Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 61
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Telekomunikacja i Techniki Informacyjne
2001 nr 2 30-45
PL Omówiono podstawowe zasady projektowania generatorów kongruencyjnych liczb pseudolosowych, ze szczególnym uwzględnieniem generatorów afinicznych i inwersyjnych.
EN Basic principles of design of congruential generators of pseudorandom numbers are discussed in the paper with special emphasis given to affine and inverse generators.
2
100%
Electronics and Telecommunications Quarterly
EN There are only few main classes of irreducible polynomials which are used for designing arithmetic in Galois Fields with characteristic two. These are: irreducible trinomials, pentanomials, all-one polynomials (AOP) and equally spaced irreducible polynomials (ESP). The most critical and time consumi[...]
3
100%
Electronics and Telecommunications Quarterly
EN In this paper we consider a common, fundamental problem of all cryptographic schemes based on the discrete logarithm modulo a prime. This is the choice a base of the modular exponent function or other words a generator of a prime order multiplicative group. We construct a class of primes for which i[...]
4
100%
Electronics and Telecommunications Quarterly
EN In this paper we present results of numerical investigations concerning primitive roots modulo m = 2p, where p is prime greater than 2. This is one of these cases of integers m for which the multiplicative group of primitive rests modulo m can be generated by one element. Our computations comprise a[...]
5
100%
Electronics and Telecommunications Quarterly
EN In this paper we focus on a problem of existence the mean value of the least quadratic non-residue modulo a prime number. We prove that the answer to that question is positive and calculate the exact value of that constant with high accuracy. We also prove that the density of all primes having its l[...]
6
100%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2010 nr 11 1670-1674
PL Przedstawiono szczegóły dotyczące dwóch rozproszonych projektów obliczeniowych o zasięgu globalnym. Są to projekty znajdowania rozkładów potęg liczb naturalnych pomniejszonych lub powiększonych o 1 oraz wyznaczania wartości funkcji 7r(x). Zaprezentowano tabelę zawierającą liczby pierwsze typu repuni[...]
EN Details of the two distributed computing projects on a global scale. These projects are to find the distribution of powers of natural numbers less or increased by 1, and determining the value of the function 7r (x). Presented a table containing the number of first type repunit the grounds of primes [...]
7
100%
Matematyka Stosowana : matematyka dla społeczeństwa
2009 T. 10/51 39-49
PL W pracy zostały znalezione wszystkie najmłodsze leksykograficznie wielomiany nierozkładalne nad ciałem binarnym GF(2) o stopniach od 10000 do 20000. Każdy ze znalezionych wielomianów posiada szczególną strukturę: może być przedstawiony w postaci X^n + g(X), gdzie g(X) jest wielomianem bardzo niskieg[...]
EN In this paper all irreducible and lexicographically youngest polynomials over the binary field GF(2) and degrees between 10000 to 20000 have been enumerated. Each of these polynomials has a specific structure: it can be expressed in the form X^n + g(X), where g(X) is a polynomial with very low degre[...]
8
100%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2011 nr 2-3 54-57
PL Przedstawiono nowe wyniki badań komputerowych trójmianów nieprzywiedlnych nad ciałem trzyelementowym GF(3). Dzięki ulepszeniom algorytmicznym oraz usprawnieniom w zakresie organizacji obliczeń na komputerach pracujących w sieci lokalnej, wyznaczono wszystkie trójmiany nieprzywiedlne do stopnia 2500.[...]
EN In the paper we present some new results concerning trinomials which are irreducible over the three element field GF(3). By applying some algorithmic as well as organizing improvements, the existing table of all irreducible trinomials with coefficients being elements of GF(3) were extended up to deg[...]
9
100%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2010 nr 7 724-729
PL Przedstawiono wyniki badań komputerowych dotyczących statystycznego zachowania się dużych liczb pierwszych, których najmniejszym pierwiastkiem pierwotnym jest zadana liczba naturalna niebędąca kwadratem. Eksperyment przeprowadzono z wykorzystaniem metody obliczeń rozproszonych w sieci Internet. Dla [...]
EN In this paper we present results of computer investigations concerning statistical behavior of large prime numbers with given least primitive root being not a square. All necessary computations were performed by the aid of distributed computing method. For 36 intervals of the form dk = [10k, 10k + 1[...]
10
100%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2010 nr 1 19-26
PL Przedstawiono wyniki badań komputerowych dotyczących trzech klas wielomianów nierozkładalnych nad GF(2): trójmianów, wielomianów najmłodszych leksykograficznie oraz wielomianów pełnych. Wyznaczone zostały wszystkie trójmiany nierozkładalne do stopnia 50 000 oraz w takim samym zakresie znaleziono po [...]
EN In this paper there are presented some results of computer investigations touching three dasses of irreducible polynomials over GF(2). These are: trinomials, irreducible polynomials which arę lexicographically youngest and irreducible all one polynomials. Ali irreducible trinomials with degree up to[...]
11
100%
Electronics and Telecommunications Quarterly
EN In this paper we derive a conditional formula which allows to compute the natural density of prime numbers with a given least prime primitive root modulo 1p and compare theoretical results with the numerical evidence. We also illustrate graphically these densities as functions of the upper limit x f[...]
12
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika
2012 z. 181 3--175
PL Praca stanowi obliczeniowe studium dwóch podstawowych obiektów matematycznych: liczb pierwszych i wielomianów nieprzywiedlnych pod kątem zastosowań w telekomunikacji. Oba z wymienionych obiektów pełnią podobną, podstawową rolę w teorii ciał skończonych, teorii kodowania i kryptografii. Duża część r[...]
EN This dissertation is a numerical study of two basic mathematical objects, prime numbers and irreducible polynomials, in terms of telecommunications applications. The above-mentioned objects play a similar, basic role in finite fields theory, coding theory and cryptography. A large part of the disser[...]
13
100%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2009 nr 4 129-135
PL Przedstawiono wyniki badań komputerowych dotyczących statystycznego zachowania się liczby trójmianów nierozkładalnych nad małymi ciałami liczbowymi. Dla liczb pierwszych p = 2, 3, 5 i 7 wyznaczono wszystkie trójmiany nierozkładalne do zadanego stopnia n nad Zp, przy czym dla p=2, n= 30 000 zaś dla p[...]
EN In this paper we present some results of computer investigations concerning irreducible trinomials over number fields with the number of elements not exceeding 7. For prime numbers p = 2, 3, 5 and 7 all irreducible trinomials of degrees up to a given limit n were enumerated. For p = 2, n = 30 000 bu[...]
14
100%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2018 nr 1 16--21
PL W artykule pokazano, że w klasycznym schemacie Diffi’ego-Hellmana, opartym na logarytmie dyskretnym w grupie multiplikatywnej modulo liczba pierwsza, w większości przypadków generator tej grupy jest równy najmniejszej niereszcie kwadratowej modulo rząd grupy. W szczególności pokazano, że mimo tej ob[...]
EN This paper concerns classical Diffie-Hellman key distribution protocol based on discrete logarithm problem in multiplicative groups modulo prime numbers. It has been shown here that in most cases generators of these groups are equal to their least quadratic non-residues. Despite of that observation,[...]
15
100%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2017 nr 11 1157--1160
PL Pokazano, jaka jest szybkość wzrostu funkcji zliczającej wszystkie wielomiany nierozkładalne do stopnia n włącznie nad ciałem skończonym GF(p), gdzie p jest liczbą pierwszą. Na podstawie obserwacji zachowania się stosunku liczby wielomianów pierwotnych stopnia n do liczby wielomianów nierozkładalnyc[...]
EN In this paper we estimate the growth rate of a function counting the number of irreducible polynomials over GF(p) up to degree not exceeding n. Starting from experiments and observations we formulated and proved a conjecture about existing average values of probability that a random choiced irreduci[...]
16
100%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2017 nr 8-9 809--812, CD
PL W oparciu o wyniki rozległych badań komputerowych nad wielomianami nieprzywiedlnymi o współczynnikach z ciał GF(2) przedstawiamy zestaw problemów, których rozwiązanie wydaje się wymagać skomplikowanych narzędzi teoretycznych. Otwarte problemy dotyczą wielomianów rzadkich, w szczególności trójmianów [...]
EN Basing on results of large computer investigations on irreducible polynomials over finite fields GF(2). we list a set of problems, which solution requires complicated theoretical tools. The open problems are addressed to scarce irreducible polynomials such as trinomials and pentanomials as well as i[...]
17
100%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Dla każdej spośród 105,007,564 liczb pierwszych p z przedziału [3,2 31] istnieje pierwiastek pierwotny h(p)
EN For each of the 105,097,564 primes p from the interval [3,2 31] there exists a primitive root h(p)

18
100%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W pracy przedstawiono niektóre hipotezy oraz twierdzenia dotyczące najmniejszych pierwiastków pierwotnych modulo liczba pierwsza, w szczególności hipotezy o średniej wartości najmniejszego pierwiastka pierwotnego oraz jego rzędzie wielkości. Prawdziwość tych hipotez została sprawdzona za pomocą bad[...]
EN This paper presents some hypotheses and theorems concerning the least primitive roots modulo prime number, particularly the hypotheses about mean value of the least primitive root and order of its value. The verification of these hypotheses was done by a computer for numbers less then 2 · 10 9<[...]
19
100%
Demonstratio Mathematica
20
100%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W pracy przedstawiono wielomiany opisujące prawdopodobieństwa spójności grafów zwykłych i pełnych do stopnia 17. Opracowany program komputerowy pozwala wyznaczyć te wielomiany dla stopni wyrażających się wielkimi liczbami naturalnymi. Zebrano wielomiany koherencyjne dla wszystkich niezomorficznych g[...]
EN There are presented polynomials describing probabilities of connectness of ordinary and full graphs of degree up to 17. Moreover there exists complete computer program allowing us to appoint such polynomials for degrees expressed by huge natural numbers. All coherential polynomials for all ordinary [...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last