Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 43
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Diagnostyka
2008 nr 2(46) 71-74
PL W opracowaniu przedstawiono problematykę genezowania stanu maszyn w procesie rozpoznawania stanu maszyn. Zaprezentowano także algorytmy wyznaczania optymalnych procedur genezowania wartości parametru diagnostycznego i określenie przyczyn stanu niezdatności maszyn.
EN The problems in study was introduced the genesis of machine engines state in process the dagnostics of machine engines state. The algorithms of marking the optimum procedures were presented the genesis of diagnostic value parameter and qualification of state causes unfitness machine engines also.
2
100%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
EN In this paper author introduces problem of the reduction of diagnostic information in evolution condition machine for estimating state prognosis algorithms which are the basis for determining conclusion rules for estimating the next machine operation term and for state genesis which is the basis for[...]
3
100%
Diagnostyka
2001 Vol. 25 13-20
PL W opracowaniu przedstawiono problematykę badania ewolucji stanu maszyn, w tym szczególnie prognozowania stanu technicznego maszyn w strategii eksploatacji według stanu. Rozpatrzono zagadnienie wyznaczania optymalnej prognozy stanu technicznego maszyn oraz przedstawiono metodę wyznaczania terminu kol[...]
EN In work one represented problems of investigation of machines state evolution, in this especially prognosis of technical state machines in strategy of exploitation according to state. One examined problem of marking optimum - prognosises of technical state machines and one represented method of mark[...]
4
100%
Diagnostyka
2002 Vol. 26 156-164
PL W opracowaniu przedstawiono problematykę wyznaczania zbioru parametrów diagnostycznych dla potrzeb tworzenia programów i testów oceny stanu technicznego maszyn. Zaprezentowano algorytmy wyznaczania optymalnego zbioru parametrów diagnostycznych na przykładzie zespołów układu zasilania w energię elekt[...]
EN In the paper there was presented issues on establishing the set of diagnostic parameters for needs of creation of programs and estimation tests of machine technical states. The algorithm of estimating of diagnostic parameters optimumon an example of vehicle wiring was described.
5
100%
Diagnostyka
2006 nr 3(39) 35-40
PL W opracowaniu przedstawiono problematykę wyznaczania procedur badania stanu maszyn w przeszłości oraz algorytm wyznaczania tych procedur.
EN The problems of marking in past as well as algorithm the procedures of condition machine investigation of marking these procedures in study was introduced.
6
100%
Journal of Polish CIMAC
2012 Vol. 7, no 2 217-225
EN In this paper we introduce problem of estimating state prognosis algorithms which are the basis for determining conclusion rules for estimating the next machine operation term.
7
100%
Journal of Polish CIMAC
2009 Vol. 4, no 2 289-297
EN The results of investigations connected with the implementation of the procedures of monitoring the technical condition of machine engines and their investigation for the chosen arrangements of mechanical vehicles were introduced. The examples of the rule of inference of diagnostic were passed for t[...]
8
100%
Przegląd Mechaniczny
2000 nr 11-12 7-14
PL Przedstawiono problematykę prognozowania stanu technicznego maszyn, w tym szczególnie wyznaczania terminu kolejnego diagnozowania w ich dynamicznym systemie obsługiwania, rozpatrzono zagadnienie wyznaczania optymalnej prognozy stanu technicznego maszyn, określono zbiór rozwiązań dopuszczalnych i zbi[...]
EN Problems of forecasting the condition of machines in their dynamic servicing system. Under consideration is the problem of determining an optimum prognosis of the technical conditions of machines; there are given collection of permissible solutions and also collection of partial criteria of a crite[...]
9
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2007 Nr 1 122-123
PL W opracowaniu przedstawiono procedury rozpoznawania stanu maszyn oraz założenia projektu systemu rozpoznawania stanu maszyn.
EN The procedures for recognizing machine engine condition and foundations of a project for the machine engine condition recognizing system are introduced in the paper.
10
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
2000 Z. 49 (231) 131-152
PL W opracowaniu przedstawiono problematykę prognozowania stanu technicznego maszyn, szczególnie wyznaczania terminu kolejnego diagnozowania w ich dynamicznym systemie obsługiwania. Rozpatrzono zagadnienie wyznaczania optymalnej prognozy stanu technicznego maszyn, określono zbiór rozwiązań dopuszczalny[...]
EN The paper deals with problems of prognosis of technical state of machines, and particularly of fixing the time of the next diagnosis in the their dynamic system of servicing. It examines the problem of determination of the optimum prognosis of technical state of machines. It describes gathering of a[...]
11
100%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2012 z. 3/89 155--159
PL Przedstawiono wyniki badań związanych z implementacją procedur monitorowania stanu technicznego maszyn i ich badaniem dla wybranych układów pojazdów mechanicznych. Przykłady zasady wnioskowania diagnostycznego zostały wykorzystane do gromadzenia parametrów diagnostycznych i informacji o stanie układ[...]
EN The results of investigations connected with the implementation of the procedures of monitoring the technical condition of machines and their investigation for the chosen arrangements of mechanical vehicles were introduced. The examples of the rule of inference of diagnostic were passed for the gath[...]
12
100%
Diagnostyka
2005 Vol. 33 179--184
PL Proces rozpoznawania stanu technicznego maszyn, w wyniku którego wyznacza się optymalny program diagnostyczny, termin i zakres obsługiwania oraz ustala przyczynę wystąpienia stanu w chwili badania maszyny jest niezbędnym warunkiem poprawnego funkcjonowania systemu eksploatacji według stanu. Użytkown[...]
EN It the process of diagnostics of machines condition, it the diagnostic program, and range of service in result which was set the a term was well as establishes the cause of pronouncement in moment of investigation of machine the state it is the indispensable condition correct kelter of their system [...]
13
100%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
2005 nr 5 (77) 465-474
PL W artykule przedstawiono możliwość wykorzystaniaprocedur rozpoznawania stanu w obsługiwaniu maszyn. Rozpatrzono także algorytm optymalizacji procedur dla przyjętych kryteriów jakości rozwiązania zadania optymalizacyjnego.
EN The article deals with possible applications of procedures for the identification. The algorithm of procedures optimization for assumed quality criteria of optimization task solution is considered.
14
100%
Mechanics and Mechanical Engineering
2002 Vol. 6, nr 3 287-294
PL Opracowanie dotyczy procedur rozpoznawania sianu maszyn. Na podstawie wyników badań zaproponowano metodykę wyboru parametrów diagnostycznych oraz metodę prognozowania stanu dla potrzeb procesu rozpoznawania stanu.
EN Elaboration refers of procedures state working machines recognizing. On base of results of researches one proposed methodics of choice of diagnostic parameters and prognosis method of state for needs of process state recognizing.
15
100%
Logistyka
2009 nr 6 CD-CD
PL W opracowaniu przedstawiono wybrane elementy metodyki monitorowania stanu technicznego maszyn oraz założenia budowy pokładowego systemu monitorowania środków transportowych.
EN The chosen elements of the methodology of monitoring the technical condition of machines and the foundation of the building of the deck system of monitoring the transport vehicles were introduced in the study.
16
100%
Logistyka
PL W opracowaniu przedstawiono problematykę optymalizacji systemu Kierowca - Pojazd Samochodowy - Droga, będących podstawą do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.
EN The problems of the optimization of the system was introduced in the study the Driver - the Car Vehicle - Road, being the basis to enlargement of the road movement safety.
17
100%
Journal of Polish CIMAC
2010 Vol. 5, no 3 235-242
EN The study concerns the problem of indication of the procedures employed in the machines state genesis which are the foundation for the compilation of the rules of inference for determination of the reasons behind the state of machine incapacity.
18
100%
Diagnostyka
2004 Vol. 30, T. 2 147--150
PL Opracowanie zawiera metodykę wyznaczania optymalnych procedur rozpoznawania stanu maszyn (diagnozowanie, prognozowanie, generowanie). Na podstawie badań zaproponowano niektóre elementy rozwiązania zadania optymalizacyjnego.
EN Study contains the methodology of marking the optimum procedures of machine state recognizing (diagnosis, forecasting, genesisis). The investigations on the ground were proposed some units of solution of optimization task.
19
63%
Diagnostyka
2012 nr 1(61) 31-38
PL W artykule przedstawiono problemy związane z określeniem algorytmów genezowania stanu, które są podstawą do wyznaczania reguł wnioskowania dla oszacowania stanu maszyny w przeszłości.
EN In this paper we introduce problem of determining algorithms for state genesis which is the basis for rules creating of machine state estimation in the past.
20
63%
Diagnostyka
2002 Vol. 26 151-155
PL W opracowaniu przedstawiono problematykę wyznaczania podatności diagnostycznej urządzeń technicznych na przykładzie układu hydraulicznego maszyn roboczych i pojazdów. Zaprezentowano także algorytm wyznaczania cech podatności diagnostycznej w postaci ankiety.
EN In elaboration one represented problems of marking of gathering of diagnostics parameters for needs creation programmes and tests of estimation of technical state machines. One presented also algorithm of marking of diagnostical susceptibility features in form of questionnaire.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last