Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 14
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Instal
2013 nr 10 66--71
PL Podsumowano wyniki badań struktury żeliwa sferoidalnego oraz grubości i składu zewnętrznych powłok ochronnych przewodów wodociągowych. Zwrócono uwagę na fakt fabrycznego nakładania cynku na zgorzelinę z tlenku żelaza, powstałą w czasie stygnięcia rur po procesie wyżarzania. W rurach fabrycznie nowyc[...]
EN Results of testing ductile iron structures, thickness and content of outside pipes protecting layers have been summarized. It has been noted, that the factory zinc coating is sprayed directly on corrosion products, resulting from the process of pipes cooling after annealing. Two different layers of [...]
2
100%
Instal
2012 nr 7/8 63-66
PL Rury z żeliwa sferoidalnego nowej generacji stosowane są w wodociągach od lat 90-tych i w zasadzie nie zanotowano awarii związanych z ich degradacją, do czego przyczyniło się jednocześnie poprawienie systemu połączeń rur. Świadczy to o tym, że gdyby nie zaniedbania w czasie budowy, jak np. uszkodzen[...]
EN The new-generation of ductile iron pipes are used in water supply from the 90s and basically there were no failures associated with their degradation, which was driven at the same time by the improved system of pipe joints. This shows that, if there was no negligence during the construction works, s[...]
3
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2012 Nr 5 206-211
PL Zabezpieczenie zewnętrzne rur żeliwnych zakopywanych do gruntu stanowi powłoka cynkowa lub cynkowo-glinowa, często z warstwą wykończeniową z epoksydu. Za pomocą skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM) dokonano oceny jakości zewnętrznych powłok ochronnych w przewodach żeliwnych DN150 i DN200 dosta[...]
EN A corrosion resistance of buried ductile iron pipes increases by using external coatings of zinc or zinc--aluminium, covered often by an epoxide finishing layer. A quality of protective coatings applied on ductile iron pipes DN150 and DN200 delivered for testing by the municipal water supply company[...]
4
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2012 Nr 4 154-159
PL Opisano ogólnie zasadę działania skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM). Przedstawiono zastosowania SEM do badania struktury i składu chemicznego powłok chroniących elementy wodociągów żeliwnych przed korozyjnym działaniem środowiska. W szczególności scharakteryzowano strukturę żeliwa sferoidal[...]
EN The general principles of scanning electron microscopy (SEM) have been described. The applications of SEM in studies of the structural and chemical composition of protective coatings on ductile iron water pipes have been presented. In particular, the microstructures of ductile iron, of mortar lining[...]
5
100%
Technologia Wody
2012 Nr 6 (20) 28-30
PL W ostatnie dekadzie nasiliła się liczba przypadków gwałtownej korozji rur stalowych instalacji ciepłej wody. Jeden z typowych przypadków został tutaj opisany. Okazało się, że rura była ocynkowana i występował cienki nalot produktów korozji na powierzchni stali. Natomiast przecieki występowały przez [...]
EN During the last decade, the number of cases of rapid corrosion in steel pipe hot-water systems has increased. A typical case of such corrosion has been described in this report. The carbon-steel pipe had been hot-dipped galvanized. A thin coating od corrosion products develloped on the steel pipe su[...]
6
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2017 Nr 9 360--362
PL Pomimo faktu, że mikroskop elektronowy jest powszechnie stosowanym narzędziem w inżynierii materiałowej i że koszty budowy uzbrojenia podziemnego są znaczne, przedsiębiorstwa wodociągowe w Polsce nie wykorzystują tej metody badawczej do oceny wyrobów różnych producentów przewodów żeliwnych i stalowy[...]
EN In spite of the facts, that scanning electron microscopy (SEM) is a commonly used tool in materials engineering and the underground infrastructure is expensive, the waterworks companies in Poland do not apply this method to evaluate ductile iron and steel pipes quality. For a few years, the Water Su[...]
7
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2017 Nr 12 484--486
PL Od kilku lat skaningowa mikroskopia elektronowa (SEM) wraz ze spektrometrią dyspersji energii promieniowania rentgenowskiego (EDS) zaczęły być stosowane w Polsce do oceny przewodów wodociągowych z żeliwa sferoidalnego oraz ze stali. Metody SEM/EDS są od dawna używane w inżynierii materiałowej, ale s[...]
EN Since a few years, scanning electron microscopy (SEM) with an energy dispersive X-ray spectrometer (EDS) started to be applied in Poland for testing of drinking water ductile iron or steel pipes. The methods of SEM/EDS testing are commonly used in material engineering, but sanitary engineers usually[...]
8
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2018 Nr 9 334--338
PL Badania jakości przewodów żeliwnych dostarczanych na duże place budowy są istotne z uwagi na ich trwałość i funkcjonalność. Jednakże interpretacja tych badań nastręcza trudności. Dlatego w artykule omówiono doświadczenia autorów w zakresie trudności w interpretacji zdjęć pęknięć pomiędzy warstewkami[...]
EN The quality tests of ductile iron pipes delivered to large construction sites are important for the pipes durability and functionality. However, the interpretation of those tests is found to be difficult. In a present paper, the authors' experience in the interpreting of crack pictures between the l[...]
9
100%
Rynek Instalacyjny
2017 Nr 12 62--65
PL W artykule wymieniono i pokrótce opisano ograniczenia w stosowaniu skaningowej mikroskopii elektronowej do sprawdzania wymagań stawianych przewodom żeliwnym przez normę PN‑EN 545:2010. Tekst został zilustrowany zdjęciami ze skaningowego mikroskopu elektronowego Hitachi S-3400.
EN Some limitations of scanning microscope technology applying for testing the requirements of the standard PN EN 545:2010 have been listed and briefly discussed. The text has been illustrated by some images from a scanning microscope Hitachi S-3400.
10
80%
Rynek Instalacyjny
2014 Nr 11 74--77
PL W artykule przedstawiono dotychczasowe doświadczenia z zastosowania mikroskopii elektronowej oraz fluorescencji rentgenowskiej do badania struktury żeliwa sferoidalnego, z którego wykonano rury, oraz wewnętrznej i zewnętrznych warstw ochronnych przed korozją. Badania wykazały, że powszechne niespraw[...]
EN Three years’ experience of using scanning electron microscopy and roentgen fluorescence to investigate structure of ductile iron probes collected from drinking water pipes has been briefly summarized. Inside and outside protective layers have been also investigated. According to the bank of data col[...]
11
80%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL Cementowanie żeliwnych przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych jest standardowym zabiegiem stosowanym w celu zapewnienia wewnętrznej ochrony przewodów przed korozją. W celu ograniczenia stopnia ługowania zanieczyszczeń z wykładziny do wody szczególne ważne jest, aby powłoka zachowywała się neutral[...]
EN Cementation of iron water and sewage pipes is a standard procedure that is used to ensure internal protection against corrosion. In order to reduce leaching of chemical elements from coating to water, the neutral impact of cement coating on the water is of major importance. In the present study, the[...]
12
80%
Czasopismo Techniczne. Chemia
PL Obserwacje mikrostruktury litych próbek przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM) z możliwością wykonania lokalnego pomiaru składu chemicznego w bardzo małym obszarze, to klasyczny przykład zastosowania spektroskopii dyspersji energii (EDS). Pomiar wykonywany jest na dowolnej próbce st[...]
EN A classic example of the application of electron-dispersive spectroscopy (EDS) is the observation of the microstructure of solid samples using scanning electron microscope (SEM). This provides the possibility of taking measurements of chemical composition in very small areas. Measurements can be per[...]
13
80%
Czasopismo Techniczne. Środowisko
PL Przedstawiono przykłady wykorzystania skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM) do badań materii organicznej w warunkach zmiennej próżni (VP). Próbkami były organizmy rozwijające się w wodzie (np. Chironomidae), niesione przez wodę/ścieki (np. Protozoa, Amoebozoa), zasiedlające zbiorniki (np. Alga[...]
EN Examples of the use of a scanning electron microscope (SEM) to study organic matter in variable vacuum (VP) were presented. The organisms growing in water (e.g. Chironomidae), carried by water/wastewater (e.g. Protozoa, Amoebozoa) or inhabiting reservoirs (e.g. Algae), were investigated. The results[...]
14
61%
Archives of Metallurgy and Materials
EN To obtain anti-corrosive thermo-diffusion zinc coatings, the authors use highly effective zinc saturating mixtures. This technology makes it possible to obtain coatings with a high zinc content in the δ-phase as well as a zinc-rich phase of FeZn13 (ζ-phase) on the coating surface. As a re[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last