Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 67
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Architektura Krajobrazu
2011 nr 1 59-68
EN The article "Public greenery as part of urban composition on the example of Wroclaw and Copenhagen," discusses the problem of the composition of urban landscape with particular reference to plant material in a relationship with the surrounding architecture. The introductory part presents the psychol[...]
2
100%
Automatyka Elektroenergetyczna
2010 nr 3 (68) 72-75
PL Artykuł prezentuje system połączeń sprężynowych produkowany przez firmę WAGO. Zagadnienie opracowano z teoretycznego punktu widzenia, jak również w aspekcie zastosowania systemu przy budowie i modernizacji obiektów energetycznych.
EN The article is showing the spring connections system created by WAGO. The problem is presented of the theoretical point of view as well as the requirements place for modernized or constructed energy objects.
3
100%
Wiadomości Elektrotechniczne
2017 R. 85, nr 9 49--50
PL W artykule poruszono problematykę doboru rozwiązań wykorzystywanych w procesie automatyzacji sieci SN z perspektywy najbardziej istotnych kryteriów, decydujących o efektywności inteligentnych sieci elektroenergetycznych.
EN This article presents the problematic aspects of selection solutions in the medium voltage grid automation concerning the most important criteria determining the effectiveness of smart grid.
4
100%
Journal of Water and Land Development
2015 no. 25 3--12
PL Celem pracy była analiza procesu urbanizacyjnego Wrocławia w kontekście zrównoważonego rozwoju poprzez symulację gospodarowania wodą opadową w skali dzielnicy. Do celów badawczych wybrano trzy charakterystyczne rodzaje zabudowy miasta z różnych okresów historycznych (Oporów – zabudowa jednorodzinna,[...]
EN The main goal of this article is to investigate sustainable urban development of the Central European city (Wrocław/Poland) through an environmental engineering application of SUDS (Sustainable Urban Drainage Systems) measures to managing stormwater in city sections with various land use in the same[...]
5
63%
Inżynieria Rolnicza
2011 R. 15, nr 9 231-238
PL Celem pracy było określenie wpływu temperatury czynnika suszącego, średniej średnicy kropel surowca, strumienia masy surowca i powietrza - na wielkość strumienia wody z jednostki objętości komory suszenia w suszarce rozpyłowej APV ANHYDRO LAB1. Wyniki pozwoliły na sformułowanie liczb podobieństwa mo[...]
EN The purpose of the study was to determine the influence of drying factor temperature, average diameter of a material drop, material and air mass stream on the size of water stream out of a volume unit of drying chamber in the APV ANHYDRO LAB1 spray drier. The results allowed for determining model si[...]
6
63%
Materiały Budowlane
2011 nr 11 10-14
7
63%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL W artykule opisane zostały badania doświadczalne gęstożebrowych stropów belkowo-pustakowych, których podstawowymi elementami nośnymi są belki strunobetonowe, wykonywane bez jakiegokolwiek zbrojenia poprzecznego. Odpowiednie zespolenie belek z betonem uzupełniającym gwarantowane jest przez faliste uk[...]
EN The paper describes the experimental research on beam-and-block floor systems. The test floor system is characterized by pretensioned concrete beams without any shear reinforcement. The composite action between the beams and cast in-situ concrete is guaranteed by the complementary shape of the corru[...]
8
63%
Nowoczesne Hale
2016 Nr 1 42--52
PL Artykuł prezentuje zagadnienie wpływu podatności dźwigarów na nośność na ścinanie strunobetonowych płyt kanałowych. W celu wyznaczenia wartości strumienia sił ścinających, powodujących wystąpienia poziomych naprężeń stycznych τ2 , prowadzona jest analiza teoretyczna w oparciu o autorski model p[...]
EN The paper concentrates on the infl uence of support fl exibility on the shear capacity of prestressed hollow core slabs. In order to determine the value the shear fl ow, which causes the horizontal shear stresses τ2 , the theoretical analysis was carried out. It was based on the author’s two[...]
9
63%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL W stropach zespolonych, wykonywanych z płyt HC z nadbetonem konstrukcyjnym, nie stosuje się zbrojenia zszywającego w złączu. W tych konstrukcjach przygotowanie powierzchni górnej prefabrykatu ma zasadniczy wpływ na nośność styku na ścinanie. W artykule przedstawiono zlecenia różnych dokumentów normo[...]
EN There is no interface reinforcement in composite floors made of HC slabs covered with structural topping. In such structures, the preparation of the top surface of the precast element has a major influence on longitudinal shear strength. The recommendations of various codes concerning the bearing ca[...]
10
63%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL Strunobetonowe płyty kanałowe są jednym z najczęściej stosowanych stropowych elementów prefabrykowanych na świecie. Ze względu na możliwość funkcjonowania płyt w różnych warunkach podparcia czy obciążenia niejednokrotnie elementy te pracują w złożonym stanie naprężenia. W artykule przedstawiono anal[...]
EN Pretensioned hollow core slabs are one of the most widely applied precast elements in the modern building industry all over the world. Due to the possibility of their use under various support or loading conditions, these elements repeatedly work under a complex stress state. Theoretical analysis of[...]
11
63%
Inżynieria Rolnicza
2005 R. 9, nr 7 215--221
PL W pracy przedstawiono wpływ prędkości przepływu powietrza przez cylindryczną komorę suszarki ze złożem ziarna kukurydzy na wielkość jego oporów hydraulicznych. Opory przepływu wyznaczono dla trzech grubości złoża. Określono krytyczną i minimalną prędkość fontannowania. Zależność minimalnej prędkości[...]
EN Paper analyzed the effect of air flow velocity through the cylindrical drying chamber with the bed of corn grain – on their hydraulic rsistance. Resistance of flow was determined for three depths of stationary and spouting beds. Both the critical and minimum spouting velocity were determined. The mi[...]
12
63%
Inżynieria i Budownictwo
2018 R. 74, nr 3 138--141
PL Przedstawiono sposoby rozwiązywania trudnego zagadnienia projektowego, jakim jest oszacowanie redukcji nośności strunobetonowych płyt kanałowych opartych na belkach wiotkich. Rozważany problem w Polsce nie został ujęty w ramy zapisów normowych lub wytycznych. W artykule syntetycznie przedstawiono za[...]
EN The methods of solving difficult design issues related to the estimation of the reduction level of the load capacity of precast prestressed hollow core slabs on flexible beams are presented in the paper. In Poland, this issue have not been included in the specific framework of standards or transpare[...]
13
63%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL Powszechnie uważa się, że zmniejszenie niekorzystnego wpływu stycznych naprężeń ścinających w żeberku płyty można osiągnąć poprzez wypełnienie betonem kanałów w skrajnych fragmentach płyty HC lub ułożenie monolitycznej warstwy nadbetonu. Wytyczne fib są praktycznie jedynym dokumentem pozwalającym ok[...]
EN It is widely believed that reduction of unfavorable effects of shear stress in the HC slab’s web can be achieved by filling the cores with concrete or through the arrangement of the monolithic layer or concrete topping. The fib guidelines are practically the only document which allows for determinin[...]
14
63%
Budownictwo i Architektura
2013 Vol. 12, nr 1 107--114
PL Stropy Slim Floor (SF), to konstrukcje z płyt kanałowych (HC) opartych na smukłych belkach, w których wysokość dźwigara zazwyczaj nieznacznie przekracza wysokość prefabrykatu stropowego. Wraz ze wzrostem ugięcia podpór następuje deformacja układu płyt stropowych, w konsekwencji czego w prefabrykacie[...]
EN Slim Floors (SF) are the structures made of the Hollow Core (HC) slabs supported on the slender beams, where the beam height is usually slightly greater than the height of precast slab element. With the increase of the supports' deflection, the deformation of the HC slab occurs, and in consequence, [...]
15
51%
Inżynieria Rolnicza
2011 R. 15, nr 5 267-274
PL Doświadczenie przeprowadzono w laboratoryjnej suszarce fontannowej przy temperaturze czynnika suszącego 23°C i 40°C. Prędkość przepływu czynnika suszącego w komorze wynosiła 6*m s-1, a początkowa grubość warstwy surowca 0,065 m. Wzrost temperatury czynnika suszącego od 23°C do 40°C spowodował w waru[...]
EN The experiment was performed in the laboratory fountain dryer with the drying agent temperature of 23°C and 40°C. The speed of the drying agent flow in the chamber was 6 m*s-1 and the initial thickness of the material layer was 0.065 m. The rise of the temperature of the drying agent from 23°C to 40[...]
16
51%
Inżynieria Rolnicza
PL Doświadczenia przeprowadzono w laboratoryjnej suszarce mikrofalowo próżniowej w trzech zakresach ciśnień 2-4; 6-8; 10-12 kPa. Moc mikrofal ustalono na poziomie 480W. Celem pracy było wyznaczenie kinetyki suszenia owoców głogu suszonych metodą mikrofalowi-próżniową oraz określenie poziomu końcowego s[...]
EN The experiments were conducted in the laboratory microwave-vacuum drier within three pressure scopes of 2-4; 6-8; 10-12 kPa. The power of the microwaves was estimated at the level of 480W. The purpose of the survey was to determine the kinetics of common hawthorn fruit drying with the use of the mic[...]
17
51%
Inżynieria Rolnicza
2011 R. 15, nr 9 161-168
PL Doświadczenia przeprowadzono w celu określenia stabilności barwy owoców maliny i borówki czernicy leśnej podczas długotrwałego przechowywania zamrażalniczego w temperaturze -24°C. Oznaczenia parametrów barwy wykonywano kolorymetrycznie w materiale świeżym, zamrożonym oraz po 30, 90 i 180 dobach prze[...]
EN Experiments were conducted in order to determine colour stability of raspberry and bilberry fruit during long-lasting storing in freezing condition at temperature of -24°C. Assays of colour parameters were carried out by means of colorometrics in fresh material, frozen material and after 30, 90 and [...]
18
51%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy przedstawiono przebieg krzywych suszenia kalafiora świeżego. Suszenie przeprowadzono w warunkach mikrofalowo-próżniowych. Zakres stosowanych ciśnień zawierał się pomiędzy 2-8 kPa. Moc mikrofal została ustalona na poziomie 480 W. Kinetykę suszenia dla poszczególnych zakresów ciśnień opisano r[...]
EN The study presents course of the curves of fresh cauliflower drying process. Drying process was conducted in microwave- vacuum conditions. The range of applied pressures was between 2-8 kPa. Microwaves power was determined on the level of 480 W. Drying kinetics for particular ranges of pressures was[...]
19
51%
Inżynieria Rolnicza
2011 R. 15, nr 9 239-245
PL Celem pracy było zbadanie możliwości zastosowania suszarki fontannowej do suszenia kalafiora w warunkach stałego złoża z cyklicznym przemieszaniem przy temperaturze czynnika suszącego wynoszącej 60, 80, 90°C. Prędkość przepływu czynnika suszącego na wlocie wynosiła ok. 1 m*s-1 (przemieszanie złoża v[...]
EN The purpose of the study was to investigate possibilities of a fountain drier application for a cauliflower drying process in the condition of a solid bed with cyclic movement at the temperature of a drying medium of 60, 80 and 90 oC. Drying medium flow velocity at the inlet was about 1m*s-1 (bed mo[...]
20
51%
Inżynieria Rolnicza
2011 R. 15, nr 9 177-183
PL Celem pracy było zbadanie przebiegu procesu oraz kinetyki ubytków wody w owocach jałowca w laboratoryjnej suszarce fontannowej przy temperaturze czynnika suszącego 40°C i jego prędkości 4,5 m*s-1. Wysokość statyczna złoża wynosiła 10 cm. Surowiec - owoce jałowca o wilgotności 52% suszono wg dwóch wa[...]
EN The purpose of the work was to examine the course of the process and kinetics of water loses in juniper fruit in a laboratory fountain drier at the temperature of drying factor at 40°C and its speed at 4.5 m*s-1. Static height of the bed was 10 cm. Raw material - juniper fruit of 52% moisture conten[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last