Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 34
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W artykule zaprezentowano wyznaczenie ogólnej postaci modeli matematycznych niezbędnych do polioptymalizacji parametrycznej operacji wielonarzędziowych z kolejno równoczesną pracą narzędzi. Dla tokarek CNC z kilkoma suportami narzędziowymi i głowicami rewolwerowymi oraz z napędzanymi narzędziami obr[...]
EN The work presents the methodology of determining mathematical models for multiobjective optimization of the multitools operation with successive and simultaneous work of tools. The general time structure for operations on CNC-lathes, with a few tool slides and the turrets and with driven revolving t[...]
2
100%
Magazyn Autostrady
2015 Nr 11-12 50--51
PL W ocenie mrozoodporności betonu poszukiwano metod umożliwiających pewne i szybkie zapewnienie odporności na cykliczne zamrażanie-rozmrażanie. Wśród metod materiałowo-strukturalnej ochrony betonu przed szkodliwym działaniem mrozu można wyodrębnić dwa zasadnicze działania zmierzające do uzyskania maks[...]
EN Among the material-and structure-based methods for protecting concrete against deteriorating freeze-thaw effects, the author highlights two basic operations. First aimed at obtaining maximally tight and impermeable structure, i.e. by decreasing the water/ cement (w/c) factor, using mineral additives[...]
3
100%
Cement Wapno Beton
PL Określenie "beton samozagęszczalny" charakteryzuje własności mieszanki betonowej, która oprócz zdolności do szczelnego wypełnienia formy i otulenia zbrojenia posiada także zdolność do samoczynnego wydalenia niepożądanych pęcherzyków powietrza, z zachowaniem jednorodności jej struktury. Do wymagań ty[...]
EN The term "self-compacting concrete" describes the properties of a concrete mix which apart from the ability to filling the formwork and covering the reinforcement has also the ability to autogenous purging of unwanted air bubbles, with maintenance of the homogeneity of its structure. To these requir[...]
4
100%
Polski Cement
5
88%
Materiały Budowlane
1998 nr 2 51-51
6
75%
Polski Cement
2000 nr 4 22-23
7
63%
Inżynieria i Budownictwo
PL Omówiono podstawy kształtowania urabialności mieszanki betonowej w ujęciu reologicznym, wpływ czynników technologicznych na właściwości reologiczne mieszanki oraz procedurę umożliwiającą skuteczne kształtowanie urabialności mieszanek betonów nowej generacji.
EN The bases of fresh concrete workability modelling are presented and discussed in aspects of technological factors influencing on rheological properties of the mix and procedure which makes possible the effective modelling of workability of the new generation concretes.
8
63%
Cement Wapno Beton
PL Przeprowadzono badania właściwości reologicznych zaczynów i odpowiadających im samozagęszczalnych mieszanek betonowych oraz stwardniałych betonów. Uzyskane wyniki pozwalają na stwierdzenie, że właściwości reologiczne mieszanki samozagęszczalnej można modyfikować dobierając zaczyn o odpowiednich właś[...]
EN The rheological properties of pastes and produced from them selfcompacting concrete mixtures as well as the properties of hardened concrete were examined. On the basis of experimental results it can be concluded that the rheological properties of selfcompacting mixture can be influenced by applying [...]
9
63%
Cement Wapno Beton
PL Jednym z ubocznych efektów działania niektórych superplastyfikatorów karboksylanowych jest znaczne zwiększenie zawartości powietrza w samozagęszczalnej mieszance betonowej. Stwierdzono, że przyczyną zwiększenia napowietrzenia jest obniżenie napięcia powierzchniowego ciekłej fazy w zaczynie w wyniku [...]
EN One of the side-effects of functioning of some superplasticizers is forming much larger than 2% air content in self-compacting concrete mix. It was found out that the cause of air-entrainment effect with the usage of superplasticizers is the decrease of surface tension value of liquid phase in paste[...]
10
63%
Postępy Technologii Maszyn i Urządzeń
PL Przedstawiono metodykę polioptymalizacji parametrycznej wielonarzędziowych operacji obróbki wiórowej z jednoczesną pracą narzędzi. W celu określenia optimum w sensie Pareto wykorzystano kryteria minimalnego kosztu i czasu jednostkowego. Dla zapewnienia pożądanej rentowności produkcji zastosowano - d[...]
EN The paper presents a methodology of parametric multiobjective optimization of multi -tool machining operations with simultaneously active tools. The optimum in Pareto sense is determined making use of the minimum unit cost and time criteria. In order to provide the desired production profitability, [...]
11
63%
Materiały Budowlane
1999 nr 4 58-59
12
63%
Materiały Budowlane
1999 nr 5 124-125
13
63%
Materiały Budowlane
2003 nr 7 14-18
14
63%
Cement Wapno Beton
PL Mrozoodporny beton, zgodnie z wymogami PN-EN 206-1:2003, powinien być napowietrzony. W wypadku jednak SCC na efekt napowietrzenia może wpływać proces samozagęszczenia mieszanki. W celu stwierdzenia, w jakim stopniu proces samozagęszczenia wpływa na destabilizację napowietrzenia samozagęszczalnej mie[...]
EN Based on the actual state of knowledge, and in accordance with the PN-EN 2006-1:2003 norm, it is recommended to use air entrainment as a basic way of assuring the frost-resistance of concrete. According to the actual state of knowledge, concrete will be frostresistant if the value of the porosity st[...]
15
63%
Postępy Technologii Maszyn i Urządzeń
PL Przedstawiono metodykę polioptymalizacji parametrycznej wielonarzędziowych operacji obróbki wiórowej z jednoczesną pracą narzędzi. W celu określenia optimum w sensie Pareto wykorzystano kryteria minimalnego kosztu i czasu jednostkowego. Dla zapewnienia pożądanej rentowności produkcji zastosowano - d[...]
EN The paper presents a methodology of parametric multiobjective optimization of multi-tool machining operations with simultaneously active tools. The optimum in Pareto sense is determined making use of minimum unit cost and time criteria. In order to provide the desired production profitability, a min[...]
16
63%
Cement Wapno Beton
PL Przedyskutowano użyteczność norm europejskich do oceny efektywności działania domieszek uplastyczniających i upłynniających do betonu. Wymagania i metody badania określone w normach prPN-EN 934-2 i prPN-EN 480-1 nie pozwalają na pełną ocenę i porównanie efektywności działania tych domieszek. W świet[...]
EN The usefulness of European standards for the assessment of the effectiveness of plastifying and fluidizing admixtures is considered. The requirements and investigating methods defined in the standards prPN-EN 934-2 and prPN-EN 480-1 do not permit a full assessment of this effectiveness. In the ligh [...]
17
63%
Przegląd Budowlany
EN Realization of a prefabricated concrete object. Technical, economic and social problems. Large-panel constructions appearance improvement.
18
63%
Cement Wapno Beton
PL Przedstawiono wyniki badania wpływu procedury mieszania składników, czasu mieszania i wilgotności kruszywa lekkiego na właściwości reologiczne mieszanek betonowych BWW z kruszywem lekkim i jej zmiany w czasie. Ze względu na niejednoznaczność tradycyjnych metod oznacznia urabialności w badaniach właś[...]
EN The methods and the results of the investigation on the workability and workability loss of fresh LWA HSC are presented. The effect of procedure, mixing time and initial moisture content of LWA on the rheological properties of fresh LWA HSC were studied. As the conventional workability tests are uns[...]
19
63%
Advances in Manufacturing Science and Technology
PL Praca przedstawia metody postępowania i różnice w efektach polioptymalizacji parametrycznej dla przypadków traktowania wielkości występujących w funkcjach celu i ograniczeniach jako deterministyczne lub probabilistyczne. Zamieszczono przegląd i podsumowanie wybranych prac uwzględniających rozrzut tr[...]
EN The work discusses procedures and differences in the results of parametric multiobjective optimization for the cases of treating the quantities occurring in objective functions and constraints as deterministic or probabilistic ones. Contains a review and recapitulation of selected works that take in[...]
20
63%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL Całość pracy dotyczy metod postępowania i różnic w efektach polioptymalizacji parametrycz-nej, gdy wielkości występujące w funkcjach celu i ograniczeniach mogą być traktowane jako deterministyczne lub probabilistyczne. W części pierwszej zamieszczono wyniki badań prowadzo-nych w warunkach produkcyjn[...]
EN The work - as a whole - discusses procedures and differences in the results of parametric multiobjective optimization for the cases of treating quantities, used in objective functions and constraints, as deterministic or probabilistic. Part I of the work contains results of the investigations, carri[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last