Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 28
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Rozprawy Naukowe / Politechnika Łódzka
2013 Z. 443 1--168
PL Praca poświęcona jest zagadnieniom transportu i krystalizacji soli w porowatych materiałach budowlanych. Przedstawiono w niej podstawy teoretyczne i wyniki badań doświadczalnych wybranych parametrów opisujących strukturę wewnętrzną materiałów budowlanych. Praca składa się z dwóch części: w pierwszej[...]
EN The presented work is devoted to the analysis of salt transport and crystallization in porous building materials. The experimental results considering the influence of salt on the internal structure of porous materials are shown. The presented research might be divided into two parts. The first one [...]
2
63%
Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences
EN A mathematical model describing coupled heat, moisture and salt transport in porous materials is pre-sented. Salt dissolved in water can be transported due to various mechanisms: dispersion caused by the salt concentration gradient, and advection resulting from the capillary pressure gradient. The i[...]
3
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Budownictwo Lądowe
2006 nr 58 53-60
EN A recently proposed mathematical model of coupled beat, moisture and salt transport in porous building materials has been briefly presented. Effect of salt on some physical phenomena and material characteristics has been discussed. Three different cases of the numerical simulations have been perform[...]
4
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Budownictwo Lądowe
2006 nr 58 81-88
EN A injection drying method developed by the first author and successfully used for about ten years in practice, has been briefly described. Physical phenomena during the three stages of the method are discussed in detail. A recently proposed mathematical model of coupled heat and moisture transport i[...]
5
63%
Inżynieria i Budownictwo
2006 R. 62, nr 12 689-691
PL Omówiono zjawiska fizyczne związane z obecnością soli w materiałach budowlanych, jak np. wytrącanie się soli, wpływ soli na sorpcję wilgoci. Przedstawiono również przybliżony model zjawisk cieplno-wilgotnościowych i transportu soli, jego weryfikację eksperymentalną oraz praktyczne zastosowanie do sy[...]
EN Physical phenomena related to the presence of a salt in building materials, as salt precipitation, effect of a salt on the moisture sorption, are briefly described in this paper. The mathematical model of hygro-thermal phenomena and salt transport, its experimental verification and practical applica[...]
6
63%
Przegląd Budowlany
PL W artykule przedstawiono model matematyczny procesów chemo-higro-termomechanicznych i naprężeń w porowatych materiałach budowlanych z uwzględnieniem transportu i krystalizacji soli. W opisie uwzględniono kinetykę przemiany fazowej soli, która modelowana jest za pomocą nierównowagowej izotermy Freund[...]
EN This article presents a mathematical model for chemo-hygro-thermomechanical processes and stresses in porous construction materials taking account of the movement and crystallization of salt. The description includes the kinetics of the phase transformation of salt, modelled using a non-equilibrium [...]
7
63%
Materiały Budowlane
2014 nr 11 22--24
PL W artykule przedstawiono zmianę struktury wewnętrznej zapraw cementowych w wyniku cyklicznego zamarzania wody. Przeanalizowano cztery zaprawy cementowe o różnym wskaźniku wodno-cementowym: w/c = 0,5 (seria 01) i w/c = 0,4 (seria 02, 03, 04) oraz z różną zawartością domieszki napowietrzającej, odpowi[...]
EN The paper considers the change of cement mortar microstructures due to cyclic water freezing. The deterioration of microstructure was investigated for four cement mortars with two different water/cement ratio: w/c = 0,5 (series 01) and w/c = 0,4 (series 02, 03, 04), and with different content of air[...]
8
63%
Materiały Budowlane
2017 nr 12 40--42
PL W artykule przedstawiono badania dotyczące oceny wpływu degradacji mrozowej na właściwości transportowe i mechaniczne betonów. Przepuszczalność jest jedną z najistotniejszych właściwości materiału, które świadczą o trwałości kompozytu. Przedstawione badania dotyczą betonów nienapowietrzonych o różny[...]
EN The presented research aims at the determination of the relationship between transport phenomena and durability of concrete. The permeability is an important factor influencing deterioration of concrete durability. The experimental study concerns the frost durability of an ordinary concrete without [...]
9
63%
Przegląd Budowlany
2014 R. 85, nr 5 43--45
PL W artykule przedstawiono model matematyczny procesów higrotermomechanicznych zachodzących w kapilarno-porowatych materiałach budowlanych z uwzględnieniem kinetyki przemiany fazowej woda-lód. Cyklicznie zamarzająca woda wywołuje powstanie naprężenia rozciągającego w kompozycie cementowym, co może sku[...]
EN The mathematical model of coupled mechano-higro-thermal processes taking place in porous building materials considering the kinetics of water freezing is presented in the article. Cycling freezing of water in the pore system causes the concentration of tensile stress, which could result in the crack[...]
10
63%
Materiały Budowlane
2017 nr 5 112--114
PL W artykule przedstawiono wyniki badań zależności pozornej wartości współczynnika przewodzenia ciepła λ cegły pełnej od stopnia nasycenia wodą oraz roztworem siarczanu sodu. Badania przeprowadzono metodą stacjonarnego przepływu ciepła w przypadku następujących stopni nasycenia: 25, 50, 75, 100%. Wyni[...]
EN This paper presents the experimental results concerning the relation between the apparent thermal conductivity coefficient of brick and its water or Na2SO4 solution content. The research is conducted using stationary technique for the dry specimens, as well as the ones containing 25%, 50%, 75% and 1[...]
11
63%
Izolacje
PL W artykule przedstawiono rodzaje wzmocnień połączeń płyt gipsowo-kartonowych, tj. siatka szklana, flizelina, taśma papierowa i taśma tuff-tape. Przeanalizowano wyniki badania na zginanie połączeń wypełnionych masą szpachlową oraz z zastosowaniem taśm wzmacniających. Połączenie płyt wypełniono dysper[...]
EN The article presents the various types of reinforcement applied on plasterboard joints: glass fiber net, interfacing, paper tape, and Tuff tape. Bending strength values are examined for joints filled with compound and finished with reinforcement tape. Joints are in each case filled with dispersive c[...]
12
63%
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
2011 T. 6, nr 3 37--42
PL Krystalizacja soli rozpuszczonej w cieczy porowej wpływa niekorzystnie na trwałość materiałów budowlanych. W poniższej pracy przedstawiono analizę eksperymentalną i teoretyczną tego zagadnienia. Zaprezentowano wyniki badań doświadczalnych, w których zmierzono zmiany temperatury podczas procesów krys[...]
EN Water and salt are wildly recognized as major factors of porous materials damage, therefore a lot of experimental and theoretical studies are devoted to them. One of the most adverse phenomenon which is related to the salt and moisture presence in the pore system of building materials is salt crysta[...]
13
63%
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
2005 T. 1 207-214
PL W pracy przedstawiono wyniki badań, przy zastosowaniu mikroskopii skaningowej i porozymetrii rtęciowej, dotyczących wpływu zawartości soli wytrąconej w porach na strukturę wewnętrzną zaprawy cementowej. Z przeprowadzonych analiz Wynika, że sól wytrąca się począwszy od porów największych i nie wpływa[...]
EN The results of the experimental study (SEM, MIP) conceming the effect of the precipitated salt concentration upon the microstructure of a cement mortar, have been presented in the paper. Salt precipitates starting from the largest pores and it does not influence the inner structure of micro- and mez[...]
14
63%
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
PL Sól obecna w porach materiałów budowlanych wpływa niekorzystnie na trwałość konstrukcji. W poniższym artykule analizowano zjawiska wilgotnościowe zachodzące w zaprawie cementowej zawierającej czystą wodę oraz różne stężenia roztworu NaCl w wodzie. Wyznaczono eksperymentalnie izotermy sorpcji jako fu[...]
EN The durability of most porous building materials is strongly related with moisture and salt transport mechanisms. The main storage parameter, which describes the hygral state of any porous material, is the sorption isotherm. The degree of saturation of pores with moisture phase as a function of rela[...]
15
63%
Materiały Budowlane
2018 nr 8 80--82
PL W artykule przedstawiono nową metodę pobierania materiału do przygotowania próbek w analizie FTIR, którą można wykorzystać do określenia postępu karbonatyzacji betonu. Uzyskane wyniki porównano ze stosowaną do tej pory metodą wiercenia próbki. Przeprowadzono analizę dwóch mieszanek betonu samozagęsz[...]
EN The paper presents a new sampling method for the FTIR analysis, which might be used for the determination of the concrete carbonation progress.The obtained results were compared with the existing drillng method. In the research two self-compacting concretes were used. The tested samples were cubicon[...]
16
51%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
EN IssueJournal/Yearbook Volume Issue Page Issues Volume 61 (2013) Issue 1 (Mar 2013) , pp. 5-286 Volume 60 (2012) Issue 4 (Dec 2012) , pp. 673-859 Issue 3 (Sep 2012) , pp. 371-667 Issue 2 (Jun 2012) , pp. 185-368 Issue 1 (Mar 2012) , pp. 3-178 Volume 59 (2011) Issue 4 (Dec 20[...]
17
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL W referacie przedstawiono model matematyczny procesów higro-chemo-termo-mecha- nicznych zachodzących w porowatych materiałach budowlanych, zawierających sól podczas ich wysychania. Sól obecna w porach materiałów budowlanych zmienia ich strukturę we-wnętrzną. Kryształy soli zajmują część porów, zmnie[...]
EN A mathematical model of chemo-hydro-thermo-mechanical behaviour of porous building ma-terials considering salt transport and crystallization during drying of building materials is pre-sented. The experimental study concerns the influence of salt contained in the pores on the effective porosity, intr[...]
18
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Budownictwo Lądowe
2006 nr 59 31-38
EN The European research project "UPTUN: Cost-Effective, Sustainable and Innovative Upgrading Methods for Fire Safety in Existing Tunnels" has been briefly presented. Two methods of protecting a concrete tunnel lining against thermal spalling in fire conditions, i.e. a layer of highly porous concrete ([...]
19
51%
Izolacje
PL W artykule przedstawiono wyniki badań wytrzymałości na zerwanie tkanin zbrojących i wytrzymałości na rozerwanie warstw zbrojonych w systemach ETICS wykonanych przy użyciu dwóch rodzajów klejów oraz tkanin zbrojących. Stosunkowo nowym rozwiązaniem jest zastosowanie tzw. siatki pancernej. Przeanalizow[...]
EN The article presents the bursting strength test results for reinforced layers in ETICS systems, produced with two types of glue and reinforcement fibers. Use of the so-called reinforcing mesh is a relatively new solution. The analysis covers the effect of the use of various components on the mechani[...]
20
51%
Materiały Budowlane
2015 nr 10 122--123
PL W artykule przedstawiono wyniki badań odporności na uderzenie ciałem twardym warstwy zbrojonej siatką pancerną Bezspoinowych Systemów Ociepleń oraz przyczepności klejów do podłoża betonowego i styropianu. Otrzymane wyniki porównano z właściwościami mechanicznymi warstwy zbrojonej wykonanej z tradycy[...]
EN The results of tests concerning hard body impact resistance in reinforcement layer of ETICS and bond strength between adhesive and concrete or thermal insulation layer are presented in the paper. In the tests two types of adhesives: cement mortar and dispersive binder as well as two types of glass f[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last