrabiarkę, a także symulacje procesów relizowa[...]
EN The publication includes the description of a virtual model of the latheTUD50. Particular sub-assemblies of the lathe were modeled in CATIA. The movements of lathe components and the typical operation, which will be done on lathe as: turning, drilling, threading were simulated with CATIA moduls - DM[...]
19
63%
Prace Naukowe Katedry Budowy Maszyn / Politechnika Śląska
2010 nr 1 93-108
PL Ogólnym celem przedstawionych w artykule badań było przeprowadzenie prób zastosowania sztucznych systemów immunologicznych do optymalizacji wybranej funkcji wielomodalnej. Rozpatrywano algorytmy CLONALG i opt-aiNET. Testy skoncentrowano na określeniu wpływu wartości parametrów algorytmów na szybkość[...]
EN The paper shows the results of research on application of artificial immune systems for optimization of multimodal function. The two algorithms have been tested, namely CLONALG algorithm and opt-aiNET algorithm. The tests were focused on determination of influence of algorithm parameters on effectiv[...]
20
63%
Inżynieria Maszyn
PL Wraz ze wzrostem poziomu życia i rozwojem techniki, ilości powstających odpadów systematycznie rosną i niejednokrotnie na niekorzyść dla środowiska zmienia się ich struktura. Koncepcja wykorzystania wysokociśnieniowej techniki hydrostrumieniowej w procesie utylizacji odpadów komunalnych powstała w c[...]
EN Intensive increase of our life standard and technique development involves systematic increase of waste generation but their structure is changing causing dangerous environmental situation. In order to increase the efficiency of traditional waste utilization methods, a new conception of high-pressur[...]
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last