Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 47
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Mechaniczny
2012 nr 10 19-24
PL Przedstawiono kinematyczny model formowania warstwy wierzchniej w procesie FSP. W modelu tym skoncentrowano si´ na problematyce formowania warstwy z uwzględnieniem specyfiki inicjowanego pola cieplnego, kinetyki ruchu narzędzia i zmiennych w czasie trwania procesu naprężeń, pochodzących od zewnętrzn[...]
EN The paper presents a simplified model of surface layer formation in the FSP process. The main focus was given to the theoretical aspect of layer formation process taking into account a specific character of thermal field being induced, the kinetics of tool motion as well as the stresses varying duri[...]
2
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Krajobrazy wiejskie ulegają obecnie gwałtownym przemianom. Różne formy podboju wsi przez miasto mogą powodować zanikanie zjawisk wiejskości jako żywotnych elementów dziedzictwa kulturowego w naszej globalizującej się rzeczywistości. Sukces kształtowania piękna krajobrazu zależy od zwrócenia uwagi na[...]
EN Nowadays, rural landscapes change violently. Different ways of towns invading a countryside could result in disappearing of the rusticity's phenomena as vital elements of the cultural heritage in our globalizing reality. The success of landscape beauty's shaping depends on highlighting of some new i[...]
3
100%
Architektura Krajobrazu
2002 nr 1-2 36-46
EN The aim of the work is a critical review of special conceptions when balancing the surroundings of a city. The characteristics of the models: "compact city, urban village, New urbanism, perm- culture, jurisdiction, city in a rural enclave and two architectonical and city-planning structures which bu[...]
4
100%
Przegląd Mechaniczny
1999 nr 7 8-12
PL Przedstawiono w formie analitycznej opis pola cieplnego w warstwie wierzchniej typowego materiału konstrukcyjnego nagrzewanego przez przemieszczającą się ze stałą prędkością wiązkę lasera CO2; prezentowany opis, będący rozwiązaniem bilansu energetycznego pola cieplnego, uwzględnia zmienne w funkcji [...]
EN An analytical description of the thermal field in a surface layer of a typical constructional material being heated by a CO2 laser beam travelling at a constant speed. This description, as a solution of the energy balance of the thermal field takes into account the basic thermal parameters of the h[...]
5
100%
Rynek Instalacyjny
2006 Nr 4 36--42
PL W Unii Europejskiej od 4 stycznia 2003 r. obowiązuje dyrektywa 2002/91 [1] dotycząca jakości energetycznej budynków. Zobowiązuje ona kraje członkowskie UE do przygotowania przepisów promujących energooszczędne budownictwo. W Polsce zapisy te miały wejść w życie 4 stycznia 2006 r., jednak dotychczas [...]
6
100%
Topiarius. Studia krajobrazowe
2016 T. 1 25--33
PL Artykuł zwraca uwagę na negatywne, społeczno-kulturowe konsekwencje utraty pospolitych i nieobjętych ochroną, wiejskich krajobrazów. Stawia tezę, że za regres wiejskiej specyfiki krajobrazu odpowiada także dysfunkcyjna wiedza zbiorowa. Celem badań było zatem wskazanie sposobów i środków, które pomog[...]
EN Article draws attention to the negative socio-cultural consequences of the loss of common and unprotected rural landscapes. The paper argues that dysfunctional social knowledge is one of the reasons for the rural landscape specificity’s regression. Therefore to identify ways and means that could hel[...]
7
100%
Rynek Instalacyjny
2005 nr 7-8 74--79
PL W RI 4/05 zawarte są dwie publikacje [3, 4] dotyczące ogrzewania podłogowego. Niniejszy artykuł rozwija zagadnienie regulacji eksploatacyjnej tego systemu, jako ważnego czynnika wpływającego na komfort cieplny w ogrzewanych pomieszczeniach oraz na zużycie energii.
8
100%
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
2007 T. 2 67-72
PL W referacie przedstawiono wyniki pomiarów koncentracji cząsteczek kurzu w pomieszczeniu ogrzewanym. Pomiarów dokonano w kilkunastu punktach pomieszczenia o wymiarach 3,80m x 4,O5m, na trzech wysokościach: O,3m; 1,1m oraz 1,7m. Porównano wyniki pomiarów dla najczęściej spoty- kanych systemów grzewczy[...]
EN The paper presents results of measurements of dust concentration in a typical room. Measurements were performed at several points of the room, at three levels: O,3m, 1,1m and 1,7m. Measurements were repeated in the same room for three heating systems: air heating, floor heating and radiators. Six-ch[...]
9
100%
Transport Miejski i Regionalny
2016 nr 8 9--13
PL W artykule przedstawiono charakterystykę wybranych programów służących do modelowania ruchu na skrzyżowaniach sterowanych sygnalizacją świetlną. Opisano sposoby wprowadzania danych, niezbędne założenia oraz specyfikę pracy z programami Vissim i Synchro na przykładzie jednego z warszawskich skrzyżowa[...]
EN The article presents characteristics of selected programs for traffic modeling at signalized intersections. Author describes of methods of entering the data, necessary assumptions and specificity of operation on the Vissim and Synchro programs. It has been presented on the example of one of Warsaw’ [...]
10
100%
Przegląd Mechaniczny
2001 nr 12 15-20
PL Przedstawiono wybrane wnioski z badań procesu spawania płytek stellitowych ze stalą o podwyższonej jakości z wykorzystaniem wiązki lasera C02 o mocy 2,8 kW, w pracy, w kontekście badań optymalizujących proces naświetlania laserowego, zamieszczono w formie opisowej wyniki z jakościowych badań ciągłoś[...]
EN Conclusions from examination of the process of welding stellite plates with higher quality steel with the aid of C02 laser beam of 2,8 kW power rating. In the context of investigations on optimizing the process of laser treatment there are descriptively set out the results of tests concerning the we[...]
11
100%
Rynek Instalacyjny
2018 Nr 6 30--35
PL Artykuł poświęcony jest termografii i jej zastosowaniom w budownictwie. Skrótowo przedstawiono podstawy termografii, aktualny stan techniki pomiarowej w tym zakresie oraz obszary jej zastosowań w budownictwie. Uwzględniono wykrywanie defektów elementów budowlanych, w tym lokalizację mostków cieplnyc[...]
EN The article is devoted to thermography and its applications in building engineering. The basies of thermography, the eurrent State of the infrared measurement technology and areas of its applications are briefly presented. Detection of defects of building elements, including the location of thermal [...]
12
100%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
2017 Vol. 66, nr 3 133--153
PL W artykule przedstawiono model filtra do separacji wymiarowej mikrocząstek biologicznych z płynów ustrojowych, w tym między innymi krwi obwodowej. W modelu wykorzystano pojedyncze sito membranowe o jednorodnej strukturze transmisji w przestrzeni 2D. Ze względu na zakładaną przeżywalność cząstek biol[...]
EN The paper presents a model of a microfiltration filter for separation of biological microparticles from body fluids, including peripheral blood. The model used a single membrane filter with a homogeneous 2D transmission structure. In the model, the individual sieve with a uniform transmission struct[...]
13
100%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W opracowaniu przedstawiono metodykę badań wstępnych procesu spawania laserowego wybranego detalu konstrukcyjnego z wykorzystaniem lasera CO₂. Przyjęte założenia odnośnie stanu technicznego lasera oraz obostrzone wymagania jakościowe spoin wraz z warunkami odbioru technicznego spawanego detalu po ob[...]
EN The method is presented of initial studies connected with the project of laser welding process with using the CO₂ laser. The presented procedures of the process designing were determined by the laser technical state and by the restricted demands for the weld quality. The paper can be helpful for des[...]
14
100%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W artykule przedstawiono wpływ lepkości i napięcia powierzchniowego na podstawowe parametry procesu filtracji mikrocząstek biologicznych. Do analizy wykorzystano pojedynczą membranę filtracyjną o jednorodnej strukturze transmisji w przestrzeni 2D. Dla powyższego układu filtracji opisano zależności o[...]
EN The paper uses a simple model to present the effects of viscosity and surface tension on the basic parameters of the biological microparticle filtration process. A single filtration membrane with a uniform transmission structure in 2D space was used for the purposes of this analysis. The filtration [...]
15
100%
Annales Societatis Geologorum Poloniae
2018 Vol. 88, No. 3 243--256
EN Zooxanthellate corals in the Badenian (Langhian to lower Serravallian) of western Ukraine occur in different lithofacies, but are most abundant in the upper Badenian coralgal reefs of the Ternopil Beds. The coral assemblage consists of five genera, with two predominant (Tarbellastraea and Porites) a[...]
16
100%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W opracowaniu przestawiono w formie analitycznej opis pola cieplnego w warstwie wierzchniej typowego materiału konstrukcyjnego nagrzewanego przez przemieszczającą się ze stałą prędkością wiązkę lasera CO₂. Prezentowany opis, będący rozwiązaniem bilansu energety- cznego pola cieplnego, uwzględnia zmi[...]
EN It is presented in analytical form a description of temperature field in the upper layer of a typical construction material heated by CO₂ laser radiation beam moving with the constant velocity. The presented description being solution for energy balance of temperature field considers variation with [...]
17
100%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Artykuł zawiera wybrane wnioski z badań procesu spawania płytek stellitowych ze stałą o podwyższonej jakości z wykorzystaniem wiązki lasera CO₂ o mocy 5,5 kW. W pracy, w kontekście badań optymalizujących proces naświetlania laserowego, zamieszczono w formie opisowej wyniki z jakościowych badań ciąg[...]
EN The paper presents the selected conclusions from the study results of stelite plates with a heightened quality steel welding process using 5.5 kW CO₂ laser beam. In the context of the study of optimizing process of the laser radiation are presented in the describtion form the study results of the jo[...]
18
63%
Przegląd Mechaniczny
2012 nr 11 25--28
PL W opracowaniu przedstawiono mechanizm formowania warstw wierzchnich w procesie tarciowym FSP (friction stir processing), koncentrując uwagę na zobrazowaniu procesu mieszania materiału w zależności od kształtu zastosowanego narzędzia wykonawczego. W tym celu wybrano materiał cechujący się niską tempe[...]
EN The paper presents the mechanism of formation of surface layers in the process of friction FSP (friction stir processing). The main attention focused on illustrating the process of mixing the material, depending on the shape of the gear used executive. For this purpose, selected material with a low [...]
19
63%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2011 z. 99 91-93
EN The paper deals with modeling of temperature field generated in a micro- area at the formation of a steel surface layer by means of FSP process.
20
63%
Rynek Instalacyjny
2014 Nr 7-8 69--73
PL W artykule opisano wyniki dwumiesięcznych pomiarów parametrów pracy urządzenia do bezpośredniego chłodzenia wyparnego (adiabatycznego, ewaporacyjnego) budynku. Na podstawie tych wyników wykonano obliczenia dla typowych letnich parametrów klimatycznych w czterech miastach Polski. Chłodzenie wyparne j[...]
EN This paper contains results of two-months measurements of operational parameters of direct evaporative cooling unit. Based on the results of the measurements, calculations of seasonal average operational parameters for typical summer climate parameters for four Polish cities were performed. Evaporat[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last