Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 77
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Wiadomości Elektrotechniczne
2003 R.LXXI, nr 9 377-376
PL Opisano komputerową akwizycję sygnałów pomiarowych na przykładzie systemu pomiarowego przeznaczonego do pracy w laboratorium wysokonapięciowym. Przedstawiono wymagania sprzętowe dotyczące prób oraz wyniki uzyskane w warunkach laboratoryjnych.
EN A computer acquisition of measurement signals on a measuring system designed for operation in a high-voltage laboratory. Requirements to be met by the relevant equipment used in tests, results obtained in laboratory conditions.
2
100%
Measurement Automation Monitoring
EN The paper present the results of studies related to estimation of instrumental biases C1-C2 in a GPS system. The data from LAMA and WROC reference stations in Poland were used in numerical processing, using the least squares method in SciTEC software. The Differential Code Biases C1-C2 were determin[...]
3
100%
Measurement Automation Monitoring
EN The paper presents study results about determination Wide-Lane Hardware Delays in GPS system. For this purpose GPS data from RYKI reference station were used. Melbourne-Wübbena linear combination were applied for estimation WHD. Computations were executed in SciTEC software, which code source was wr[...]
4
100%
Problemy Mechatroniki : uzbrojenie, lotnictwo, inżynieria bezpieczeństwa
PL Artykuł przedstawia algorytm wyznaczenia pozycji statku powietrznego przy wykorzystaniu obserwacji GLONASS. W tym celu stworzono autorski program CAP (ang. Calculate Aircraft Position), którego kod źródłowy napisano w języku Scilab 5.3.2. Zaprezentowano główne biblioteki i zasadę działania aplikacji[...]
EN This paper presents an algorithm to estimate aircraft’s position using GLONASS data. For this purpose, the author created specialist CAP (Calculate Aircraft Position) software, which code source was written in Scilab 5.3.2 language. General libraries and operation of application were presented. Comp[...]
5
100%
Przegląd Geodezyjny
PL W artykule przedstawiono wyniki eksperymentu dotyczącego wyznaczenia opóźnień sprzętowych IFB, przy wykorzystaniu kombinacji liniowej „Geometry Free” dla nieróżnicowych obserwacji GLONASS. W tym celu stworzono autorski program „SciTEC”, którego kod źródłowy napisano w języku Scilab 5.4.1. Zaprezento[...]
EN This paper presents algorithm to estimate instrumental biases IFB using “Geometry Free” linear combination based on GLONASS undifference observations. For this purpose, author created specialist „SciTEC” software, which code source was written in Scilab 5.4.1 language. General libraries of applicati[...]
6
100%
Pomiary Automatyka Robotyka
2016 R. 20, nr 1 75--82
PL W artykule przedstawiono rezultaty badań dotyczących wyznaczenia parametrów opóźnienia troposferycznego dla stacji referencyjnej Ryki. Parametry opóźnienia troposferycznego (ZHD, ZWD, ZTD, IPWV) zostały wyznaczone za pomocą modeli Hopfield, Simple, Saastamoinena i MOPS. W pracy wyznaczono również pa[...]
EN Article presents research results concerning to determination parameters of troposphere delay for Ryki reference station. The troposphere delay parameters (ZHD, ZWD, ZTD, IPWV) were estimated using Hopfield, Simple, Saastamoinena and MOPS models. In the paper, meteorological parameters (temperature,[...]
7
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Celem niniejszego artykułu jest ukazanie współczesnych organizacji piłkarskich jako przedsiębiorstw skoncentrowanych na maksymalizacji swoich zysków. Ponadto podjęto również próbę określenia roli, jaką spełnia przewóz piłkarzy na mecze w prawidłowym funkcjonowaniu współczesnych, profesjonalnych orga[...]
EN present of soccer organizations is the aim of present article. The test of qualification of part moreover was undertaken also, what fulfils the transport of footballers on games in correct functioning the present, professional soccer organizations. It soccer clubs in first part article were introduc[...]
8
100%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
2014 T. 19, nr 4 329-332
PL Artykuł przedstawia algorytm wyznaczenia współrzędnych statku powietrznego przy wykorzystaniu metody Single Difference Between-Satellites (SD B-S) dla obserwacji GLONASS. W tym celu stworzono autorski program SD_GNSS, którego kod źródłowy napisano w języku Scilab 5.3.2. Scharakteryzowano metodę SD B[...]
EN This paper presents algorithm to estimate aircraffs coordinates using Single Difference Between-Satellites (SD B-S) method based on GLONASS observations. For this purpose, author created specialist SD_GNSS software, which code source was written in Scilab 5.3.2 language. SD B-S method was characteri[...]
9
100%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
2015 Nr 2 77--86
PL W artykule przedstawiono metodę wyznaczenia pozycji statku powietrznego przy wykorzystaniu obserwacji kodowych i dopplerowskich. W tym celu stworzono aplikację „DOPPLER_GNSS” oraz opisano jej działanie. Omówiono zjawisko efektu Dopplera oraz zaprezentowano algorytm wyznaczenia pozycji samolotu. W cz[...]
EN In the article, the method of determination of aircraft position by using code and Doppler observations was presented. Specialised „DOPPLER_GNSS” software was created and the possibilities of its application were described. Doppler effect was characterized and algorithm of the software was shown. In[...]
10
100%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
2015 Nr 3 105--115
PL W artykule przedstawiono możliwość wykorzystania programu gLAB do wyznaczenia pozycji statku powietrznego. W tym celu zastosowano jeden z modułów programu gLAB (moduł SPP) w trybie kinematycznym. Scharakteryzowano program gLAB oraz opisano konfigurację modułu SPP. W niniejszym artykule zaprezentowan[...]
EN In this paper, application of gLAB software to estimate aircraft position was presented. For this purpose, one of the gLAB modules (SPP module) in kinematic mode was used. gLAB application was characterized and configuration of SPP module was described. In the article results of research and accurac[...]
11
100%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
2015 Nr 4 111--116
PL Artykuł przedstawia możliwość wykorzystania obserwacji GPS/GLONASS do wyznaczenia pozycji statku powietrznego przy wykorzystaniu metody Single Point Positioning (SPP). Do analizy zostały użyte obserwacje kodowe z odbiornika Topcon, a obliczenia wykonano w oprogramowaniu RTKLIB (moduł RTKPOST). W pra[...]
EN The article presents the possibility to use GPS/GLONASS observation to determine the aircraft position with the use of Single Point Positioning method.( SPP). The observations from the receiver Topcon were used in analysis, while calculations were done with the use of RTKLIB software ( RTKPOST modul[...]
12
100%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2017 z. 96 81--93
EN The results of research concerning the implementation of the GNSS technique in the area of air navigation are presented in this article. In particular, a research test was conducted for the purposes of checking the functioning of a satellite-based augmentation system (SBAS) to assist with air naviga[...]
13
100%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
PL W artykule przedstawiono rezultaty badań dotyczących wyznaczenia współrzędnych stacji referencyjnej RYKI na podstawie obserwacji GPS w programie Trimble RTX-PP. Obliczenia zrealizowano w serwisie Trimble RTX-PP dla dwuczęstotliwościowych obserwacji kodowo-fazowych z odbiornika Trimble NetRS. Model m[...]
EN Article presents studies results concerning to determination of RYKI reference station coordinates using GPS observations in Trimble RTX-PP software. The computations in Trimble RTX-PP service were realized for dual-frequency code and phase observations from Trimble NetRS receiver. The mathematical [...]
14
100%
Problemy Mechatroniki : uzbrojenie, lotnictwo, inżynieria bezpieczeństwa
PL W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących wyznaczenia pozycji statku powietrznego w trybie kinematycznym w systemie GPS. W obliczeniach użyto dwuczęstotliwościowych obserwacji kodowo-fazowych GPS z odbiornika Topcon TPS Hiper. Pozycja samolotu została wyznaczona w komercyjnym oprogramowaniu [...]
EN The paper presents the results on determination of aircraft’s position in kinematic mode in GPS system. The dual-frequency code and phase observations from Topcon TPS Hiper receiver were used for computations. The aircraft’s position in commercial GAPS software was estimated using PPP method. In add[...]
15
100%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
2017 T. 22, nr 1 72--77
PL W artykule zaprezentowano rezultaty badań dotyczące wyznaczenia opóźnień sprzętowych DCB P1-C1 oraz ich dokładności. Test badawczy został zrealizowany z użyciem obserwacji kinematycznych GLONASS (P1 i C1) z dwuczęstotliwościowego odbiornika Topcon Hiper Pro. Odbiornik Topcon Hiper Pro został zainsta[...]
EN The studies results of instrumental biases DCB (Differential Code Biases) P1-C1 and their accuracy are presented in this paper. The research test was realized using GLONASS kinematic data (e.g. code observations P1 and C1) from dual-frequency Topcon Hiper Pro receiver. The Topcon Hiper Pro receiver [...]
16
100%
Problemy Techniki Uzbrojenia
PL W artykule zaprezentowano rezultaty zastosowania techniki GPS w transporcie lotniczym. Współrzędne statku powietrznego wyznaczono z użyciem kodowych obserwacji GPS dla metody PPP-Kinematic w programie APS. Eksperyment lotniczy z użyciem samolotu Cessna 172 przeprowadzono na lotnisku wojskowym w Dębl[...]
EN Results of application of GPS technique in the air transport are presented in the paper. Aircraft’s coordinates were obtained using GPS code observations for PPP-Kinematic method in the APS software. Cessna 172 aircraft was applied in a flight test at Dęblin military airport. The paper describes the[...]
17
100%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2015 z. 89 61--68
EN The PPP method is applied in aeronautical navigation as a new technique for determination of aircraft’s position. In this paper preliminary results of recovery aircraft’s position were presented. The raw GPS observations from Topcon dual-frequency receiver were utilized to position obtained with tem[...]
18
100%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
2016 Nr 3 145--154
PL Autor artykułu przedstawia wstępne rezultaty dotyczące wyznaczenia współrzędnych stacji referencyjnej GNSS z użyciem programu AUSPOS. Obliczenia zostały zrealizowane dla dobowych obserwacji GPS ze stacji referencyjnej w Rykach. W artykule również opisano i scharakteryzowano szczegółowo program AUSPO[...]
EN This paper presents preliminary results concerning determination of GNSS reference station coordinates using the AUSPOS service. The computations were implemented for daily GPS observations from RYKI reference station. In article, the AUSPOS service was characterized as well as described in detail[...]
19
100%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
2016 Nr 3 155--166
PL Autor artykułu przedstawia rezultaty badań dotyczących wyznaczenia opóźnień sprzętowych IFCB (Inter-Frequency Code Biases) dla obserwacji GLONASS. W obliczeniach wykorzystano kodowo-fazowe obserwacje GLONASS z odbiornika Topcon Hiper- Pro z eksperymentu lotniczego w Mielcu. Opóźnienia sprzętowe IFC[...]
EN Article presents research results concerning determination of instrumental biases IFCB for GLONASS observations. The GLONASS code and phase observations from Topcon HiperPro receiver from airborne experiment in Mielec were utilized in the computations. The instrumental biases IFCB were obtained wi[...]
20
100%
Pomiary Automatyka Robotyka
2018 R. 22, nr 2 61--66
PL W pracy przedstawiono rezultaty pozycjonowania statku powietrznego Cessna 172 w nawigacji lotniczej z użyciem techniki pomiarowej PPP. Eksperyment badawczy przeprowadzono z użyciem nieróżnicowych obserwacji GPS zarejestrowanych przez odbiornik pokładowy Topcon HiperPro. Pozycja samolotu Cessna 172 z[...]
EN In paper, the results of aircraft positioning in air navigation based on Precise Point Positioning method were presented. The research test was realized using undifference GPS observations recorded by Topcon HiperPro onboard receiver. The position of Cessna 172 aircraft was recovery using gLAB softw[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last