Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 27
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Górniczy
2011 T. 67, nr 9 157--159
PL W artykule przedstawiono metodę klasyfikacji pracowników dla potrzeb systemów kafeteryjnych, jak również przedstawiono wyniki testowych badań przeprowadzonych na grupie pracowników kopalni. Na tej podstawie zaproponowano metodologię szeregowania liniowego pracowników przedsiębiorstw wydobywczych do [...]
2
100%
Wiadomości Górnicze
2011 R. 62, nr 11 632-635
PL Zarządzający współczesnymi przedsiębiorstwami coraz bardziej dostrzegają znaczenie zasobów ludzkich. To ludzie, w coraz większym stopniu, stanowią o jakości, sile i konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku. Oznacza to, że w coraz większym stopniu rośnie również rola liderów zespołów ludzkich. To w[...]
EN Those managing today's businesses increasingly recognize the importance of human resources. It is people, who in greater and greater degree decide about the quality, strength and competitiveness of a company on the market. This means that increasingly the role of the leaders of human teams becomes m[...]
3
100%
Wiadomości Górnicze
2012 R. 63, nr 10 596--601
PL W artykule przedstawiono zagadnienie motywowania pracowników w przedsiębiorstwie. Po przeglądzie literaturowym, omówiono metody motywowania pracowników przemysłu wydobywczego z uwzględnieniem zmian w tym procesie. Zaprezentowano badanie potrzeb motywacyjnych pracowników przedsiębiorstw górniczych wr[...]
EN This paper presents the problem of motivating employees in the company. After review of the literature the methods of motivating employees of the extractive industry were discussed, including changes in the process. The study of the motivational needs of employees of mining companies was presented t[...]
4
100%
Wiadomości Górnicze
PL W artykule przedstawiono obszary zarządzania kadrami w przedsiębiorstwie. Po przedstawieniu zakresu tej działalności, zaprezentowano możliwości zarządzania szkoleniami w firmie, jako jeden z aspektów procesu zarządzania zasobami ludzkimi. Pokazano dwa modele systemu szkolenia w przedsiębiorstwach - [...]
EN The article presents the areas of personnel management in the enterprise. After presenting the scope of this activity, the possibilities of training management in the company was presented as one aspect of the process of human resources management. It shows two models of training in enterprises - a [...]
5
100%
Górnictwo i Geoinżynieria
PL W artykule wskazano na konieczność przeprowadzania szeroko rozumianych analiz przepływu informacji. Przedstawione zostały wybrane zagadnienia związane z metodami taksonomicznymi, jako elementem wielowymiarowej analizy porównawczej. Przedstawiono podstawowe informacje o taksonomii, poszczególne zadan[...]
EN In the article there was indicated necessary of making analysis of information flow. There were presented chosen subjects of the taxonomic methods as a part of multidimensional comparative analysis. There were also presented basic information about taxonomy, tasks and classification of taxonomic met[...]
6
100%
Przegląd Górniczy
2013 T. 69, nr 9 164--166
PL Referat dotyczy zagadnienia planowania zatrudnienia w przedsiębiorstwie. Obejmuje swoim zakresem wybrane zagadnienia z planowania zatrudnienia, zwraca uwagę na strategiczne znaczenie tego procesu. Szczególny nacisk położono na proces i metody planowania zatrudnienia. W referacie próbowano również do[...]
EN This paper presents the issue of manpower planning in a company. It describes the selected problems of manpower planning and refers to the importance of the strategic aspect of the process. Particular attention was paid to the process and methods of employment planning. An attempt to asses the activ[...]
7
100%
Przegląd Górniczy
PL W opracowaniu przedstawiono znaczenie tworzenia klasyfikacji pracowników dla potrzeb systemów kafeteryjnych. W tym celu zaprezentowano wybrane metody tworzenia rankingów obiektów o wielu cechach. Omówiono taksonomiczne metody klasyfikacji obiektów. Na tej podstawie zaproponowano metodologię szeregow[...]
EN Importance of workers classification creation for the needs of cafetery systems is presented. To aim at it the selected methods of rankings creation of objects characterized by many features, are presented. Taxonomy methods of objects classification are discussed. On this basis the methodology of li[...]
8
63%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2006 z. 36 93-100
PL Artykuł przedstawia poglądy prezentowane w definiowaniu pozycji konkurencyjnej, sposoby jej określania oraz zróżnicowanie w jej ocenie, wynikające z preferencji różnych podmiotów dokonujących oceny. Na tym tle zaproponowany zostaje podział deskryptorów pozycji konkurencyjnej na deskryptory uzyskanej[...]
EN The paper presents differences in definition of the competitive position, the methods of its calculating used by different groups of interests, that have various preferences. There is the partition of competitive position descriptors proposed. descriptors of obtained and potential competitive positi[...]
9
63%
Przegląd Górniczy
2017 T. 73, nr 9 19--22
PL W artykule przedstawiono definicję szkolenia oraz potrzebę ciągłego podnoszenia wiedzy i kwalifikacji w różnych obszarach. Wyróżniono występujące w praktyce różne formy szkoleń oraz korzyści z nich płynące. Wymieniono przykładowe formy szkoleń prowadzonych w zakładach górniczych przy wykorzystaniu t[...]
EN This paper presents the definition of training and the need for continuous improvement of knowledge and qualifications in various areas. Different forms of training and the benefits of them are distinguished. Exemplary forms of training conducted in mining plants using Internet technologies were men[...]
10
63%
Przegląd Górniczy
2017 T. 73, nr 9 30--35
PL Publikacja poświęcona została zagadnieniu ról zespołowych i cech osobowości pracowników. Zaprezentowano charakterystykę ról Belbina oraz typy osobowości według Hartmana. Wskazano na znaczenie identyfikacji tych cech przy formowaniu zespołu. Przedstawiono również wyniki badań nad wybranymi cechami os[...]
EN This paper is devoted to the issues of the team building process. The characteristics of Belbin’s roles and Hartman’s personality types are presented. The importance of identifying these characteristics while forming a team has been indicated. The results of the research on selected personality trai[...]
11
63%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2006 z. 36 101-109
PL W artykule zaprezentowano wybrane zagadnienia przywództwa w pracy sieciowej. Przedstawiono rozważania teoretyczne związane z przywództwem, cechami dobrego przywódcy, zadaniami lidera. Zaprezentowano polski system marketingu i sprzedaży bezpośredniej, znaczenie oraz podstawowe zadania lidera w strukt[...]
EN In the article there ware presented chosen subjects of the leadership in network. There was also presented the theory of leadership, features and tasks of good leader. There was also presented polish system of direct marketing, meaning and basic tasks for network structures leader.
12
63%
Przegląd Górniczy
PL W opracowaniu przedstawiono miejsce i znaczenie systemów wynagrodzeń w zarządzaniu zasobami ludzkimi przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania wynagrodzeniami. Przedstawiono zasady funkcjonowania systemów kafeteryjnych. Zaprezentowano również wyniki badań przeprowadzonych na grupie[...]
EN The position and importance of the reward systems in personnel resources management, with special taking into consideration reward management, are presented. The principles of the cafeteria systems is presented. The results of research carried on the students group as well as workers of enterprises [...]
13
63%
Przegląd Górniczy
PL W artykule przedstawiono bieżącą oraz przyszłą sytuację polskich kopalń węgla kamiennego pod względem wielkości zatrudnienia. Omówiono metody prognozowania popytu i podaży kadr pozwalające przewidywać nadwyżki lub też niedobór pracowników w organizacji. Wykazano, iż występuje luka pokoleniowa i komp[...]
EN The present and future situation of the Polish hard coal mines as regards the size of employment is presented. The methods of personnel demand and supply forecasting enabling to foresee the surplus of shortage of workers are discussed. It has been proved, that a generation and competence gap occurs,[...]
14
51%
Przegląd Górniczy
2012 T. 68, nr 9 10--13
PL W opracowaniu przedstawiono wyniki przeprowadzonych badań wśród wybranej grupy pracowników polskich kopalń węgla kamiennego i rud miedzi. Badanie dotyczyło oczekiwań w zakresie systemów motywacyjnych w przedsiębiorstwie. Na podstawie uzyskanych danych zidentyfikowano najważniejsze oczekiwania pracow[...]
EN The article presents the results of performed investigations among a selected group of workers of Polish hard coal and copper ore mines. The investigations concerned expectations with respect to motivation systems in the enterprise. On the basis of obtained data the most important expectations of wo[...]
15
51%
Przegląd Górniczy
2012 T. 68, nr 9 14--17
PL W artykule przedstawiono stan prawny dotyczący systemu emerytalnego górników i zobowiązania wynikające z przeprowadzonego programu restrukturyzacji górnictwa. Przeprowadzono analizę struktury zatrudnienia pracowników posiadających uprawnienia emerytalne w wybranych podmiotach górniczych wydobywający[...]
EN The article presents the legal status concerning the pension system of miners and obligations resulting from the realized programme of the mining sector restructuring. An analysis of the employment structure of workers possessing pension entitlements in selected mining subjects extracting hard coal [...]
16
51%
Przegląd Górniczy
PL W artykule poruszono kwestię zapasów węgla, w szczególności tych o niskiej jakości (muły węglowe), które kwalifikuje się do odpadów. Zwrócono uwagę na aspekt ekonomiczny i ekologiczny zagospodarowania mułów węglowych. W sposób syntetyczny dokonano charakterystyki nowatorskich technologii umożliwiają[...]
EN This paper describes the issue of coal reserves, particularly those of low quality (carbon mules) that qualify for waste. Attention is paid to the aspect of economic and environmental development of coal slurry. The characteristics of novel technologies enabling the production of a fully-fledged com[...]
17
51%
Przegląd Górniczy
PL W artykule przedstawiono zagadnienia związane z właściwym doborem kandydatów do pracy w kopalniach węgla kamiennego. Przedstawiono, jak powinien być przeprowadzony proces selekcji pracowników z uwzględnieniem kompetencji oraz w jaki sposób należy scharakteryzować stanowisko pracy zgodnie z wymagania[...]
EN This paper presents issues connected with the appropriate selection of candidates in coal mines. The process of staff selection, including the competencies and job description which meet the necessary requirements for taking it was presented.
18
51%
Przegląd Górniczy
2014 T. 70, nr 9 10--14
PL Celem opracowania była identyfikacja i analiza styli kierowania stosowanych w przedsiębiorstwach branży wydobywczej. Przedstawiono analizę literatury związanej z zagadnieniem stylów kierowania zespołem ludzkim. Szczególną uwagę poświęcono stylom związanym z poziomem gotowości pracowników do realizac[...]
EN The purpose of his paper is to identify an analyze the styles of management in the mining companies. An analysis of the literature on the styles of managing work teams was presented. Special attention was paid to those styles which motivate workers and employees to implement the designated tasks. On[...]
19
51%
Przegląd Górniczy
PL Na podstawie sprawozdań Państwowej Inspekcji Pracy przedstawiono w artykule najczęściej występujące naruszenia przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w kopalniach. Wyznaczono kluczowe kierunki zmian oraz wyzwania dla kierownictwa kopalń w zakresie wdrażania modyfikacji zachowań pracowników w aspek[...]
EN On the basis of the reports of the State Labour Inspectorate presented in the article, the most common violations of safety and health in mines. Determined the key trends and challenges for the management of the mines in the implementation of the modification employee behavior with regard to safety,[...]
20
51%
Przegląd Górniczy
2016 T. 72, nr 8 33--36
PL W publikacji przedyskutowano szanse i zagrożenia polskiej energetyki, w tym polskiego węgla, w realiach unijnej polityki klimatyczno-energetycznej. Przedstawiono główne założenia polityki oraz dyrektywy Unii Europejskiej w zakresie ochrony klimatu oraz wykorzystania OZE w produkcji energii. Ze wzglę[...]
EN In this publication, we discussed the opportunities and threats the Polish energy sector, including Polish coal in the realities of the EU climate and energy policy. Presented the main policy objectives and the European Union directives in the range of climate protection and the use of renewable ene[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last