Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 43
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Wodociągi - Kanalizacja
2012 nr 12 38-40
2
100%
Wodociągi - Kanalizacja
2006 nr 7-8 36-39
3
100%
Przegląd Komunalny
2000 nr 3 84-90
PL Monitorowanie obiektów i procesów wynika z potrzeby i konieczności znajomości zachowania się procesu dla celów podejmowania racjonalnych i optymalnych decyzji w zakresie prowadzenia procesu lub odnośnie do sposobu wykorzystania obiektu.
4
100%
Instal
2014 nr 9 56--60
PL W referacie przedstawiono charakterystykę systemu sterowania złożonych obiektów wodociągowych na przykładzie ujęcia wody pracującego na zasadzie sztucznej infiltracji. Wskazano na szczególne uwarunkowania procesów infiltracji i ich nieokreśloność, które powodują konieczność syntezy algorytmów w waru[...]
EN In the paper there are presented the characteristics of control system of complex objects on example of water intake working on the principle of artificial infiltration. There are pointed particular circumstances of infiltration processes and their uncertainty, which cause the necessity of algorithm[...]
5
100%
Zeszyty Naukowe Ruchu Studenckiego
2014 Nr 1 21--26
PL Artykuł prezentuje treści dotyczące ludzkich umotywowań dokonywania przestępstwa zabójstwa. Ukazano w nim postać seryjnego mordercy i scharakteryzowano jego typowy model na podstawie dostępnych badań naukowych. Została także przedstawiona typologia sprawców zabójstw ze względu na sposób organizacji [...]
EN The paper presents information about human motivation during the process of killing other people. The author tries to show a personality of serial killer, the taxonomy of killers.
6
63%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2009 Nr 6 11-15
EN In this report, the problems involved in choosing software to model water pipelines and sewage networks are described. The report presents AHP (Analytic Hierarchy Process) as a methodology (one of several, multicriteria optimisation methods) used to support the decision-making process. In this paper[...]
7
63%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2012 Nr 4 160-164
PL Modele symulacyjne systemów dystrybucji wody coraz częściej stosowane są w procesie podejmowania decyzji oraz planowania. Ich pełny potencjał nie jest wykorzystany, bowiem w większości przypadków modele te są kalibrowane przy użyciu danych historycznych, które nie odzwierciedlają warunków operacyjny[...]
EN Simulation models of water supply systems are often applied to decision and planning processes. In most cases models are not ulitized to their full extent, the reason being historic data used for modeling (...). This paper presents a review of validation methods and proposed consistency intervals ad[...]
8
63%
Rynek Energii
2011 Nr 6 117-123
PL W artykule przedstawiono wyniki badań, których celem było opracowanie inteligentnego systemu sterowania układem klimatyzacyjnym. Zaproponowano podejście, w którym do sterowania wykorzystywane są algorytmy predykcyjne. Do syntezy algorytmów predykcyjnych wykorzystano modelowanie rozmyte. Porównano ja[...]
EN The article presents the results of research to develop an intelligent control air-conditioning system. Predictive algorithms are used to control. Fuzzy modelling was used for the synthesis of predictive algo-rithms. In the paper the quality control for the classic controllers and the predictive FD[...]
9
63%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2013 Nr 9 359--363
PL Współczesne akty terroru skierowane w obiekty użyteczności publicznej coraz częściej planowane są przy użyciu najnowocześniejszych osiągnięć techniki. Aby reakcja na nie była adekwatna i przeciwdziałanie skuteczne, konieczny jest rozwój narzędzi informatycznych, które z podobną precyzją wspomagać bę[...]
EN Contemporary acts of terror aimed at public utilities, is becoming increasingly severe; as they are utilizing and advancing modem technologies in their planning. In order for action and counteraction to be efficient, IT tools to assess the risk of the given threats, designed at the same technologica[...]
10
63%
Rynek Energii
2013 Nr 1 43--49
PL W pracy dokonano przeglądu dotyczącego standaryzacji systemów pomiarowych w energetyce. Omówiono stan zaawansowania prac nad koncepcją inteligentnych pomiarów i scharakteryzowano poszczególne ich etapy. Omówiono wiodące rozwiązania, spotykane głównie w systemach energetycznych w aspekcie postępów w [...]
EN A review of the standarization solutions in the metering systems was made in the paper. A development level of the tasks connected with a concept of smart metering was analyzed and its particular steps was characterized. There are described the leading solutions taking into account the implementatio[...]
11
63%
Instal
2011 nr 10 71-76
PL W referacie zaprezentowano nowe rozwiązania czujników do pomiarów różnych wielkości fizykochemicznych. Uwarunkowania technologiczne procesów uzdatniania wymagają pomiarów wielu wielkości w sposób ciągły, warunkujący efektywne sterowanie procesami. Przedstawiono rozwiązania ciągłych pomiarów mętności[...]
EN In the paper there are presented new solutions of sensors for various physical and chemical magnitudes’ measurement. Technological requirements for water treatment processes demand continuous measurement of many magnitudes for effective processes’ control. There are shown solutions for continuous me[...]
12
63%
Rynek Energii
2010 nr 2 72-79
PL W pracy dokonano przeglądu rozwiązań w zakresie transmisji danych w bezprzewodowych sieciach pomiarowych. Omówiono wymagania stawiane tego typu rozwiązaniom zarówno pod względem sposobu transmisji jak i jej jakości. Scharakteryzowano tryby pracy węzłów sieci pełniących różne funkcje pomiarowe, trans[...]
EN In the paper there are reviewed the solutions within the field of data transmission in wireless measurement networks. There are also developed the requirements set for this kind of solutions, taking into account the way of transmission and its quality. There are characterized the working modes of ne[...]
13
63%
Rynek Energii
2010 nr 3 137-142
PL W pracy przedstawiono wyniki badań komputerowego systemu sterowania laboratoryjnym układem grzewczo - klimatyzacyjnym. Zaprezentowano wyniki poszukiwań metod poprawy jakości regulacji i optymalizacji zużycia energii przez modyfikacje znanych i stosowanych rozwiązań bazujących na algorytmach klasyczn[...]
EN The paper presents the results of research on the laboratory heating and air conditioning intelligent computer control system development. We present the method for improving the quality of control and optimization of energy consumption obtained due to the modifications of well-known applied solut[...]
14
63%
Rynek Energii
2009 nr 5 22-31
PL Przedstawiono koncepcje rozwiązań nowoczesnych systemów monitorowania zużycia mediów w budynkach i wskazano na ich możliwe kierunki rozwoju. Dokonano reprezentatywnego przeglądu urządzeń do pomiaru zużycia energii elektrycznej, wody, gazu i ciepła ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań umożliwiając[...]
EN In the paper there are presented concepts of solutions for modern monitoring systems of utilities consumption in buildings together with their possible development directions in the future. Moreover, the paper shows the representative checkup results of electric power, water, gas and heat consumptio[...]
15
63%
Wodociągi - Kanalizacja
2010 nr 7-8 42-47
16
63%
Przegląd Komunalny
2002 nr 5 92-98
PL Technologia Wody i Ścieków jako współczesna dyscyplina nauki spełnia swoje cywilizacyjne zadania w zakresie nauki i edukacji oraz upowszechniania nowych standardów jakości życia, produkcji i kultury. Nowe problemy badawcze są związane z kompleksowym systemem środowiska wodnego i jego ochroną, ze zło[...]
17
63%
Przegląd Komunalny
1999 nr 11 100-105
PL Do najbardziej spektakularnych zmian jakie zaznaczyły się po II wojnie światowej w rozwoju współczesnej cywilizacji zalicza się rosnącą rolę i wpływ Inżynierii Środowiska jako interdyscypliny próbującej ustabilizować, czy też jak wolą niektórzy zoptymalizować rozwój gospodarczy świata. Pojęcie rozwo[...]
18
63%
Przegląd Komunalny
1999 nr 7-8 77-80
PL Technologia zakładów uzdatniania wody ujmowanej z jezior posiada swoją specyfikę wynikającą zarówno ze składu fizyczno-chemicznego, bakteriologicznego, a w szczególności ze składu hydrobiologicznego tych wód. Jeziora reagują jak zintegrowane ekosystemy, stąd czynniki fizyczno-chemiczne, bakteriologi[...]
19
63%
Rynek Energii
2007 nr 2 26-35
PL Przedstawiono współczesne rozwiązania telemetryczne wykorzystujące wbudowane układy mikroprocesorowe. Wskazano na zalety takich rozwiązań i ich przydatność do monitorowania złożonych systemów sieciowych o znacznym rozłożeniu przestrzennym. Istotny problem komunikacji w rozbudowanych sieciach pomiaro[...]
EN The paper provides modern techniques of using embedded microprocessors circuits, equipped with a wide range of different physical and chemical sensors, applied to modern realization of telemetry. The chosen realization has several advantages relating mainly to their applicability to monitoring netwo[...]
20
63%
Wodociągi - Kanalizacja
2006 nr 7-8 39-41
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last