Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 16
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Eksploatacja i Niezawodność
2014 Vol. 16, no. 1 105--111
PL Artykuł jest próbą znalezienia relacji pomiędzy wdrożonym systemem okresowych badań technicznych pojazdów, a liczbą zdarzeń drogowych i szerzej niezawodnością pojazdów i bezpieczeństwem ruchu drogowego. W pracy między innymi wykorzystano wyniki badań porównawczych, dla których można było wprost obse[...]
EN The article is an attempt to find relationship between the implemented system of periodic technical inspections of vehicles and the number of road accidents, reliability of vehicles and road safety. The study utilises results of comparative tests, where the relationships and parameters could be dire[...]
2
100%
Prace Naukowe Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Ostatnio wiele uwagi poświęca się w literaturze fachowej wpływowi oscylacyjnego przepływu czynnika na efektywność wymiany ciepła. W przedstawianej pracy zbudowano stanowisko do badania skuteczności konwekcyjnego przejmowania ciepła na powierzchni płaskiej ścianki omywanej przez oscylujący strumień p[...]
EN In recent years, a new cooling technique, utilizing oscillatory flow field for heat transfer enhancement has been reported in a great number of publications. In a present work, a rectangular duct with a heated flat plate was built to examine, in a comparitive study, convective heat transfer in stead[...]
3
100%
Transport Samochodowy
2015 z. 3 97--102
PL Artykuł przedstawia organizację systemu badań technicznych w Holandii, której ważnym elementem jest nadzór oparty na dużej liczbie badań ponownych. System jest tak zaprojektowany, że tworzy spójną całość i wymusza wysoką jakość badań technicznych a jego elementy mogłyby być wykorzystane i poprawić j[...]
EN The article presents organization of the system of Periodic Technical Inspection in Netherlands. Supervision is an important element of the system. It is based on a large number of the re inspections. The system is coherent and enforces high quality of inspections and its elements could provide an i[...]
4
100%
Transport Samochodowy
2014 z. 1 51--55
PL W kontekście projektu nowej dyrektywy „w sprawie badań przydatności drogowej” oraz tez zespołu powołanego przez Ministra ds. Transportu w sprawie „Strategii działań w kierunku usprawnienia systemu badań technicznych pojazdów oraz poprawienia ich jakości” dyskutowane są środki i sposoby prowadzące do[...]
EN In the context of proposal of Directive on periodic roadworthiness tests and thesis of the team appointed by the minister for transport on the “Strategy of action to improve quality of periodic technical inspection (PTI) system in Poland” are discussed ways and means leading to effective supervision[...]
5
100%
Transport Samochodowy
2004 z. 3 85--97
PL Jednym z wyzwań jakie stoją przed współczesnym światem jest problem energii. W wielu procesach wytwarzania, przetwarzania, przekazywania czy przesyłania energii - przebiegających w bardzo zróżnicowanej skali - zachodzi wymiana ciepła. Z analiz wymiany ciepła wynikają praktyczne sposoby oszczędności [...]
EN One of the challenges faced by today's world is that of energy problems. Heat transfer concerns numerous processes connected with energy generation, conversion, transfer or transmission, which occur on a highly differentiated scale. Heat transfer analyses give rise to practical ways of saving energy[...]
6
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 204--211
PL W artykule omówiony został problem pomiaru emisji zanieczyszczeń gazowych pojazdów wyposażonych w silniki o zapłonie samoczynnym na stacjach kontroli pojazdów. Wymagania homologacyjne w zakresie emisji, jakim muszą sprostać nowe pojazdy zostały postawione na niezwykle wysokim poziomie. Metodyka i ap[...]
EN Paper discussed the problem of the measurement of gaseous pollutant emissions of vehicles equipped with compression ignition engines for inspection centers. Approval requirements are set on a very high level. Methodology and measuring devices for vehicle inspection stations has not been changed for [...]
7
100%
Logistyka
2015 nr 3 1922--1927, CD 1
PL Artykuł przedstawia propozycję ograniczenia problemu manipulacji licznikiem przebiegu w międzynarodowym handlu używanymi samochodami. Proponowany sposób polega na wprowadzeniu szeregu regulacji prawnych i stworzeniu krajowej bazy danych przebiegów pojazdów oraz wymiany informacji z krajami członkows[...]
EN The article presents a proposal to reduce the phenomena of odometer fraud in the international trade of second hand cars. The proposed method is composed of a set of regulations and the creation of a national database of odometer readings and exchange information between EU member states. This kind [...]
8
100%
Transport Samochodowy
2017 z. 1 113--122
PL W artykule przedstawiono proponowaną zmianę organizacji systemu badań technicznych w Polsce, której ważnym elementem będzie wprowadzenie nadzoru nad nimi prowadzonego przez jednostkę centralną, w miejsce starostw powiatowych. Nadzór oparty będzie na dużej liczbie badań ponownych. Doskonałym narzędzi[...]
EN The article presents changes of the system of Periodic Technical Inspection in Poland. Supervision will be conducted by central organization instead of the county offices and system will be based on a large number of the re inspections. Supervision will be equipped in the perfect tool to provide sta[...]
9
63%
Archives of Thermodynamics
EN The paper presents an investigation of heat transfer mechanism from a rib-roughened plate to the flowing air, based on the measurements taken in a special small-size wind tunnel with a rectangular cross section flow channel. The heated ribbed wall was located at the channel bottom. The air flow, cau[...]
10
51%
Transport Samochodowy
2016 z. 3 89--106
PL W artykule przedstawiono problematykę zakresu prawnego oraz sposobu wykonania badania technicznego w stacji kontroli pojazdów po zmianach adaptacyjnych przeprowadzanych dla kierowcy lub pasażera z niepełnosprawnością. Zaprezentowano i dokonano oceny kontroli technicznej pojazdów przystosowanych do u[...]
EN The article presents the problem of the legal scope and the manner of executing the technical examination of a vehicle at the inspection station following the adaptation changes carried out for the driver or passenger with disability. The evaluation of technical inspections of the vehicles adapted f[...]
11
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 6 490--492, CD
PL W artykule omówiona została organizacja systemu badań technicznych we Włoszech, której ważnym elementem jest nadzór realizowany za pomocą bezpośredniej statystycznej analizy przy wykorzystaniu Systemu Informatycznego działającego on-line. System okresowych badań pojazdów jest tak zaprojektowany, że [...]
EN Paper present organization of the system of Periodic Technical Inspection in Italy. Supervision is an important element of the system. It is based on direct statistic analysis of data of results and deficiencies from running online IT system. The periodic technical inspection system is coherent and [...]
12
45%
Rudy i Metale Nieżelazne
PL Przedstawiono wyniki badań procesu walcowania na zimno rur miedzianych, mosiężnych oraz miedzioniklowych w walcarce pielgrzymowej KPW75VMRK. Uzyskane wyniki umożliwiły dobór optymalnych parametrów procesu, kształtu narzędzi (kalibrowania) i stanowiły przyczynek do intensyfikacji tego procesu technol[...]
EN Cold pilger process of copper, brass, copper-nickel alloy pipe production on KPW75VMRK has been shown. Optimal process parameters, proper tools calibration were introduced due to gathered results which helped increase process intensity. Shown results can be also applied in production of brass pipes [...]
13
33%
Rudy i Metale Nieżelazne
PL W wyniku przeprowadzonych prac inwestycyjnych przez Hutmen S.A. w zakresie wytwarzania miedzianych rur instalacyjnych stworzono techniczne warunki opracowania technologii produkcji rur z udziałem walcowania pielgrzymowego. Przeprowadzona modernizacja ciągłego poziomego odlewu pozwoliła na opracowani[...]
EN As a result of the investment works undertaken by Hutmen S.A., related to the manufacture of installation copper tubes, technical conditions for the development of tubes production technology based on a pilger rolling process have been created. Modernization of the continuous horizontal casting line[...]
14
33%
Rudy i Metale Nieżelazne
PL Przedstawiono wyniki prób i badań dotyczących wytwarzania miedzianych rur instalacyjnych na drodze ciągłego odlewania grubościennych tulei, walcowania pielgrzymowego oraz ciągnienia do gotowego wyrobu. W artykule główny nacisk położono na zagadnienia związane z jakością rur na poszczególnych etapach[...]
EN Results of tests and research works related to fabrication of the installation copper tubes using continuous casting of the thick-walled sleeves, followed by their pilger rolling and drawing to the final product, have been presented. Particular attention has been put on the issues related to the tub[...]
15
33%
Rudy i Metale Nieżelazne
2003 R. 48, nr 6 269-273
PL Przedstawiono wyniki badań nad optymalizacją procesu walcowania na zimno rur miedzianych Cu-DHP oraz miedzioniklowych MNŻ101 w walcarce pielgrzymowej KPW75VMRK. Analiza wyników tych badań pozwoliła określić warunki eksploatacji narzędzi do pielgrzymowania pod kątem zwiększenia ich żywotności. Stwier[...]
EN Results of works on optimisation of the process of cold rolling the Cu-DHP copper tubes and the MNŻ101 copper-nickel tubes using the KPW75VMRK pilger mill have been presented. Analysis of the results obtained was made in order to determine working conditions of the pilger mill tools so as to increas[...]
16
26%
Rudy i Metale Nieżelazne
2006 R. 51, nr 9 518-524
PL Przedstawiono wyniki badań parametrów siłowych procesu walcowania na zimno rur miedzianych w walcarce pielgrzymowej KPW75VMRK. Badania te przeprowadzono pod kątem ustalenia optymalnych parametrów technologicznych i warunków racjonalnej eksploatacji walcarki, a zwłaszcza narzędzi do pielgrzymowania. [...]
EN The results of force parameters investigation during pilgering cold rolling of copper tubes using the pilger mill KPW75VMRK were presented. The main purpose of research was to determine the optimal technological parameters of the process as well as the rational exploitation conditions of the pilger [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last